IPSiR Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Jerzy Kwasniewski Autobiografia i Bibliografia

Dół formularza

Jerzy KWAŚNIEWSKI
                                   AUTOCHARAKTERYSTYKA
     ZAINTERESOWAŃ  I  OSIĄGNIĘĆ  NAUKOWO-BADAWCZYCH

                                (z Wniosku o tytuł profesora, 1994r.)
Urodziłem się dnia 12 maja 1942 roku we wsi Milczany koło Sandomierza 01  02  w rodzinie CzesławaJadwigi - z domu Szpak - Kwaśniewskich. Rodzice  przenieśli się na stałe pod koniec lat czterdziestych do Warszawy. W Warszawie ukończyłem szkołę podstawową oraz liceum im Hugona Kołłątaja    i rozpocząłem w 1959 roku studia w Uniwersytecie Warszawskim, najprzód prawnicze na Wydziale Prawa, a następnie w 1964 socjologiczne na Wydziale Filozofii i Socjologii.
Od 1969 roku jestem nauczycielem akademickim w Uniwersytecie Warszawskim.
Do 1972 roku pracowałem w Wydziale Psychologii i Pedagogiki    a od  chwili utworzenia Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW - pracuję nieprzerwanie w tym Instytucie 
Dnia 3 października 1983r. habilitowałem się na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego na podstawie rozprawy pt.:"Społeczeństwo wobec dewiacji".
W 1988 roku uzyskałem nominację na stanowisko docenta a w roku 1990, na podstawie nowej ustawy - na stanowisko profesora nadzwyczajnego.
Jestem żonaty, mam dwie córki, w wieku 26 i 23 lat.

PRZED HABILITACJĄ
1. Początek mojej pracy naukowo-badawczej przypada na rok 1964, w którym, bezpośrednio po uzyskaniu tytułu magistra prawa  i podjęciu studiów socjologicznych na Wydziale Filozofii i Socjologii UW, wykonywałem na zlecenie Zakładu Socjologii Wsi PAN oraz Instytutu Ekonomiki Rolnej
monografie gospodarstw i rodzin  w kilkunastu wsiach województwa bydgoskiego, poznańskiego, olsztyńskiego i opolskiego. Praca ta była dla mnie bogatym źródłem doświadczeń badawczych. Ponadto, miałem okazję uczestniczyć aktywnie w zebraniach i konferencjach naukowych poświęconych dyskusji nad  wynikami tych badań oraz ich teoretycznymi interpretacjami.
2. Podczas studiów socjologicznych na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego (1964-1968), specjalizowałem się  w
  socjologii norm, będącej przedmiotem mego zainteresowania już w trakcie studiów prawniczych. Moja praca magisterska na Wydziale Prawa, napisana pod kierunkiem  prof. Jerzego Lickiego, poświęcona była: "Realizacji zasady: >Każdemu według jego pracy< w polskim prawie ubezpieczeniowym".
Zagadnieniami socjologii norm społecznych, z uwzględnieniem
problematyki dewiacji i kontroli społecznej,  zajmuję się do dnia dzisiejszego.
 Pod kierunkiem Profesora  Adama Podgóreckiego uczestniczyłem w 1966 r. w opracowaniu założeń, realizacji i analizie wyników
ogólnopolskich badań poglądów na moralność i prawo. Badania te przeprowadzone zostały w 1966 roku przy pomocy OBOP PRTV. Ich wyniki prezentowaliśmy następnie na kilku konferencjach naukowych.
Badania te były dla mnie okazją sprawdzenia, nawiązujących do koncepcji L. Petrażyckiego oraz H. L. A. Harta typologii motywacji przestrzegania norm. Wyniki badań zostały opublikowane w książce: (1971), której byłem współautorem wraz z Adamem Podgóreckim, Marią Łoś, Andrzejem KojderemJackiem Kurczewskim.
Część wyników tych badań opublikowałem także w "The Polish  Sociological Bulletin" (1969) (Wykorzystał je póżniej L. Friedman, Stanford University., w swej książce: "Legal System. A Social Science Perspective" Russel Sage Foundation. 1975).
3. Studia socjologiczne łączyłem od 1966 roku z zarobkową, zawodową pracą naukowo-badawczą w Międzyuczelnianym Zakładzie Badań nad Szkolnictwem Wyższym, kierowanym przez Profesora Jana Szczepańskiego. Profesor Jan Szczepański powierzył  mi przeprowadzenie
ogólnopolskich badań  społeczno-zawodowej sytuacji słuchaczy studiów zaocznych i wieczorowych (badania objęły 369 zakładów oraz 3658 studentów). Efektem tych badań były opracowania , które posłużyły jako przesłanki toczącej się wówczas dyskusji nad modelem, przydatnością i perspektywami studiów dla pracujących w Polsce. Efektem była także propozycja Profesora Szczepańskiego, abym problematykę owego studium uczynił przedmiotem rozprawy doktorskiej.
            W 3-letnim okresie mojej pracy w MZBSzW (1966-1969) przeprowadziłem także
ogólnopolskie badania  społecznych kosztów studiów dla pracujących (próbka badawcza 1255 studentów), byłem współautorem badań nad  t.zw.  robotniczymi praktykami studenckimi wprowadzonymi w roku 1969, a także opracowałem metodologię przewidywania zapotrzebowania na kadrę naukową w szkolnictwie wyższym.
            Wszystkie opracowania wyników wspomnianych badań następnie (w całości lub częściowo) opublikowałem.
4. Studia socjologiczne zakończyłem absolutorium w 1968 roku.
Pracy magisterskiej nie broniłem - w tym czasie pochłonięty byłem badaniami nad uwarunkowaniami przestrzegania norm, prowadzonymi wspólnie z  Profesorem Adamem Podgóreckim, oraz przygotowywaniem
pracy doktorskiej, pisanej pod kierunkiem Profesora Jana Szczepańskiego, opartej na wynikach moich prac badawczych w MZBSzW. Pracę tę pt. "Studia dla pracujących a zakład pracy" obroniłem w 1971 r. na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Została ona w tym samym roku opublikowana  przez PWN.  
5. W roku 1969 uzyskałem asystenturę w Uniwersytecie Warszawskim, w Zespole Problemów Resocjalizacji Wydziału Psychologii i Pedagogiki, kierowanym przez prof. Stanisława Jedlewskiego, gdzie współpracowałem bezpośrednio z prof. Czesławem Czapówem. Oprócz prowadzenia zajęć dydaktycznych nt. teorii zachowania, do moich obowiązków należało konsultowanie badań realizowanych przez magistrantów i doktorantów należących do Zespołu.
6. W 1971 roku, wraz z prof. prof. Czesławem CzapówemStanisławem JedlewskimAdamem Krukowskim, Jackiem Kurczewskim, Marią Łoś, Adamem Podgóreckim, Michałem Porowskim, Stanisławem Walczakiem oraz kilkoma innymi pracownikami naukowymi Uniwersytetu Warszawskiego,
uczestniczyłem w opracowywaniu naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej koncepcji oraz tworzeniu interdyscyplinarnego, uniwersyteckiego Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji (IPSIR UW).
Jego zadaniem miało być badanie tzw. problemów społecznych (patologii społecznej, dewiacji), formułowanie ekspertalnych diagnoz problemów społecznych oraz zaleceń socjotechnicznych na użytek polityki społecznej, a także kształcenie wykwalifikowanych kadr przygotowanych do prowadzenia badań naukowych w tej dziedzinie oraz do rozwiązywania problemów społecznych w różnych dziedzinach działalności profilaktyczno-społecznej i resocjalizacyjnej.
7. Od chwili uruchomienia w 1972 roku  Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji pracuję w nim nieprzerwanie.
- Moje zainteresowania badawcze w IPSIR UW koncentrowały się nadal przede wszystkim na
badaniu społecznej percepcji norm i zachowań dewiacyjnych oraz uwarunkowań i prawidłowości strukturyzujących świadomość społeczną w tym zakresie.
W 1973 roku, podczas pobytu stypendialnego w Międzynarodowym Ośrodku Kryminologii Porównawczej (ICCC) Uniwersytetu Montrealskiego przygotowałem (wraz z dr A. Kojderem)
projekt porównawczych, międzynarodowych badań reakcji społecznej na zachowanie dewiacyjne. Badania te zrealizowane zostały następnie w latach 1974-1976 w Brazylii, Wenezueli,  Włoszech, Rumunii, Jugosławii, Kanadzie i w Polsce. Były  także przedmiotem kilku konferencji i seminariów  międzynarodowych, na których przedstawiałem założenia tych badań oraz ich wyniki:
1973 - Department of Sociology, University of Philadelphia, seminaria;
1973 - Cambridge, Anglia, Konferencja Komitetu Badawczego Socjologii Prawa ISA;
1974 - Praga,   regionalne seminarium    kryminologii porównawczej     pod auspicjami ICCC University of Montreal;
1977 - Chantilly, Francja, regionalne  seminarium kryminologii porównawczej, ICCC University. of Montreal.
Wyniki tych badań zostały przeze mnie przedstawione w kilku opublikowanych przed habilitacją artykułach (część wspólnie z A. Kojderem), referatach konferencyjnych oraz w książce-
rozprawie habilitacyjnej: "Społeczeństwo wobec dewiacji" Wyd. UW 1983.
- W latach 1974 - 1975 kierowałem w IPSIR UW Zespołem Metodologii Ekspertyz i Problemów Socjotechniki. Zespół ten podjął  badania nad procesem współpracy badaczy i decydentów w rozwiązywaniu problemów społecznych. Realizacja tych badań wstrzymana została jednak decyzją Rektora UW po interwencji czynników partyjnych i administracyjnych. W 1974 współtworzyłem , pod kierunkiem prof. Adama Podgóreckiego ekspertyzę nt.: "Diagnostyczny obraz trudnych problemów społeczeństwa polskiego oraz  zalecenia socjotechniczne". Ekspertyza ta przekazana  została w 1974 roku władzom oraz ośrodkom naukowym i badaczom zajmującym się  problematyką społeczną. Ujawnienie w niej dramatycznego stanu rozmaitych form tzw. patologii społecznej stało się w 1976 jednym z powodów represji władz w stosunku do środowiska naukowego IPSIR UW.
- Współredagowałem dwa pierwsze tomy  "Prac IPSiR UW" (T.I: "Problemy profilaktyki społecznej i resocjalizacji", T.II: "Elementy diagnozy społecznej i przeciwdziałanie patologii").                                              - W  tym samym okresie uczestniczyłem w pracach Zespołu  Badania  Postaw wobec Dewiacji, kierowanego przez  Profesora  A. Podgóreckiego. Jednym z efektów mojej pracy w tym  Zespole była
 koncepcja  pozytywnej dewiacji społecznej, opublikowana następnie w "Studiach Socjologicznych", "The  Polish Sociological Bulletin" oraz w "Capitulo  Criminologico" - Wenezuela.                     
- W latach 1977 - 1979 przeprowadziłem, przy współpracy  uczestników kierowanego przeze mnie seminarium  magisterskiego
badania tzw. pozytywnej stygmatyzacji  społecznej na przykładzie osób odznaczonych przez Radę Państwa Medalem za Ofiarność i Odwagę. Wyniki  przedstawiłem  m.in. w artykule opublikowanym w "Studiach  Socjologicznych".
- Wraz z moimi seminarzystami  przeprowadziłem w 1978 roku
 badania postaw wobec dewiacji wśród osób będących ofiarami przestępstw, a w 1980 roku - badania weryfikujące teoretyczne założenia teorii naznaczania społecznego (na przykładzie nieletnich przestępców) . Wyniki  tych badań przedstawiłem w kilku opublikowanych  pracach.
8. Równolegle z pracą naukową i dydaktyczną w Uniwersytecie Warszawskim podejmowałem szereg prac o charakterze ekspertalnym ("wdrożeniowym").
- I tak, pełniłem przez pewien czas funkcję konsultanta ds. socjologicznych przy Prezesie NBP (styczeń 1972 - luty 1973, czerwiec 1973 - luty 1974). We współpracy z członkami tamtejszej Pracowni Socjologicznej (mgr Maria Korniłowicz, mgr Michał Wejroch) przeprowadziłem w 1972 roku
ogólnopolskie badania postaw pracowników bankowych (próbka badawcza 2637 osób) oraz badania nad percepcją efektywności systemu ocen okresowych w środowisku bankowców. Wyniki tych ekspertalnych badań opublikowałem w: "Bank i Kredyt", 1974.
- W 1977 roku wykonałem dla Komitetu Badań i Prognoz "Polska 2000" projekt
ekspertyzy nt. ograniczania zjawisk patologii społecznej.
- Dla ZNP Uniwersytetu Warszawskiego przeprowadziłem na przełomie 1976 i 1977 roku (we współpracy z dr
Bogdanem Cichomskim, Instytut Socjologii UW) badania sytuacji życiowej i warunków pracy naukowej młodych pracowników Uniwersytetu Warszawskiego. Raport z tych badań przedłożony został władzom Uczelni, szkolnictwa wyższego oraz władzom państwowym. Wedle uzyskanych później oficjalnych informacji  badania te przyczyniły się do podjęcia przez władze decyzji poprawiających nieco warunki pracy tzw. młodej kadry (m.in. decyzji o ustanowieniu specjalnego dodatku pieniężnego dla młodej kadry naukowej w szkolnictwie wyższym).
- Od grudnia 1980 roku aż do  roku 1987  byłem konsultantem naukowym badań
realizowanych w ramach tzw. tematu międzyresortowego pt.: "Zdrowotne i społeczne problemy związane z alkoholem" (koordynowanego przez Instytut Psychoneurologiczny AM w Warszawie).                          
- Dla KK NSZZ "Solidarność" opracowałem w 1981 roku opinię
ekspertalną nt. projektu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.  
9. Za osiągnięcia w pracy naukowej otrzymałem przed habilitacją trzy nagrody Rektora UW.

PO HABILITACJI  w październiku 1983r.
    Mojej pracy naukowej po habilitacji towarzyszyły dość znaczne utrudnienia:
- Przez kilka lat blokowane było przez ówczesne władze zatwierdzenie uchwalonego w 1985 roku  przez Senat UW wniosku o powołanie mnie na stanowisko docenta. Po kilku latach biernego oczekiwania postanowiłem w 1987r. podjąć spór o prawo z instytucjami PRL. Przebieg tego sporu opisałem później w artykule: "Ministerialny folwark"  (Przegląd Tygodniowy 14 II 1988).
Dzięki włączeniu się do sprawy Rzecznika Praw Obywatelskich i jednoznacznemu poparciu moich racji,  uzyskałem w 1988 roku docenturę oraz uznanie zasad prawnych, których respektowania domagałem się.       
01     02  03
- Systematycznie otrzymywałem  odmowy zgody na naukowe wyjazdy zagraniczne.
W kilku takich przypadkach interweniowały oficjalnie władze uniwersyteckie - bez skutku.     
01  02 03 04  05
- Wstrzymywane były moje publikacje naukowe; m.in. praca: "Społeczna kontrola zachowań dewiacyjnych" pod moją redakcją. Książkę udało się wydać bez zmian dzięki zaskarżeniu Cenzury do NSA przez Wydawnictwa UW.        01  02 03 04                 
1. Juź po habilitacji,  opublikowałem w Anglii wyniki  wcześniejszych, polskich oraz porównawczych, międzynarodowych badań postaw wobec dewiacji - w książce pt.:
"Society and Deviance in Communist Poland" BERG Leamington 1984, przedrukowanej następnie w U. S. A . przez ST. MARTINS PRESS, New York 1984.
2. Badanie norm i dewiacji społecznej kontynuowałem po habilitacji w ramach utworzonego i kierowanego przeze mnie w IPSIR UW Zakładu Socjologii Norm, Dewiacji i Kontroli Społecznej (do 1990r.: Zakład Socjologii Dewiacji i Socjotechniki). W  badaniach tych, prowadzonych wraz z moimi współpracownikami, na pierwszy plan wysunęły się zagadnienia charakteru i dynamiki związków pomiędzy  zachowaniami dewiacyjnymi oraz mechanizmami kontroli społecznej. Wyniki naszych badań skłaniają do prób integracji dociekań socjologicznych rozwijanych tradycyjnie w ramach względnie izolowanych dyscyplin szczegółowych: socjologii norm, socjologii dewiacji i socjologii kontroli społecznej.
-  Temu celowi służyła ogólnopolska konferencja naukowa, którą zorganizowałem wraz z Sekcją Socjologii Dewiacji i Kontroli Społecznej PTS nt.
"Społecznej kontroli zachowań dewiacyjnych". Jej wyniki opublikowane zostały pod moją redakcją w Tomie XI "Prac IPSIR UW".
-  Wkładem w ową integrację były
badania nad ewolucją i związkami teorii dewiacji i teorii kontroli społecznej, przedstawione w napisanej pod moim kierunkiem rozprawie doktorskiej Pani Joanny Zameckiej, obronionej w Instytucie Socjologii UW w 1991 r.
Związki te analizowałem także w studium pt. "Dylematy konceptualizacji kontroli społecznej" opublikowanym w "Studiach Socjologicznych" Nr 3 1989.
Przyjmuję za E. A. Rossem odróżnienie kontroli społecznej, jako systemu oddziaływań celowych, zamierzonych, od wpływu społecznego. Rozważam zarazem trudności i wątpliwości, które pojawiają się przy próbie badania i opisu tak rozumianej kontroli społecznej i jej relacji z zachowaniami dewiacyjnymi. Relacje te wymykają się pozytywistycznej metodologii. Ich
badanie wymaga  reorientacji poznawczej, przyjęcia założeń interakcjonizmu symbolicznego i  uwzględniania różnorodności funkcji pełnionych przez instytucje kontroli społecznej i dewiację.
Program takich badań był przedmiotem moich studiów i dyskusji seminaryjnych w trakcie pobytu stypendialnego w 1987 roku na Wydziale Antropologii i Socjologii Uniwersytetu Carleton w Ottawie, Kanada. Przedstawiłem go także w artykule: "Dewiacja i kontrola społeczna w życiu zbiorowym" (W:) "Studia Socjologiczne" Nr 2 1988.
3. Elementem realizacji tego programu było przygotowanie przeze mnie (wraz z M. H. Watson, Cambridge University, Anglia) zbiorowego
studium na temat patologii funkcjonowania instytucji kontroli społecznej - zwłaszcza instytucji prawnych - w Polsce lat osiemdziesiątych, które opublikowaliśmy w 1991 roku w Oxfordzie i Nowym Jorku  (wydawnictwo: BERG). Oprócz diagnozy studium to podejmowało także kwestię programu zmian instytucjonalnych i prawnych w wielu dziedzinach życia społecznego ówczesnej Polski. Część współautorów tej książki miała okazję jeszcze w trakcie jej  wydawania osobiście zająć się, w rozmaitych publicznych rolach, wdrażaniem reformatorskich propozycji.
Jedno ze studiów zawartych w tej pracy stało się, w rozwiniętej formie, podstawą rozprawy doktorskiej, przygotowanej i obronionej przez M. Busłowicz-Egeman w Instytucie Socjologii UW (pt.: "Postrzeganie systemu politycznego PRL").
4. Nieco wcześniej, w ramach prac badawczych Sekcji Socjologii Dewiacji i Kontroli Społecznej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, wraz z Robertem Sobiechem  i  Joanną Zamecką opracowałem inną, poświęconą  problemom społecznym i ich rozwiązywaniu, książkę zbiorową. Przedmiotem zawartych w niej analiz było
rozpoznanie tych sfer życia społecznego, w których utrzymały się lub odżyły współcześnie rozmaite przejawy niezależnej i niekontrolowanej przez państwo (samo)zaradności społecznej.  
5. Od 1990 roku prowadzę w wybranych środowiskach
badania społecznej percepcji instytucji i środków zachowań dewiacyjnych. Przeprowadzone przeze mnie,  wraz z  J. Zamecką i M. Busłowicz-Egeman, badania sondażowe dostarczyły empirycznych przesłanek dla analizy kilku kluczowych dla teorii dewiacji i kontroli społecznej kwestii takich, jak: żródła prawomocności
porządku normatywnego, funkcje instytucji kontroli społecznej, preferowane strategie i środki  rozwiązywania problemów społecznych (reagowania na zachowania dewiacyjne).
6. W tym samym nurcie mieści się kierowany przeze mnie, zespołowy trzyletni Projekt Badawczy, objęty w 1994 roku grantem KBN, nt."Kontroli społecznej procesów marginalizacji", realizowany wraz z Kazimierzem Frieske, Wojciechem Modzelewskim, Andrzejem Kojderem, Joanną ZameckąMichałem Porowskim.
7. Moje zainteresowania badawcze obejmują także od lat zagadnienia
teorii działania (prakseologii), tzw. socjologii stosowanej i metodologii badań ekspertalnych. Skłaniają do tego uprawiane przeze mnie studia nad funkcjonowaniem kontroli społecznej,  prawa i innych norm oraz środków oddziaływania społecznego. Uczestniczyłem w dość licznych tzw. badaniach wdrożeniowych (po habilitacji - dla Komisji Polityki Społecznej Episkopatu, dla Przewodniczącego NSZZ "Solidarność", Komitetu Badań i Prognoz PAN "Polska 2000",  Komisji Praw Człowieka Senatu R.P., Kancelarii Prezydenta R.P.,  Władz Gminy Warszawa-Mokotów itp.).
Od około 25 lat jestem członkiem polskiej oraz międzynarodowej (przy ISA) sekcji Socjotechniki (Sociotechnics-Sociological Practice). Kilkakrotnie wybierany byłem członkiem ich zarządów. Przez kilkanaście lat wykładałem w IPSIR UW podstawy prakseologii i socjotechniki.
W latach 90-ch byłem członkiem Redakcji "Prakseologii".
Przed habilitacją opublikowałem następujące ważniejsze - moim zdaniem - prace należące do kręgu zagadnień prakseologiczno-socjotechnicznych: artykuł: "O nowy styl badań, teorii i działania" (W:) "Prakseologia" Nr 1 1974, oraz artykuł: "Polityka prawa jako nauka praktyczna" (W:) J. Kurczewski (red.) Prawo w społeczeństwie. PWN 1975. Po habilitacji, dwa przedsięwzięcia należące do tego nurtu mej działalności naukowej chciałbym wyeksponować. Pierwsze, to próba uogólnienia mych doświadczeń badawczo-ekspertalnych oraz pozyskanej wiedzy teoretycznej i metodologicznej dla przedstawienia realnych
możliwości i ograniczeń diagnozowania, interpretowania i rozwiązywania problemów społecznych. Opracowanie na ten temat przedstawiłem m.in. na międzynarodowej konferencji Research Committee on Sociotechnics and Sociological Practice ISA w Leyden, Holandia w 1988 roku. Mój artykuł na ten temat opublikowany został w  tomie 11 Newsletter tego RC (Kolonia 1989) oraz w książce: Jerzy Kubin (Ed.) Dilemmas of Effective Social Action.  1990 jako rozdział pt.: "The Uses and Abuses of Diagnosis in Attempts to Solve Social Problems". Drugie przedsięwzięcie, to Program Badawczo-Edukacyjny dla władz samorządowych i pracowników socjalnych Mokotowa, którego przygotowania i realizacji podjąłem się i który przeprowadziłem, wraz z Zespołem,  w latach 1990-1992 (w ramach szerszego, rządowego programu pod nazwą: Promocja Zdrowia).
Opracowany przeze mnie Program objął zarówno  kursy edukacyjne nt. problemów społecznych oraz metodyki ich rozwiązywania w środowiskach lokalnych, prace ekspertalne, diagnostyczne i konsultacyjne na rzecz  władz samorządowych i Ośrodków Pomocy Społecznej w  zakresie wybranych problemów społecznych, jak i opracowanie materiałów szkoleniowych i metodycznych dotyczących pracy socjalnej i pomocy społecznej, w tym  publikacji zbiorowej - zawierającej zarówno polskie jak i  zagraniczne materiały - stanowiące swego rodzaju poradnik  pracy socjalnej. Książka ta: J. Kwaśniewski (red.) "Praca socjalna-pomoc społeczna. Materiały i studia" Wyd. IPSIR UW 1993., zakwalifikowana została przez ministerialną komisję jako podręcznik dla pomaturalnych szkół pracowników socjalnych.


Jerzy Kwaśniewski, profesor

 

                                                                    Życiorys naukowy

(z Wniosku o stanowisko profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Warszawskim, 1996r.)

 

Dane osobiste

 

ur. 12. Maja 1942r., Milczany, żonaty od 1966r., dwie córki

 

Tytuły i stopnie naukowe

                                                          .      

tytuł magistra     Wydział Prawa  Uniwersytetu Warszawskiego  1964r.                               

absolutorium  studiów socjologicznych  Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu

                             Warszawskiego 1968r.

stopień doktora  nauk humanistycznych w zakresie socjologii     Uniwersytet  Łódzki

                             Wydział   Ekonomiczno-Socjologiczny  1971r.

stopień doktora habilitowanego  w dziedzinie nauk humanistycznych w zakresie socjologii

                            Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego 1983r.

tytuł naukowy profesora w dziedzinie nauk humanistycznych w zakresie socjologii

                            Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego  1995r.

 

Przebieg pracy zawodowej

 

1966-1969   Międzyuczelniany Ośrodek Badań nad Szkolnictwem Wyższym ,  asystent

1969-1971   Wydział Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego,  asystent

1971- dzisiaj  Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego,

          adiunkt, docent, profesor nadzwyczajny

 

Funkcje akademickie

Z-ca Dyrektora IPSIR (1980-1986)

Dyrektor IPSIR (1990-1996)

Założyciel i Kierownik Pracowni Socjologii Dewiacji i Socjotechniki IPSIR UW (1981-1990)

Założyciel i Kierownik Zakładu Socjologii Norm, Dewiacji i Kontroli Społecznej IPSIR UW, od 1990 roku do roku 2002

Założyciel i Kierownik Katedry Socjologii Norm, Dewiacji i Kontroli Społecznej, od 2002r.

Członek Senatu UW (1976-1978) oraz komisji senackich (w kilku kadencjach w latach 90 i obecnie)

 

Działalność naukowo-badawcza, dydaktyczna i kształcenie kadr naukowych

 

      Dydaktyka

 

Działalność dydaktyczno-naukową rozpocząłem w roku akademickim 1969/1970 wraz z podjęciem pracy w Zespole Problemów Resocjalizacji  na Wydziale Psychologii i Pedagogiki UW. Prowadziłem: ćwiczenia nt. teorii zachowania i resocjalizacji oraz zajęcia hospitacyjne. Na Studium Zaocznym Pedagogiki prowadziłem  wykład: „Patologia społeczna".

 

 W 1971 roku rozpocząłem, w ramach tworzenia w Uniwersytecie Warszawskim Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, przygotowywanie  planu i założeń programowych magisterskich studiów profilaktyki społecznej i resocjalizacji. Po utworzeniu Instytutu kierowałem  do 1975 roku Komisją Toku i Planu Studiów w IPSiR, która zajmowała się doskonaleniem planu i organizacji nauczania w Instytucie (w formie studiów dziennych i zaocznych).

 

W pierwszym okresie działalności IPSiR UW -  1972-1975 - prowadziłem zajęcia z następujących przedmiotów: "Metodologiczne podstawy nauk społecznych", "Techniki i metody badań", "Podstawy prakseologii i socjotechniki" oraz  "Nauka o dewiacji społecznej".

 

Od roku 1976  prowadziłem w IPSiR UW następujące zajęcia dydaktyczne: Podstawy prakseologii i socjotechniki" (kursowy wykład i ćwiczenia na studiach dziennych i zaocznych), Seminarium magisterskie nt. dewiacji społecznej (na studiach dziennych i zaocznych, z tym, że na studiach zaocznych do roku 1979).

Po 1981 roku objąłem  dwa nowe przedmioty: "Wybrane problemy socjotechniki" (przedmiot fakultatywny, wykład i ćwiczenia na studiach dziennych) oraz "Aksjologiczne i społeczne problemy dewiacji" (przedmiot specjalizacyjny, wykład i ćwiczenia na studiach dziennych).

 

W latach 90-ch , oprócz seminariów magisterskich nt.  dewiacji i kontroli społecznej prowadziłem w IPSIR UW wykład nt. "Nauka o normach społecznych", „Podstawy prakseologii i socjotechniki”  oraz  "Współczesne teorie zachowań dewiacyjnych".

 

Do chwili obecnej promowałem około 100 magistrów

 

W 1979 roku uczestniczyłem w organizowaniu Studium Podyplomowego Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji. W ramach tego Studium prowadziłem zajęcia nt. teoretycznych koncepcji dewiacji społecznej.

 

Zajmowałem się także opracowywaniem programów nauczania (a także prowadziłem zajęcia) dla kursów specjalistycznych wizytatorów ds. profilaktyki społecznej i resocjalizacji, organizowanych przez Instytut Kształcenia Nauczycieli przy Ministerstwie Oświaty. Opracowałem programy nauczania następujących przedmiotów: 1/ "Zarys prakseologii i socjotechniki", 2/ "Patologia społeczna", 3/ "Propedeutyka profilaktyki społecznej".

 

Otrzymałem cztery nagrody rektorskie za osiągnięcia w pracy naukowo-dydaktycznej. W roku 1978 zostałem jednym z laureatów studenckiego konkursu na najlepszego pracownika dydaktycznego.  1980- członek Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej 1981-1987- z-ca dyrektora IPSIR UW ds. studenckich i dydaktyki 1990 - członek Komisji, która opracowała reformę planu studiów magisterskich IPSIR UW. Nowy plan studiów jest aktualnie wdrażany 1990-1996 - dyrektor IPSIR ds. dydaktyki (1990 - 1993),  członek Komisji Senatu UW ds.studencko- dydaktycznych , Przewodniczący Instytutowej Komisji Rekrutacyjnej

 

             Badania naukowe

 

Przeprowadziłem m. in. następujące badania:

- Ogólnopolskie badania  postaw wobec prawa i moralności(pod kierunkiem Adama Podgóreckiego) w 1966 roku (OBOP)

- Ogólnopolskie badania postaw pracowników bankowych w 1971 roku (Pracownia Socjologiczna NBP)

- Badania postaw wobec zachowań dewiacyjnych mieszkańców Warszawy (IPSIR UW oraz GUS) 1976

- Międzynarodowe (Wenezuela, Włochy, Jugosławia, Brazylia, Kanada, Francja, Rumunia, Polska) porównawcze badania postaw wobec zachowań dewiacyjnych (wraz z Andrzejem

       Kojderem, pod auspicjami International Centre for Comparative Criminology, Univeristy of Montreal).1971-1976

- Badania postaw uczniów szkół średnich Warszawy wobec instytucji i środków kontroli społecznej (IPSIR UW - wraz z Małgorzatą Busłowicz) 1990

- Badania poglądów zawodowych pracowników socjalnych (wraz z Joanną Zamecką - IPSIR UW, IPIN) 1991

- Badania diagnostyczne zapotrzebowania rodzin Mokotowa na pomoc społeczną (IPSIR UW- dla władz Gminy Warszawa - Mokotów) 1991.

 

Badania realizowane aktualnie w IPSIR UW

.

Badania  (statutowe) norm, dewiacji oraz środków kontroli społecznej (badania  zespołowe członków kierowanego przeze mnie Zakładu Socjologii Norm, Dewiacji i Kontroli Społecznej oraz skupionych wokół prac Zakładu studentów i współpracowników)

Badania społecznej kontroli procesów marginalizacji (GRANT KBN realizowany przez kierowany przeze mnie  Zespół)

.

         Kształcenie kadr naukowych

 

Promowałem trzech doktorów

Byłem recenzentem dorobku i rozpraw w trzech przewodach habilitacyjnych

Recenzowałem trzy rozprawy doktorskie

 

      Udział  w redakcjach czasopism naukowych

 

     Członek zespołu redakcyjnego „Prac IPSIR UW” - w latach 70-ch

     Członek Redakcji „Prakseologii” (kilka lat w latach 90-ch

 

       Stowarzyszenia naukowe

 

-Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Socjologicznego (Oddział Warszawski) 

od 1967 roku.

- W 1979 roku byłem współorganizatorem, a następnie wybrany zostałem przewodniczącym (trzy kadencje) ogólnokrajowej Sekcji Socjologii  Dewiacji i Kontroli Społecznej PTS

- Od przeszło 25 lat jestem członkiem dwu innych Sekcji PTS:

 Sekcji Socjologii Prawa oraz Sekcji Socjotechniki.

-W 1995r. wybrany zostałem przewodniczącym  Sekcji Socjologii Prawa PTS.

-Uczestniczyłem w większości konferencji naukowych  organizowanych przez te Sekcje przedstawiając na nich  referaty i komunikaty z badań. Kilkakrotnie wybierany  byłem także członkiem zarządów w obu Sekcjach.

- Uczestniczyłem w przygotowaniu dwu ogólnopolskich zjazdów  socjologów; Kraków - 1977 rok , Łódź - 1981 rok. Na Zjeździe  krakowskim byłem współorganizatorem oraz przewodniczącym sesji półplenarnej  nt.: "Stosowanie nauk społecznych w praktyce". W ramach przygotowań do Zjazdu łódzkiego współorganizowałem sesję nt.: "Dewiacja społeczna jako przejaw  zaradności zbiorowej"

- Trzykrotnie, w latach 1977, 1978 i 1979 wybierany byłem członkiem Zarządu Oddziału Warszawskiego PTS oraz  8-krotnie delegatem na Walne Zgromadzenie Towarzystwa.

-Jestem członkiem trzech Komitetów Badawczych Międzynarodowego Towarzystwa Socjologicznego (ISA): 1) Komitetu Badawczego Socjologii Prawa (RCSL), 2) Komitetu Badawczego Socjotechniki (RCS) oraz  3) Komitetu Badawczego Socjologii Dewiacji i Kontroli Społecznej (RCSDSC).

-W 1982 roku zostałem członkiem Zarządu Komitetu Badawczego Socjotechniki ISA.

-Uczestniczyłem w kilku  konferencjach Komitetów Badawczych ISA. Na większości konferencji prezentowałem referaty. Wszystkie te referaty były następnie publikowane w kraju lub za granicą:

- Cambridge, 1973, RCSL, referat nt.: "Założenia porównawczych badań reakcji społecznej wobec dewiacji"

- Loughborough, 1974, RCS, referat pt.: "O nowy styl badań, teorii i działania",

- Balatonsaplak, 1976, RCSL, referat pt.: "Pozytywna  dewiacja społeczna",

- Saarbrucken, 1977, RCSL, referat (wraz z dr A.Kojderem): "Społeczna percepcja dewiacji",

- Rotterdam, 1977, RCS

- Cagliari, 1979, RCSL, referat pt.: "Praktyczna użyteczność badań socjologiczno-prawnych",

- Oxford, 1981, RCSL.

- Leiden, 1987, RCS, referat nt. roli diagnozy w rozwiązywaniu problemów społecznych.

 

-Od  kilkunastu lat do chwili obecnej jestem członkiem Commission on Folk Law and Legal Pluralism przy  International Union of the Anthropological Sciences.

 

      Stypendia naukowe, staże zagraniczne

 

stypendium                  Copenhagen School               Dania           1970 (1 mies.)      

                                     of Economics               

stypendium                  University of                         Kanada          1971 (3 mies.)

                                      Montreal      

seminaria                     University of                          U. S. A.        1971 (1 tydz.)

                                    Pennsylvania

stypendium                 Carleton University                Kanada         1989 (2 mies.)

 

 

      Współpraca naukowa z zagranicą

 

-Międzynarodowy, porównawczy projekt badawczy: „Postawy społeczne wobec dewiacji” realizowany przeze mnie wraz z dr A. Kojderem we współpracy z  International Centre for Comparative Criminology  przy University of Montreal w latach 1972-1976. Odbyło się szereg międzynarodowych konferencji poświęconych tym badaniom oraz ukazało się kilka książkowych i kilkanaści  artykułowych publikacji wyników tych badań, m. in.:  J. Kwaśniewski (wsp.) Social Perception of Deviance (w: ) A. Baratta (red.) The Impact of Sociology  of Law on Government Actionon, Verlag Peter Lang GmbH, Frankfurt am Main 1982; J. Kwaœniewski, Society and Deviance, BERG Publ., Leamington Spa - New York 1983

 

-Projekt badawczy na temat kontroli społecznej i metod rozwiązywania problemów społecznych. Realizowany wspólnie z dr M.Watson, Dept.of Sociology Cambridge University.Anglia.

Opublikowana książka: J.Kwaśniewski, M.Watson (eds.) Social Control and the Law in Poland. Berg. Oxford - New York. 1991. Oraz książka: J. Kwaśniewski (red.) Praca socjalna - pomoc społeczna. IPN-IPSIR UW 1993 .

 

 

       Udział w konferencjach naukowych w 1996r.

 

Konferencja naukowa Biura ds. Narkomanii poświęcona zapobieganiu uzależnieniom, luty  1996r

Konferencja naukowa Instytutu Nauk o Państwie i Prawie Wydziału Prawa i Administracji            Uniwersytetu Warszawskiego nt. „Jakiego prawa Polacy potrzebują?”, czerwiec 1996r.

 

      Nagrody naukowe

 

Kilkanaście nagród JM Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za osiągnięcia  badawczo-naukowe, dydaktyczne i organizacyjne

 

      Ekspertyzy, raporty, propozycje ustawodawcze

 

-Studia dla pracujących a zakład pracy. Badania diagnostyczne dla Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego. Raport z badań 1968r. Analiza uprawnień studiujących pracowników, społecznych kosztów studiów, ocena przydatności studiów zaocznych.

Następnie wydałem na podstawie tych badań książkę: Studia dla pracujących, PWN 1971 ss.163 oraz artykuł w: "Życie Szkoły Wyższej, Nr 7-8, 1968 s.110-121

-Robotnicze praktyki studenckie. Badania diagnostyczne dla Ministerstwa

Szkolnictwa Wyższego. Raport przedstawiony w 1969 r. Ocena ekonomicznej efektywności praktyk. W następstwie praktyki zostały zawieszone.

Opracowanie opublikowałem w książce zbiorowej: G. Pomian, H. Najduchowska (red. red.) Studenckie praktyki robotnicze, PWN 1972.

-Planowanie zatrudnienia w szkolnictwie wyższym.  Ekspertyza dla Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego, wykonana w  1969r. Metoda przewidywania zatrudnienia w szkolnictwie wyższym

Opublikowałem w: "Życie Szkoły Wyższej", nr 12, 1969, s.66-77

-Postawy pracowników NBP.  Badania diagnostyczne i oceniające dla Prezesa NBP (1972r.) nt.  postaw pracowniczych wobec zawodu oraz  uwarunkowań postaw.

Wyniki opublikowałem w: "Bank i Kredyt" 7,8, s.314-319,  353-358

-Warunki rozwoju młodej kadry UW . Badania dla RZ ZNP (1976/1977) nt. warunków życiowych, rodzinnych, materialnych, zawodowych i ich porównawcza  ocena. Raport z badań przekazany RZ ZNP UW, Senatowi UW, Rektorowi UW, Ministerstwu Szkolnictwa Wyższego.

-Ekspertyzy dotyczące projektów aktów normatywnych, min.:  dla  PTS i Rady Legislacyjnej 1975 (ustawa "o zapobieganiu demoralizacji młodzieży" - projekt został następnie wycofany), dla KK NSZZ "Solidarność" 1981 oraz następnie dla Komisji Praw Człowieka Senatu R.P (projekt ustawy "psychiatrycznej"- został następnie wycofany)

- Dla Komisji Polityki Społecznej Episkopatu a następnie dla Przewodniczącego "Solidarności" Lecha Wałęsy opracowania diagnostyczne nt. problemów społecznych Polski (1984). Opublikowane następnie - poza Cenzurą, w wydaniu podziemnym - jako fragment "Raportu: Polska 5 lat po Sierpniu" Wyd. MS "S" 1985.

-Dla Komitetu "Polska 2000" (wsp.) 1985, diagnoza zagrożeń społecznych i zjawisk patologicznych oraz program ich przezwyciężania . Opublikowana następnie w T. II  książki zbiorowej: "Społeczeństwo polskie na przełomie XX i XXI wieku" Ossolineum 1988.

 

- Opinie ekspertalne nt. projektów ustaw dla Komisji Praw Człowieka i Praworządności Senatu R. P. w latach 1991-1992

-Diagnoza zapotrzebowania rodzin Mokotowa na pomoc społeczną. IPSIRUW-IPIN 1992 . Ekspertyza dla władz gminy Warszawa-Mokotów

-Poglądy zawodowe pracowników socjalnych (wsp. z J. Zamecką) IPSIR UW-IPIN 1993. Ekspertyza dla Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Warszawa-Mokotów.

Wyniki opublikowane min. w: J. Kwaśniewski, J. M. Zamecka, Promocja wiedzy dla promocji zdrowia. (W:) Promocja zdrowia, medycyna i nauki społeczne, Tom 3, 1994.

 

        Publikacje

 

                             Prace opublikowane w latach 1994-1996

 

J. Kwaśniewski, J. M. Zamecka, Promocja wiedzy dla promocji zdrowia. (W:) Promocja

     zdrowia, medycyna i nauki społeczne, Tom 3, 1994

Kwaśniewski, Dewiacja i kontrola społeczna w PTS. Dzieje Sekcji Socjologii i Kontroli Społecznej. Złożone do druku w przygotowywanej monografii Polskiego Towarzystwa Socjologicznego

J. Kwaśniewski (red.) Praca socjalna-pomoc społeczna. Wyd. II , INTERART 1995

J. Kwaśniewski, Socjologia stosowana. Hasło do Encyklopedii Socjologii (w druku)

J. Kwaśniewski, Dewiacja społeczna. Hasło do Encyklopedii Socjologii (w druku)

 

                           Ważniejsze publikacje z lat wcześniejszych:

a) książki

 

Między autonomią a kontrolą (red. z A. Kojderem), UW PTS, Warszawa

     1992

Social Control and the Law in Poland (red. z M. Watson) BERG.Oxford -

    New York, 1991

Zaradność społeczna (red. z R. Sobiechem i J. Zamecką), Ossolineum 1990

 Społeczna kontrola zachowań dewiacyjnych (red.) Tom XI "Prace IPSiR UW",

     Wydawnictwa UW,  Warszawa 1989

Society and Deviance. BERG, Leamington-New York 1994

Społeczeństwo wobec dewiacji. Wydawnictwa.UW. Warszawa1984

 

b) artykuły:

 

 The Development of the Sociology of Law in Poland (wsp.z A. Kojderem)

        (w:) International Journal of  the  Sociology of Law, Vol.13, 1985

Social Problems in Poland (W:) J. Kwaśniewski, M. Watson (Eds.) Social Control and  the Law

         in Poland. Oxford-New York 1991

Dewiacja i kontrola społeczna w życiu zbiorowym (w:)  Studia Socjologiczne Nr 2, 1988

Dylematy konceptualizacji kontroli społecznej (w:) Studia Socjologiczne Nr 3, 1989

The Uses and Abuses of Diagnosis in Attempts to Solve Social Problems (w:) J.Kubin  (red.)

        Dilemmas  of  Effective Social Action. P.T.S., 1990

Ontologiczny status patologii społecznej (w:) A .Kojder, J.Kwaśniewski (red.red.), Między

       autonomią a kontrolą. PTS-UW. Warszawa 1992.

 

Warszawa, styczeń 1997r.           (-)   Jerzy Kwaśniewski

 

 

Jerzy KWAŚNIEWSKI
             
PUBLIKACJE i OPRACOWANIA NAUKOWE
                   (Z Wniosku o tytuł profesora)

A.   PRZED KOLOKWIUM HABILITACYJNYM (do października 1983)
I. K s i ą ż k i  i  d r u k i   z w a r t e
1. A. Podgórecki, M. Łoś, J. Kurczewski, J. Kwaśniewski: Poglądy społeczeństwa polskiego na moralność i prawo. Książka i Wiedza 1971
2. J.Kwaśniewski, T.J.Mackiewicz: Studia dla pracujących. Rola zakładów pracy i koszty kształcenia, PWN 1971 Książka zawiera dwie moje rozprawy: 1.  Studia dla pracujących a zakład pracy, s. 5-168 oraz  2.  Własne koszty kształcenia słuchaczy studiów dla pracujących, s.217-267
3.  A.Kojder, J.Kwaśniewski, A.Podgórecki: Metodologia  statystycznego badania postaw wobec zjawisk odbiegających od norm społecznych.
DBDS.1977 (mimeo)  s. 88.
4. J.Kwaśniewski, A.Kojder: Social Reaction to Deviance.
ICCC, University of Montreal. 1973, ss.39 (mimeo) (Wydane także w języku francuskim).
5. Społeczeństwo wobec dewiacji. Wydawnictwa UniwersytetuWarszawskiego, 1983, ss.190
II  A r t y k u ł y  (rozdziały)  w  k s i ą ż k a c h   i   r e d a k c j a   p r a c
    z b o r o w y c h
1. Założenia i wstępne hipotezy badań postaw moralnych i prawnych (W:) Jerzy Kwaśniewski (wsp.) z A. Podgóreckim, M. Łoś , A. Kojderem i J. Kurczewskim) Poglądy społeczeństwa polskiego na moralność i prawo. KiW 1971 s. 17-31
2. Społeczne warunki przestrzegania prawa (W:)J. Kwaśniewski (wsp. z A.Podgóreckim, M. Łoś, A. Kojderem i J. Kurczewskim) Poglądy społeczeństwa polskiego na moralność i prawo. KiW 1971 s. 178-195
3. Realizacja uprawnień studiujących pracowników. Założenia -realizacja - postulaty. (w:) H.Najduchowska, G.Pomian (red.red.): Cena dyplomu. PWN 1972, s. 94-121.
4. Ekonomiczne efekty studenckich praktyk robotniczych. (w:) Studenckie praktyki robotnicze 1969 roku. PWN 1972,  s. 68-83.
5. Postawy mieszkańców Warszawy wobec zachowań odbiegających od norm społecznych. (w:) Konflikt i przystosowanie. T.4 Prac IPSiR UW 1979, s.130-152.
6. Polityka prawa jako nauka praktyczna. (w:) J.Kurczewski (red.) Prawo w społeczeństwie. PWN, s. 193-222.
7. Koncepcje podkultur dewiacyjnych.
(w:) A.Podgórecki (red.): Zagadnienia patologii społecznej, PWN 1976, s.203-241
8. J.Kwaśniewski, A.Kojder: Social Reaction to Deviant Behaviour in Poland (w:) The Second Regional Seminar on Comparative Criminology. ICCC Montreal University, 1975, s.21-41
9. On the New Style of Research, Theory and Action (W:)A.B.Cherns (red.)
Sociotechnics. Malaby Press. London 1976 , s.21-27. Praca ta opublikowana została także pod tytułem:
10.
Uber die neue Strategie in der Forschung, der Theoriebildung und in Handeln (W:) J.Schmidt (red.) Planvolle Steurung gesellschoftlichen Handelns.Vestdeutscher Verlag, 1975, s.45-50
11. La desviacion social positiva (W:) Capitulo Criminologico.
4. Universidad del Zulia. Maracaibo. 1976, s.71-84. Praca ta opublikowana została także pod tytułem:
12.Positive Social Deviance.
(W:) Sociology of Law and Legal Sciences. Hungarian Academy of Sciences. 1977, s.249-256
13. M.Ziemska, J.Kurczewski, J.Kwaśniewski, K.Frieske (red.red.): Problemy profilaktyki społecznej i resocjalizacji. Prace IPSiR UW T.1: Wyd. UW. 1976,  ss.190
14. M.Ziemska, J.Kwaśniewski, A.Kwak (red.red.): Elementy diagnozy społecznej i przeciwdziałanie patologii. Prace IPSiR UW. T.2. 1978, Wyd. UW, ss.192
15. A.Kojder, J.Kwaśniewski: Stosunek społeczeństwa polskiego do zjawisk i zachowań dewiacyjnych (W:) B.Hołyst (red.) Opinia publiczna i środki masowego przekazu a ujemne zjawiska społeczne.
Wyd. Prawnicze. 1981, s.85-106
16. J.Kwaśniewski, A.Kojder: Social Perception of Deviance. (W:) A.Baratta (red.) The Impact of Sociology of Law on Government Action. Verlag Peter Lang. Frankfurt am Mein -Bern 1982, s.160-168
17. J.Kwaśniewski, A.Kojder: La protezione giuridica e L'assistenza Social della famiglia in Polonia (W:)V.Segre, N.G.Velicogna (red.red.): As petti socio-giuridici del Family Planning in alcumi paesi europei ed extraeuropei.
Milano 1983, s.123-138
III. A r t y k u ł y   i   k o m u n i k a t y  n a u k o w e   w   c z a s o p i s m a c h
 1. A.Podgórecki, J.Kurczewski, J.Kwaśniewski, M.Łoś: Założenia i podstawowe hipotezy badań dotyczących postaw moralnych i prawnych, "Etyka" T.2. 1967. s.51-68
 2. Studia dla pracujących a zakład pracy. Założenia badań. "Życie Szkoły Wyższej" Nr 10. 1966, s.84-87
 3. Niektóre problemy studiów dla pracujących w opinii przedstawicieli zakładów pracy. "Życie Szkoły Wyższej" Nr 7 - 8. 1968, s.110-121
 4. Pozauczelniane problemy studiów dla pracujących w świetle badań empirycznych. "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" Nr 3. 1969 s.24-27
 5. W sprawie metody przewidywania przyszłego stanu zatrudnienia oraz zapotrzebowania na pracowników naukowych w szkolnictwie wyższym. "Życie Szkoły Wyższej" Nr 12, 1969, s.66-77
 6. Pozauczelniane koszty studiów dla pracujących.
"Wiadomości Statystyczne" Nr 1, 1969, s.25-27
 7. Motivation of Declared Conformity to a Legal Norm.
"The Polish Sociological Bulletin" Nr 1, 1969, s.74-82.Praca ta opublikowana była także - w zmienionej wersji w książce zawierającej materiały z konferencji, w rozdziale pt.:
 8. Z badań nad motywacją przestrzegania prawa. (W:) Prawnicy, socjologowie i psychologowie o przestępczości i jej zwalczaniu. Biuro Studiów Problematyki Przestępczości PG PRL, 1970, s.147-161 oraz w książce (umieszczonej w Dziale I): Poglądy społeczeństwa polskiego na moralność i prawo.
KIW 1971
 9. Formation of Attitudes of Working Youth (recenzja  książki Cz.Czapówa) "The Polish Sociological Bulletin"  Nr 1, 1970, s.163-164
10.
Postawa studentów wobec pracy (wyniki badań nad studenckimi praktykami robotniczymi 1969 rok "Życie Szkoły Wyższej" Nr 2. 1970, s.22-32
11. Negatywne zjawiska społeczne "Kultura i społeczeństwo" Nr 4, 1970, s.224-227.
12. L.Gluck, J.Kwaśniewski: Postawy pracowników bankowych (w świetle badań ankietowych) I.Bank i Kredyt Nr 8, 1974, s.314-319
13. L.Gluck, J.Kwaśniewski: Postawy pracowników bankowych. II. Bank i Kredyt Nr 9, 1974, s.353-358
14. O nowy styl badań, teorii i działalności. "Prakseologia" Nr 1, 1974, s.233 -242.
15.  J. Kwaśniewski, A.Kojder: Reakcja społeczna na zachowania  dewiacyjne: problemy, założenia, hipotezy badawcze."Studia Socjologiczne" Nr 2, 1974, s.220-233
16. A.Kojder, J.Kwaśniewski: Wzory reakcji na zachowania dewiacyjne i ich uwarunkowania. "Studia Socjologiczne", Nr 3, 1975, s.171-191
17. Pozytywna dewiacja społeczna. "Studia Socjologiczne" Nr 3, 1976, s.215-232.
18. Positive Social Deviancy. "The Polish Sociological Bulletin", Nr 3, 1976, s.31-39.
19. J.Kwaśniewski, A.Kojder: Reakcja społeczna mieszkańców Warszawy wobec zjawisk i zachowań dewiacyjnych. "Studia Socjologiczne", Nr 1, 1979, s.157-179
20. Profilaktyka społeczna: związki ze stylami polityki społecznej oraz implikacje dla nauki.
"Prace IPSiR UW", T.3, 1979, s.163-176.
21. J.Kwaśniewski, A.Kojder: La protezione giuridica e l'assistenza socialle della famiglia in Polonia.
"Sociologia del Diritto". Nr 2, 1980, s.97-110.
22. Odważni i ofiarni. Próba socjologicznej charakterystyki. "Studia Socjologiczne", Nr 3, 1980, s.183-201.  W zmienionej i rozszerzonej wersji praca ta opublikowana została także w: "PRACE IPSiR UW" pod tytułem:
23. Ludzie prospołeczni i ich postawy. "Prace IPSiR UW" T.7, 1982, s.25-51
24. Reakcja dewiantów na reakcję społeczną (W:) Dewiacja i kontrola społeczna. Prace Sekcji SD i KS, PTS, 1981, s.62-85.
25. O manipulowaniu w życiu społecznym (W:) Zeszyty Naukowe TKN Paryż 1993 ss. 12
26. Czy istnieje dewiacja społeczna? "Studia Socjologiczne" 1982, Nr 3-4, s.219-235.
27. Determinanty postaw wobec dewiacji. "Studia Socjologiczne" 1983, Nr 1, s.147-171
IV. I n n e   o p r a c o w a n i a,   p r a c e  p r o j e k t o w e,   w a ż n i e j s z e    e k s p e r t y z y
1. Metoda przewidywania stanu zatrudnienia oraz zapotrzebowania na pracowników naukowych. Archiwum  Międzyuczelnianego Zakładu Badań nad Szkolnictwem Wyższym  ul. Nowy Świat 69 Warszawa 1969
2. (Współautor) Ekspertyza pt. "Diagnostyczny obraz  niektórych trudnych problemów społeczeństwa polskiego oraz refleksje socjotechniczne". Archiwum IPSiR UW, ul. Podchorążych 20, Warszawa 1974
3. Raport z badań postaw pracowników NBP. Archiwum Zarządu NBP oraz Archiwum Pracowni Socjologicznej NBP, ul. Świętokrzyska 21, Warszawa 1974, ss.74 + załączniki
4. Raport z badań nad systemem ocen okresowych pracowników NBP. Archiwum Zarządu NBP oraz Archiwum Pracowni Socjologicznej NBP, przy ul. Świętokrzyskiej 21, 1974
5. Projekt ekspertyzy dotyczącej ograniczania zjawisk patologii społecznej, Archiwum Komitetu Badań i Prognoz "Polska 2000" PAN, Pałac Kultury i Nauki, 1977)
6. Raport z badań warunków rozwoju naukowego młodej kadry Uniwersytetu Warszawskiego. Archiwum R.Z. ZNP UW, 1977
V. P r a c e    p o p u l a r y z a t o r s k i e,  r e c e n z j e ,  s p r a w o z d a n i a
1. Konferencja nt. rozmieszczenia szkolnictwa wyższego w Polsce. Dyskusja, (W:) Niektóre problemy rozmieszczenia szkolnictwa wyższego w Polsce, MZBSzW, PWN 1966, s.63-73
2. Międzynarodowa sesja naukowa nt. badań porównawczych reakcji społecznej na zachowania dewiacyjne. Praha 1974, "Prace IPSiR UW", T.2, 1978, s.169-174.
3. (wsp. z J.Kurczewskim): Postawa twórcza, "Życie i Nowoczesność" 23.XII.1971
4. Profilaktyka społeczna - instrument społecznego rozwoju. "Gazeta Prawnicza" Nr 6, 1976
5. Obrona przed manipulacją. Nauka i prawodawstwo w służbie socjotechniki. "Tygodnik Demokratyczny" Nr 22, 1981

6. Na tropach patologii (wywiad), "Kierunki", Nr 49, 1981.

 

 

B.  PO  KOLOKWIUM HABILITACYJNYM  DO UZYSKANIA TYTUŁU PROFESORA (1983 r.  do  połowy  1995r.)

 

I.  K s i ą ż k i   i   r e d a k c j a    p r a c   z b i o r o w y c h

   1. Society and Deviance. BERG (Anglia) 1984 ss. 210

      Książka została następnie wydana w USA przez ST. MARTIN'S PRESS

      1984 ss. 210

   2. Social Control and the Law in Poland (red. z M. Watson) BERG. Oxford - New

       York, 1991 ss. 180

   3. Społeczna kontrola zachowań dewiacyjnych (red.) Tom XI "Prace IPSiR UW",

       Wyd. UW Warszawa 1989 ss. 203

   4. Zaradność społeczna (red. z R. Sobiechem i J. Zamecką), Ossolineum Wrocław

       1990, ss. 204

  5. Między autonomią a kontrolą (red. z A. Kojderem), UW - PTS Warszawa 1992

      ss. 296

  6. Praca socjalna - pomoc społeczna (red.) Wyd. IPSIR UW, Warszawa 1993 ss. 310

 

 

II. A r t y k u ł y   i  r o z p r a w y   w   c z a s o p i s m a c h   n a u k o w y c h  

                    o r a z    r o z d z i a ł y   w  k s i ą ż k a c h

 

   1. The Development of the Sociology of Law in Poland (wsp.z A. Kojderem) (w:) International Journal of the Sociology of Law, Vol.13, Cambridge 1985 s. 261-272

   2. O niektórych społecznych uwarunkowaniach tzw. zjawisk patologicznych (w:) T.Kaczmarek(red.) Problemy patologii społecznej, Wyd. Uniw. Wrocł., 1985  ss. 20

   3. Manipulowanie w życiu społecznym (w:) "Prace IPSiR UW" T. IX Warszawa  1985 s. 173-184

   4. Reakcja dewiantów na reakcję społeczną (W:) "Prace IPSIR UW" T. IX 1985 s. 85-104

   5. Problemy społeczne w świadomości zbiorowej (w:) Zagrożenia społeczne..., T.II, Ossolineum 1987 s. 207 - 223

   6. Dewiacja i kontrola społeczna w życiu zbiorowym (w:) Studia Socjologiczne Nr 2, 1988 s. 261-273

   7. Zagrożenia społeczne i zjawiska patologii oraz drogi ich przezwyciężania (wsp.) (w:) Społeczeństwo polskie na przełomie XX i XXI wieku, T.II, Ossolineum 1988 s. 209-249

   8. Rola diagnozy w rozwiązywaniu problemów społecznych (W:) XX-lecie Rodzinnych Ośrodków Diagnostyczno-Konsultacyjnych. Wyd. Min. Sprawiedliwości. ss. 12 Warszawa 1988. Opublikowane następnie w:

   9. Zeszyty Naukowe Instytutu Prawa Sądowego Nr 31 1989  Warszawa 1991 s. 104-111

  10. Dylematy konceptualizacji kontroli społecznej (w:) Studia Socjologiczne Nr 3, 1989 s. 133-146

  11. Kontrola społeczna - socjotechnika - rozwiązywanie problemów społecznych (w:) J. Kwaśniewski (red.) Społeczna kontrola zachowań dewiacyjnych. T. XI  "Prace IPSIR UW" Wydawnictwa UW  Warszawa 1989 s. 185-203

12. Tak zwana patologia społeczna a społeczne oceny (W:)"Państwo i Prawo" Nr 8 1989 s. 101-105

  13. The Uses and Abuses of Diagnosis in the Solution of Social Problems (W:) : Vol. 11 "Newsletter ISA RC on Sociotechnics" Koln 1989 s.72-83

Artykuł opublikowany następnie, jako:

  14. The Uses and Abuses of Diagnosis in Attempts to Solve Social Problems (w:) J.Kubin (red.) Dilemmas of  Effective Social Action. P.T.S., 1990 s.112-124

  15. Kręgi instruktorów harcerskich im. A. Małkowskiego (wsp. z M. Figiel) (W:) J. Kwaśniewski, R. Sobiech, J. Zamecka (red. red.) Zaradność społeczna. Ossolineum 1990

  16. Zakres pojęcia i problematyki patologii społecznej (W:) T. Szymanowski (red.) Patologia społeczna. Wybrane problemy. Wyd. WSPS Warszawa 1991 s.18-28

  17. Koncepcje przeciwdziałania negatywnym zachowaniom i zjawiskom w życiu zbiorowym (W:) T. Szymanowski (red.)Patologia społeczna. Wybrane problemy. Wyd. WSPS  Warszawa  1991 s. 29-40

  18. Stosunek społeczeństwa do zachowań i zjawisk dewiacyjnych (W:) T. Szymanowski (red.) Patologia społeczna. Wybrane problemy. Wyd. WSPS Warszawa 1991 s. 41-55

  19. Social Problems in Poland (W:) J. Kwaśniewski, M. Watson (Eds.) Social Control and the Law in Poland. BERG Oxford-New York 1991 s. 155-169

  20. Ontologiczny status patologii społecznej (w:) A.Kojder, J. Kwaśniewski (red. red.), Między autonomią a      kontrolą, UW - PTS Warszawa  1992 s. 113-122

  21. Uczniowie o kontroli społecznej (W:) "Opieka - Wychowanie - Terapia" Nr 1 1992 s.29-32

  22. Przedmowa (W:) J. Kwaśniewski (red.) Praca socjalna-pomoc społeczna. Wyd. IPSIR UW Warszawa 1993 s. 9-15

  23. (wsp. J. Zamecka) Promocja wiedzy dla promocji zdrowia. (W:) Promocja zdrowia, medycyna i nauki społeczne, Tom 3, 1994 (kilkanaście stron)

 

 

III.  I n n e   o p r a c o w a n i a     i    p u b l i k a c j e

 

Ważniejsze ekspertyzy, opracowania wdrożeniowe, broszury

1. Diagnoza zjawisk patologicznych w Polsce. Dla Komisji Polityki Społecznej

    Episkopatu oraz dla Przewodniczącego NSZZ "Solidarność" L. Wałęsy. 1984

    Opublikowane następnie w 1985 roku w: "POLSKA 5 LAT PO SIERPNIU"

    przez  Wyd. MS"S"   ss. 18 

2. Opinie ekspertalne nt. projektów ustaw dla Komisji Praw Człowieka i

    Praworządności Senatu R.P. w latach 1991-1992

3. Diagnostyczna ekspertyza nt. zagrożeń społecznych  w Polsce i sposobów ich

    przezwyciężania (wsp.) Dla Komitetu Badań i Prognoz PAN "Polska 2000".

    Opublikowane w: "Społeczeństwo polskie na przełomie XX i XXI wieku"

    Ossolineum 1988 ss. 50

4. Diagnoza zapotrzebowania rodzin Mokotowa na pomoc społeczną. IPSIR

    UW-IPIN 1992 ss. 25

5. Poglądy zawodowe pracowników socjalnych (wsp. z J. Zamecką) IPSIR UW

    -IPIN 1993 ss.75

6. Społeczna kontrola zachowań dewiacyjnych. Broszura obejmująca 4 artykuły

    książki pod tym samym tytułem (A. Kamińskiego, P. Moczydłowskiego, M.

    Busłowicz-Egeman i J. Kwaśniewskiego) wstrzymane przez Urząd Cenzury.

    1988  IPSIR UW ss. 70

 

Wywiady problemowe i publicystyka

 

1. "Między aspiracjami a możliwościami". Wywiad w: "Nauka i Przyszłość" Nr 

     13 1991 s. 5

2. "Luka po zdechłym smoku". Wywiad w: "Na Przełaj" 25 II 1990 s. 9

3. "Zachowujmy się jak ludzie wolni". Wywiad w:"Gazeta Wyborcza" 26 X 1989

4. "Ministerialny folwark?" (W:) "Przegląd Tygodniowy" 14 II 1988  s. 6

 

 

C. PO UZYSKANIU TYTUŁU PROFESORA (od połowy 1995r. do połowy 1998r.)

 

Książki, redakcja prac zbiorowych

1. Kontrola społeczna procesów marginalizacji,( red.) INTERART, 1997,

     ss. 233;

2.  Praca socjalna - pomoc społeczna (red.) "Biblioteka Pracownika

     Socjalnego". Wyd. zmienione i popr. Interart, 1995, s. 319;

 

Artykuły w czasopismach naukowych, rozdziały w pracach zbiorowych

1. Dzieje Sekcji Socjologii Dewiacji PTS. Zarys działalności w latach 1979-1994  (W:) Z dziejów Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. T. I.  PTS 1997, ss. 278-284;

2. Dewiacja społeczna (W:) Encyklopedia socjologii, Oficyna Naukowa, 1998,

     ss. 125-129;

3. Postrzeganie marginalizacji oraz strategii i środków kontroli społecznej.(w:)

     J. Kwaśniewski  (red.) Kontrola społeczna procesów marginalizacji. Prace

     Zakładu Socjologii Norm, Dewiacji i Kontroli Społecznej IPSIR UW.,

      INTERART 1997, ss. 197-233;

   

Inne opracowania naukowe

Opinie ekspertalne i opracowania dla Komisji Sejmu i Senatu R. P.:

1. Opinia ekspertalna o Projekcie  "Apelu Sejmu R. P. w sprawie  bezpieczeństwa  publicznego w miastach"

2. "Prawa człowieka w świadomości społecznej" - opracowanie ekspertalne dla

     Komisji Praw Człowieka i Praworządności Senatu R. P.

 

PUBLIKACJE OD ROKU 1998
 
Światopogląd i etos osób zawodowo niosących pomoc uzależnionym od narkotyków,  (wsp. J. Zamecka) (W:) pracy zbiorowej pod red. W. Kaczyńskiej pt.: "Etyka służb społecznych" 1998r.  Wyd. IPSIR UW;
-Praca socjalna - pomoc społeczna (red.) III wydanie, Wyd. "Śląsk"
-Miejsce praw podmiotowych w swiadomości społecznej STUDIA IURIDICA Tom 40 r. 2002, str. 35-39 (Artykuł) Jerzy Kwaśniewski (Autor oryginału)
-Socjotechnika. Kontrowersje, rozwój, perspektywy Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW; Polskie Towarzystwo Socjologiczne, r. 2000 (Książka)Jerzy Kwaśniewski (Redaktor), Jerzy Kubin (Redaktor)
-Badania problemów społecznych IPSiR, r. 2003 (Książka) Jerzy Kwaśniewski (Redaktor)
 -Dewiacje i problemy społeczne w środowiskach lokalnych CSSiRL UW, r. 2005 (Książka) Jerzy Kwaśniewski (Redaktor)
-Normatywność współczesnej Polski IPSiR UW, r. 2005 (Książka) Jerzy Kwaśniewski (Redaktor)
-Badania problemów społecznych 2 IPSiR UW, r. 2006 (Książka) Jerzy Kwaśniewski (Redaktor)
-Patologia społeczna w: Encyklopedia socjologii. Pod red. H. Domańskiego [i in.], str. 88-96, Oficyna Naukowa, r. 2000 (Artykuł) Jerzy Kwaśniewski (Autor oryginału)
-Perspektywy socjotechniki a megasocjologia w: Socjotechnika. kontrowersje, rozwój, perspektywy. Pod red. J. Kwaśniewskiego i J. Kubina, str. 29-39, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW, Polskie Towarzystwo Socjologiczne, r. 2000 (Esej lub rozdział w książce)  Jerzy Kwaśniewski (Autor oryginału)
-Prawa człowieka w świadomości społecznej w: Ład społeczny i prawo. Pod red. E. Łojko i Z. Cywińskiego, str. 201-221, Wyd. Wydział Prawa i Administracji UW, r. 2000 (Esej lub rozdział w książce) Jerzy Kwaśniewski (Autor oryginału)
-Społeczeństwo polskie wobec problemów życia zbiorowego w: Dziesięciolecie Polski Niepodległej 1989-1999. Pod red. W. Kuczyńskiego, str. 1033-1035, United Publishers and Productions, r. 2000 (Esej lub rozdział w książce) Jerzy Kwaśniewski (Autor oryginału)
-Przemiany przekonań normatywnych we współczesnej Polsce w: Samorząd terytorialny a jakość administracji publicznej. Pod red. A. Piekary, str. 113-120, CSSTiRL, r. 2002 (Esej lub rozdział w książce) Jerzy Kwaśniewski (Autor oryginału)
-Socjologia stosowana w: Encyklopedia socjologii. T. 4. Pod red. W. Kwaśniewicza., str. 80-84, Oficyna Naukowa, r. 2002 (Hasło encyklopedyczne) Jerzy Kwaśniewski (Autor oryginału)
-Badania problemów społecznych w: Badania problemów społecznych. Pod red. J. Kwaśniewskiego, str. 7-15, IPSiR UW, r. 2003 (Esej lub rozdział w książce) Jerzy Kwaśniewski (Autor oryginału)
-Czesława Czapówa koncepcje Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji w Uniwersytecie Warszawskim w: Czesław Czapów 1925-1980. Świadectwa trzech pokoleń. Pod red. W. Kaczyńskiej, str. 170-174, IPSiR UW, r. 2003 (Esej lub rozdział w książce) Jerzy Kwaśniewski (Autor oryginału)
-Dewiacja społeczna w: Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku. Pod red. T. Pilcha, str. 657-664, Wydawn. Akademickie "Żak", r. 2003 (Hasło encyklopedyczne) Jerzy Kwaśniewski (Autor oryginału)
-Takim Go zapamiętałem w: Czesław Czapów 1925-1980. Świadectwa trzech pokoleń. Pod red. W. Kaczyńskiej, str. 96-97, IPSiR UW, r. 2003 (Esej lub rozdział w książce) Jerzy Kwaśniewski (Autor oryginału)
-Źródła prawomocności porządku normatywnego w: Normatywność współczesnej Polski, str. 81-92, IPSiR UW, r. 2005 (Esej lub rozdział w książce) Jerzy Kwaśniewski (Autor oryginału)
-Narkomania - problem społeczny i przedmiot badań w: Badania problemów społecznych 2, str. 7-20, IPSiR UW, r. 2006 (Esej lub rozdział w książce) Jerzy Kwaśniewski (Autor oryginału)
-Rola diagnozy w rozwiązywaniu problemów społecznych w: Badania problemów społecznych 2, str. 231-240, IPSiR UW, r. 2006 (Esej lub rozdział w książce) Jerzy Kwaśniewski (Autor oryginału)


IPSiR UW

ul. Podchorążych 20, 00-721 Warszawa
tel. (+48 22) 55 30 700, tel. (+48 22) 55 30 754, fax (+48 22) 55 30 753
email: ipsir@uw.edu.pl
problemy techniczne: www@ipsir.uw.edu.pl  

UNIWERSYTET WARSZAWSKI