IPSiR Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Rekrutacja 2014/2015

 

Terminarz rekrutacyjny

 

II tura rekrutacji:

 • 1 sierpnia - 8 września 2014 r. - rejestracja w IRK
 • 15 września 2014 r. - pobranie przez Komisję Rekrutacyjną list kandydatów z systemu IRK
 • 16 -17 września 2014 r. - ogłoszenie wyników kwalikikacji
 • 18 - 19 września 2014 r. - przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych na studia

 

 

 

TRWAJĄCE REKRUTACJE: TUTAJ

 

 


 

UWAGA! NIE WOLNO PRZYSYŁAĆ DOKUMENTÓW POCZTĄ ANI KURIEREM

 

UWAGA! Będą przyjmowane WYŁĄCZNIE kompletne dokumenty.
 

Kandydat zakwalifikowany na studia pierwszego stopnia lub drugiego stopnia składa w terminie przewidzianym w harmonogramie następujące dokumenty:

 • świadectwo dojrzałości lub dyplom IB / dyplom EB / świadectwo maturalne uzyskane za granicą wraz z kopią celem poświadczenia jej zgodności z oryginałem,
 • podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego kandydata założonego w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, podpisane własnoręcznie przez kandydata (oryginał!),
 • dowód osobisty lub - w przypadku cudzoziemców - inny dokument potwierdzający tożsamość kandydata (paszport), wraz z kopią celem poświadczenia jej zgodności z oryginałem,
 • 1 aktualna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej, wydrukowane po wprowadzeniu przez kandydata na osobiste konto rejestracyjne systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów jego fotografii,
 • dowód uiszczenia opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką (17 PLN) - numer konta TUTAJ,
 • oświadczenie studenta o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat (sprawdź, czy masz obowiązek złożyć oświadczenie).

dodatkowo:

 • zaświadczenie o uzyskanym tytule laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego – w przypadku olimpijczyka korzystającego z całkowitego zwolnienia z postępowania kwalifikacyjnego [więcej],
 • zaświadczenie o uzyskanym tytule laureata konkursu międzynarodowego, konkursu ogólnopolskiego lub organizowanego przez uczelnię, który brany jest pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym,
 • certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego w przypadku kandydata ubiegającego się o studia prowadzone w tym języku    [lista honorowanych dokumentów (certyfikatów)],
 • upoważnienie do złożenia dokumentów – w przypadku gdy dokumenty kandydata składane są przez osobę trzecią.

 

Od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia drugiego stopnia wymagane są:

 • poza dokumentami wymienionymi powyżej – dyplom magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny, wraz z kopią celem poświadczenia jej zgodności z oryginałem, lub, w przypadku nie wydania przez poprzednią uczelnię dyplomu, zaświadczenie zawierające datę obrony, ocenę, jaka znajdzie się na dyplomie, numer dyplomu oraz średnią ocen z toku studiów, 
 • zaświadczenie o zaliczeniu podczas studiów I stopnia następujących przedmiotów: BHP i Ochrona własności intelektualnej (jeśli zostały zaliczone) - może być dostarczona przed 1. października br. kserokopia odpowiedniej strony suplementu wraz z oryginałem do poświadczenia zgodności; nie będą honorowane wpisy w indeksach, 
 • UWAGA: absolwenci studiów licencjackich na UW (wyłącznie) mogą zachować swoją legitymację studencką, nie jest wtedy wymagane podanie o wydanie nowej i opłata za ELS.


Od kandydata legitymującego się świadectwem maturalnym lub dyplomem ukończenia studiów wyższych wydanymi za granicą – poza wymienionymi wyżej dokumentami – wymagane są ponadto:

 • poświadczenie świadectwa maturalnego/dyplomu szkoły wyższej w formie legalizacji (lub apostille, jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r. znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych - Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938 i 939)   [więcej]    
 • tłumaczenie przysięgłe na język polski świadectwa lub dyplomu oraz ww. legalizacji / apostille (jeśli zostało sporządzone w języku obcym)  [więcej
 • zaświadczenie o nostryfikacji świadectwa / dyplomu, jeśli dotyczy kandydata [więcej]

w przypadku cudzoziemców dodatkowo:

 • potwierdzenie legalizacji pobytu na terytorium Polski: kopia wizy albo zezwolenia na pobyt stały / osiedlenie się (karty stałego pobytu) albo zezwolenia na pobyt czasowy / zamieszkanie na czas oznaczony (karty czasowego pobytu); do karty czasowego pobytu należy dołączyć decyzję o wydaniu zezwolenia na pobyt czasowy / zamieszkanie na czas oznaczony  [więcej]
 • ewentualnie - kopia dokumentu potwierdzającego status nadany w Polsce (np. Karty Polaka, Karty Uchodźcy)
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów wyższych (z tłumaczeniem, jeśli wydane zostało w innym języku niż polski) - w przypadku cudzoziemców podejmujących studia na innych zasadach niż Polacy
 • na studia prowadzone w języku polskim - kopia dokumentu (wraz z oryginałem do wglądu) potwierdzającego znajomość języka polskiego, tj. zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkonictwa wyższego lub certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.


 


IPSiR UW

ul. Podchorążych 20, 00-721 Warszawa
tel. (+48 22) 55 30 700, tel. (+48 22) 55 30 754, fax (+48 22) 55 30 753
email: ipsir@uw.edu.pl
problemy techniczne: www@ipsir.uw.edu.pl  

UNIWERSYTET WARSZAWSKI