IPSiR Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Sprawy socjalne

 

Student może ubiegać się o:
 
·         Stypendium socjalne
·         Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w Domu Studenta lub innym obiekcie
·         Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
·         Zapomogę losową
·         Stypendium rektora dla najlepszych studentów
 
Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyznawania w/w stypendiów znajdują się w Regulaminie ustalania, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego
 
Informacji na temat przyznawania miejsc w Domach Studenta oraz stypendiów udziela:
Sekcja Socjalna Wydziału: ul. Żurawia 4, tel. (22) 55 316 23
 
Kontakt bezpośredni  do Komisji Stypendialnej:
ksipsir@gmail.com
 
Skład Komisji Stypendialnej w roku akademickim 2013/2014:
Przewodnicząca:  Joanna Wieteska
Wiceprzewodnicząca: Katarzyna Szustak
Pozostali członkowie:
Agnieszka Bereda
Marlena Janiszewska
Katarzyna Lipińska
Marzena Majcher
Emilia Rogala
Karolina Siwek
Marta Świrska
Opiekun Komisji: dr hab. Adam Redzik

 

 

Informacji na temat przyznawania miejsc w Domach Studenta oraz stypendiów udziela Sekcja Socjalna Wydziału: ul. Żurawia 4, tel. (22) 55 316 23.

W związku z nowelizacją Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2005 nr 164 poz. 1365) od 1 października 2011 roku ulegają zmianie rodzaje świadczeń pomocy materialnej przyznawane studentom uczelni wyższych.

Przyznawane będą:

l    stypendium socjalne,

l    stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,

l    stypendium rektora dla najlepszych studentów,

l    zapomogi.

 

Znowelizowana Ustawa nie przewiduje:

l    stypendiów za wyniki w nauce,

l    stypendiów za wyniki w sporcie,

l    stypendiów na wyżywienie,

l    stypendiów mieszkaniowych.

 

Nie ulegają zmianom zasady przyznawania stypendiów ministra za osiągnięcia w nauce oraz stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia sportowe.

 

________________________________________________________________________________

            Sprawami socjalnymi studentów Instytutu zajmuje się Komisja Stypendialna IPSiR UW. W skład Komisji wchodzą studenci IPSiR-u powoływani przez Dyrektora Instytutu na wniosek Zarządu Samorządu Studentów IPSiR UW. Opiekunem Komisji z ramienia kadry akademickiej jest dr hab. Adam Redzik. Do kompetencji Komisji należy przede wszystkim:

l    przyznawanie miejsc w domach studenckich,

l    przyznawanie stypendiów socjalnych,

l    przyznawanie zapomóg losowych,

l    przyznawanie stypendiów specjalnych dla osób niepełnosprawnych.

 

            Posiedzenia Komisji odbywają się raz w miesiącu (oprócz przerwy wakacyjnej i międzysemestralnej) w WSNSiR przy ul. Żurawiej 4, telefon: 55-316-23. Protokół z posiedzenia Komisji, w którym ogłaszane są decyzje na dany miesiąc, udostępniany jest po posiedzeniu na tablicy ogłoszeń Samorządu na parterze Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji.

            Informacji o wymaganych dokumentach i zaświadczeniach dołączanych do podania udziela Komisja i pracownik Sekcji Socjalnej WSNSiR. Wykaz tych dokumentów został szczegółowo opisany w Załączniku nr 1 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego:http://www.senat.uw.edu.pl/files//Rektor_podpisal/33.pdf?short. Zasady i reguły przyznawania świadczeń zamieszczone są w niniejszym Regulaminie.

            Pozostałe informacje, np. o stołówce, akademikach, kredytach studenckich, akademickiej służbie zdrowia, ubezpieczeniach zdrowotnych znaleźć można na stronie Biura Spraw Studenckich.

 

Stypendium socjalne:

l    przyznawanie jest na wniosek studenta znajdującego się w trudnej sytuacji materialnej,

l    złożenie wniosku do 10 dnia miesiąca pozwala na wypłatę przyznanego świadczenia od miesiąca, w którym wniosek został złożony, w przypadku złożenia wniosku po tym terminie, od miesiąca następnego, bez wyrównania za poprzednie miesiące,

l    przyznawane jest na podstawie miesięcznych dochodów na osobę w rodzinie studenta, osiągniętych w roku podatkowym, poprzedzającym dany rok akademicki,

l    członków rodziny studenta uwzględnianych przy obliczaniu miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta oraz zasady obliczania niniejszego dochodu szczegółowo określa Regulamin (§23 oraz Załącznik nr 2),

l    studenta uznaje się za samodzielnego finansowo tylko, gdy łącznie spełnia warunki wymienione w §24 ust. 1 Regulaminu,

l    na podstawie §24 ust. 3 oraz Załącznika nr 1 ust. 16 do Regulaminu odpowiedni organ przyznający świadczenia ma prawo zażądać od studenta doręczenia opinii jednostki w systemie pomocy społecznej (np. MOPS, GOPS) odpowiedzialnej za ustalenie sytuacji dochodowej i majątkowej osób i rodzin poświadczającej trudną sytuację materialną rodziny.

 

Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości:

l    przyznawanie na wniosek studenta studiów stacjonarnych znajdującego się w trudnej sytuacji materialnej, zamieszkującego w domu studenckim lub innym obiekcie, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie,

l    ubieganie się o świadczenie przez studenta zamieszkującego w innym obiekcie niż dom studenta obliguje go do załączenia do wniosku kopii umowy najmu z wyszczególnieniem ponoszonych opłat,

l    złożenie wniosku do 10 dnia miesiąca pozwala na wypłatę przyznanego świadczenia od miesiąca, w którym wniosek został złożony, w przypadku złożenia wniosku po tym terminie od miesiąca następnego, bez wyrównania za poprzednie miesiące,

l    przyznawane jest na podstawie miesięcznych dochodów na osobę w rodzinie studenta, osiągniętych w roku podatkowym, poprzedzającym dany rok akademicki,

l    członków rodziny studenta uwzględnianych przy obliczaniu miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta oraz zasady obliczania niniejszego dochodu szczegółowo określa Regulamin (§23 oraz Załącznik nr 2),

l    studenta uznaje się za samodzielnego finansowo tylko, gdy łącznie spełnia warunki wymienione w §24 ust. 1 Regulaminu,

l    na podstawie §24 ust. 3 oraz Załącznika nr 1 ust. 16 do Regulaminu odpowiedni organ przyznający świadczenia ma prawo zażądać od studenta doręczenia opinii jednostki w systemie pomocy społecznej (np. MOPS, GOPS) odpowiedzialnej za ustalenie sytuacji dochodowej i majątkowej osób i rodzin poświadczającej trudną sytuację materialną rodziny.

 

            Na podstawie Postanowienia nr 9 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 15 września 2011 roku (http://www.bss.uw.edu.pl/aktualnosci/poz9_2011.pdf) w roku akademickim 2011/2012 próg przyznania stypendium socjalnego oraz stypendium socjalnego o zwiększonej wysokości wynosi 780 zł.

 

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych:

l    przyznawanie na wniosek studenta, którego niepełnosprawność jest potwierdzona orzeczeniem właściwego organu,

l    wniosek, do którego należy dołączyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności składa się za pośrednictwem Biura ds. Osób Niepełnosprawnych,

l    złożenie wniosku do 10 dnia miesiąca pozwala na wypłatę przyznanego świadczenia od miesiąca, w którym wniosek został złożony, w przypadku złożenia wniosku po tym terminie od miesiąca następnego, bez wyrównania za poprzednie miesiące.

 

Stypendium rektora dla najlepszych studentów:

l    przyznawanie na wniosek studenta, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen (nie niższą niż 4,0 oraz zaliczył wszystkie wymagane planem studiów przedmioty do końca sesji poprawkowej danego etapu studiów) lub osiąga wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym (wykaz punktowanych osiągnięć zamieszczono w Załączniku nr 3 do Regulaminu),

l    wniosek należy złożyć najpóźniej 15 października roku akademickiego, w którym student będzie pobierał stypendium.

 

Zapomoga:

l    przyznawana na wniosek studenta, który z przyczyn losowych przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji materialnej,

l    do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające okoliczności, które stały się przyczyną trudnej sytuacji materialnej oraz dokumenty potwierdzające trudną sytuację materialną.

 

 

            Stypendium socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogę studentom IPSiR UW przyznaje Komisja Stypendialna IPSiR UW.

            Stypendium rektora dla najlepszych studentów przyznaje Odwoławcza Komisja Stypendialna.

            Wnioski o przyznanie świadczeń pomocy materialnej są generowane przez system USOS. Wniosek składa się wydrukowany i podpisany przez wnioskującego w godzinach pracy Sekcji Socjalnej Wydziału: ul. Żurawia 4.

            Od roku akademickiego 2011/2012 wszystkie świadczenia pomocy materialnej przyznawane na Uniwersytecie Warszawskim student otrzymuje przelewem na indywidualne konto bankowe (§11 Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego).

 

________________________________________________________________________________

 

http://web.archive.org/web/20121120070414im_/http:/www.ipsir.uw.edu.pl/images/spacer.gif

 

   

IPSiR UW

ul. Podchorążych 20, 00-721 Warszawa
tel. (+48 22) 55 30 700, tel. (+48 22) 55 30 754, fax (+48 22) 55 30 753
email: ipsir@uw.edu.pl
problemy techniczne: www@ipsir.uw.edu.pl  

UNIWERSYTET WARSZAWSKI