IPSiR Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Kryminologia

Oferujemy Państwu studia magisterskie

na pierwszym, unikatowym w Polsce kierunku KRYMINOLOGIA

w trybie stacjonarnym oraz zaocznym.

Absolwenci uzyskają w Uniwersytecie Warszawskim tytuł magistra kryminologii.
CO OFERUJEMY?

Oferujemy ważne, ciekawe, różnorodne wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, seminaria, zajęcia praktyczne z kryminologii – nauki o etiologii, fenomenologii oraz politykach radzenia sobie z przestępczością.


Kierunek studiów „kryminologia” jest interdyscyplinarny. Oferujemy zajęcia na temat zagadnień teoretycznych i praktycznych przestępczości i zjawisk dewiacyjnych. Wykładowcami są kryminolodzy – o przygotowaniu prawniczym, socjologicznym, pedagogicznym, psychologicznym i ekonomicznym, mający bogate doświadczenie badawcze i dydaktyczne w Polsce i zagranicą pracownicy naukowi Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej oraz innych katedr i zakładów Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji oraz innych placówek Uniwersytetu Warszawskiego a także Zakładu Kryminologii Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

Program obejmuje studiowanie teoretycznych i praktycznych zagadnień przestępczości i zjawisk dewiacyjnych, to jest: geneza zachowań przestępczych i dewiacyjnych, rodzaje i rozmiary przestępczości, profile sprawców i ofiar, a także reakcje społeczne i prawne wobec zjawiska przestępczości. Program studiów kryminologicznych koncentruje się zarówno na zagadnieniach teoretycznych, takich jak teorie kryminologiczne wyjaśniające indywidualne i społeczne uwarunkowania przestępczości, jak i praktycznych, takich jak metody pomiaru i analiza zjawiska przestępczości. Wiele uwagi poświęcone jest instytucjom kontroli społecznej i prawnej oraz strukturze i kompetencjom poszczególnych służb porządku publicznego: policji, prokuraturze, sądownictwu, służbie więziennej i kuratorskiej – zarówno w kontekście regulacji prawnych i praktyk polskich jak i unijnych. Silnym punktem naszego programu są przedmioty prawnoporównawcze, komparatystyczne, precedensowe orzeczenia sądów i trybunałów polskich i międzynarodowych. Analizowane są różnorodne rozwiązania w zakresie polityki kryminalnej z uwzględnieniem ich efektów i kosztów. Omawiany jest również problem praw człowieka wobec przymusu stosowanego przez państwo, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji osób odbywających kary izolacyjne. W obszarze zainteresowań naukowo-badawczych kierunku znajduje się również analiza strategii zapobiegania przestępczości oraz znaczenie czynnika społecznego w kontrolowaniu i zapobieganiu przestępczości i zjawisk dewiacyjnych.RAMOWY PLAN STUDIÓW


Przedmioty pods
tawowe

 1. Kryminologia stosowana
 2. Etyka służb publicznych
 3. Socjologia prawa
 4. Metodologia badań społecznych
 5. Historia przestępczości i kontroli przestępczości
 6. Prawo represyjne. Zagadnienia procesu karnego
 7. Wiktymologia
 8. Strategie zapobiegania przestępczości
 9. Metody badań w kryminologii
 10. Bezpieczeństwo i porządek w politykach UE
 11. Wymiar sprawiedliwości karnej
 12. Zarządzanie ryzykiem w więzieniach
 13. Resocjalizacja w społeczności lokalnej
 14. Kryminologia ilościowa
 15. Strategie przeciwdziałania narkomanii
 16. Psychopatologia kryminalna
 17. Granice praw i wolności człowieka
 18. Seminarium magisterskie
 19. Przedmioty fakultatywne
 20. Moduł przedmiotów prowadzonych w języku obcym B2+
 21. Zajęcia ogólnouniwersyteckie
 22. Praca magisterska


Przedmioty fakultatywne

Przedmioty fakultatywne w I i II semestrze
Prawo karne – wybrane zagadnienia w orzecznictwie i doktrynie
Literatura piękna, film a przestępstwo i odwet
Przemoc domowa – przestępstwo i zjawisko społeczne
Kryminologia – zagadnienia podstawowe
Klinika 42 cz.1
Klinika kryminologiczna cz. 1
Przestępczość cudzoziemców
Modele postępowania z nieletnimi
Przestępcy niebezpieczni (przedmiot prowadzony w j. angielskim na poziomie B2+)
Symulacja procesu karnego (przedmiot prowadzony w j. angielskim na poziomie B2+)

Przedmioty fakultatywne w III i IV semestrze

Klinika 42 cz.2
Klinika kryminologiczna cz. 2
Socjologia służb porządku publicznego
Przedsiębiorczość społeczna
Przestępczość na tle emocjonalnym
Kryminalistyka
Handel ludźmi (przedmiot prowadzony w j. angielskim na poziomie B 2+)
Zagrożenie terroryzmem we współczesnym świecie
Przestępczość zorganizowana – aspekty prawne i kryminologiczneDLA KOGO SĄ TE STUDIA?

Dwuletnie uniwersyteckie studia magisterskie – po raz pierwszy w Polsce, wzorem amerykańskim, brytyjskim, niemieckim, francuskim – na kierunku KRYMINOLOGIA dedykujemy tym licencjatom, ale i magistrom, którzy chcą pracować w wielkim sektorze służb publicznych zajmujących się przestępczością, dewiacjami społecznymi, porządkiem publicznym ale i działaniami na rzecz „klientów” wymiaru sprawiedliwości.

To studia odpowiednie dla przyszłych policjantów, funkcjonariuszy więziennych, pracowników rządowych i samorządowych komórek zajmujących się bezpieczeństwem, kuratorów, badaczy problemów społecznych, obrońców praw człowieka czy dziennikarzy.

Absolwent kierunku nabędzie wiedzę pozwalającą zrozumieć zjawiska społeczne – zwłaszcza te, określone jako kryminalne, związane z przestępczością. Będzie miał rozszerzoną wiedzę zarówno o prawie karnym, prawie policyjnym i innych służb mundurowych, jak również o biologicznych i psychologicznych podstawach funkcjonowania człowieka i mechanizmach jego zachowań, a także o kryminologii, wiktymologii i polityce kryminalnej. Pozna także metody pomiaru i analizy zjawiska przestępczości oraz jego społeczno-demograficznych uwarunkowań, która to wiedza przekłada się na umiejętności niezbędne w przyszłej pracy naukowo-badawczej lub zawodowej.

Absolwent będzie potrafił zastosować różnorodne metody i techniki w procesie weryfikacji hipotez badawczych dotyczących m.in. uwarunkowań przestępczości, ryzyka wiktymizacyjnego oraz diagnozowania trendów przestępczości. Nabędzie także umiejętność analizy zależności między funkcjonowaniem instytucji publicznych i społecznych, przy uwzględnieniu czynników psychologicznych, socjologicznych, gospodarczych, politycznych, a także umiejętność identyfikowania oraz samodzielnego rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych leżących w obszarze zainteresowania kryminologii i prawa karnego. Będzie umiał analizować i oceniać współczesne zdarzenia i działania represyjne państwa w kontekście pogwałcenia praw podstawowych oraz planować działania naprawcze zgodnie z aktualną tendencją rozwoju praw człowieka.

Absolwent kierunku „kryminologia” posiądzie także umiejętność pracy z indywidualnym przypadkiem – zbierania informacji, ich weryfikacji, prowadzenia ukierunkowanej rozmowy i przygotowania planu naprawczego lub interwencyjnego. Dodatkowo, magistrant pozna fachowy język angielski używany przez kryminologów oraz będzie potrafił zgromadzić źródła i publikacje obcojęzyczne na dany temat.JAK DŁUGO TRWAJĄ STUDIA?

Studia są dwuletnie, składają się z czterech semestrów.

Na studiach stacjonarnych oferujemy 990 godzin zajęć dydaktycznych, trzeba uzyskać 120 punktów ECTS.

Na studiach zaocznych oferujemy 603 godziny zajęć dydaktycznych, trzeba uzyskać 120 punktów ECTS.ILE JEST MIEJSC NA STUDIACH?

Na studiach stacjonarnych jest 60 miejsc.

Na studiach niestacjonarnych wieczorowych: 30, zaocznych: 30.
IPSiR UW

ul. Podchorążych 20, 00-721 Warszawa
tel. (+48 22) 55 30 700, tel. (+48 22) 55 30 754, fax (+48 22) 55 30 753
email: ipsir@uw.edu.pl
problemy techniczne: www@ipsir.uw.edu.pl  

UNIWERSYTET WARSZAWSKI