IPSiR Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Profilaktyka społeczna i resocjalizacja

 

Trzyletnie studia I stopnia prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym (zaocznym i wieczorowym) oraz dwuletnie studia II stopnia prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym (zaocznym i wieczorowym).

 

Utworzony samodzielny kierunek uniwersytecki profilaktyka społeczna i resocjalizacja to oferta dydaktyczna odpowiadająca na potrzeby społeczne w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym i skutecznego radzenia sobie z nimi. Studia mają charakter interdyscyplinarny i wysoce specjalistyczny.

 

Studia w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji umożliwiają zdobycie wiedzy i podstawowych umiejętności niezbędnych do pracy w instytucjach państwowych, samorządowych i pozarządowych zajmujących się polityką i profilaktyką społeczną, resocjalizacją i kontrolą przestępczości (np. w straży miejskiej, policji, w zakładach karnych i placówkach dla nieletnich sprawców przestępstw, w ośrodkach leczenia uzależnień i zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży, w urzędach zajmujących osobami odmiennymi kulturowo, pomocą postpenitencjarną itp.).

 

Absolwent studiów II stopnia w zakresie profilaktyki społecznej i resocjalizacji w IPSiR posiada ukształtowane nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz jest przygotowany do pracy naukowo badawczej, w tym możliwości kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

 

Absolwent studiów I stopnia zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu.


IPSiR UW

ul. Podchorążych 20, 00-721 Warszawa
tel. (+48 22) 55 30 700, tel. (+48 22) 55 30 754, fax (+48 22) 55 30 753
email: ipsir@uw.edu.pl
problemy techniczne: www@ipsir.uw.edu.pl  

UNIWERSYTET WARSZAWSKI