IPSiR Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Studia Podyplomowe Zachowania problemowe młodzieży

 

Studia Podyplomowe

Zachowania problemowe młodzieży – profilaktyka, wsparcie, interwencja

 

 

Z uwagi na zbyt małą liczbę kandydatów postanowiliśmy przedłużyć rekrutację na studia do 20.12.2014 r. Planujemy rozpocząć zajęcia w semestrze letnim 2014/15. Gorąco zapraszamy.

Dla osób zainteresowanych dofinansowaniem studiów podyplomowych proponujemy zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi na stronie: www.oswiata.mazowsze.pl Organizator:

Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji WSNSiR UWStudia mają charakter doskonalący, poszerzają kompetencje pedagogiczne i psychologiczne, wskazane szczególnie do pracy z wychowankami w wieku 12-18 zagrożonymi zachowania problemowymi utrudniającymi funkcjonowanie społeczne.Adresat:

Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych, pedagodzy szkolni zatrudnieni w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz w Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii, Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych, placówkach wsparcia dziennego, placówkach opiekuńczo-wychowawczych legitymujący się dyplomem ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich, zamierzający podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

Studia adresowane do osób organizujących pomoc psychologiczno-pedagogiczną określoną m.in. Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oraz Ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011.Cel:

Celem głównym Studiów jest:

·    pogłębienie wiedzy i poszerzenie umiejętności zawodowych niezbędnych do pracy z wychowankami, szczególnie w wieku 12-18 z zagrożonymi zachowaniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne
·    rozpoznawanie indywidualnych możliwości psychofizyczne ucznia/wychowanka
·    rozwijanie umiejętności wychowawczych w celu udzielania, organizowania, zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów/wychowanków
·    przygotowanie do prowadzenia zajęć specjalistycznych (diagnozowanie, projektowanie, postępowanie terapeutyczne i profilaktyczne)
·    rozwój własny słuchaczy Studiów.Zakres tematyczny:

Psychologiczne i społeczne uwarunkowania zachowań problemowych młodzieży (m.in. depresja, osamotnienie, uzależnienia, niekonwencjonalne zachowania seksualne, trudności adaptacyjne związanie z różnicami kulturowymi); aktywne i terapeutyczne metody pracy z młodzieżą; podstawy prawa dla pedagogów.Zajęcia prowadzą pracownicy naukowi Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW oraz wybitni specjaliści posiadający certyfikaty bogate doświadczenie zawodowe związane z problematyką studiów (m.in. H. Karpińska, L. Szawdyn, I. Wasil, P. Siłakowski, W. Sokoluk).Organizacja, tryb i czas trwania:

Studia obejmują 150 godzin dydaktycznych (wykłady – 60 godzin, warsztaty – 75 godzin, seminarium dyplomowe – 15 godzin).

Warunkiem ukończenia studiów jest udział w zajęciach programowych oraz uzyskanie zaliczenia z przedmiotów zawartych w programie Studiów. Studia kończy obrona przygotowanej pracy dyplomowej.

Studia prowadzone są w trybie zaocznym.

Studia trwają dwa semestry.

Zajęcia odbywać się będą raz w miesiącu, podczas dziesięciu 2-dniowych sesji (sobota – niedziela):
 

18-19.10.2014.; 15-16.11.2014; 06-07.12.2014; 17-18.01.2015; 14-15.02.2015; 14-15.03.2015; 28-29.03.2015; 11-12.04.2015; 09-10.05.2015; 20-21.06.2015

Szczegółowe warunki rekrutacji:

Od kandydatów na studia będą wymagane następujące dokumenty:
1.    podanie o przyjęcie na studia;
2.    życiorys (z podaniem przebiegu pracy zawodowej i uzasadnieniem chęci podjęcia studiów podyplomowych);
3.    1 zdjęcie;
4.    odpis dyplomu licencjackiego lub magisterskiego.

Rekrutację prowadzi IPSiR UW. Termin składania wymaganych dokumentów (drogą pocztową lub osobiście) w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW, ul. Podchorążych 20, 00-721 Warszawa, pokój 29 - do 19. września 2014 r. 

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Liczba miejsc jest ograniczona

Przewidywany termin rozpoczęcia zajęć – październik 2014 r.Opłata za studia – 3 700 PL (jednorazowo lub w dwóch ratach)

Czesne za pierwszy semestr wynosi 2000 PLN. Dowód wpłaty czesnego należy dostarczyć do sekretariatu w terminie 7 dni od otrzymania informacji o przyjęciu na studia (do 30.09.2014).

Czesne za drugi semestr wynosi 1700 PLN.

Wpłaty należy wnosić na rzecz IPSiR UW (w rubryce „tytułem” należy wpisać „Studia Podyplomowe – Zachowania problemowe młodzieży”).


Nazwa odbiorcy:    Uniwersytet Warszawski WSNSiR (34-00-00) – IPSiR
                            Ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
                            00-927 Warszawa
Nr rachunku odbiorcy:    37 1160 2202 0000 0000 6084 9499Kierownik: doc. dr Elżbieta Bielecka
tel./fax: 0 22 55 307 45

Sekretariat: mgr Inga Woropińska
tel. 22 55 307 45
tel. 606-707-304

e-mail: podyplomowe.ipsir@uw.edu.pl

pokój 54
ul. Podchorążych 20
00-721 Warszawa

 


IPSiR UW

ul. Podchorążych 20, 00-721 Warszawa
tel. (+48 22) 55 30 700, tel. (+48 22) 55 30 754, fax (+48 22) 55 30 753
email: ipsir@uw.edu.pl
problemy techniczne: www@ipsir.uw.edu.pl  

UNIWERSYTET WARSZAWSKI