IPSiR Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Zasady dyplomowania

Zasady dyplomowania w IPSiR UW

 

Zgodnie z §33-§40 Regulaminu Studiów UW (Obwieszczenie Rektora Uniwersytetu Warszawskie        z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 142 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 X 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim) oraz zgodnie z § 21, § 22, § 23, § 24 Szczegółowych Zasad Studiowania w IPSiR UW (Uchwała Rady Naukowej Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 26 V 2010 r. z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z § 18 i § 21 Wewnętrznego Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia (Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Naukowej Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji z dnia 21 czerwca 2014 r.) w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji obowiązują zasady związane z procedurą dyplomowania – zwane „zasadami dyplomowania”.

1.       Zasady dyplomowania

a.    Zasady dyplomowania mają określonym zakresie charakter ogólnouczelniany, co zapisane jest w Regulaminie Studiów na UW (§ 19, § 34 , § 35- 38). Nieunormowane Regulaminem Studiów UW aspekty związane z „zasadami dyplomowania” są określone w Szczegółowych Zasadach Studiowania w IPSiR,  oraz w Regulaminie Pracy Dyplomowej i przebiegu egzaminu dyplomowego, a także zawarte są w informacjach dla studentów, podanych do wiadomości na stronach internetowych Instytutu.

2.       Seminarium licencjackie/magisterskie

a.       Prowadzący seminarium mogą prowadzić jedną grupę liczącą do 15 osób.

b.      W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek prowadzącego skierowany do Dyrekcji Instytutu liczba osób w grupie seminaryjnej może zostać zwiększona o 20%.

c.       W IPSiR w szczególnie uzasadnionych przypadkach pracownik może, za zgodą Dyrekcji Instytutu, prowadzić dwa seminaria (licencjackie i magisterskie), lecz łączna liczba osób w tych seminariach nie może przekroczyć 15.

3.       Tematy prac dyplomowych

a.       Tematy prac dyplomowych są przedstawiane Radzie Naukowej Instytutu.

4.       Praca dyplomowa

a.       Praca dyplomowa powinna być sporządzona w sposób właściwy dla opracowań naukowych, z uwzględnieniem w szczególności:

·       Zgodności treści z tematem pracy

·       układu pracy

·       logiki wywodu, sposobu formułowania tez i ich argumentacji

·       wkładu autora

·       doboru i wykorzystania źródeł

·       techniki pisarskiej i poprawności językowej.

b.      Pracę dyplomową składa się w formie papierowej w 3 egzemplarzach oraz w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych.

c.       Praca dyplomowa powinna być złożona nie później niż na miesiąc przed planowanym terminem ukończenia studiów.

d.      Praca dyplomowa  zostaje dopuszczona do obrony po sprawdzeniu w ramach procedury antyplagiatowej.

e.      Praca dyplomowa dopuszczona do obrony jest oceniana zgodnie z Regulaminem Studiów UW oraz Szczegółowymi Zasadami Studiowania w IPSiR – przez promotora i recenzenta w wymiarach zgodnych ze standardem UW dostępnym m.in. w systemie APD.

5.       Egzamin dyplomowy

a.  Egzamin dyplomowy ma charakter jednoetapowy.

b.  Dyrektor IPSiR uczestniczy w obronach prac magisterskich przewodnicząc komisjom.

c.   Zastępca Dyrektora IPSiR ds. studenckich uczestniczy w obronach prac dyplomowych przewodnicząc komisjom.

d.  Egzamin dyplomowy składany jest przed komisją egzaminacyjną składającą się z Przewodniczącego oraz dwóch członków: promotora i recenzenta pracy dyplomowej.

e.  Zakres egzaminu dyplomowego odnosi się do wiedzy ogólnej z danego kierunku oraz problematyki pracy.

f.   Pytania na egzaminie dyplomowym są formułowane podczas egzaminu przez członków komisji.

g.  Podczas egzaminu dyplomowego należy zadać co najmniej dwa pytania, w tym minimum jedno pytanie z zakresu pracy dyplomowej.

h.  Wynik egzaminu dyplomowego ustalany jest na podstawie średniej arytmetycznej ocen odpowiedzi na pytania egzaminacyjne zgodnie z zasadą:

·       do 3.40 – dostateczny;

·       powyżej 3,40 do 3,80 – dostateczny plus;

·       powyżej 3,80 do 4,20 – dobry;

·       powyżej 4,20 do 4,90 – dobry plus;

·       powyżej 4,90 – bardzo dobry

i.    Z egzaminu dyplomowego sporządza się protokół, który podpisują członkowie komisji egzaminacyjnej.

j.    Dyplom z wyróżnieniem wydawany jest na zasadach określonych w §39 punkt 4 Regulaminu Studiów UW.

 


IPSiR UW

ul. Podchorążych 20, 00-721 Warszawa
tel. (+48 22) 55 30 700, tel. (+48 22) 55 30 754, fax (+48 22) 55 30 753
email: ipsir@uw.edu.pl
problemy techniczne: www@ipsir.uw.edu.pl  

UNIWERSYTET WARSZAWSKI