IPSiR Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Zasady studiowania w IPSIR

Uchwała 

Rady Naukowej Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji

Uniwersytetu Warszawskiego

w sprawie szczegółowych zasad studiowania

w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji

 Uniwersytetu Warszawskiego

 

 

Na podstawie Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim (uchwała nr 505 Senatu UW z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim oraz Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim, stanowiącego załącznik do uchwały 142 Senatu UW z dnia 18 października 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2010 r. Nr 3B, poz. 70) Rada Naukowa Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji postanawia, co następuje:

 

§ 1

            1. Uchwała określa szczegółowe zasady studiowania w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, zwanym dalej „Instytutem”.

            2. W sprawach nieuregulowanych w uchwale mają zastosowanie przepisy uchwały nr 142 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 października 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu studiów na Uniwersytecie Warszawskim, z późn. zm., zwane dalej „Regulaminem Studiów na UW” .

 

§ 2

     W Instytucie prowadzone są studia stacjonarne i niestacjonarne na kierunkach:

1. Profilaktyka społeczna i resocjalizacja:

1) studia stacjonarne: 3-letnie studia pierwszego stopnia i 2-letnie studia drugiego stopnia;

2) studia niestacjonarne zaoczne: 3-letnie studia pierwszego stopnia i 2-letnie studia drugiego stopnia;

3) studia niestacjonarne wieczorowe: 3-letnie studia pierwszego stopnia i 2-letnie studia drugiego stopnia.

2. Praca socjalna:

1) studia stacjonarne: 3-letnie studia pierwszego stopnia;

2) studia niestacjonarne zaoczne: 3-letnie studia pierwszego stopnia.

3. Kryminologia:

            1) studia stacjonarne: 2-letnie studia drugiego stopnia

            2) studia niestacjonarne zaoczne: 2-letnie studia drugiego stopnia

 

 

§ 3

                 1. Osoba skreślona z listy studentów może ubiegać się o wznowienie studiów. Podjęcie studiów w trybie wznowienia może nastąpić od II roku studiów.

 2.Student może uzyskać zgodę na wznowienie studiów tylko raz w trakcie toku studiów.

3. Wznowienie następuje na te same studia, z których student został uprzednio skreślony. Dyrektor może podjąć decyzję o wznowieniu na innych studiach, z tym że wznowienie studiów stacjonarnych przysługuje wyłącznie byłemu studentowi studiów stacjonarnych.

4. Wniosek o wznowienie studiów wraz z uzasadnieniem składa się nie później niż 15 września.

5. Decyzję w sprawie wznowienia studiów podejmuje Dyrektor biorąc pod uwagę w szczególności:

 1) różnice programowe

 2) sytuację osobistą osoby ubiegającej się o wznowienie

            6. Wznowienie nie może nastąpić później niż miesiąc po rozpoczęciu roku akademickiego.

            7. Przepis ust. 6 nie dotyczy studentów ubiegających się o wznowienie studiów w celu złożenia egzaminu dyplomowego. Osoba, która po uzyskaniu absolutorium została skreślona z listy studentów, może ubiegać się o wznowienie studiów na dzień egzaminu dyplomowego, jeżeli złoży pracę dyplomową w okresie nie przekraczającym dwóch lat od daty uzyskania absolutorium i uzyska pozytywną opinię promotora. Po upływie dwóch lat wznowienie może nastąpić na ostatni rok studiów.

8. Wznowienie studiów następuje na zasadach odpłatności za powtarzanie roku studiów

 

§ 4.

1. Podjęcie studiów w trybie przeniesienia z innej uczelni może nastąpić od II roku studiów.

                 2. Przeniesienia z innej uczelni odbywają się w ramach tego samego lub pokrewnego kierunku studiów, oraz w ramach tej samej formy studiowania, z tym, że studenci studiujący dotychczas stacjonarnie mogą być przyjęci na studia niestacjonarne.

                 3. Wniosek o przyjęcie na studia w Instytucie w trybie przeniesienia z innej uczelni wraz z uzasadnieniem składa się nie później niż do dnia 15 lipca.

                 4. Decyzję w sprawie przyjęcia na studia w trybie przeniesienia z innej uczelni podejmuje Dyrektor Instytutu, biorąc pod uwagę w szczególności:

                  1) dotychczasowe osiągnięcia osoby ubiegającej się o przyjęcie na studia w trybie przeniesienia, w tym średnią ocen – minimum 4.0 poświadczoną przez sekretariat macierzystej uczelni;

                  2) różnice programowe;

                  3) sytuację osobistą osoby ubiegającej się o przyjęcie na studia w trybie przeniesienia;

                  4) limit przyjęć.

            5. Limit przyjęć na studia w Instytucie w trybie przeniesienia z innej uczelni wynosi15 osób na studia stacjonarne i 25 osób na studia niestacjonarne. Decyduje ranking średnich ocen uzyskanych przez kandydatów w toku studiów w macierzystej uczelni.

6. W przypadkach uzasadnionych szczególną sytuacją osobistą osoby ubiegającej się o przyjęcie na studia w trybie przeniesienia z innej uczelni, Dyrektor Instytutu może uwzględnić wnioski złożone po terminie, o którym mowa w § 5 ust. 3.

 

§ 5

                 1. O przyjęcie na studia równoległe w Instytucie w trybie rekrutacji wewnętrznej mogą ubiegać się studenci Uniwersytetu Warszawskiego, którzy spełniają następujące warunki:

                 1) ukończyli co najmniej I rok studiów;

                 2) uzyskali w jednostce macierzystej średnią ocen co najmniej 4.0;

3) wypełnili wszystkie zobowiązania związane z tokiem studiów w jednostce macierzystej.

                 2. Wniosek o przyjęcie na studia równoległe wraz z uzasadnieniem składa się nie później niż do dnia 15 lipca.

                 3. Decyzję w sprawie przyjęcia na studia równoległe podejmuje Dyrektor Instytutu, biorąc pod uwagę w szczególności:

                 1) ranking średnich ocen uzyskanych przez kandydata w toku studiów w macierzystej jednostce;

                 2) różnice programowe;

                 3) sytuację osobistą osoby ubiegającej się o przyjęcie na studia równoległe;

                 4) limit przyjęć.

                 4. Limit przyjęć na studia równoległe wynosi 5 osób na studia stacjonarne 5 osób i 10 osób na studia niestacjonarne.

 

§ 6

1. Student po ukończeniu I roku studiów, który uzyskał średnią co najmniej 4.0 może ubiegać się o podjęcie indywidualnego toku studiów (ITS).

2. Opiekunem naukowym dla studenta studiującego według ITS powinien być samodzielny pracownik naukowy lub pracownik ze stopniem doktora o znaczącym dorobku dydaktycznym i naukowym.

3. Wniosek o ITS wraz z uzasadnieniem oraz wskazaniem proponowanego opiekuna naukowego składa się w terminie do 15 września. Do wniosku dołącza się projekt programu nauczania i planu studiów, który miałby być realizowany w ramach ITS.

4. Dyrektor wyznacza opiekuna naukowego dla studenta studiującego według ITS i zatwierdza indywidualny program nauczania.

5. Student wraz opiekunem ustalają program nauczania i plan studiów, tak aby:

                 1) spełniał wymagania wynikające ze standardów kształcenia dla danego kierunku studiów;.

 2) liczba przedmiotów, ich wymiar oraz liczba przypisanych im punktów

ECTS były takie same jak dla pozostałych studentów i wynosiły 60 ECTS w każdym roku studiów.

 

§ 7.

                 1. Zmiana formy studiów przez studenta może nastąpić wyłącznie w przypadku zmiany formy studiów stacjonarnych na niestacjonarne po rozliczeniu danego etapu studiów.

2. Wniosek o zmianę formy studiów wraz z uzasadnieniem składa się nie później niż dwa tygodnie przed rozpoczęciem kolejnego etapu studiów.

3. Decyzję o zmianie formy studiów podejmuje Dyrektor biorąc pod uwagę w szczególności sytuację osobistą studenta.

4. W przypadku zmiany formy studiów student uzupełnia różnice w planach studiów i w programach nauczania, jeżeli takie występują.

 

§ 8.

 Dyrektor Instytutu określa na dany rok akademicki zasady ustalania różnic programowych w związku ze wznawianiem studiów, przenoszeniem się na studia na Uniwersytecie z innej uczelni, odbywaniem części studiów w innej uczelni, zmianą kierunku lub specjalności studiów albo zmianą formy studiów.

 

§ 9

Limit zajęć ponadplanowych w Instytucie, za które nie pobiera się opłat wynosi 30 godzin.

§10

Opi                         Opiekun wymiany jest powoływany przez Dyrektora Instytutu.

 

§ 11.

            1. Wybitnie uzdolnieni uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach przewidzianych tokiem studiów na kierunkach zgodnych z uzdolnieniami.

            2. Zaliczenie zajęć, o których mowa w ust. 1, odbywa się na zasadach zaliczenia ich jako zajęć fakultatywnych i/lub ogólnouniwersyteckich w wymiarze godzin przewidzianych planem studiów.

 

§ 12.

            1. Nie określa się liczby zajęć, które student może opuścić bez konsekwencji dla zaliczenia danego przedmiotu.

            2. O usprawiedliwieniu nieobecności studenta na zajęciach (innych niż wykłady, czyli na ćwiczeniach, konwersatoriach, lektoratach, seminariach) i egzaminach decyduje prowadzący zajęcia. Student może odwołać się od tej decyzji do Dyrektora.

            3. Nieobecności spowodowane chorobą potwierdzoną zwolnieniem lekarskim są usprawiedliwiane przez prowadzącego zajęcia. Prowadzący zajęcia decyduje o tym, jaka liczba tego rodzaju nieobecności powoduje niezaliczenie przedmiotu.

            4. Prowadzący zajęcia podejmuje decyzję o konieczności i formie zaliczenia zajęć, na których student był nieobecny.

 

§ 13.

            1. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uprzednie zapisanie się na zajęcia z tego przedmiotu zgodnie z planem studiów i zasadami tych zapisów.

            2. Studenci mogą dokonywać zmiany swoich zapisów na poszczególne zajęcia po rozpoczęciu roku akademickiego w przypadku:

1) braku miejsc na wybranym przedmiocie;

2) nieuruchomienia przedmiotu z powodu zbyt małej liczby chętnych.

            3. Student zgodnie z zapisami §23b Uchwały nr 505 Senatu UW z dnia 25 kwietnia 2012 r. skorzystać może z prawa do rezygnacji z zaliczenia przedmiotu, na który został zapisany w danym cyklu dydaktycznym, złożonej Dyrektorowi Instytutu W trakcie trwania studiów studentowi studiów pierwszego stopnia i studentowi studiów drugiego stopnia takie prawo przysługuje tylko raz.

 

§ 14.

                 1. Warunkiem otwarcia w danym roku specjalizacji jest zgłoszenie się na nią co najmniej 10 osób.

                 2. W przypadku nie uruchomienia w danym roku którejś ze specjalizacji, studenci którzy na nią się zapisali mogą ponownie dokonać wyboru specjalizacji spośród tych, które zostały uruchomione.

 

§ 15.

 1. Okresem zaliczeniowym jest rok akademicki.

2. Warunkiem zaliczenia etapu studiów jest spełnienie wszystkich wymagań przewidzianych planem studiów danego etapu studiów.

 

§ 16.

 1. Do egzaminu w terminie przed sesją egzaminacyjną może przystąpić student, który uzyskał:

1) zaliczenie, o ile jest to niezbędne do przystąpienia do egzaminu z danego przedmiotu;

2) zgodę prowadzącego przedmiot na wcześniejsze zdawanie egzaminu.

 2. Termin egzaminu przed sesją egzaminacyjną wyznacza prowadzący przedmiot.

 

§ 17.

 Do egzaminu w sesji poprawkowej nie może przystąpić student, który uzyskał wcześniej z danego przedmiotu ocenę pozytywną.

 

§ 18.

 Student, który nie uzyskał zaliczenia danego przedmiotu może go powtarzać co najwyżej jeden raz.

 

§ 19.

 1. Student, który nie spełnił wszystkich wymagań przewidzianych planem studiów danego etapu studiów może ubiegać się o przyznanie warunkowego zaliczenia i wpis na kolejny etap studiów, jeżeli nie uzyskał zaliczenia z nie więcej niż dwóch przedmiotów przewidzianych planem studiów, z wyjątkiem II roku studiów pierwszego stopnia, na który student może zostać warunkowo wpisany, jeśli nie zaliczył nie więcej niż jednego przedmiotu objętego planem I roku studiów.

2. Wniosek o warunkowe zaliczenie i wpis na kolejny etap studiów wraz z uzasadnieniem składa się nie później niż 15września. 

3. Decyzję o przyznaniu warunkowego zaliczenia i wpisaniu na kolejny etap studiów podejmuje Dyrektor biorąc pod uwagę w szczególności:

 1) sytuację osobistą osoby ubiegającej się o wpis warunkowy na kolejny etap studiów;

 2) liczbę nie zaliczonych przedmiotów.

 

§ 20.

 1. Student może zostać skierowany na powtarzanie etapu studiów, z zastrzeżeniem, że możliwość ta nie dotyczy studenta pierwszego roku ani studenta, który już raz był skierowany na powtarzanie tego samego roku.

2. Wniosek o skierowanie na powtarzanie etapu studiów wraz z uzasadnieniem składa się nie później niż 30września.

3. Decyzję o skierowaniu na powtarzanie etapu studiów podejmuje Dziekan biorąc pod uwagę w szczególności:

 1) sytuację osobistą osoby ubiegającej się o skierowanie na powtarzanie etapu studiów;

 2) liczbę niezaliczonych przedmiotów.

 

§ 21.

1. Praca dyplomowa powinna być sporządzona w sposób właściwy dla opracowań naukowych, z uwzględnieniem w szczególności:

 1) zgodności treści z tematem pracy;

 2) układu pracy;

 3) logiki wywodu, sposobu formułowania tez i ich argumentacji;

 4) wkładu autora;

 5) doboru i wykorzystania źródeł;

 6) techniki pisarskiej i poprawności językowej.

2. Pracę dyplomową składa się w formie papierowej w 3 egzemplarzach oraz w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych.

 

§ 22.

 1. W przypadku pracy dyplomowej obejmującej szczególnie obszerną lub złożoną problematykę, w tym wymagającą prowadzenia pracochłonnych badań, dopuszcza się wspólne napisanie pracy przez nie więcej niż dwóch studentów.

 2. Wspólnie napisana praca dyplomowa powinna wyraźnie wskazywać autorów poszczególnych jej części, których wkład w pracę powinien być proporcjonalny.

 

§ 23.

Praca dyplomowa powinna być złożona nie później niż na miesiąc przed planowanym terminem ukończenia studiów.

 

§ 24.

 1. Egzamin dyplomowy składany jest przed komisją egzaminacyjną składającą się z Przewodniczącego oraz dwóch członków: promotora i recenzenta pracy dyplomowej.

 2. Podczas egzaminu dyplomowego należy zadać co najmniej dwa pytania, w tym minimum jedno pytanie z zakresu pracy dyplomowej.

3. Wynik egzaminu dyplomowego ustalany jest na podstawie średniej arytmetycznej ocen odpowiedzi na pytania egzaminacyjne zgodnie z zasadą:

 1) do 3.40 – dostateczny;

 2) powyżej 3,40 do 3,80 – dostateczny plus;

 3) powyżej 3,80 do 4,20 – dobry;

 4) powyżej 4,20 do 4,90 – dobry plus;

 5) powyżej 4,90 – bardzo dobry;

 

 3. Z egzaminu dyplomowego sporządza się protokół, który podpisują członkowie komisji egzaminacyjnej.

§ 25.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 r.

 


IPSiR UW

ul. Podchorążych 20, 00-721 Warszawa
tel. (+48 22) 55 30 700, tel. (+48 22) 55 30 754, fax (+48 22) 55 30 753
email: ipsir@uw.edu.pl
problemy techniczne: www@ipsir.uw.edu.pl  

UNIWERSYTET WARSZAWSKI