O instytucie >> Katedry i zakłady >> Katedra Pedagogiki Społecznej >> Specjalizacja: REWITALIZACJA i INNOWACJE SPOŁECZNE

Specjalizacja: REWITALIZACJA i INNOWACJE SPOŁECZNE

Specjalizacja na studiach I stopnia, kierunek: profilaktyka społeczna i resocjalizacja

 

 

 

Specjalizacja realizowana jest w nowatorskiej formule laboratorium innowacji społecznej we współpracy z doświadczonymi animatorami i innowatorami m. in. ze światowej organizacji innowatorów społecznych AshokaCentrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL.

 

 

Studenci będą mieli możliwość odbywania praktyk, staży, udziału w projektach, badaniach, wydarzeniach realizowanych:

 

  • przez samorządy lokalne, instytucje publiczne i organizacje pozarządowe - oferta ok. 100 instytucji (w sferze pomocy społecznej, integracji społecznej, kultury, ekologii, ekonomii społecznej, przedsiębiorczości, profilaktyki, resocjalizacji) na terenie Warszawy, Mazowsza, całego kraju;

  • w ramach ogólnopolskich projektów społecznych i edukacyjnych realizowanych we współpracy z administracją publiczną:

 

 

- Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej (projekt „Standardy Usług Instytucji Pomocy i Integracji Społecznej": usługi w sferze pomocy społecznej: organizator społeczności lokalnej, streetworking, mediator środowiskowy)

 

- Ministerstwem Rozwoju Regionalnego (projekt Decydujmy Razem: przedsiębiorczość, integracja, rynek pracy, zrównoważony rozwój)

 

- Ministerstwem Kultury (projekt: dom kultury, kongres animatorów kultury)

 

- Ministerstwem Spraw Wewnętrznych (udział w ogólnopolskim Forum Bezpieczeństwa dla organizacji pozarządowych)

 

- Kancelarią Prezydenta RP (projekt: Rzeczpospolita lokalna)

 

  • w ramach projektów lokalnych - kulturalnych, edukacyjnych, rewitalizacyjnych na terenie w  Warszawie (m.in. we współpracy z Centrum Komunikacji Społecznej UW).

 

 PROGRAM SPECJALIZACJI (48 punktów ECTS):

 

 

Przedmiot

 

Wymiar godzin

 

Punkty

 

ECTS

 

 

 

Forma zaliczenia

1. Wspólnota lokalna i jej organizacja W

30

3

E

2. Animacja społeczna (organizowanie społeczności lokalnej) K

30

2

Zo

3. Innowacje W

30

3

E

4. Projektowanie innowacji K

30

2

Zo

5. Rewitalizacja i pedagogika publiczna W

30

3

 

E

6. Lokalna polityka i partycypacja publiczna W

30

3

E

7. Usługi społeczne K

30

2

Zo

8. Organizacje pozarządowe i wolontariat K

30

2

Zo

9. Przedsiębiorczość w działaniach społecznych K

30

2

Zo

10. Architektura i kształtowanie przestrzeni K

30

2

 

Zo

11. Biografia i pamięć miejsca K

30

2

Zo

12. Marketing terytorialny K

30

2

Zo

13. Partnerstwo i sieci społeczne K

30

2

Zo

14. Nowe wspólnoty, przestrzenie i ruchy społeczne K

30

2

Zo

15. Poradnictwo i rzecznictwo społeczne

30

2

Zo

16. Aktywna integracja społeczna (metodyka) K

60

5

Zo

17. Fundusze/projekty (warsztaty)

30

3

Zo

18. Komunikacja społeczna i mediacja (warsztaty)

30

3

Zo

19. Warsztaty kreatywności

30

3

 

Zo

 

 

Specjalizacja: schemat

 

I. Przedmioty kluczowe (wykłady):

 

Wspólnota lokalna i jej organizacja

Innowacje

Rewitalizacja i pedagogika publiczna

Lokalna polityka i partycypacja publiczna

 

 

II. Konwersatoria:

 

Projektowanie innowacji

Organizacje pozarządowe i wolontariat

Przedsiębiorczość w działaniach społecznych

Architektura i kształtowanie przestrzeni

Biografia i pamięć miejsca

Nowe wspólnoty, przestrzenie i ruchy społeczne

Poradnictwo i rzecznictwo społeczne

 

 

III. Pracownie:

 

 

 

 

IV. Praktyki:

 

 

Laboratorium Innowacji Społecznej

 

Bezpośrednie uczestnictwo (projektowanie, działanie, ewaluacja) pod opieką tutora w projektach społecznych, a także praca z grupami: dzieci i młodzież, seniorzy itd., realizowana we współpracy z organizacją pozarządową: Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, a także instytucjami samorządowymi na terenie:

- Grochowa i Pragi Płd. (a także szerzej Warszawy) w ramach Centrum Społecznego;

- środowisk lokalnych na terenie całego kraju współpracujących z CAL (ok. 100 gmin i 8 subregionów).

Możliwość odbywania praktyk, realizacji własnych projektów, redagowania newslettera. Najciekawsze innowacyjne projekty będą przedstawiane na łamach rocznika naukowego Prace Laboratorium Innowacji społecznej.  Studenci będą mieli do wykorzystania na swoje inicjatywy w pełni wyposażone Centrum Społeczne (pomieszczenia, sprzęt TV, komputerowy, materiały edukacyjne itp.

 

 

Główne zasady odbywania praktyk:

 

(dla przypomnienia: regulamin praktyk w całości dostępny na stronie internetowej IPSiR)

Student studiów pierwszego stopnia zobowiązany jest do odbycia w trakcie studiów praktyki wynikającej ze standardów kształcenia lub z odrębnych przepisów dla poszczególnych uprawnień zawodowych w wymiarze nie krótszym niż 60 godzin na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, za co otrzymuje zaliczenie i 4 punkty ECTS.

Termin odbywania praktyk: Studenci odbywają praktyki w terminie od IV do VI semestru studiów. Zaliczenie praktyk odbywa się w VI semestrze.

Formy i miejsce odbywania praktyk: Szczegóły na stronie internetowej Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji; zakładka: Zasady odbywania  praktyk w IPSiR.

 

 

Praktyka pedagogiczna i uzyskanie uprawnień pedagogicznych:

a) zaliczenie 120 godz. zajęć metodycznych (fakultety w IPSiR)

b) zaliczenie 150 godz. praktyk pedagogicznych w placówkach podlegających Ministerstwu Edukacji Narodowej (szkoły, przedszkola, MOW, MOSW).

 

 

Opiekun praktyk:

dr Katarzyna Rychlicka-Maraszek, k.maraszek@uw.edu.pl