Seminarium magisterskie

Seminarium magisterskie J. Kwaśniewskiego


Tematyka


Ogólne zagadnienia:

Mechanizmy powstawania i kontroli dewiacji społecznej. Dewiacja społeczna w wybranych socjologicznych orientacjach metodologiczno - teoretycznych. Dewiacja w różnych systemach normatywnych, społecznych oraz kulturowych. Opisowo - wyjaśniające koncepcje wybranych zjawisk i zachowań dewiacyjnych. Społeczny stosunek wobec norm i dewiacji oraz strategii i środków kontroli zjawisk i zachowań dewiacyjnych. Praktyczne implikacje i zastosowania koncepcji diagnozowania oraz rozwiązywania problemów społecznych.


Zagadnienia szczegółowe:

Przyjaźń i lojalność w systemie wartości i norm współczesnej młodzieży.

Przemiany norm chroniących własność.

Preferowana koncepcja ładu normatywnego a postrzeganie i ocena zachowań dewiacyjnych oraz norm kontroli zachowań (w tym: uzależnień, przestępczości, problemów socjalnych, dewiacji seksualnych (obyczajowych), zaburzeń psychicznych, patologii instytucji oraz życia publicznego itp).

Społeczne poczucie nierówności i dyskryminacji jednostek i zbiorowości, ich przyczyn i konsekwencji.     

Percepcja praw człowieka i obywatela oraz ocena ich przestrzegania w wybranych grupach i środowiskach społecznych.

Plotka jako środek kontroli społecznej.

Poglądy na temat granic autonomii i kontroli zachowań człowieka.

Godność człowieka; jej miejsce w hierarchii wartości oraz wpływ na orientacje normatywne.

Podstawy (źródła) legitymizacji prawa w świadomości społecznej.

Społeczna znajomość i ocena norm oraz instytucji różnych dziedzin prawa.

Kara pozbawienia wolności w świadomości członków różnych grup i społeczności (poglądy na temat celów, form, sposobów realizacji i społecznych konsekwencji kary pozbawienia wolności).

Wpływ systemu wartości oraz celów życiowych na postawy wobec dewiacji i kontroli społecznej.

Prawne założenia i podstawy rozwiązywania problemów społecznych w społecznościach lokalnych. na podstawie ustaw o samorządzie, ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawy  o pomocy społecznej. ustawy o  przeciwdziałaniu narkomanii, ustawy o wychowaniu w trzeźwości, o ochronie zdrowia psychicznego itp.

Pokoleniowe rozbieżności - podobieństwa  orientacji normatywnych oraz postaw wobec dewiacji i strategii rozwiązywania problemów społecznych.

Poczucie zagrożenia - bezpieczeństwa i samoocena a postawy wobec dewiacji i kontroli społecznej.

Cechy światopoglądu ludzi a ich orientacje normatywne i postawy wobec zachowań dewiacyjnych.

Przesądy; ich miejsce w społecznej świadomości oraz wpływ na zasady postępowania ludzi.

Orientacje etyczne i światopoglądowe wychowawców, terapeutów oraz przedstawicieli rozmaitych służb społecznych a preferowane przez nich metody kontroli zachowań i readaptacji społecznej.