Konferencja 2019

Katedra Socjologii Norm, Dewiacji i Kontroli Społecznej IPSiR UW, Sekcja Socjologii Dewiacji i Kontroli Społecznej PTS oraz Oddział Warszawski PTS zapraszają do udziału w konferencji naukowej pt.:

 

Wiedza stosowana czy wykorzystana?
Relacje między wiedzą naukową a życiem publicznym

 

Program konferencji dostępny jest tutaj [LINK]

 

Z jednej strony, obserwujemy odrodzenie zainteresowania badaczy stosowaniem wiedzy w rozwiązywaniu problemów publicznych i wpływaniu na rozwój społeczny, co czynione jest pod „marką” nauki o polityce publicznej. Z drugiej strony, obserwujemy wzrost różnorakich kultur kontestacji wiedzy naukowej oraz rozwój ośrodków tworzenia wiedzy alternatywnej: ruch antyszczepionkowy, ruch przekonanych o tym, że Ziemia jest płaska etc. Paradoksalnie nurt kontestacji również afirmuje metodę naukową odwołując się do „badań” i „eksperymentów” rzekomo potwierdzających głoszone w jego obrębie tezy.

Wiedza bywa stosowane instrumentalnie, czyli jako bezpośrednie przełożenie rekomendacji badaczy do praktyki życia społecznego. Jednak częściej stosowana bywa w sposób symboliczny w celu legitymacji dokonywanych wyborów o charakterze politycznym. Możemy mówić również o stosowaniu objaśniającym – czy też oświecającym – w którym wiedza komunikowana przez badaczy przekłada się na zmiany obrazu świata decydentów w sposób pośredni, poprzez wprowadzanie nowych pojęć, schematów wyjaśniania, co stopniowo wpływa również na sposoby działania decydentów. Temu ostatniemu sposobowi wpływania na rzeczywistość społeczną odpowiada postulowana przez Michaela Burawoya socjologia publiczna.

Specyfiką polską w relacjach między wiedzą a życiem publicznym jest silna pozycja inteligencji jako klasy społecznej i powszechność personalnych przepływów między akademią a administracją i polityką. Warto poddać dyskusji, czy tego rodzaju „transfery” przyczyniają się do tworzenia polityk publicznych opartych na wiedzy naukowej czy służą raczej legitymacji rządzących? A może są wyrazem charakterystycznej dla społeczeństw peryferyjnych silnej pozycji elity kulturalnej, która w ten sposób zagarnia dla siebie kluczowe pozycje w państwie?

W tegorocznej edycji konferencji Katedry Socjologii Norm, Dewiacji i Kontroli Społecznej zapraszamy do dyskusji na temat wielości wymiarów stosowania, wykorzystywania i nadużywania wiedzy naukowej, a także alternatywnej w życiu publicznym. W szczególności chcielibyśmy skoncentrować się na następujących zagadnieniach:

 

- Kryzys prawomocności wiedzy akademickiej. Czy są podstawy do tego by go ogłaszać?

- Przyczyny kontestacji wiedzy akademickiej oraz rozwoju wiedzy alternatywnej.

- Relacje między wiedzą naukową i ekspercką a decydentami – sposoby wykorzystania wiedzy i jej instytucjonalne modele.

- Rola pozaakademickich ośrodków wytwarzających wiedzę: think-tanków oraz analityków zatrudnionych w administracji.

- Nauki o polityce publicznej, socjotechnika, socjologia publiczna i inne sposoby teoretyzowania na temat relacji między naukami społecznymi a praktycznym stosowaniem wiedzy.

- Personalne transfery między akademią a administracją i polityką – Czy podąża za nimi transfer wiedzy? A może przyczyniają się do obniżenia doskonałości naukowej?

 

Harmonogram:

 

31 stycznia 2019 r. – termin przesyłania abstraktów

 

15 lutego 2019 r. – ogłoszenie programu konferencji

 

12 kwietnia 2019 r. – konferencja

 

Udział w konferencji jest bezpłatny.


 

Komitet naukowy:

 

prof. dr hab. Jerzy Kwaśniewski - przewodniczący

 

doc. dr Joanna Zamecka

 

dr hab. Piotr Kulas

 

dr hab. Mikołaj Pawlak

 

dr Monika Abucewicz

 

dr Agnieszka Dudzińska

 

 

 

 

 

Komitet organizacyjny:

 

doc. dr Joanna Zamecka – przewodnicząca

 

dr hab. Mikołaj Pawlak

 

mgr Izabela Sakson-Szafrańska (izabela.sakson-szafranska@student.uw.edu.pl) - sekretarz

 

 

 

Program edycji konferencji w 2014 [LINK], w 2015 r. [LINK], w 2016 r. [LINK], w 2017 r. [LINK] i w 2018 r. [LINK].

 

Informacje praktyczne dla uczestników [LINK]