Teksty elektroniczne c.d.

 


Andrzej Kojder (red.): Problemy prawa i administracji ZESZYTY NAUKOWE 1/2010

Jerzy Kwaśniewski: Miejsce praw podmiotowych w świadomości społecznej

Edwin Sutherland - Teoria zróżnicowanych powiązań

Jerzy Kwaśniewski: Zasady sprawnego stosowania nagród i kar                 Prezentacja PPS

GAIN Benefits, Costs, and Three-Year Impacts of a Welfare-to-Work Program - Executive Summary

GAIN - Californial Greater Avenues for Independence Program

Stanisław Mika: Skuteczność kar w wychowaniu (prezentacja ppt Dawida Wójcickiego)

Joanna Zamecka: Modyfikacje koncepcji profesjonalnej pomocy osobom uzależnionym od narkotyków

Beata Gruszczyńska: Crystal Scales of Justice

Beata Gruszczyńska: e-Justice

Maria Łoś: La loi sur les jeunes contrevenants et les masse-medias
Maria Łoś: Reshaping of Elites and the Privatization of Security: Tha Case of Poland

Andrzej Zybertowicz: Transformation of the Polish Secret Services

Jacek Kurczewski: Loi des lois. Quelques reflexions

Jerzy Szmagalski: Structural Problems in the Development of Social Work

Michael D. Kennedy: Poland in the American Sociological Imagination

Jacek Kurczewski, Barry Sullivan:The Bill of Rights and the Emerging Democracies

 Adam Podgórecki: MEGA - SOCIOLOGY (1998)  Introduction

Newsletter RCSL ISA - 2006 Adam Podgórecki Prize

Nils Christie: Limits to Pain

Margaret. H. Watson: Stress and Social Change in Poland
Middletown ...

Maria Łoś: La loi sur les jeunes contrevenants et les masse-medias
Maria Łoś: Reshaping of Elites and the Privatization of Security: Tha Case of Poland

 

Aleksander Świętochowski: Utopie w rozwoju historycznym

Grażyna Skąpska: Law and Society in a Natural Laboratory ...
Rethinking American Suburbs
Kazimierz Frieske: The Company, Justice System, Inc.
Valerie Jenness: Thinking About Deviance

Kazimierz Frieske: W smudze cienia (prezentacja)

 Anna Kiersztyn: Granice brudnej wspólnoty

Andrzej Zybertowicz: Kontrola społeczna trzeciego stopnia

Badania St. Miki nt. skuteczności karania (opr. Dawid Wójcicki) 

Andrzeja Zybertowicza prace socjologiczne na temat UKŁADU: 

Jacek Moskalewicz, Grażyna Świątkiewicz: Nadużywanie substancji psychoaktywnych na tle innych problemów społecznych w Polsce 

Strategia rozwiązywania problemów społecznych -  Wyszków

Lokalna strategia rozwiązywania problemów społecznych dla miasta Konina do 2010 roku (DIAGNOZA)

Paweł Jordan i Bohdan Skrzypczak: Kim jest animator społeczny?

Andrzej Przymeński: Bezdomność w Polsce - definicja zjawiska

Maria Szyszkowska: Teorie prawa natury

Handel ludźmi; statystyka

Marta Łuczyńska, Anna Olech: "Żeby chciało się chcieć"

Zbigniew Lasocik: Kilka uwag o roli organizacji pozarządowych w państwie demokratycznym

Tomasz Biernat: O karaniu i nagradzaniu

Mateusz Malesza: Eutanazja

Elżbieta Czapka: Postawy mlodzieży wobec norm prawnych i moralnych regulujacych sposób zdobywania środków do życia

Auguste Comte: Metoda pozytywna w 16 wykładach. Wyklad 10: Socjologia

Andrzej Rzepliński: Curriculum Vitae

Opinie Rosji: Społeczeństwo, Demokracja, Europa. Raport Ośrodka EURUSSIA

Dawid Bunikowski: Ingerencja prawa w sferę moralnosci w trudnych przypadkach

 

Anna Piekarska: Przemoc, kary cielesne i krzywdzenie dzieci

Krzysztof Motyka: Leon Petrażycki

Andrzej Kojder: Temida w stajni Augiasza

Raport MSWiA o sektach - 2000r.

Badania na temat sekt - OBOP

Justyna Żulewska-Sak: Funkcjonowanie izb wytrzeźwień w Polsce

Krzysztof Gąsior: Typy alkoholizmu wśród kobiet

Lawrence Lessig: Wolna kultura

Jan Winczorek: Niklas Luhmann jako socjolog prawa

Antoni Zieliński: Nadużywanie alkoholu a bezdomność

Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2006-2010
Janusz Mucha: Historia polskiej socjologii
Zapobieganie smobójstwom. Poradnik
Monika Abucewicz: Narkomania w Polsce Cz. I
Jerzy Kwaśniewski: Socjologia stosowana
Jerzy Kwaśniewski (red.) Problemy społeczne oraz ich rozwiązywanie w społecznościach lokalnych - Przedmowa
Jerzy Kwaśniewski: Rola diagnozy w rozwiązywaniu problemów społecznych

Etyka badań socjologicznych

Władysław Boziewicz: Polski Kodeks Honorowy
Kodeks Dobrych Obyczajów w Nauce PAN 1994
Kodeks Etyczny PAN 2001
Europejska Karta Naukowca
Akademicki kodeks etyczny Politechniki Krakowskiej
Kodeks Etyki Lekarskiej
Dobra Praktyka Badań Naukowych
Powstaje kodeks dobrych praktyk uczelni akademickich
W. Gasparski, A. Lewicka - Strzałecka, B. Rok, G. Szulczewski: Europejskie i światowe standardy etyki  .....  gospodarczej
Wojciech Gasparski: Europejskie standardy etyki biznesu
KODEKS ETYCZNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ
Kodeks etyczny WSH w Radomiu
Kodeks etyczny psychoterapeuty
Zasady etyczne studentów prawa
Kodeks etyki adwokackiej
Kodeks etyki pracownika Starostwa w Cieszynie
Kodeks etyki reklamy
Marta Bucholc: Etyka pracy eksperta
Stefan Konstańczak: O plagiatorach

Zdzisław Krasnodębski: Duchota na uniwersytetach
Zdzisław Krasnodębski O Lustracji Naukowców
Grażyna Skąpska: Law and Society in a Natural Laboratory ...
Jan Górecki, Adam Podgórecki: Rozwody
Adam Podgórecki, Jan Górecki: Rozwody
Joanna Konieczna:Tożsamość narodowa a wartości ....
Adam Podgórecki: Prawo a życie, zasady a praktyka
Adam Podgórecki: Poglądy na władzę rodzicielską
Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Zbigniew Klimek; Przemoc w rodzinie
Michael D. Kennedy, Lucyna Kirwil: What have we learned from the study of social change in Poland?
Margaret H. Watson: Transformacje ładu społecznego w Polsce a problem zdrowotności ...
Andrzej Kojder: Maria Ossowska - uczona integralna
Stefan Jackowski: Co Internet zmienia w tradycyjnej dydaktyce akademickiej?
Stefana Jackowskiego artykuły nt. szkolnictwa wyższego
Zapobieganie samobójstwom
Marta Makara - Studzińska: Wybrane zagadnienia z problematyki suicydologii
Pornografia - zagrożenie dla rodziny i społeczeństwa
MEN - Agresja i przemoc w szkole
Joanna Kosewska: Społeczeństwo wobec osób niepełnosprawnych
Jarosław Utrat - Milecki: Kontekst kulturowy recepcji ... Tomasza z Akwinu
Jarosław Marciniak Jak bronić się przed mobbingiem_
Barbara Fatyga (red.) Biąła Księga młodzieży polskiej
Aleksandra Jasińska - Kania: Socjologiczna koncepcja osobowości
Anita Anna Rawa: Rodzinne uwarunkowania narkomanii ...Małgorzata Sikorska: Polska - Austria ...
Joanna Konieczna: Polacy - Ukraincy ...
Anna Kicinger: Polityka emigracyjna II Reczypospolitej
Natalia Aleksiun: Stosunki polsko - żydowskie w piśmiennictwie ....
Ronald Modras: Polska katolicka albo Nie - Polska
Spór o antysemityzm
Tomasz Szczepański: Między konspiracją a sektą ...
Włodzimierz Mich: Antysemityzm na łamach prasy polskiej po 1989r.
Zygmunt Woźniczka: powojenne dzieje Żydów w Polsce ....

Marcin Sieńko: Zrozumieć kulturę. System filozoficzny Floriana Znanieckiego

Jolanta Ambrosewicz - Jacobs: Tolerancja

Norman Davies o Konstytucji

Norman Davies: Wielka Brytania a Powstanie Warszawskie

Encykliki Jana Pawła II. Wszystkie. W języku polskim

Jerzy Mikułowski Pomorski: Etos warstw społecznych

Ryszard Legutko: Filozofia jako misja boża

Zdzisław Kuksewicz: Średniowieczny awerroizm żydowski

Badania Problemów Społecznych (red. Jerzy Kwaśniewski) IPSIR UW 2003r. - Przedmowa
"Więź" nt. Marii Łoś i Andrzeja Zybertowicza książki pt.: "Privatizing the Police - State. The Case of Poland" Macmillan Press 2000r., najlepszej - moim zdaniem - socjologicznej książki po 1989r.
Ryszard Legutko: Postmodernizm
Badania Problemów Społecznych - 2 (red. Jerzy Kwaśniewski) IPSIR 2006 - Przedmowa
Daria Andrejew: Narkomania w Polsce
Daria Andrejew: Spożycie alkoholu ...

W dwudziestą rocznicę; tak to wyglądało ...  :  01   02   03   04

Adam Podgórecki: MEGA - SOCIOLOGY (1998)  Introduction
Adam Podgórecki: Socjologiczna Teoria Prawa, INTERART 1998r. - Wprowadzenie i Nota o Autorze
Margaret. H. Watson: Stress and Social Change in Poland
Middletown ...


 


Prezentacje:

Rethinking American Suburbs
Kazimierz Frieske: The Company, Justice System, Inc.
Kazimierz Frieske: Prawo do sądu

Grażyna Świątkiewicz, Joanna Zamecka: Primary Prevention in Local Community

Adam Frączek: Historia psychologii społecznej w pigułce
Prezentacje socjologiczne dr Anny Gizy - Poleszczuk:  http://www.chomikuj.pl/Chomik.aspx?id=giza

Zbigniew Węgierski: Bezdomność w Polsce


Korupcja: elektroniczne wersje prac Anny Kubiak i in. na temat korupcji i jej przeciwdziałania:
                                                www.batory.org.pl/korupcja/pub.htm
Problemy alkoholowe i narkomania:
- Elektroniczne wersje artykułów Kwartalnika "Alkoholizm i Narkomania": www.ipin.edu.pl/ain/archiwum.php
- Elektroniczne wersje prac PARPY na temat problemów alkoholowych:  www.parpa.pl/?sub=0
- Elektroniczne wersje artykułów Monar na temat problemów narkomanii: wejdź i kliknij: "czytelnia" www.monar.org/
Marginalizacja i wykluczenie społeczne; teksty na stronie Ryszarda Szarfenberga: htt
http://www.ips.uw.edu.pl/rszarf/wykluczenie/


Normatywność Współczesnej Polski (red. Jerzy Kwaśniewski) IPSIR 2005r. - Przedmowa
Monika Abucewicz, Bezdomność .... "Polityka Społeczna, Nr 1 2001r.
Monika Abucewicz, Problem narkomanii ....... w: Badania Problemów Społecznych. 2, IPSIR 2006r.
Newsletter RCSL ISA - 2006 Adam Podgórecki Prize

Adam Podgórecki w Chinach    01    04     cdn.Andrzej Kojder (red.:) Dawne i nowe problemy społeczne
Andrzej Kojder: Vita Activa Adama Podgóreckiego
Andrzej Kojder: Droga Adama Podgóreckiego do socjotechniki
Andrzej Kojder: Uczestnictwo w kulturze
Andrzej Kojder: Spojrzenie na przemiany ustrojowe w Polsce
Andrzej Kojder: Przejawy patologii społecznej ....
Andrzej Kojder: Badania sondażowe na cenzurowanym
Andrzej Kojder: Destrukcja normatywności ...
Andrzej Kojder; Nowa polska elita polityczna
Andrzej Kojder: Patologia instytucji
Andrzej Kojder: Korupcja i poczucie moralne Polaków
Andrzej Kojder: Polska na drodze do UE
Andrzej Kojder: Ostatnia dekada ...
Andrzej Kojder: Czytając Durkheima
Andrzej Kojder: O pożytkach nauczania socjologii prawa
Andrzej Kojder: Oczekiwania wobec prawa
Andrzej Kojder: Prawo w impasie
Andrzej Kojder: Przeciwdziałanie korupcji w państwach UE
Andrzej Kojder: Mechanizmy zapobiegania konfliktowi interesów
Andrzej Kojder: Pochwała przyjaźni
Andrzej Kojder: Kultura w mediach
Andrzej Kojder: Irracjonalność dnia codziennego
Andrzej Kojder: Co to jest teoria naznaczania społecznego?
Andrzej Kojder: Brudne wspólnoty
Andrzej Kojder: Autorytet i zaufanie
Andrzej Kojder: Techniki oddziaływań - ekspertyzy naukowe - dyrektywy celowościowe
Kazimierz Frieske: Dynamika koncepcji marginalności społecznej
Kazimierz Frieske: Zasada wzajemności: istotne przesłanki deregulacji rynku pracy

Kazimierz Frieske: Bezdomni
Kazimierz Frieske: De-regulacyjne mistyfikacje
Kazimierz Frieske: Gospodarcza strona dobroczynności
Kazimierz Frieske: Strukturalne mistyfikacje: współcześni 'ludzie luźni'
Kazimierz Frieske: Korupcja: interpretacje problemu społecznego
Kazimierz Frieske: Wspólnoty obywatelskie i administracja publiczna. Warunki dobrej współpracy
Kazimierz Frieske: O społecznej polityce karania
Kazimierz Frieske: Doradzać warto obywatelom
Kazimierz Frieske: Dwa oblicza rynku pracy

Współpraca administracji publicznej i organizacji pozarządowych w dziedzinie usług społecznych (KLON-JAWOR)

Mirona Ogryzko - Wiewiórowska: Instytucjonalizacja działań socjalnychw Polsce lat 90. XX wieku

Od pomocy do samopomocy (CAL)

Jarosław J. Sak: Dystans i tolerancja

Henryk Ogryzko - Wiewiórowski: Wskaźnik integracji grupowej

Jacek Kurczewski: Loi des lois. Quelques reflexions

Marta Komorska: Warunki życia rodzin dotkniętych ubóstwem

 

Jarosław Chodak: Jan Stanisław Bystroń jako prekursor socjologii historycznej

Jerzy Szmagalski: Structural Problems in the Development of Social Work

Wojciech Misztal: Etos mieszczański i jego odmiany

Michael D. Kennedy: Poland in the American Sociological Imagination

Barbara Fatyga: Dzicy z naszej ulicy

Jacek Kurczewski, Barry Sullivan:The Bill of Rights and the Emerging Democracies

Krystyna Szafraniec: Pokoleniowe preferencje systemowe

Piotr Winczorek:Osobliwości rozumowań prawniczych

Zbigniew Drozdowicz: Kulty, sekty, nowe ruchy religijne ...

Maria Libiszowska - Żółtkowska: Dlaczego odchodzą?
Sławomir Łodziński: Problemy dyskryminacji ... mniejszości
Grzegorz Ciura: Ubóstwo
Bożena Kłos: Marginalizacja ....
Kurator w społeczeństwie obywatelskim

Jolanta Szymańczak: Przemoc w szkole
Justyna Żulewska: Przegląd badań nad zjawiskiem samowyleczeń

Antonina Ostrowska: Problemy integracji ... niepełnosprawnych
Andrzej Zybertowicz: Transformation of the Polish Secret Services
Katarzyna Okulicz-Kozaryn: Przegląd badań dotyczących skutecznych strategii ...
Percepcja społeczna samodzielnych prób przezwyciężania uzależnienia
Robert Sobiech: Instytucjomalny system przeciwdziałania narkomanii
Grażyna Świątkiewicz (red.) Profilaktyka narkomanii w środowisku lokalnym
Joanna Zamecka: Modyfikacja koncepcji profesjonalnej pomocy ....
Robert Sobiech: Budowanie mechanizmów współpracy samorządu i organizacji pozarządowych
Robert Sobiech: Diagnozowanie problemów społecznych w społecznościach lokalnych

Robert Sobiech: Przeciwdziałanie bezradności społecznej
Raport Centrum Aktywności Lokalnej 2003r.

Piotr Kosiewski (red.) Jaka Polska, czyja Polska? (Fundacja im. S. Batorego) 2006

 


 

 

Jacek Kurczewski: Loi des lois. Quelques reflexions

Jerzy Szmagalski: Structural Problems in the Development of Social Work

Michael D. Kennedy: Poland in the American Sociological Imagination

Jacek Kurczewski, Barry Sullivan:The Bill of Rights and the Emerging Democracies

 Adam Podgórecki: MEGA - SOCIOLOGY (1998)  Introduction

Newsletter RCSL ISA - 2006 Adam Podgórecki Prize

Nils Christie: Limits to Pain

Margaret. H. Watson: Stress and Social Change in Poland
Middletown ...

Maria Łoś: La loi sur les jeunes contrevenants et les masse-medias
Maria Łoś: Reshaping of Elites and the Privatization of Security: Tha Case of Poland

Andrzej Zybertowicz: Transformation of the Polish Secret Services