O instytucie >> Katedry i zakłady >> Zakład Pedagogiki Resocjalizacyjnej

Zakład Pedagogiki Resocjalizacyjnej

HISTORIA ZAKŁADU

 

Zakład Pedagogiki Resocjalizacyjnej wywodzi się z Katedry Pedagogiki Specjalnej kierowanej przez Marię Grzegorzewską w ramach Wydziału Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego. Po 1968 r. wyodrębniono Zespół Problemów Resocjalizacji, którego twórcą i kierownikiem był Stanisław Jedlewski, a jego współpracownikami m.in. byli: Czesław Czapów, Alicja Szymborska, Bogdan Silnicki. W 1971 ukazała się „Pedagogika resocjalizacyjna”, pierwszy akademicki podręcznik nowej dyscypliny, zwanej niegdyś przez M. Grzegorzewską „pedagogiką niedostosowanych społecznie”. Z chwilą powołania IPSiR w dn. 25 marca 1972 roku, wyodrębniono Zakład Oddziaływań Resocjalizujących, którego szefami kolejno byli profesorowie: Stanisław Jedlewski (1972-1977) oraz Czesław Czapów (1978-1980). Przez pewien czas obowiązki kierownika, o zmienionej nazwie na Zakład Pedagogiki Resocjalizacyjnej, pełniła dr Barbara Jarzębowska Baziak, a od roku 1982 nominowanym, a potem wybieranym kierownikiem tego Zakładu do niedawna był Lesław Pytka, autor m.in. wielokrotnie wznawianej „Pedagogiki resocjalizacyjnej”.

 
 
PRACE NAUKOWE
 
W Zakładzie zrealizowano i prowadzi się nadal wiele projektów badawczych z zakresu profilaktyki społecznej, resocjalizacji dzieci i młodzieży, a także wspomagania społecznego dorosłych. Prace licencjackie i magisterskie pisane pod kierunkiem pracowników naukowych Zakładu dotyczą szerokiego spectrum: opieki, wychowania, terapii i pomocy ludziom odrzuconym przez system społeczny, wyalienowanych i marginalizowanych z rozmaitych powodów ale także poświęcone są zjawiskom pozytywnym takim jak kształtowanie postaw prospołecznych, konstruktywnych ról społecznych, orientacji wartościująco-normatywnych młodzieży i dorosłych w różnych środowiskach. Powstają tu także opracowania o charakterze monograficznym o streetworku, roli wychowania w zakładzie karnym, przedzałożeniowości w myśleniu i działaniu pedagogicznym, reagowaniu w trudnych sytuacjach wychowawczych, zaburzeniach przystosowania społecznego, roli arteterapii oraz kultury fizycznej w wychowaniu resocjalizującym i jego korelatach, socjoterapii i jej zastosowaniach, kurateli sądowej a także o wszelkich formach resocjalizacji i wsparcia społecznego w środowisku otwartym i zamkniętym. We współpracy z Krajowym Komitetem Wychowania Resocjalizującego im. K. Lisieckiego zapełniamy artykułami i rozprawami łamy kwartalnika „Opieka-Wychowanie-Terapia” wydawanego od 1989 r. Jego redaktor naczelny i zastępca to pracownicy naukowi IPSiR. Zachęcamy zainteresowanych (także studentów) do nadsyłania opracowań własnych, celem ich publikowania w tym dostępnym i przyjaznym ludziom czasopiśmie.