Seminarium magisterskie: penologia, prawo karne

       

      Tematy prac magisterskich przygotowanych w ramach seminarium:

 
1.      Zakład poprawczy w dobie reform systemu resocjalizacji. Badania w Zakładzie Poprawczym w Studzieńcu
2.      Spór o kierunki reformy postępowania w sprawach nieletnich
3.      Policyjna izba dziecka w systemie profilaktyczno-resocjalizacyjnym. Studium funkcjonowania policyjnej izby dziecka przy ul. Wiśniowej 44
4.      Odpowiedzialność karna lekarza za błąd w sztuce lekarskiej
5.      Przestępczość komputerowa w polskim kodeksie karnym z 1997 roku na tle uregulowań międzynarodowych
6.      Zjawisko przestępczości bankowej – analiza prawno-kryminologiczna
7.      Penologiczne i kryminologiczne aspekty korupcji w polskiej piłce nożnej
8.      Zjawisko samouszkodzenia w systemie penitencjarnym. Studium problemu Aresztu Śledczego w Białymstoku
9.      Mediacje karne. Wybrane zagadnienia wpływu mediatorów na proces pojednania między ofiarą i sprawcą
10. Percepcja kary przez skazanych. Perspektywa penologiczna. Badania skazanych osadzonych w Areszcie Śledczym w Radomiu
11. Uwarunkowania kary ograniczenia wolności i przeszkody w toku jej wykonania
12. Kobieta w warunkach izolacji więziennej. Badania własne w Zakładzie karnym nr 1 w Grudziądzu
13. Chuligaństwo. Studium prawno-penologiczne
14. Warunkowe przedterminowe zwolnienie z zakładu karnego w opinii kuratorów sądowych. Badania własne w Sądzie rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia
15. Przekroczenie granic obrony koniecznej pod rządami kodeksu karnego z 1997 r.
16. Instytucja mediacji w prawie karnym. Penologiczna analiza praktyki sądu okręgu warszawskiego ze szczególnym uwzględnieniem działalności Ośrodka Mediacji przy Stowarzyszeniu Interwencji Prawnej w Warszawie
17. Humanitarna racjonalizacja ochrony zwierząt. Penologiczna analiza interwencji na przykładzie mazowieckiego Oddziału Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami
18. Monografia Zakładu Karnego w Chełmie
19. Wybrane dylematy odpowiedzialności karnej dziennikarzy za naruszenia dóbr osobistych
20.  Czynniki wpływające na efektywność kuratorów sądowych w pracy z nieletnimi
21. Uwarunkowania pracy kuratora sądowego z nieletnimi w środowisku otwartym. Badania w Sądzie Rejonowym w Skierniewicach
22. Handel kobietami w Polsce; charakterystyka ofiary i forma oferowanej pomocy przez organizację La Strada
23. Instytucja tymczasowego aresztowania – kwestia prawidłowości stosowania w postępowaniu karnym
24. Pomoc ofiarom handlu ludźmi we Francji na przykładzie schroniska Association Foyer Jorbalan (AFJ) w Paryżu. Monografia Instytucji
25. Instytucja świadka koronnego w walce z przestępczością zorganizowaną
26. Dziecko w polskim prawie karnym w roli świadka i ofiary. Studium penologiczne
27. Nieletni z doświadczeniem zakładu poprawczego - sylwetki wychowanków
28. Dozór elektroniczny jako nieizolacyjna forma wykonania kary
29. Analiza systemu kurateli sądowej dla nieletnich w Polsce i Niemczech na przykładzie Opola Lubelskiego i Eichstätt
30. Programy resocjalizacyjne jako filar pracy penitencjarnej
31. Koncepcja przestępczości białych kołnierzyków w Polsce w kontekście zmowy przetargowej
32. Z zagadnień środków zabezpieczających. Ujęcie problemu w kontekście dyskusji o aktualnych reformach polskiego prawa karnego
33. Metodyki i formy pracy kuratora sądowego dla dorosłych na przykładzie Sądu Rejonowego w Żyrardowie
34. Życie codzienne kobiet pozbawionych wolności na przykładzie Zakładu Karnego w Lublińcu
35. Wykonanie kary pozbawienia wolności wobec osób starszych w Polsce i wybranych państwach
36. Odpowiedzialność karna nazistów za zbrodnie międzynarodowe - kazus Rudolfa Hoess'a
37. Interwencje Zachodu  w obronie praw człowieka w krajach muzułmańskich
38. Uporczywe nękanie, jako przestępstwo - problematyka zachowań przemocowych
39. Penologia u źródła. Francis Lieber - twórca penologii i jego dzieło
40. Nieletni sprawcy zabójstw - ujęcie prawne oraz psychologiczne. Analiza przypadków na podstawie akt sądowych
41. Penologiczna analiza  nowych  środków postpenalnych stosowanych wobec niebezpiecznych sprawców z zaburzeniami psychicznymi oparta na literaturze przedmiotu i badaniach własnych funkcjonowania Oddziału Terapeutycznego w zakładzie karnym w Płocku
42. Mafia włoska. Studium współczesnych form przestępczości zorganizowanej
43. Narkotyki i dopalacze - z perspektywy zmian społecznych i prawnych oraz pracy biegłego sądowego
44. Zjawisko chuligaństwa stadionowego z perspektywy interdyscyplinarnych badań porównawczych oraz opinii kierowników ds. bezpieczeństwa
45. Ośrodki kuratorskie dla nieletnich jako instytucja w systemie profilaktyki społecznej
46. Pomoc postpenitencjarna dla osób opuszczających zakłady karne w Polsce
47. Zorganizowane grupy przestępcze; analiza prawnokarna i penologiczna zagadnienia na wybranym przykładzie przestępczości narkotykowej
48. Stosunek mieszkańców Białej Podlaskiej do wybranych czynów zabronionych i zachowań kontrowersyjnych
49. Dzieciobójstwo jako przestępstwo uprzywilejowane. Aspekt historyczny, prawnokarny, medyczny, kryminologiczny i społeczny
50. Oddziaływanie na skazanych w Oddziale zewnętrznym w Zabłociu. Perspektywa więźniów i kadry
51. Nieletni sprawcy zabójstw - ujęcie prawne oraz psychologiczne
52. Chuligański charakter występku- narzędzie racjonalnej represji karnej czy przejaw populizmu penalnego?
53. Prowadzenie samochodu w stanie po użyciu alkoholu oraz nietrzeźwości, aspekt prawnokarny i społeczny
54. Przestępstwo znęcania się nad dzieckiem jako zjawisko przemocy domowej. Badanie akt sprawy
55. Zasadność utrzymania przepisu artykułu 212 k.k. w polskim kodeksie karnym
56. Kara pozbawienia wolności w percepcji skazanych. Wpływ sankcji karnej na życie w izolacji więziennej. Badania ankietowe osadzonych w Zakładzie Karnym w Warszawie-Białołęce
57. Budowa narzuconego ładu prawno-społecznego w Polsce po II Wojnie Światowej. Analiza materiałów biograficznych
58. Sztuka i współczesne granice na przykładzie spektaklu "klątwa" w reżyserii Oliviera Firlicia
59. Pomoc postpenitencjarna świadczona przez narodowy kościół protestancki- den Norske Kirke- w Norwegii
60. Proces przesłuchania dziecka w Polsce na podstawie art. 185a i 185b  k.p.k.
61. Aspekty prawne zjawiska stalkingu i znaczenie społeczne penalizacji jego przejawów
62. Użyteczność mediów w procesie zwalczania przestępczości
63. Zakład  karny dla młodocianych a zakład poprawczy - gdzie nieletni powinien ponosić konsekwencje swoich czynów?

        64. Zgwałcenie. Analiza prawno kryminologiczna