Cele i zadania

 

Cele i zadania

 

Europejskiego Ośrodka Studiów Penologicznych

 

   

Europejski Ośrodek Studiów Penologicznych

służy rozwojowi, integracji oraz upowszechnianiu

interdyscyplinarnej wiedzy naukowej na temat:

 

- kary kryminalnej i innych reakcji prawnokarnych;

- innych form interwencji państwa z użyciem przymusu i przemocy, w tym szczególnie w stosunku do nieletnich;

- a także na temat granic władzy karania, oraz

- stosowania pozaprawnych represji politycznych, akcji militarnych i działań o charakterze polityczno-mafijnym.

  

 

Zadaniem Ośrodka jest wyrażanie opinii naukowej w sprawach ideowych podstaw racjonalnej i humanitarnej polityki kryminalnej oraz penitencjarnej, zapewniającej poczucie ładu, bezpieczeństwa i sprawiedliwości oraz poszanowanie godności każdego człowieka. Ośrodek podejmuje się tego zadania w ramach poszczególnych dyscyplin naukowych oraz w ramach syntetyzujących ich osiągnięcia penologicznych studiów integralnokulturowych. Tworzy forum wymiany myśli dla przedstawicieli tak różnych dyscyplin naukowych jak prawo karne, filozofia, antropologia kultury, socjologia, studia z zakresu kultury, teatru i form dramatycznych oraz literatury, pedagogika, historia, psychologia, politologia, kryminologia. Poszczególne dyscypliny mają dostarczyć wiedzę na temat społeczno-kulturowych, filozoficznych, ustrojowych, prawno-karnych, politycznych, ekonomicznych i kryminologicznych uwarunkowań i przesłanek rozwoju polityki kryminalnej oraz penitencjarnej. Zagadnienia te rozpatrywane są w Ośrodku przede wszystkim z perspektywy doświadczeń i tendencji rozwojowych wpisujących się w europejską tradycję nauki prawa karnego oraz europejską refleksję humanistyczną. Szczególne znaczenie przypisuje się podejmowaniu tematów ważnych dla dalszego rozwoju społeczeństw, a wymagających wiedzy interdyscyplinarnej.