Dydaktyka

Przedmioty z zakresu penologii integralnokulturowej prowadzone w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego

 

 

Zajęcia obowiązkowe

 

Penologia: trzeci rok studiów (5 semestr) pierwszego stopnia

profilaktyki społecznej i resocjalizacji: specjalizacja prawno kryminologiczna,

15 h wykład, 15 h ćwiczenia, zaliczenie na ocenę (2 pkt ECTS);

 

Dzieje kultur Penalnych: trzeci rok studiów (5 semestr)

pierwszego stopnia profilaktyki społecznej i resocjalizacji,

30 h wykład, 30 h ćwiczenia, egzamin (4 pkt ECTS)

 

Teoria kary: pierwszy rok (II semestr) studiów drugiego stopnia

(magisterskich) profilaktyki społecznej i resocjalizacji,

30 h wykład, 30 h ćwiczenia, egzamin (5 pkt ECTS).

 

Współczesne teorie konfliktu: drugi rok studiów (3 semestr)

drugiego stopnia (magisterskich) profilaktyki społecznej i resocjalizacji,

30 h wykład, zaliczenie na ocenę (3 pkt ECTS).

 

  

Ścieżka prawno penologiczna (fakultatywna)

 

Seminarium: penologia, prawo karne: pierwszy i drugi rok

studiów drugiego stopnia (magisterskich), 120 h (12 pkt ECTS).

 

Warunkiem koniecznym zaliczenia seminarium penologia prawo karne jest zaliczenie przedmiotu:

 

Zasady odpowiedzialności karnej:

analiza dogmatyczna i penologiczna:

pierwszy rok studiów (2 semestr) drugiego stopnia

profilaktyki społecznej i resocjalizacji (magisterskie),

15 h wykład, 15 h ćwiczenia, zaliczenie na ocenę (2 pkt ECTS);

 

 

Zajęcia fakultatywne

 

 

Prawnokarna ochrona dziecka,

fakultet 30 h studia I i II stopnia wszystkie kierunki w IPSiR, semestr letni,

15 h wykład, 15 h ćwiczenia, zaliczenie na ocenę (2 pkt ECTS),

 

Zasady odpowiedzialności karnej: analiza dogmatyczna i penologiczna,

fakultet 30 h studia I i II stopnia wszystkie kierunki w IPSiR, semestr letni,

15 h wykład, 15 h ćwiczenia, zaliczenie na ocenę (2 pkt ECTS),

 

Integralnokulturowe badanie modeli i zasad pracy kuratora sądowego,

fakultet 30 h studia I i II stopnia wszystkie kierunki w IPSiR, semestr letni,

15 h wykład, 15 h ćwiczenia, zaliczenie na ocenę (2 pkt ECTS),  

 

 

 

Liczba godzin podana jest dla studiów dziennych, zajęcia są też odpowiednio prowadzone na studiach zaocznych.