Działania

 

 

Formy aktywności

 

Europejskiego Ośrodka Studiów Penologicznych

 

 

 

Europejski Ośrodek Studiów Penologicznych jest powołany,

 

by podejmować następujące działania:

 

 

- opracowanie i realizacja programów naukowo badawczych w zakresie zagadnień penologicznych

 

- opracowanie, organizacja, prowadzenie zajęć akademickich związanych z myślą i problematyką penologiczną

 

- organizacja sympozjów, seminariów i konferencji na istotne naukowo i społecznie tematy powiązane z problematyką penologiczną

 

- organizowanie współpracy uczonych z Europy i innych krajów, którzy prowadzą badania ważne dla rozwoju myśli penologicznej

 

- wspieranie merytoryczne naukowych inicjatyw studenckich

 

- opiniowanie ogólnych założeń polityki kryminalnej i penitencjarnej oraz wynikających z nich rozwiązań normatywnych oraz instytucjonalnych

 

- publikowanie dorobku naukowego w zakresie penologii

 

- formułowanie ekspertyz i udzielanie konsultacji badaczom i instytucjom zainteresowanym problematyką penologiczną dotyczących przedmiotu, metodologii, bibliografii tematycznej

 

- udzielanie konsultacji prac magisterskich i opracowań naukowych

 

- pozyskiwanie środków na prowadzoną działalność z grantów polskich oraz zagranicznych, w tym przede wszystkim europejskich instytucji wspierających rozwój niezależnych akademickich badań naukowych.