Kalendarium

 

 

Najważniejsze zdarzenia stanowiące merytoryczną i organizacyjną podstawę

powołania i działania Europejskiego Ośrodka Studiów Penologicznych:

  
  1998 - uchwała Rady Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji w sprawie uruchomienia nowego fakultetu „Kara w nauce i w kulturze” w wymiarze 30 godzin wykładów i 30 godzin ćwiczeń, fakultet dla IV roku studiów w IPSiR i innych studentów Uniwersytetu otwierany był corocznie w latach 1998-2007.

   

  2002, luty - w Warszawie na zebraniu Towarzystwa Naukowego Prawa Karnego prowadzonym przez prof. dr hab. Genowefę Rejman zaprezentowane zostało nowe, integralnokulturowe podejście do badań kwestii kary kryminalnej w referacie pt. „Kulturowy fenomen kary kryminalnej” (referent J. Utrat-Milecki). Na jego podstawie powstała publikacja: „Kontekst kulturowy koncepcji penologicznych” (40s.) [w:] System penitencjarny i postpenitencjarny w Polsce red. Ryszard Musidłowski, Teodor Bulenda, Warszawa, wyd. Instytut Spraw Publicznych 2003.

   

  2006 - publikacja pracy, J. Utrat-Milecki, Podstawy Penologii. Teoria kary, wyd. UW, opartej na założeniach integralnokulturowych badań kary kryminalnej.

   

  2007 - opracowanie w IPSiR i zatwierdzenie przez Senat Uniwersytetu Warszawskiego i Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego założeń programu unikatowego kierunku profilaktyka społeczna i resocjalizacja, w ramach którego znalazły się trzy obowiązkowe przedmioty penologiczne z treściami opracowanymi metodą integralnokulturową: „Dzieje kultur penalnych” III rok studiów pierwszego stopnia profilaktyki społecznej i resocjalizacji: 30 godzin wykładu i 30 godzin ćwiczeń, egzamin (4 pkt ECTS); „Penologia”, konwersatorium dla III roku specjalizacji prawno-kryminologicznej kierunku profilaktyka społeczna i resocjalizacja:15 godzin wykładu i 15 godzin ćwiczeń, zal. na ocenę (2 pkt ECTS); Teoria kary, I rok studiów drugiego stopnia profilaktyki społecznej i resocjalizacji, 30 godzin wykładu i 30 godzin ćwiczeń, egzamin (5 pkt ECTS).

   

  2007, 24 marca - konferencja interdyscyplinarna „Kara w nauce i w kulturze” zorganizowana w Warszawie przez dr Jadwigę Królikowską, kierownika Studiów Podyplomowych Wspieranie Osób Odmiennych Kulturowo na Rynku Pracy działających w IPSiR UW w ramach programu Equal pod tym samym tytułem, kierowanego przez okazującego tym inicjatywom życzliwość prof. dr. hab. Tadeusza Pilcha.

   

  2007, 11 czerwca - jednogłośna uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa-specjalność prawo karne J. Utrat-Mileckiemu za książkę „Podstawy Penologii. Teoria kary”, która w rozdziale II zawiera ogólnie opracowane „Podstawy badań integralnokulturowych”, oraz za cały dotychczasowy dorobek (recenzenci, prof. dr hab. Andrzej Zoll, prof. dr hab. Marian Filar, prof. dr hab. Genowefa Rejman, prof. dr hab. Jacek Sobczak).

   

  2007, 21 listopada - pierwsza prezentacja koncepcji Europejskiego Ośrodka Studiów Penologicznych na posiedzeniu Rady Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW.

   

  2008, 12 stycznia - międzynarodowa konferencja inaugurująca działania Europejskiego Ośrodka Studiów Penologicznych (pozostającego w stadium organizacji) na Uniwersytecie Warszawskim (por. sprawozdanie z tej konferencji w materiałach i dokumentach Ośrodka) zorganizowana przez kierownika Studiów Podyplomowych Wspieranie Osób Odmiennych Kulturowo na Rynku Pracy dr Jadwigę Królikowską. Studium to działało w tym czasie na Uniwersytecie Warszawskim w ramach Programu Equal o tej samej nazwie i mogło zorganizować intedyscyplinarną konferencję penologiczną dzięki życzliwości kierownika tego programu prof. dr. hab. Tadeusza Pilcha, a także życzliwości i pomocy ze strony władz Rektorskich, Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UW oraz pomocy biura współpracy z zagranicą UW.

   

  2008, 13 stycznia - posiedzenie ekspertów ośrodka; opracowanie zasad funkcjonowania ośrodka (por. materiały i dokumenty Ośrodka).

   

  2008, 19 marca - uchwała Rady Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji w sprawie powołania w Instytucie w ramach Zakładu Społecznych Problemów Wychowania Europejskiego Ośrodka Studiów Penologicznych.

   

  2008, 23 kwietnia - uchwała Rady Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji powołująca Europejski Ośrodek Studiów Penologicznych na Uniwersytecie Warszawskim w ramach Zakładu Społecznych Problemów Wychowania Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji.

   

  2008, październik - rozpoczęcie od nowego roku akademickiego 2008/2009 zajęć w ramach unikatowego kierunku studiów pierwszego i drugiego stopnia profilaktyki społecznej i resocjalizacji obejmującego trzy przedmioty obowiązkowe z zakresu penologii integralnokulturowej: „Dzieje kultur penalnych”, „Teoria kary” i „Penologia”, a także fakultet „Integralnokulturowe badania modeli i zasad etycznych pracy kuratora sądowego (30 godzin) oraz trzy seminaria magisterskie z zakresu penologii i prawa karnego prowadzone w ramach Zakładu Społecznych Problemów Wychowania, których tematyka obejmuje obszar zainteresowań Europejskiego Ośrodka Studiów Penologicznych (przedstawiony w manifeście).

   

  2008, październik - publikacja obszernego, merytorycznego sprawozdania (opr. J. Królikowska) z międzynarodowej konferencji założycielskiej Europejskiego Ośrodka Studiów Penologicznych we wznowionym periodyku „Prace IPSiR” (red. Jerzy Kwaśniewski) nr 13 (2008) (por. jego treść w materiałach i dokumentach Ośrodka).

   

  2008, 1 grudnia - uruchomienie strony internetowej Europejskiego Ośrodka Studiów Penologicznych.

   

  2008, 17 grudnia - Senat Uniwersytetu Warszawskiego zatwierdził jednogłośnie powołanie w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Zakładu Prawnych i Społecznych Badań Integralnokulturowych.

   

  2009, 15 stycznia - symboliczne otwarcie Zakładu Prawnych i Społecznych Badań Integralnokulturowych i Europejskiego Ośrodka Studiów Penologicznych.

   

  2009, 21 stycznia - Biuro Rektoratu oficjalnie odnotowało w Monitorze Uniwersytetu Warszawskiego, że Europejski Ośrodek Studiów Penologicznych wchodzi w skład Zakładu Prawnych i Społecznych Badań Integralnokulturowych

   

  2009, 21 maja - III Seminarium Europejskiego Ośrodka Studiów Penologicznych pt. "Źródła prawa. Emocje czy racjonalność". Wszyscy referenci wzięli udział w Seminarium. Program tuFotoreportaż tu.

   

  2010, 1 marca - konferencja pt. "Badania integralnokulturowe, praca socjalna i pomoc prawna wobec przemocy w środowisku osób odmiennych kulturowo". Program tuPlakat tu. Fotoreportaż tu.

   

  2010, 3 marca - V Seminarium Europejskiego Ośrodka Studiów Penologicznych pt. Prawa Hetytów, zorganizowane wspólnie przez Europejski Ośrodek Studiów Penologicznych Zakładu Prawnych i Społecznych Badań Integralnokulturowych IPSiR UW i Katedrę Prawa Rzymskiego i Antycznego Wydziału Prawa i Administracji UW oraz prof. Michela Mazoyer z Uniwersytetu Sorbona. Program tuFotoreportaż tu.

   

  2010, 22 października - VI Seminarium Europejskiego Ośrodka Studiów Penologicznych: Pamięć o Sprawiedliwych i Zagładzie, historia Ireny Sendlerowej. Program tuPlakat tu

   

  2010, 13-14 grudnia - VII Seminarium Europejskiego Ośrodka Studiów Penologicznych: Cywilizacja Hetycka, z udziałem prof. Michela Mazoyer. Program tuPlakat tu.

   

  2011, 23 lutego - konferencja pt "Wojna i pokój. Społeczne konsekwencje kontaktu międzykulturowego", z udziałem I.E. Ambasadorów Iranu i Pakistanu. Program tu. Plakat tu. Fotoreportaż tu.

   

  2011, 12 maja - konferencja naukowa pt. "Polityczność przestępstwa. Prawo karne jako instrument marketingu politycznego" w Sejmie RP, organizatorzy: Komisja Nadzwyczajna d/s Zmian w Kodyfikacjach, Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka, Europejski Ośrodek Studiów Penologicznych IPSiR UW i Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu. Program tu. Materiały tu.

   

  2011, 14 października - zmarła prof. dr hab. Genowefa Rejman, Honorowa Patronka Europejskiego Ośrodka Studiów Penologicznych (nekrolog). 

   

  2011, listopad - projekt badawczy opracowany w ramach Europejskiego Ośrodka Studiów Penologicznych wygrał grant Narodowego Centrum Nauki: Umowa nr UMO-2011/01/B/HS5/03206. Tytuł projektu: Kontekst kulturowy polityki kryminalnej i reform prawa karnego. Analiza prawno-penologiczna, historyczna, socjologiczna i kulturowa (antropologiczna) reform prawa karnego w Polsce na tle tendencji europejskich i światowych. Kierownik projektu dr hab. Jarosław Utrat-Milecki prof. UW. Wysokość 198 420 PLN. Termin realizacji 24 miesiące (lata 2012-2013).

   

  2011, 30 listopada - na wniosek Rady Naukowej Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Rada Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych  i Resocjalizacji  jednogłośnie nadała Europejskiemu Ośrodkowi Studiów Penologicznych imię Prof. Genowefy Rejman.

   

  2012, 16-19 stycznia - Europejski Ośrodek Studiów Penologicznych im. Prof. G. Rejman wspólnie z Zakładem Prawnych i Społecznych Badań Integralnokulturowych IPSiR zorganizował trzy seminaria Profesora Michela Mazoyer z Uniwersytetu Paris 1 – Panthéon Sorbonne na temat antycznych szlaków globalizacji (Plakat tu).

   

  2012, 27 lutego - odbyła się w Sali im. Brudzińskiego Uniwersytetu Warszawskiego międzynarodowa konferencja pt. Edukacja w dobie migracji i wielokulturowości. (Złudne) obietnice wielokulturowości, zapowiadająca nową książkę wydawaną w ramach serii Europejskiego Ośrodka Studiów Penologicznych pt. „ (Złudne) obietnice wielokulturowości”, red. J. Królikowska, Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego ( maj) 2012. Konferencję zorgranizował EOSP wspólnie z Zakładem Prawnych i Społecznych Badań Integralnokulturowych IPSiR UW. Program tu, plakat tu.

   

  2012, 9 marca - w École Normale Supérieure rue d’Ulm Paris kierownik Europejskiego Ośrodka Studiów Penologicznych miał zaszczyt ogłosić wejście Pana Profesora Michela Mazoyer w skład korpusu konsultantów Ośrodka. Po kilkuletniej współpracy Pan Profesor został oficjalnym konsultantem Europejskiego Ośrodka Studiów Penologicznych w zakresie historii starożytnej.

   

  2013, 7-8 marca - Międzynarodowa, interdyscyplinarna konferencja naukowa pod Honorowym Patronatem Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Warszawskiego Profesora Marcina Pałysa: Kultury Penalne. Reformy prawa karnego w Polsce na tle tendencji europejskich i światowych 7-8 marca 2013 roku, Sala Senatu i Sala Złota,
  Pałac Kazimierzowski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa.

   

  2013, 23 kwietnia - kryminologiczne spotkanie seminaryjne, podczas którego wykład pt: Criminalizing the Subject: Law and Social Reform and the Colonial State in India wygłosiła Pani Profesor Lakshmi Subramanian (Dean Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta, India).

  2013, 15 maja – konferencja Indian Modernity, Revisiting Tradition: Some Reflections

  2013, 28 listopada - wykład Prof. Zhuyu Li

  2014, 14 maja - seminarium naukowe Kulturowe uwarunkowania polityki kryminalnej, program

   

  2016, 6 czerwca -  seminarium, prezentacja prof. Catherine Marie z Uniwersytetu w La Rochelle pt.:  "Le champ de la prévention de la récidive dans sa dimension multi-partenariale et institutionnelle en Charente-Maritime: étude locale et perspectives comparatistes (rapport: juillet 2014)“

   

  2016, 19 listopada - Medal z okazji 200 Lecia UW otrzymała dr Jadwiga Królikowska 

   

  2016, 29 listopada - seminarium naukowe na temat źródeł penologii jako interdyscyplinarnej nauki o kulturze


  2017, 10 stycznia - Jarosław Utrat-Milecki udział w debacie Odwet versus Resocjalizacja  zorganizowanej przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa (ELSA)

   

  2018, 24-25 maja - międzynarodowa konferencja EUROPEAN CRIMINAL LAW AND ITS IMPACT ON NATIONAL LEGAL ORDERS

   

  2019, 21 maja - seminarium naukowe "Changing Cultures in Criminal Law and Penal Policy in Europe

   

  2019, 22 listopada - seminarium prezentujące wyniki badań dr. Ayura Zanaev’a na temat idei ładu społecznego Buriatów na podstawie dydaktycznej literatury buddyjskiej oraz dokumentów prawnych ze zbiorów Petersburga

    

  2019, 6 grudnia - seminarium na temat reform penitencjarnych w latach 30 tych i 40 tych XIX w debacie na Kongresie Penitencjarnym w 1846 r. oraz w dyskusjach amerykańskich reformatorów penitencjarnych na podstawie referatów doktorantki Karoliny Całkowskiej dr. Dariusza Schmidta