Manifest

  

Europejski Ośrodek Studiów Penologicznych

 

Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji

 

Uniwersytetu Warszawskiego

 

 

Honorowy Patronat nad Europejskim Ośrodkiem Studiów Penologicznych:

 

Profesor dr hab. Genowefa Rejman

 

Instytut Prawa Karnego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

 

  

W polityce kryminalnej wysoko rozwiniętych państw europejskich zachodzą dynamiczne zmiany, a kierunek i charakter reform wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych pozostaje niejednoznaczny i jest przedmiotem sporów. Rozwija się prężnie nurt refleksji nastawionej na humanitarne reformy prawa karnego i polityki penitencjarnej. Jednak obecnie w kręgu kultury zachodniej nie można mówić o ogólnej tendencji do stopniowego cywilizowania kary kryminalnej czy ograniczenia jej stosowania. Byłaby to błędna diagnoza rzeczywistości. Tendencje przeciwne cywilizowaniu stosunków międzyludzkich znajdują dzisiaj wyraz w ustawodawstwach. Dzieje się tak pod wpływem niekontrolowanych zmian będących ubocznymi skutkami procesów globalizacji, którym towarzyszy rozwój niehumanitarnych nurtów myśli penologicznej. Konfrontacja różnych wizji kierunków przyszłego rozwoju społecznego ma więc również miejsce w penologii. Ten stan rzeczy doprowadził do ożywienia debaty penologicznej w krajach, w których procesy globalizacji i konfrontacji naukowej, ale i ideologicznej są najbardziej zaawansowane.

 

 

Źródła inspiracji

  

Europejski Ośrodek Studiów Penologicznych jest placówką badawczą i edukacyjną tworzoną w ramach struktury organizacyjnej Uniwersytetu Warszawskiego. Jego powstanie opiera się na doświadczeniach zdobywanych w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji od 1989 roku w toku realizacji wielodyscyplinarnych programów badawczych i edukacyjnych poświęconych myśli penologicznej. W ramach tych programów nawiązano kontakty z ośrodkami naukowymi oraz pracownikami wymiaru sprawiedliwości i instytucji z zakresu profilaktyki przestępczości oraz zachowań dewiacyjnych w Polsce, i innych krajach europejskich. Przesłanką decyzji o utworzeniu Europejskiego Ośrodka Studiów Penologicznych były bardzo pozytywne opinie o idei jego powołania wyrażane przez wielu uczonych z różnych dyscyplin. Przede wszystkim istotny był głos profesorów prawa karnego , którzy wielokrotnie podkreślali dotkliwą lukę w nauce prawa karnego spowodowaną słabością studiów penologicznych zarówno w Polsce, jak i na świecie.