Patron

 

prof. Genowefa Rejman

 

Honorowy Patron Europejskiego Ośrodka Studiów Penologicznych

 

zmarła 14 października 2011 (nekrolog).

 

 

 

Bonus vir miser esse nemo potest – wspomnienie o Genowefie Rejman,

 

pióra Marcjanny Rejman-Jędrczak i Stanisława Jędrczaka (Palestra 11-12/2011)

 

JM Rektor

 

Uniwersytetu Warszawskiego

 

Pani Prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow


 

Warszawa, dnia 1 grudnia 2011 r.Uprzejmie informujemy, że dnia 30 listopada 2011 roku, na wniosek Rady Naukowej Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, Rada Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji nadała Europejskiemu Ośrodkowi Studiów Penologicznych imię Profesor Genowefy Rejman.

  


 

W związku ze śmiercią Pani Profesor dr hab. Genowefy Rejman, Honorowego Patrona Europejskiego Ośrodka Studiów Penologicznych, autorytetu nauki prawa karnego i humanistki, organizatorzy Europejskiego Ośrodka Studiów Penologicznych postanowili utrwalić związek imienia Pani Profesor ze swoją inicjatywą naukową poprzez nadanie Europejskiemu Ośrodkowi Studiów Penologicznych imienia Profesor Genowefy Rejman.

 

Pani Profesor Genowefa Rejman ukończyła studia prawnicze na naszym Uniwersytecie w 1953 roku i tutaj przeszła wszystkie szczeble kariery naukowej. Jest osobą wysoko cenioną w swojej dziedzinie naukowej, zalicza się do grona autorytetów polskiej nauki prawa karnego. Była także niezwykle cenionym dydaktykiem, w tym promotorem prac doktorskich. Cieszyła się niekwestionowanym szacunkiem i sympatią swoich współpracowników i studentów.

 

Jej szerokie zainteresowania w naturalny sposób otwierały ją na dialog z naukami społecznymi i humanistyką. Jej zaangażowanie w pracę Europejskiego Ośrodka Studiów Penologicznych od jego początków w 2007 roku i zgoda na objęcie nad nim Honorowego Patronatu były decyzjami opartymi na przesłankach głęboko merytorycznych. Brała udział w pracach Ośrodka, w konferencjach, publikacjach, mocno utożsamiała się z Europejskim Ośrodkiem Studiów Penologicznych, dbała o jego bibliotekę, stymulowała podejmowanie nowych tematów badawczych.

 

Europejski Ośrodek Studiów Penologicznych działa od 2008 roku w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji w ramach powstałego w tym samym roku na mocy uchwały Senatu naszej Uczelni Zakładu Prawnych i Społecznych Badań Integralnokulturowych. Koncepcja badań integralnokulturowych była pierwszy raz publicznie dyskutowana na seminarium Towarzystwa Naukowego Prawa Karnego pod przewodnictwem prof. dr hab. Genowefy Rejman. Profesor Genowefa Rejman wysoko ceniła to podejście badawcze.

 

Od obecnego roku akademickiego piątym pracownikiem Zakładu Prawnych i Społecznych Badań Inegralnokulturowych, w ramach którego działa Europejski Ośrodek Studiów Penologicznych jest wypromowany w 2010 roku przez Panią Profesor Genowefę Rejman doktor, pani Sylwia Różycka-Jaroś.

 

Laudację na cześć Pani Profesor, którą w obecności Rektora i Dziekana naszego Wydziału Prawa i Administracji wygłosił w Sali Senatu UW w dniu 12 stycznia 2008 roku na inauguracyjnej konferencji międzynarodowej Europejskiego Ośrodka Studiów Penologicznych jego kierownik zakończyły słowa: „Jesteśmy zaszczyceni, że zechciała Pani Profesor objąć Patronat nad tym przedsięwzięciem naukowym i w imieniu organizatorów Ośrodka zapewniam, że zrobimy wszystko, aby dzieło, które stało się możliwe dzięki Pani Profesor, sławiło Pani imię”.

 

Nadanie Europejskiemu Ośrodkowi Studiów Penologicznych IPSiR imienia Prof. Genowefy Rejman służy wypełnieniu zobowiązania zawartego w laudacji, jakie organizatorzy Ośrodka zaciągnęli wobec Pani Profesor.

 

Ostatni artykuł Pani Profesor Genowefy Rejman napisany w ramach jej prac w Europejskim Ośrodku Studiów Penologicznych pt. „Prawo stanowione jako regulator postępowania człowieka” ukazał się pośmiertnie w listopadzie tego roku w tomie piątym prac Europejskiego Ośrodka Studiów Penologicznych pt. „Prawo i ład Społeczny. Integralnokulturowa analiza zagadnienia racjonalności”, red. Jarosław Utrat-Milecki, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. W końcu października tego roku, tuż po śmierci śp. prof. Genowefy Rejman projekt badawczy opracowany zgodnie z metodą badań integralnokulturowych i dzięki dyskusjom seminaryjnym z Profesor Rejman został zakwalifikowany do realizacji przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie. Chcielibyśmy, żeby praca w ramach tego projektu i w ramach projektów następnych Europejskiego Ośrodka Studiów Penologicznych mogła przyczyniać się do zachowania pamięci o dorobku naukowym i prawym charakterze, mądrości i dobrym sercu śp. Prof. dr hab. Genowefy Rejman.

 

(-) Jarosław Utrat - Milecki  

 


  

Profesor dr hab. Genowefa Rejman poza podstawowymi opracowaniami o charakterze dydaktycznym z prawa karnego materialnego opublikowała w 1965 roku książkę na temat usiłowania przestępstwa w prawie karnym, a także odpowiedzialności karnej za niewłaściwe wykonanie nadzoru w zespołowym działaniu (1972), teorii i formy winy w prawie karnym ( 1980 r.). Pod Jej kierunkiem naukowym został opracowany komentarz do kodeksu karnego z 1997 r., w którym jednocześnie opracowała zagadnienia związane z odpowiedzialnością karną oraz okolicznościami uchylającymi bezprawność i winę.

 

Prof. dr hab. Genowefa Rejman opublikowała także książkę na temat odpowiedzialności karnej lekarza (1991), oraz pracę o tajemnicy lekarskiej w serii „Studia Iuridica” t. 31, które obejmowały wykłady konwersatoryjne w Centrum Kształcenia Podyplomowego Lekarzy.

 


 

 

Pełny tekst Laudacji wygłoszonej przez J. Utrat-Mileckiego

 

ku czci Prof. dr hab. Genowefy Rejman,

 

Patrona Europejskiego Ośrodka Studiów Penologicznych.

 

Podczas Seminarium Głos w europejskiej debacie na temat uwarunkowań rozwoju współczesnych społeczeństw wielokulturowych.

Społeczne, kulturowe i polityczno kryminalne uwarunkowania punitywności”.