Laudacja

 

Pełny tekst Laudacji wygłoszonej przez J. Utrat-Mileckiego

 

ku czci Prof. dr hab. Genowefy Rejman,

 

Patrona Europejskiego Ośrodka Studiów Penologicznych.

 

Podczas Seminarium Głos w europejskiej debacie na temat uwarunkowań rozwoju współczesnych społeczeństw wielokulturowych. Społeczne, kulturowe i polityczno kryminalne uwarunkowania punitywności”.

 

 

Wielce Szanowna Pani Profesor!

 

Pani Profesor Genowefa Rejman jest dla kilku już pokoleń karnistów wzorem uczonego, osoby o wspaniałym charakterze, zaangażowanej sercem i rozumem w sprawy Uniwersytetu. Pani Profesor należąc do grona najpoważniejszych przedstawicieli polskiej nauki prawa karnego zawsze podejmowała tematy zarówno fundamentalne, takie jak kwestia winy, jak i szczególnie trudne i nowatorskie, takie jak kwestie odpowiedzialności karnej lekarza, problemy prawnych rozliczeń z prawem stalinowskim, czy zagadnienia ochrony przyrody, te ostatnie badane przez Panią Profesor na długo zanim problemy ekologii zostały szerzej podjęte nie tylko w polskiej myśli prawniczej, ale także i światowej.

 

Dla organizatorów Europejskiego Ośrodka Studiów Penologicznych najważniejsze jest, że Pani Profesor zawsze potrafiła dostrzec społeczny wymiar problemów badanych w ramach dogmatyki i gorąco popierała interdyscyplinarne i zarazem humanitarne spojrzenie na instytucje prawa karnego. Bez Pani Profesor Genowefy Rejman polska penologia nie miałaby szansy powrócić do swojego tradycyjnego związku z nauką prawa karnego, jaki towarzyszył jej już w prekursorskim dla współczesnej nauki prawa karnego wykładzie Romualda Hubego z lat 30 tych XIX wieku, a który został w pełni określony pracami Juliusza Makarewicza i Bronisława Wróblewskiego.

  

Na lata 50. XX w. datuje się w Polsce stopniowe zacieranie związków między interdyscyplinarnymi badaniami penitencjarnymi a nauką prawa karnego. Studia penologiczne zostały w znacznym stopniu wchłonięte przez resortowe studia więzienioznawcze. W Polsce ten stan rzeczy miał swoje uwarunkowania ustrojowe, ale i później w naturalny sposób, pod wpływem niektórych nurtów zachodniej kryminologii, studia penologiczne jeśli w ogóle uprawiano, to raczej jako część tej dyscypliny, a nie jako samodzielną subdyscyplinę nauki prawa karnego.

 

Dzięki wsparciu Pani Profesor Europejski Ośrodek Studiów Penologicznych będzie się starał nawiązać do najlepszych penologicznych tradycji polskich i najlepszych współczesnych osiągnięć myśli europejskiej i światowej z zakresu penologii. Będziemy więc traktować nasze interdyscyplinarne studia penologiczne jako samodzielny wkład w rozwój badań naukowych nad ważnym zjawiskiem społecznym i prawnym jakim jest kara, pracując na rzecz nauki prawa karnego, ale także na rzecz szerszego rozumienia kulturowego, antropologicznego i politycznego podstaw systemu społecznego.

  

Jesteśmy zaszczyceni, że zechciała Pani Profesor objąć Patronat nad tym przedsięwzięciem naukowym i w imieniu organizatorów Ośrodka zapewniam, że zrobimy wszystko, aby dzieło, które stało się możliwe dzięki Pani Profesor, sławiło Pani imię.