Zainteresowania

 

 

Dla ilustracji można wymienić niektóre tematy badawcze

 

znajdujące się w obszarze zainteresowań Ośrodka,

 

nie jest to wyliczenie wyczerpujące i zamknięte:

 

  

 

 

- problemy zasad i konstrukcji ustawowych prawnokarnej ochrony przyrody;

 

- problemy związane z regulacją prawnokarną ochrony nowych nośników informacji i ochrony danych oraz praw autorskich;

 

- zagadnienia prawnokarnej regulacji kwestii z pogranicza biologii, medycyny i genetyki;

 

- relacja ochrony prawnokarnej do prawnocywilnej oraz posługiwanie się konstrukcjami prawa karnego do regulacji życia gospodarczego;

 

- filozoficzne, polityczne, kryminologiczne i dogmatyczne uwarunkowania i ograniczenia zakresu kryminalizacji i stopnia punitywności;

 

- przenikanie się regulacji o charakterze dyscyplinarnym i porządkowym oraz prawno- karnym;

 

- zagadnienie zasad i praktyki typizacji przestępstw oraz ich faktycznego ścigania;

 

- uwarunkowania społeczne i filozoficzne rozważań na temat wolnej woli i winy, i ich wpływ na koncepcje dogmatyczne w prawie karnym materialnym;

 

- związki prawa karnego i wychowania, a zwłaszcza rola konstrukcji prawa karnego w odniesieniu do osób niepełnoletnich;

 

- zagadnienie ustawowych i faktycznych modeli polityki kryminalnej i penitencjarnej;

 

- zagadnienie społecznych, politycznych, kulturowych i ekonomicznych kosztów polityki kryminalnej i penitencjarnej;

 

- zasady prawne i modele pracy socjalnej i resocjalizacyjnej w więzieniu;

 

- wykonanie kary kryminalnej wobec osób odmiennych kulturowo;

 

- kobiety w polityce kryminalnej i penitencjarnej;

 

- modele probacji i kar wolnościowych, inspiracje ideowe, historia, rozwiązania prawne i praktyka;

 

- zasady funkcjonowania, kształcenia, odpowiedzialności i obywatelskiej kontroli służb związanych z pracą na rzecz wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych i bezpieczeństwa państwa;

 

- relacje między prawno materialnymi a prawno procesowymi uwarunkowaniami wcielania w życie określonych koncepcji odpowiedzialności karnej;

 

- wpływ wielkich migracji i innych procesów globalizacji na teorię, regulacje ustawowe i praktykę wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych;

 

- analiza specyfiki i uwarunkowań rozwoju prawa karnego międzynarodowego oraz zasad i praktyki współpracy w sprawach karnych;

 

- badanie złożonych relacji prawa karnego do polityki w aspekcie prawa wewnętrznego i międzynarodowego i wiedzy politologicznej z uwzględnieniem ich wieloaspektowości;

 

- badania zagrożeń erozją funkcji gwarancyjnej prawa karnego, analiza m.in. w perspektywie prawa karnego procesowego, praw człowieka i zjawiska tzw. „wojny z terroryzmem”;

 

- problem wojny a prawo karne (zasady i uwarunkowania odpowiedzialności za wywoływanie wojen oraz kwestie przestrzegania prawa wojennego de lege lata i de lege ferenda);

 

- badanie alternatywnych form reagowania na przestępczość kryminalną;

 

- analiza podstaw filozoficznych, teoretycznych i empirycznych krajowych i zagranicznych rozwiązań z zakresu prawa karnego materialnego, procesowego i wykonawczego de lege lata i de lege ferenda;

 

- filozoficzne, kulturowe i dogmatyczne problemy ruchu abolicjonistycznego;

 

- historia myśli penalnej i instytucji prawa karnego;

 

- historyczne i kulturowe uwarunkowania rozwiązań prawnych i ustrojowych ważnych dla wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych;

 

- kwestie związane z posługiwaniem się wytworami kulturowymi (np. dramą, literaturą, sztukami pięknymi) jako instrumentami społecznego lub terapeutycznego oddziaływania w ramach wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych;

 

- zagadnienie kulturowych przedstawień kary w sztuce, literaturze, teatrze, filmie i środkach masowego przekazu i ich stosunek do społecznej i politycznej świadomości;

 

- socjologiczne teorie i analizy wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych;

 

- konfrontacja psychologicznych i socjologicznych badań, i koncepcji uwarunkowań zachowań dewiacyjnych z teoretycznymi, filozoficznymi i dogmatycznymi koncepcjami prawno karnymi ich ścigania i karania;