Projekt "Kultury penalne. (...)"

Projekt "Kultury penalne. Kontekst kulturowy polityki kryminalnej i reform prawa karnego. Analiza prawno penologiczna, historyczna, socjologiczna i kulturowa (antropologiczna) reform prawa karnego w Polsce na tle tendencji europejskich i światowych"

 

INFORMACJE O PROJEKCIE:


8 grudnia 2011 r. została zawarta umowa pomiędzy Narodowym Centrum Nauki w KrakowieUniwersytetem Warszawskim na realizację i finansowanie projektu badawczego pt.: Kultury penalne. Kontekst kulturowy polityki kryminalnej i reform prawa karnego. Analiza prawno-penologiczna, historyczna, socjologiczna i kulturowa (antropologiczna) reform prawa karnego w Polsce na tle tendencji europejskich i światowych.

Decyzja o przyznaniu finansowania projektowi kierowanemu przez dr hab. Prof. UW Jarosława Utrat-Mileckiego zapadła po rozpatrzeniu wniosku projektowego w ramach konkursu ogłoszonego przez Narodowe Centrum Nauki.

 

Informacje ogólne:

        Projekt dotyczy realizacji badań określanych jako badania podstawowe to jest, łączących prace teoretyczne i empiryczne jakich dotychczas nie było, prowadzących do uzyskania diagnostycznej wiedzy o zjawiskach i faktach, strukturze ich wzajemnych powiązań oraz kierunku i mocy zależności.

    Celem projektu jest uzyskanie naukowych podstaw do wprowadzenia poprawnych rozwiązań systemowych, zgodnych z zasadami społecznego działania w demokratycznym społeczeństwie opartym na wiedzy. Celem projektu jest unaukowienie rozważań penologicznych, a co za tym idzie podniesienie poziomu racjonalności i spójności w dziedzinie stanowienia i stosowania prawa karnego materialnego, procesowego wykonawczego, a w dalszym następstwie oddziałanie na koherentność aksjologiczną i prakseologiczną systemu karnego. Celem projektu jest wypracowanie podstaw do zwiększenia efektywności funkcji prawa karnego: ochronnej, gwarancyjnej i sprawiedliwościowej, zgodnie ze standardami europejskimi i konstytucyjnymi, a także najnowszymi osiągnięciami nauki.
    Zarówno pod względem innowacyjnej metodologii jak i przyjętych założeń teoretycznych dotyczących integralnokulturowej formuły badania zjawisk prawnych i społecznych, projekt odpowiada na wyzwania cywilizacyjne XXI wieku oraz - z uwagi na wykorzystanie najnowszych osiągnięć nauki - spełnia warunek osiągania postępu wiedzy o zjawiskach prawnych i społecznych. Celem projektu jest zdefiniowanie podstawowych pojęć i sformułowanie teorii odnoszącej się do zjawisk penalnych, polityki kryminalnej, rygoryzmu, punitywności, tolerancji. W ramach projektu dużą wagę przywiązuje się do socjologicznych badań empirycznych realizowanych jako podtemat „Społeczne i antropologiczne uwarunkowania punitywności, rygoryzmu, tolerancji, racjonalizacji kary”. Stanowią one zgodne z założeniami opracowanej przez realizatorów programu metody integralnokulturowej badania aktualizujące i systematyzujące wiedzę z zakresu szeroko pojmowanych kultur penalnych uzyskiwaną metodami i z udziałem teorii wykorzystywanych przez różne dyscypliny społeczne, humanistyczne i prawne. Udział w opracowaniu metodologii badań empirycznych mają wszyscy członkowie zespołu badawczego oraz konsultanci pod przewodnictwem zespołu socjologiczno antropologicznego.
        Realizatorzy projektu tworzą zespół badawczo-dydaktyczny działający w ramach Zakładu Prawnych i Społecznych Badań Integralnokulturowych IPSiR UW i wchodzą w skład Europejskiego Ośrodka Studiów Penologicznych.

        Projekt jest odpowiedzią na postulaty skierowane ze strony przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości i środowisk naukowych pod adresem członków EOSP, dotyczące rozszerzenia i uszczegółowienia empirycznej i teoretycznej działalności badawczej w zakresie szeroko i interdyscyplinarnie rozumianych problemów kary i karania.

Zespół projektowy:

 

dr hab. Prof UW Jarosław Utrat-Milecki - Kierownik Projektu

dr Bogusława Filipowicz

doc. dr Jadwiga Królikowska

oraz

dr Łukasz Ostrowski

dr Sylwia Różycka-Jaroś

 

Planowane działania:

 

W trakcie 24 miesięcy trwania projektu zespół projektowy zgodnie z harmonogramem zrealizuje szereg zadań, miedzy innymi:

- odbędzie wizyty studyjne w zagranicznych ośrodkach akademickich (University of Oxford, Universite Paris 1 Sorbonne, Katholische Universitaet Eichstaed);

- przeprowadzi własne badania socjologiczne;

- przygotuje i wyda publikację przedstawiającą wyniki badań;

- zorganizuje dwie konferencje i seminarium upowszechniające;

 

"Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/01/B/HS5/03206"