Specjalizacja: Migracje i integracja kulturowa

Kierownik – Doc. dr Jadwiga Królikowska

 

Na specjalizacji „Migracje i integracja kulturowa” zdobywa się ogólną oraz specjalistyczną wiedzę o charakterze integralnokulturowym na temat migracji i form integracji kulturowej osób odmiennych kulturowo w kraju przyjmującym. Absolwenci specjalizacji dysponują wiedzą specjalistyczną w zakresie socjologicznych, psychologicznych, prawnych, ekonomicznych i kulturowych przesłanek funkcjonowania osób odmiennych kulturowo. Mogą być zatrudnieni w specjalistycznych sekcjach instytucji państwowych i programach organizacji pozarządowych zorientowanych na udzielanie pomocy osobom odmiennym kulturowo: migrantom, uchodźcom, repatriantom, azylantom itp.  

Kwalifikacje absolwentów zdobyte w trakcie nauki i praktyki pozwalają nie tylko rozumieć problemy osób należących do społeczności mniejszościowych, lecz również je rozwiązywać w konkretnych warunkach prawno instytucjonalnych. Absolwenci potrafią ujmować codzienne problemy osób odmiennych kulturowo w szerokim kontekście kulturowym (implikacje religijne, etniczne, obyczajowe, moralne i inne), psychologicznym (między innymi wstępna ocena i charakterystyka stanu psychicznego, zdolności, typu osobowości), socjologicznym (przyczyn, kierunków i natężenia migracji, parametrów demograficznych i zawodowych migrantów), prawnym (dotyczącym statusu migranta, jego praw i wolności oraz zasad prawnych udzielania pomocy) i pedagogicznym (korekcji zachowań, profilaktyki i resocjalizacji, adaptacji i asymilacji społecznej). Kwalifikacje pozwalają absolwentom na podjęcie działań zawodowych w sferze podnoszenia poziomu integracji i solidarności zróżnicowanego społeczeństwa.

Zainteresowani studenci ze specjalizacji „Migracje i integracja kulturowa” na życzenie mogą odbywać praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus.

 

Do podstawowych umiejętności praktycznych absolwenta specjalizacji „Migracje i integracja kulturowa” należy:

nawiązywanie komunikacji i utrzymywanie relacji formalnych z osobami i grupami odmiennymi kulturowo;

stosowanie podstawowej diagnostyki psychologicznej i społecznej wobec grup i osób odmiennych kulturowo;

rozwiązywanie jednostkowych sytuacji kryzysowych oraz konfliktów grupowych toczących się z udziałem osób odmiennych kulturowo; 

projektowanie programów pracy interwencyjnej w środowisku społecznym, w którym są obecne osoby odmienne kulturowo;

koordynacja pomocy udzielanej osobom i grupom odmiennym kulturowo przez wiele podmiotów instytucjonalnych w kraju przyjmującym;

podejmowanie działalności w strukturze samorządowej środowiska lokalnego; 

określanie prawnych zasad udzielania pomocy osobom odmiennym kulturowo;

znajdowanie możliwości integracji edukacyjnej i zawodowej dla osób odmiennych kulturowo;

realizowanie programów informacyjnych dotyczących kultur odmiennych;

zaznajamianie się z zagranicznymi programami integracyjnymi.

 

Absolwent specjalizacji „Migracje i integracja kulturowa” potrafi rozwiązywać problemy osób odmiennych kulturowo w zakresie właściwym reprezentowanej przez siebie instytucji oraz w kooperacji z innymi, odpowiednimi instytucjami zajmującymi się kwestiami adaptacji społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. W zakres podstawowych umiejętności absolwenta wchodzi diagnozowanie problemów i sytuacji trudnych wymagających doraźnej lub długoterminowej interwencji instytucjonalnej, planowanie, wdrażanie i ewaluacja realizowanych programów integracji (w tym w instytucjach edukacyjnych i na rynku pracy). Absolwent umie współpracować ze specjalistami reprezentującymi różne instytucje i organizacje oraz zapoznawać się z uwarunkowaniami prawnymi prowadzonej przez siebie działalności zawodowej. Powinien również umieć rozpoznawać indywidualne problemy osób odmiennych kulturowo, kwalifikować je, planować i organizować pracę z osobami dotkniętymi przez te problemy, zapobiegać zakłóceniom relacji społecznych wynikającym z różnic kulturowych, pobudzać aktywność osób przybywających do naszego kraju, prowadzić działania integrujące osoby i grupy odmienne kulturowo w nowym środowisku.

Miejscem zatrudnienia absolwentów specjalizacji „Migracje i integracja kulturowa” są urzędy państwowe zajmujące się programami przyjmowania i integrowania osób odmiennych kulturowo w kraju przyjmującym, ośrodki dla uchodźców, jednostki samorządowe realizujące programy repatriacyjne, ponadto odpowiednio placówki oświaty różnego szczebla (w tym szczególnie stanowiska menadżerów i doradców zawodowych), placówki służby zdrowia przyjmujące osoby odmienne kulturowo (szczególnie placówki zajmujące się zdrowiem psychicznym i wieloaspektową rehabilitacją post-traumatyczną), organizacje pozarządowe realizujące programy adaptacyjne dla osób odmiennych kulturowo i dla społeczności przyjmujących, instytucje penitencjarne przyjmujące osoby odmienne kulturowo, przedsiębiorstwa zatrudniające osoby odmienne kulturowo, ośrodki kultury (w tym dla osób odmiennych kulturowo), jednostki udzielające pomocy socjalnej (w tym pracownicy socjalni i pracownicy organizacji dobroczynnych), urzędy pracy, instytucje stojące na straży prawa i porządku, w tym policja oraz odpowiednio inne urzędy i instytucje wypełniające zadania na rzecz całego społeczeństwa.

 

 

Specjalizacja: Migracje i integracja kulturowa - II rok
 

 
Lp
 
Nazwa przedmiotu
 
ECTS
Łączna liczba godzin
SEM III
SEM IV
Forma zakończenia zajęć
W
Ćw/K
W
Ćw/K
1
Wzory kultur
5
60
30
30
 
 
E
2
Antropologia kulturowa
2
30
 
 
 
30
Zo
3
Makrospołeczne uwarunkowania ruchów migracyjnych
5
60
30
30
 
 
E
4
Typologia grup migrantów 
2
30
 
 
15
15
Zo
5
Wzory integracji społecznej w epoce postmodernistycznej
3
60
 
 
30
30
Zo
6
Mniejszości narodowe i pogranicza kulturowe w Polsce
2
30
 
 
 
30
Zo
7
Struktura procesu konfliktowego
2
30
15
15
 
 
Zo
8
Przedmioty fakultatywne
4
120
 
 
 
 
E/Zo
Łącznie godziny/ECTS
25
420
30
120
30
120
 

 
 
 
Specjalizacja: Migracje i integracja kulturowa - III rok

 
Lp
 
Nazwa przedmiotu
 
ECTS
Łączna liczba godzin
SEM V
SEM VI
Forma zakończenia zajęć
W
Ćw/K
w
Ćw/K
1
Religie świata
 4
60
30
30
 
 
E
2
Tożsamość kulturowa w epoce globalizacji
2
30
15
15
 
 
Zo
3
Podstawy prawne polityki wobec migrantów
4
60
30
30
 
 
E
4
Problemy psychiczne w procesie adaptacji kulturowej migrantów
2
30
 
 
15
15
Zo
5
Struktura systemu integrującego migrantów w Polsce
2
30
 
 
15
15
Zo
6
Imigranci w Polsce
2
30
 
 
15
15
Zo
7
Mediacje i negocjacje w konfliktach
2
30
15
15
 
 
Zo
8
Metodyka pracy socjalnej i doradczej z migrantami i uchodźcami
2
30
 
 
 
30
Zo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9
Przedmioty fakultatywne
5
150
 
 
 
 
E/Z
Łącznie godzin/ECTS
25
450
15
225
30
180
 

 

Pytania dotyczące specjalizacji należy kierować na adres: j.krolikowska@uw.edu.pl