Symboliczne otwarcie Zakładu

Zdjęcia z  otwarcia  Zakładu Prawnych i Społecznych Badań Integralnokulturowych i Europejskiego Ośrodka Studiów Penologicznych

 

    

 

Symboliczne otwarcie nastąpiło w dniu 15 stycznia 2009 roku. Otwarcia dokonali Dyrektor Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji prof. dr hab. Jerzy Kwaśniewski oraz wice dyrektor IPSiR doc. dr Joanna Zamecka.

Zakład rozpoczął działalność na podstawie uchwały Senatu Uniwersytetu Warszawskiego nr 43 z 17 grudnia 2008 roku (Monitor UW nr 10 z 2008 r.). Prawne i społeczne badania integralnokulturowe rozwijały się stopniowo jako odrębne podejście badawcze od 1989 roku. Inspiracją ich rozwoju były różne nurty badań prawnych i społecznych oraz humanistyki, w tym w szczególności studia prowadzone w IPSiR. Idea Europejskiego Ośrodka Studiów Penologicznych narodziła się w toku obrad seminarium naukowego „Kara w nauce i kulturze”, które odbyło się 24 marca 2007 roku w ramach programu wspólnotowego EQUAL kierowanego przez prof. dr hab. Tadeusza Pilcha. Seminarium to określa się jako historycznie pierwsze seminarium Ośrodka. Seminarium to wyrastało z doświadczeń wykładu prowadzonego w IPSiR od 1998 roku pt. „Kara w nauce prawa i kulturze”.

Pierwsza prezentacja koncepcji Europejskiego Ośrodka Studiów Penologicznych i Zakładu Prawnych i Społecznych Badań Integralnokulturowych nastąpiła na smutnym, ale historycznym posiedzeniu Rady Naukowej IPSiR w dniu 21 listopada 2007 r.

Europejski Ośrodek Studiów Penologicznych rozpoczął uroczyście działalność będąc jeszcze w fazie organizacji 12 stycznia 2008 roku penologiczną konferencją transdyscyplinową, która odbyła się w Sali Senatu Uniwersytetu Warszawskiego. Konferencję otworzyli J.M. Prorektor Uniwersytetu Warszawskiego Profesor Małgorzata Gersdorf oraz Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego Profesor Krzysztof Rączka. Z polskimi inicjatorami idei Ośrodka i jego zagranicznymi członkami założycielami spotkali się ponadto oficjalnie z okazji konferencji założycielskiej Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Profesor Tadeusz Tomaszewski i J.M. Rektor Uniwersytetu Warszawskiego Profesor Katarzyna Chałasińska-Macukow. W dniu 13 stycznia 2008 roku na wewnętrznym zebraniu członków założycieli Ośrodka określono najważniejsze zasady jego działania. Oficjalnie Europejski Ośrodek Studiów Penologicznych został powołany do życia uchwałą Rady Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji z dnia 23 kwietnia 2008 roku.

Europejski Ośrodek Studiów Penologicznych na podstawie stosownych uchwał Rady Naukowej IPSiR i Rady Wydziału działa w ramach Zakładu Prawnych i Społecznych Badań Integralnokulturowych, co zostało potwierdzone ogłoszeniem Biura Rektoratu nr 2 z dnia 21 stycznia 2009 r. (Monitor UW nr 1 z 2009 r.).