O instytucie >> Katedry i zakłady >> Zakład Psychologii Dewiacji

Zakład Psychologii Dewiacji

Polecane publikacje:

 

Książka Pani Prof. Krystyny Ostrowskiej „Emocjonalny portret Polaków” jest wnikliwym opracowaniem opartym na ciekawych badaniach empirycznych i literaturze przedmiotu. Pozycja ta jest próbą charakterystyki emocjonalnego reagowania Polaków na sytuacje dnia codziennego w kontekście aktualnych wydarzeń i stratyfikacji społecznej. Czy Polacy częściej przeżywają radość, zdumienie i gniew czy raczej strach, pogardę i wstyd? Czy jesteśmy "smutnym" narodem? Na te i inne pytania znajdziemy odpowiedź w książce Pani Profesor.

 

Polecamy książkę prof. Aleksandry Korwin-Szymanowskiej pt. "Polacy wobec przestępstw i karania". Książka została napisana na podstawie reprezentatywnych badań społeczeństwa polskiego przeprowadzonych przez TNS OBOP. Przedstawia opinie i poglądy Polaków o czynach najbardziej społecznie szkodliwych (przestępstwach) oraz karach za nie orzekanych. W badaniach uwzględniono też zachowania patologiczne (alkoholizm, narkomanię) czy kontrowersyjne (zdrady małżeńskie, pornografię, homoseksualizm itp.). Autorka ukazuje ewolucję poglądów Polaków w ciągu 14 lat dokonującej się w naszym kraju transformacji ustrojowej i społecznej.

 

Podręcznik prof. Krystyny Ostrowskiej pt. "Psychologia resocjalizacyjna" jest przeznaczony nie tylko dla studentów, ale także dla tych wszystkich badaczy, którzy dostrzegają złożoność procesu resocjalizacji i którzy widzą jej teoretyczny i praktyczny oraz interdyscyplinarny charakter i nie pomijają, ani nie pomniejszają czy też przeceniają roli teorii i badan psychologicznych w wyjaśnianiu zachowań, naruszających normy społeczne, prawne, moralne, rozwojowe


Zakład Psychologii Dewiacji

Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji
Uniwersytet Warszawski


Misją Zakładu Psychologii Dewiacji jest prowadzenie badań i przekazywanie wiedzy studentom o psychologicznych czynnikach prowadzących do zachowań dewiacyjnych i o tych, które umożliwiają zapobieganie i resocjalizację.


 

Zespół psychologów tworzący aktualnie Zakład Psychologii Dewiacji w IPSiR oferuje studentom kierunków profilaktyka społeczna i resocjalizacja, praca socjalna, kryminologia; standardowy zestaw  wiedzy psychologicznej  obejmujący  zagadnienia psychologii ogólnej, rozwojowej, społecznej, osobowości, klinicznej z elementami psychiatrii, resocjalizacyjnej, wartości, sądowej i penitencjarnej. Zagadnienia te przedstawiane są w formie tradycyjnego wykładu, konwersatorium, ćwiczeń wzbogaconych środkami dydaktycznymi w postaci prezentacji multimedialnych, analizy przypadków klinicznych oraz warsztatów.

 

Podejmowane są także bardziej szczegółowe problemy na  zajęciach fakultatywnych, które pozwalają zgłębić  wiedzę, kompetencje i umiejętności w zakresie  rozpoznawania i  rozwiązywania charakterystycznych dla  uprawianej dyscypliny naukowej  problemów  praktycznych oraz prowadzenia badań.

 

Wyniki swoich badań pracownicy prezentują w publikacjach książkowych, artykułach oraz na konferencjach krajowych i międzynarodowych.