Publikacje

 

Publikacje Zespołu dokumentujące zakres zainteresowań badawczych Zakładu Psychologii Dewiacji IPSiR

 
 • Kiliszek E. (2007), Zaufanie i jego rola w terapii {w:} Jaworski R., W poszukiwaniu skutecznej pomocy, Płocki Instytut Wydawniczy  
 • Kiliszek E. (2009), Zamknąć drzwi, otworzyć okno. Symboliczne domykanie w psychoterapii, E Niebieska Linia Nr 1, 33-34.
 • Kiliszek E. (2009), Zwróćcie na mnie uwagę. Perspektywa psychologiczna dziecka w sytuacji około rozwodowej,  Niebieska Linia Nr 4, 18-21.
 • Kiliszek E. (2010), Comorbidity of Behavioral Disorders and Psychosomatic Ailments E in Adolescents from Pathological Families, Psychologische Medizin. 
 • Kiliszek E. (2011), Obraz rodziny w świetle dotychczasowych badań kryminologicznych, {W:} J. Kwaśniewski (red.), Profilaktyka społeczna i resocjalizacja, Tom 17, Prace IPSiR UW, 239-254 
 • Kiliszek E. (2011), Rodzina wieloproblemowa w nadzorze sądowego kuratora rodzinnego, {W:} J. Kwaśniewski (red.), Profilaktyka społeczna i resocjalizacja, Tom 17, Prace IPSiR UW, 255-284 
 • Kiliszek E. (2011). Metoda Balinta – od źródeł do nowych perspektyw, Psychosomatic Aspects of Therapy and Recovery, Polskie Towarzystwo Lekarskie, 94-97. 
 • Kudlak G. (2006), Postawy wartościujące i system wartości u więźniów, Przegląd Więziennictwa Polskiego, 51, 89 – 106.
 • Kudlak G. (2011), Wybrane rodzaje współczesnych patologii społecznych  - terapia i resocjalizacja, [w:] R. Ilnicka (red.), Wybrane elementy pedagogiki resocjalizacyjnej i patologii społecznej – ujęcie teoretyczne i praktyczne, Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego w Lubinie, Lubin, 85-131.
 • Kudlak G. (2011), Zjawisko agresji wśród młodzieży w wieku gimnazjalnym w środowisku szkolnym i młodzieżowego ośrodka wychowawczego, [w:] Sakowicz T., Gąsior K., Zawadzka B. (red.), Dziecko w rodzinie - nadzieje i zagrożenia, Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Pedagogiczny i Artystyczny, Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, Kielce, 517-530.
 • Kudlak G.,  Ilnicka R. (2012), Oddziaływania resocjalizacyjne wobec dziewcząt niedostosowanych społecznie z zaniżoną samooceną, w: R. Ilnicka,  Edukacja prewencja i resocjalizacja zachowań antyspołecznych u dorastającej młodzieży, Lubin,s.171-187. 
 • Kudlak G.  (2012), Cyberseks – wirtualny świat, prawdziwe cierpienie,w: S. Bębas,  J.  Plis,  J.  Bednarek : Patologie w cyberświecie, Radom, 363-373
 • Kudlak G.  (2012), Terapia uzależnień od środków odurzających w polskich zakładach karnych i jej znaczenie w procesie resocjalizacji więźniów, [w:] Skwarek B., Herberger J., Cichla J., Teoretyczne i praktyczne aspekty pracy resocjalizacyjnej, Głogów, 181-194.
 • Libiszowska –Żółtkowska M., Ostrowska K. red. ( 2008),  Agresja w szkole. Diagnoza i profilaktyka.  Warszawa. Difin
 • Majchrzyk Z., Kudlak G. (2010), Adaptation and its relation to effective therapy of imprisoned addicts, Sveikatos Mokslai. Health Sciences. Tomas 20, nr 2,  Vilnius, 3107-3112.
 • Milewska E. (2003), Kim są rodzice adopcyjni? Studium psychologiczne. Warszawa, Centrum Metodyczne  Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej. 
 • Milewska E., Szymanowska A. red. (2000), Rodzice i dzieci. Psychologiczny obraz  sytuacji problemowych. Warszawa Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, MEN.
 • Ostrowska K. ( 2002), Kwestionariusz  A-R. Podręcznik, Warszawa, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej.
 • Ostrowska K. ( 2008) Psychologia resocjalizacyjna, Warszawa,  Fraszka Edukacyjna
 • Ostrowska K. (2008), Uczniowie i rodzice. Portret własny, Warszawa, Centrum Metodyczne pomocy Psychologiczno-pedagogicznej
 • Ostrowska K. (2012), Emocjonalny portret Polaków. Warszawa,  Wydawnictwo ADAM
 • Ostrowska K. red.  ( 1990), Atak – rezygnacja. Strategie działania. Warszawa Centralny Program Badań  Podstawowych 08.03/III/2
 • Ostrowska K. Tatarowicz  red.( 1998),  Agresja i przemoc w szkołach polskich i niemieckich. Warszawa, CMPPP MEN.
 • Ostrowska K.(  1998), Wokół rozwoju osobowości i systemu wartości. Warszawa, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN.
 • Ostrowska K., Milewska E. (1986), Diagnozowanie psychologiczne w kryminologii, Warszawa, ATK.
 • Ostrowska K., Milewska E. red. (1999) Adopcja . teoria i praktyka. Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN 
 • Ostrowska K., Surzykiewicz J. (2005),  Zachowania agresywne w szkole,  Badania porównawcze 1997 i 2003, Warszawa  CMPPP
 • Ostrowska K., Tatarowicz J. red.(1996), Zanim w szkole będzie źle.  Poradnik dla nauczycieli. Warszawa, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN.
 • Ostrowska K., Wójcik D. (1986), Teorie kryminologiczne. Warszawa, ATK 
 • Sawicka P.,M. Zalewska red. (1979),  Wybrane zagadnienia psychologicznej problematyki przystosowania.  Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
 • Szymanowska  A. ( 2003), Więzienie i co  dalej. Warszawa, Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 • Szymanowska  A. (1998), Więźniowie i funkcjonariusze wobec norm obyczajowych i prawnych,  Warszawa,  Wyd. Program  Unii Europejskiej Phare oraz „Patronat”
 • Szymanowska (2008),  Polacy wobec  przestępstw i karania, Warszawa, Wydawnictwo UW.
 • Szymanowska A. ( 1975),  Psychospołeczna charakterystyka przestępców gospodarczych, Warszawa
 • Wasilewski B., Kiliszek E. (2011), Ruch balintowski w Polsce i na świecie, {w} B. Wasilewski, L. Engel (red.), Grupowy trening balintowski. Teoria i zastosowanie, Eneteia. Wydawnictwo Psychologii i Kultury, Warszawa, 253-262 
 • Wypler  W. (2010), Kontrowersje wokół problematyki kwestionariuszowego pomiaru uczciwości, Prace IPSIR UW, 16, 53-75.
 • Wypler W. (2009), Aktualne trendy w psychologicznych badaniach nad kłamstwem, Prace IPSIR UW, 14, 161 - 181.
 • Wypler W. (2012), Założenia teoretyczne kwestionariusza postaw wobec prawa, pracodawcy i podstawowych norm społecznych, Prace IPSIR UW, 19, 7-30.
 • Wypler, W. (2013). Operacjonalizacja zachowania nieuczciwego w badaniach psychologicznych. Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja, 21, 141-164.
 • Wypler W. (2013), Samousprawiedliwianie zachowania a rozluźnianie standardów moralnych, [w:] J. Lipińska-Lokś, G. Miłkowska i A. Napadło-Kuczera (red.), Zewnętrzne i wewnętrzne aspekty bezpieczeństwa indywidualnego i zbiorowego, Zielona Góra, Oficyna Wydawnicza UZ, 27 – 41.