O instytucie >> Katedry i zakłady >> Zakład Socjologii Zmian Społecznych

Zakład Socjologii Zmian Społecznych

 

ZAKŁAD SOCJOLOGII ZMIAN SPOŁECZNYCH
 
 
 
Przedmiotem naukowych zainteresowań pracowników Zakładu są szeroko definiowane problemy przemian społecznych w wielu dziedzinach współczesnej rzeczywistości. Żyjemy w czasach wszechobecnej zmiany o wielokierunkowych i wieloaspektowych wymiarach. Prace naukowo-badawcze pracowników Zakładu prowadzone są nad wymiernymi aspektami owych przemian i przewartościowań w celu określania ich trendów.
Zajmujemy się, zgodnie z zapotrzebowaniem społecznym i współczesnymi paradygmatami w socjologii - szeroko definiowana problematyka globalizacji i regionalizacji, pograniczy kulturowych i ruchów migracyjnych, pluralizmu religijnego i etnicznego, wielokulturowością oraz tożsamością i aksjologia społeczna. Na tle warunkowanych różnymi przyczynami zmian społecznych rozważamy problematykę profilaktyki społecznej i resocjalizacji, by nadążyć z czynieniem jej adekwatna do zmieniającej się rzeczywistości społecznej, kulturowej i cywilizacyjnej.
Oprócz pogłębionych analiz teoretycznych i metodologicznych prowadzone są badania empiryczne prezentowane przez pracowników Zakładu w publikacjach oraz na konferencjach krajowych i zagranicznych.
 
Główne kierunki badawcze:
· problematyka patologii społecznej w ujęciu porównawczym międzynarodowym, krajowym, regionalnym i lokalnym
· problematyka patologii społecznej w obszarach przygranicznych i euroregionach polskich i europejskich
· zapobieganie przestępczości zgodnie z międzynarodowymi standardami design against crime
· globalizacja i jej społeczne następstwa
· problematyka migracji w skali światowej i europejskiej oraz zagadnienia społeczno-kulturowe mniejszości narodowych
· polityka wyznaniowa w Polsce i w krajach europejskich oraz zróżnicowanie religijne w ujęciu regionalnym w Polsce i w innych krajach. Zagadnienia konwersji wyznaniowych
· problematyka obszarów kryminogennych w wielkich metropoliach i miastach o zróżnicowanej skali
· zagadnienia tożsamości narodowej, etnicznej i wyznaniowej
· problematyka identyfikacyjna poimigracyjnych pokoleń, w tym polskiego pochodzenia.
· współczesna myśl społeczno-polityczna
· teoria konfliktu społecznego
 
 
Pracownicy Zakładu:

 

dr hab. Wojciech Misztal - Kierownik Zakładu

dr Ewa Stachowska - Zastępca dyrektora IPSiR ds. Studenckich

 

Pracownicy emerytowani:

 

Prof. zw. dr hab. Maria Libiszowska-Żółtkowska
Dr hab. prof. UW Elżbieta Budakowska