Konferencja 2017

Ogólnopolska Konferencja naukowa

Nierówności i wykluczenie społeczne w epoce społeczeństwa postindustrialnego

 

Zakład Teorii i Metod Pracy Socjalnej oraz Katedra Socjologii Norm, Dewiacji i Kontroli Społecznej Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają na ogólnopolską konferencję naukową pt.: „Nierówności i wykluczenie społeczne w epoce społeczeństwa postindustrialnego”. Konferencja odbędzie się 31 marca 2017 roku w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW.

Pojęcie społeczeństwa postindustrialnego weszło już na stałe do słownika współczesnych nauk społecznych. Wielość jego znaczeń obejmuje głębokie zmiany, które rozpoczęły się w krajach rozwiniętych w latach 70. ubiegłego stulecia. Deindustrializacja oraz wzrost znaczenia sektora usług, rewolucja technologii informacyjnych, sieciowa struktura organizacji praktyk i instytucji społecznych, umasowienie pracy zawodowej kobiet, różnicowanie się form życia rodzinnego, ekonomiczno-kulturowa globalizacja czy uelastycznienie produkcji, pracy i stosunków zatrudnienia – to tylko niektóre spośród zjawisk charakterystycznych dla epoki, w której żyjemy. Istotne wydaje się to, że bilans tych zmian nie jest bynajmniej jednoznacznie korzystny. Równolegle do wzrostu możliwości technologicznych wyłaniają się nowe zagrożenia i problemy społeczne. Znani teoretycy współczesności zgadzają się co do tego, że postindustrialnej transformacji towarzyszą procesy polaryzacji, silnie różnicując pozycje beneficjentów i przegranych zachodzących przemian. Obok dawnych powstają nowe obszary i formy wykluczenia społecznego. Ekspansja struktur społeczeństwa postindustrialnego przebiega pod znakiem rosnących nierówności w różnych wymiarach życia społecznego, tworząc enklawy dobrobytu z jednej strony i marginalizacji z drugiej.

Konferencja, na którą mamy przyjemność Państwa zaprosić, koncentruje się wokół problematyki nowych wzorów nierówności, rozwarstwienia i wykluczenia społecznego we współczesnych społeczeństwach postindustrialnych. Interesują nas formy wieloaspektowych nierówności, obejmujące takie czynniki i obszary, różnicujące status społeczny, jak: dochody, klasa, płeć, rasa, wiek, niepełnosprawność, rynek pracy, migracja zarobkowa, jakość zatrudnienia, zdrowie, edukacja czy technologie komunikacyjne. Chcemy się również skupić na analizie zasobów i kompetencji, które decydują dzisiaj o życiowym powodzeniu jednostek i grup społecznych, jak też na czynnikach odpowiedzialnych za ryzyko marginalizacji społecznej. Interesują nas pytania o nowe zasady stratyfikacji społecznej, o charakterystykę klas uprzywilejowanych oraz defaworyzowanych w kształtującym się obecnie porządku. Pragniemy ponadto podjąć refleksję nad formami i mechanizmami wykluczenia społecznego, mając na uwadze zmiany, jakie w tym obszarze wyznacza przebieg postindustrialnej transformacji. Poza kwestiami natury poznawczej, dotyczącymi teoretycznej diagnozy współczesności, jesteśmy żywo zainteresowani problemem praktycznej interwencji i reagowania na proces zachodzących aktualnie przemian. Specyfika wyzwań nowych czasów konfrontuje nas z pytaniami o kondycję oraz potrzebę modernizacji systemów ochrony socjalnej, służb społecznych, prawa pracy czy polityk publicznych. W obliczu tych wyzwań istotne staje się to, jakie nowe role mogą dziś pełnić pracownicy socjalni i przedstawiciele innych tego typu profesji pomocowych.

 

Tematyka konferencji obejmuje następujące obszary problemowe:

- procesy polaryzacji na współczesnym rynku pracy i w strukturze zatrudnienia

- grupy defaworyzowane we współczesnym kapitalizmie postindustrialnym

- mobilność jako wymóg systemowy i nowy czynnik stratyfikacji społecznej

- mobilność globalnych elit a mobilność migrantów i uchodźców

- elastyczność w sferze pracy i zatrudnienia – czyje prawo, czyja konieczność?

- prekariat i prekaryzacja pracy a nowe ryzyka wykluczenia społecznego

- segmentacja zawodowa ze względu na płeć i inne formy nierówności kobiet i mężczyzn na rynku pracy

- rasa, wiek i niepełnosprawność a nowe wzory nierówności i wykluczenia

- nierówności i marginalizacja w obszarze zdrowia i edukacji

- mniejszości i migranci zarobkowi na współczesnym rynku pracy

- nowa spolaryzowana struktura klasowa – kryzys klasy średniej?

- współczesne formy wykluczenia i ryzyka społecznego jako nowe wyzwania dla służb społecznych, pracy socjalnej i polityk publicznych

- państwo dobrobytu i polityka społeczna w epoce społeczeństwa postindustrialnego

 

Do uczestnictwa w konferencji Nierówności i wykluczenie społeczne w epoce społeczeństwa postindustrialnego zapraszamy osoby prowadzące badania empiryczne oraz pracujące w obszarze analiz teoretycznych. Przewidujemy interdyscyplinarny charakter referatów.

 

Zgłoszenia na konferencję, czyli tytuł referatu oraz abstrakt (max. 400 wyrazów) prosimy nadsyłać na adresy mailowe: s.michalik@uw.edu.pl, mabucewicz@uw.edu.pl w terminie do 10.01.2017

 

Przewidziana jest publikacja najlepszych wystąpień konferencyjnych.

 

Udział w konferencji jest bezpłatny.

 

Terminy:

Nadsyłanie zgłoszeń: 10.01.2017r.

Ogłoszenie programu konferencji: 25.01 2017r.

Nadsyłanie tekstów opracowań do publikacji: 31.08.2017r.

Konferencja: 31.03.2017 r.

 

Miejsce:

Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW, ul. Podchorążych 20, 00-721 Warszawa

 

Komitet naukowy:

Prof. dr hab. Jerzy Kwaśniewski

Prof. dr hab. Kazimierz Frieske

Doc dr hab. Danuta Lalak

Prof. dr hab. Andrzej Potocki

Prof. dr hab. Władysław Misiak

dr hab. Tomasz Kaźmierczak

 

Komitet organizacyjny:

dr Sebastian Michalik

dr Monika Abucewicz

 

Pobierz PDF