O instytucie >> Projekt "Integracja i reintegracja w działaniu"

Projekt "Integracja i reintegracja w działaniu"

 

Projekt „Integracja i reintegracja w działaniu. Podniesienie oczekiwanych przez pracodawców kompetencji m.in. komunikacyjnych, analitycznych i zawodowych studentów profilaktyki społecznej
i resocjalizacji oraz pracy socjalnej
” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 

 

O projekcie:

Głównym celem projektu jest wzmocnienie kompetencji komunikacyjnych, analitycznych i zawodowych u 135 studentek i studentów II i III roku studiów pierwszego stopnia na kierunkach: profilaktyka społeczna i resocjalizacja oraz praca socjalna oraz socjologia stosowana studiujących na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Rozwój wymienionych kompetencji odpowiada potrzebom otoczenia społeczno-gospodarczego.  Udział w projekcie umożliwi uczestnikom wzmocnienie kompetencji, a tym samym ułatwi wejście na rynek pracy. Podniesienie kompetencji zostanie poświadczone certyfikatami lub świadectwami ukończenia warsztatów i szkoleń.

 

Projekt Integracja i reintegracja w działaniu. Podniesienie oczekiwanych przez pracodawców kompetencji m.in. komunikacyjnych, analitycznych i zawodowych studentów profilaktyki społecznej i resocjalizacji, pracy socjalnej oraz socjologii stosowanej będzie realizowany od 11 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2019 r. Jest on współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

 

Rekrutacja:

Rekrutacja jest otwarta dla:

 • studentów pracy socjalnej II i III roku studiów pierwszego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych
 • studentów profilaktyki społecznej i resocjalizacji II i III roku studiów pierwszego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych
 • studentów socjologii stosowanej II i III roku studiów pierwszego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych

 Rekrutacja obejmuje dwa etapy:

 •  Etap pierwszy - wypełnienie formularza zgłoszeniowego i napisanie listu motywacyjnego oraz złożenie tych dokumentów u pani Emilii Żukowskiej-Stępniak w pok. 29 lub wysłanie mailem na adres: projekt.integracja@gmail.com

  Zgłoszenie i list motywacyjny należy przesyłać:

  III EDYCJA:
  -
  do 25 października 2019 r.

  II EDYCJA:
  - w I turze rekrutacji do 15 listopada 2017 r. - rekrutacja przedłużona do 30 listopada
  - w II turze rekrutacji do 31 grudnia 2017 r.
  - w III turze rekrutacji do 28 stycznia 2018 r.
  - w IV turze uzupełniającej do 23 II 2018 r.

  I EDYCJA:
  - w I turze rekrutacji do 17 stycznia 2017 r.
  - w II turze rekrutacji do 10 lutego 2017 r.
  - w III turze rekrutacji do 28 lutego 2017 r.
 • Etap drugi – ustalenie listy rankingowej według kryteriów:

Złożenie wyżej wymienionych dokumentów w terminie – 1 pkt.

Kompletność dokumentów – 1 pkt.

Ocena listów motywacyjnych: słaba, średnia, duża motywacja – 1-3 pkt. 

 

Przy większej liczbie zgłoszeń ustalona jest dodatkowa punktacja rankingowa według następujących kryteriów i punktów:

- brak ukończonych szkoleń finansowanych ze środków Unii Europejskiej (oświadczenie) – 2 pkt.

- brak wpisów warunkowych - 1 pkt.

- rozmowa rekrutacyjna diagnozująca poziom kompetencji: komunikacyjnych, zawodowych, kognitywnych – od 0 do 3 pkt.

 

Przewidziana jest lista rezerwowa obejmująca 4 miejsca, która jest ustalona według wcześniej określonych kryteriów rankingowych. Lista ta uwzględnia także miejsca zwolnione w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie z przyczyn losowych.

 

Lista rankingowa zostanie zamieszczona na stronie internetowej IPSIR w zakładce: Projekt „Integracja i reintegracja w działaniu”.

 

Liczba miejsc w edycji:  45

 

Osoby zakwalifikowane w ramach listy rankingowej przechodzą do kolejnego etapu rekrutacji, obejmującego złożenie kompletu niżej wymienionych dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji:

  

- wypełniony formularz rekrutacyjny - link

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych - link

- deklaracja uczestnictwa w projekcie - link

- wzór umowy uczestnictwa w projekcie - link