Regulamin projektu

 

 

  

Regulamin Projektu

 

Integracja i reintegracja w działaniu.

Podniesienie oczekiwanych przez pracodawców kompetencji m.in. komunikacyjnych,

analitycznych i zawodowych studentów „profilaktyki społecznej i resocjalizacji”

oraz „pracy socjalnej”

 

z dnia 3 stycznia 2017 r.

w sprawie zasad rekrutacji, udziału i organizacji warsztatów, szkoleń i wizyt studyjnych

 

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Regulamin Projektu Integracja i reintegracja w działaniu. Podniesienie oczekiwanych przez pracodawców kompetencji m.in. komunikacyjnych, analitycznych i zawodowych studentów „profilaktyki społecznej i resocjalizacji” oraz „pracy socjalnej” zwany dalej Regulaminem określa warunki rekrutacji, udziału, zakresu wsparcia i organizacji zadań przewidzianych w niniejszym Projekcie.

2. Projekt jest  realizowany przez Uniwersytet Warszawski w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

§ 2

Stosowane pojęcie i skróty:

1. Projekt – „Integracja i reintegracja w działaniu. Podniesienie oczekiwanych przez pracodawców kompetencji m.in. komunikacyjnych, analitycznych i zawodowych studentów profilaktyki społecznej
i resocjalizacji oraz pracy socjalnej”.

2. Organizator – Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji (Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji) Uniwersytet Warszawski.

3. Regulamin – „Regulamin Projektu Integracja i reintegracja w działaniu. Podniesienie oczekiwanych przez pracodawców kompetencji m.in. komunikacyjnych, analitycznych i zawodowych studentów profilaktyki społecznej i resocjalizacji oraz pracy socjalnej”.

4. Student – osoba posiadająca aktualny status studenta Uniwersytetu Warszawskiego na kierunkach „profilaktyka społeczna i resocjalizacja” oraz „praca socjalna” (studia pierwszego stopnia, stacjonarne i niestacjonarne) realizowanych w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego.

5. Kandydat – osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w Projekcie zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie.

6. Uczestnik/Beneficjent -  osoba, która po spełnieniu zasad określonych w Regulaminie została przyjęta do udziału w Projekcie.

7. Biuro Projektu – Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, Uniwersytet Warszawski, ul. Podchorążych 20, 00-721 Warszawa, pok. 31. Osoby do kontaktu: dr Ewa Stachowska i Emilia Żukowska-Stępniak, e-mail: projekt.integracja@gmail.com

 

II. Zakres wsparcia

§ 3

1. Projekt w całym okresie trwania projektu skierowany jest do łącznej liczby 135 studentów (120 K i 15 M) studiujących na kierunkach „profilaktyka społeczna i resocjalizacja” oraz „praca socjalna” w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Podchorążych 20, 00-721 Warszawa i ma na celu rozwój kompetencji, komunikacyjnych, analitycznych i zawodowych, które odpowiadają oczekiwaniom pracodawców.

2. W projekcie realizowane będą następujące formy wsparcia:

 

a) Badanie kompetencji Uczestników Projektu (2 tury: na początku i końcu Projektu)

b) Warsztat  kształcący kompetencje komunikacyjne (językowe) z  języka angielskiego na poziomie B2 z lektorami i native speakerami (30 godz. dla każdej grupy)

c) Warsztat kształcący kompetencje komunikacyjne (interpersonalne): Komunikacja interpersonalna - rola i znaczenie w procesach grupowych (12 godz. dla każdej grupy)

d) Warsztat: Kreacja i autoprezentacja (15 godz. dla każdej grupy)

e) Warsztat: Zespołowe rozwiązywanie problemów (15 godz. dla każdej grupy)

f) Warsztat: Zróżnicowanie i integracja kulturowa (18 godz. dla każdej grupy)

g) Warsztat: Negocjacje i mediacje – narzędzia integracji i reintegracji w działaniu (15 godz. dla każdej grupy)

h) Warsztat: Bazy danych - research i komparatystyka źródeł (15 godz. dla każdej grupy)

i) Warsztaty: Grupy terapeutyczne jako forma pomocy młodzieży (dodatkowe zajęcia realizowane wspólnie z pracodawcami)

j) Warsztaty: Aktywne metody pracy z młodzieżą (dodatkowe zajęcia realizowane wspólnie z pracodawcami)

k) Certyfikowane Szkolenie PRINCE2 Foundation – zarządzanie projektem (3 grupy, 24 godz. dla każdej grupy)

l) Wizyty studyjne u pracodawców

3. Udział w projekcie dla Uczestników jest bezpłatny.

§ 4

1. Warsztaty, o których mowa w § 3 pkt. 2 odbywać się będą w grupach liczących 11-12 osób z możliwością wprowadzania przesunięć liczby uczestników pomiędzy poszczególnymi warsztatami.

2. Szkolenia, o których mowa w § 3 pkt. 2  zrealizowane będzie w grupach liczących 15 osób z możliwością wprowadzania przesunięć liczby uczestników pomiędzy grupami.

3. Warsztaty i szkolenie będą się odbywać w salach Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW, ul. Podchorążych 20.

4. Wizyty studyjne, o których mowa w § 3 pkt. 2 odbywać się będą w placówkach pracodawców. 

5. O szczegółowych terminach i miejscach odbywania zajęć uczestnicy będą informowani z odpowiednim wyprzedzeniem (min. 7 dni ).

Informacja o terminach umieszczona zostanie przez Biuro Projektu w harmonogramie zajęć na stronie internetowej Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego w zakładce „Projekt Integracja w działaniu” oraz rozesłana na adresy mailowe Uczestników podane w formularzu rekrutacyjnym.

6. Organizator zastrzega sobie prawo przeniesienia zajęć na inny termin niż ogłoszony w harmonogramie z uzasadnionych przyczyn, w tym zwłaszcza z przyczyn  niezależnych od  organizatora.

Informacja o zmianie terminu zajęć zostanie umieszczona przez Biuro Projektu na stronie internetowej Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego w zakładce „Projekt Integracja w działaniu” oraz rozesłana na adresy mailowe Uczestników podane w formularzu rekrutacyjnym.

7. Każdy z Uczestników po spełnieniu wymogów, określonych przez prowadzących i wymienionych w Sylabusie  poszczególnych warsztatów otrzyma zaświadczenie/świadectwo ukończenia każdego z warsztatów wymienionych w § 3 pkt. 2, lit. b-j niniejszego Regulaminu.  

8. Każdy z Uczestników po spełnieniu wymogów, określonych przez prowadzących otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia wymienionego w § 3 pkt. 2, lit. k  niniejszego Regulaminu.

9. Każdy z Uczestników po spełnieniu wymogów, określonych przez prowadzących otrzyma zaświadczenie/świadectwo odbycia wizyt studyjnych wymienionych § 3 pkt. 2, lit. l niniejszego Regulaminu.

 

 

Organizacja rekrutacji

§ 5

1. W Projekcie mogą uczestniczyć studenci 4 ostatnich semestrów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia na kierunkach: „profilaktyka społeczna i resocjalizacja” lub „praca socjalna” w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji (na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji) Uniwersytetu Warszawskiego.

2. Liczba miejsc w ogłoszonym przez Organizatora procesie rekrutacji wynosi 45.

3. Rekrutacja obejmuje dwa etapy:

a) Etap pierwszy – postępowanie kwalifikacyjne - w którym kandydaci zobowiązani są do złożenia wypełnionego formularza zgłoszeniowego i napisanego listu motywacyjnego. Dokumenty te należy złożyć w pok. 31 lub wysłać mailem na adres: projekt.integracja@gmail.com

Wzór formularza zgłoszeniowego dostępny jest do pobrania na stronie internetowej Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego w zakładce „Projekt Integracja w działaniu”.

b) Etap drugi – ustalenie listy rankingowej według kryteriów: Złożenie dokumentów wymienionych w pkt. 2 lit. a w terminie – 1 pkt.; Kompletność dokumentów – 1 pkt.; Ocena listów motywacyjnych: słaba, średnia, duża motywacja – 1-3 pkt.

1) Ocena złożonych dokumentów przeprowadzona zostanie przez Komisję powołaną przez Kierownika Projektu – dr Ewę Stachowską. W skład Komisji wchodzą: Kierownik Projektu oraz dwóch członków wskazanych przez Kierownika Projektu.

2) o wyniku postępowania o którym mowa w pkt. 2 lit. a i b Kandydaci zostaną poinformowani mailowo przez wysłanie na adresy mailowe podane w formularzach zgłoszeniowych.

3) lista rankingowa zostanie opublikowana na stornie internetowej Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji w zakładce „Projekt Integracja w działaniu”.

4. W sytuacji większej liczby zgłoszeń ustalona zostanie dodatkowa punktacja rankingowa według następujących kryteriów i punktów:

a) brak ukończonych szkoleń finansowanych ze środków Unii Europejskiej (oświadczenie) – 2 pkt.

b) brak wpisów warunkowych - 1 pkt.

c) rozmowa rekrutacyjna diagnozująca poziom kompetencji: komunikacyjnych, zawodowych,
kognitywnych – od 0 do 3 pkt. 

5. W przypadku uzyskania przez kandydatów tej samej liczby punktów o zakwalifikowaniu do projektu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

6. W procesie rekrutacji przewidziana jest lista rezerwowa obejmująca 4 miejsca, która jest ustalona według wcześniej określonych kryteriów rankingowych.

Lista rezerwowa  uwzględnia również miejsca zwolnione w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie z przyczyn losowych.

7. Kandydaci zakwalifikowani do Projektu zobowiązani są do wypełnienia, podpisania i złożenia następujących dokumentów: formularz rekrutacyjny; zgoda na przetwarzanie danych osobowych; oświadczenie uczestnika Projektu; umowa uczestnictwa w Projekcie; ankieta motywacji; deklaracja uczestnika w Projekcie - dostępnych do pobrania na stronie internetowej Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW w zakładce „Projekt Integracja w działaniu”.

8.  Wypełnione dokumenty należy złożyć  w pok. 31 w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW w terminie ogłoszonym przez Organizatora na stronie internetowej Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW w zakładce „Projekt Integracja w działaniu”.

9. Ocena złożonych dokumentów przeprowadzona zostanie przez Komisję powołaną przez Kierownika Projektu – dr Ewę Stachowską. W skład Komisji wchodzą: Kierownik Projektu oraz dwóch członków wskazanych przez Kierownika Projektu.

10. Komisja dokonuje oceny kompletności i prawidłowości wypełnienia złożonych dokumentów.
W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków formalnych aplikacja zostanie odrzucona.

11. Komisja sporządzi protokół oraz listę osób przyjętych do Projektu oraz listę rezerwową.

12. Lista osób przyjętych do Projektu dostępna będzie w Biurze Projektu oraz umieszczona na stronie internetowej Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW w zakładce „Projekt Integracja
w działaniu”. Informacja o przyjęciu zostanie także przesłana na adresy mailowe Uczestników podanych w formularzu rekrutacyjnym.

13. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika z listy miejsce to przysługuje pierwszemu Kandydatowi z listy rezerwowej.

14.  Terminy naborów będą każdorazowo ogłaszane przez Organizatora na stronie internetowej Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW w zakładce „Projekt Integracja w działaniu”.

15.  W przypadku nie zgłoszenia się wymaganej liczby kandydatów, rekrutacja zostanie przedłużona. Informacja o przedłużeniu rekrutacji zamieszczona zostanie przez Organizatora na stronie internetowej Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW w zakładce „Projekt Integracja w działaniu”.

 

Zasady uczestnictwa w Projekcie

§ 6

1. Uczestnik zobowiązuje się brania udziału we wszystkich zadeklarowanych zajęciach, akceptując terminy i miejsce, które wyznaczy Organizator.

a) Uczestnik zobowiązany jest do 100% frekwencji na wszystkich zajęciach będących przedmiotem Projektu.

b) W przypadku nieusprawiedliwionej absencji Organizator zastrzega sobie prawo wykreślenia Uczestnika z listy.

c) Uczestnik zobowiązuje się do realizacji zadań projektowych przewidzianych w ramach poszczególnych zajęć całego Projektu.

2. Uczestnik projektu zobowiązany jest do wzięcia udziału w początkowym i końcowym badaniu kompetencji.

3. Uczestnik zobowiązany jest do poddania się badaniom ankietowym w celu monitoringu i ewaluacji Projektu w czasie trwania Projektu i do 12 miesięcy po jego zakończeniu.

 

Przepisy końcowe

§ 7

1. Organizator zastrzega sobie prawo wniesienia zmian do Regulaminu lub wprowadzenia dodatkowych postanowień związanych z  realizacją poszczególnych działań przewidzianych w Projekcie, które są niezbędne do właściwej realizacji Projektu.  

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje przez czas trwania Projektu.