Warsztaty i szkolenia

 

Projekt „Integracja i reintegracja w działaniu. Podniesienie oczekiwanych przez pracodawców kompetencji m.in. komunikacyjnych, analitycznych i zawodowych studentów profilaktyki społecznej
i resocjalizacji oraz pracy socjalnej
” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 

 

 

Wykaz warsztatów i szkoleń realizowanych w ramach w projektu „Integracja i reintegracja w działaniu…”

 

 

Kompetencje KOMUNIKACYJNE

 

 

 

 

Zajęcia w języku angielskim:

- prowadzone metodą warsztatową

- realizowane przez lektorów native speakerów

- 30 godz.

- zakończone świadectwem ukończenia

 

 

Komunikacja interpersonalna - rola i znaczenie w procesach grupowych

 

- zajęcia prowadzone metodą warsztatową

- komunikacja w procesach grupowych ze szczególnym ukierunkowaniem na grupy zadaniowe

- 12 godz.

- zakończone świadectwem ukończenia

 

 

Kreacja i autoprezentacja

 

 

- zajęcia prowadzone metodą warsztatową

- zarządzanie wizerunkiem, emocjami, umiejętnością prezentacji przed audytorium, metody kreatywne, elementy savoir-vivre

- 15 godz.

- zakończone świadectwem ukończenia

 

Negocjacje i mediacje - narzędzia integracji i reintegracji w działaniu

- zajęcia prowadzone metodą warsztatową

- dynamiki konfliktów i sposoby ich rozwiązywania; funkcjonowanie jednostek w sytuacjach trudnych, przebieg procesu mediacji i negocjacji,
prawne uwarunkowania mediacji i negocjacji, procedury negocjacyjne i mediacyjne, etyka w praktyce mediacyjnej i negocjacyjnej

- 15 godz.

- zakończone świadectwem ukończenia

 

 

Kompetencje ANALITYCZNE

 

Zespołowe rozwiązywanie problemów

 

 

- zajęcia prowadzone metodą warsztatową

- diagnoza i rozwiązywania problemów, określenie roli i zakresu wpływu problemów na pracę grupy, hierarchizacja problemów,
przełamywanie barier w sytuacjach problemowych w działaniach grupy

- 15 godz.

- zakończone świadectwem ukończenia

 

 

Szkolenie PRINCE2 Foundation

 

- przygotowanie i uzasadnienie projektu, organizowanie i zarządzanie projektem

- zajęcia realizowane przez zewnętrzną Akredytowaną Organizację Szkoleniową

- 24 godz.

- zakończone certyfikatem

 

Bazy danych - research i komparatystyka danych

- zajęcia prowadzone metodą warsztatową

- specjalistycznych baz danych polskich i zagranicznych, komparatystyki zawartych danych i informacji, przeszukiwanie zagregowanych zbiorów danych i źródeł,
wykorzystania danych w tworzeniu projektów

- 15 godz.

- zakończone świadectwem ukończenia

 

Kompetencje ZAWODOWE

 

 

Zróżnicowanie i integracja kulturowa

 

- zajęcia w formie warsztatowej

- normy i wartości kultur i religii,  przestrzenie barier komunikacyjnych i ich przełamywanie, budowanie dialogu w warunkach wielokulturowości

- 18 godz.

- zakończone świadectwem ukończenia

 

 Grupy terapeutyczne jako forma pomocy młodzieży

 

- zajęcia w formie warsztatowej realizowane wspólnie z pracodawcami

- budowanie grupy terapeutycznej, mechanizmy wpływu grupy na jej członków, dynamika grupy zamkniętej, projektowanie sytuacji terapeutycznych w grupie,
rola terapeuty grupowego, etyczne aspekty terapii

- 18 godz.

- zakończone świadectwem ukończenia

  

Aktywne metody pracy z młodzieżą

 

- zajęcia w formie warsztatowej realizowane wspólnie z pracodawcami

- modele profilaktyki i innowacji pedagogicznych skierowanych do młodzieży z grup ryzyka, pracę z młodzieżą metodą projektową,
konstruowanie projektów profilaktyczno-wychowawczych.

- 18 godz.

- zakończone świadectwem ukończenia

  

Wizyty Studyjne u pracodawców

 

- realizacja praktycznych zadań i projektów u pracodawcy

- 18 godz.