Zapytania ofertowe

 

 ZAPYTANIE OFERTOWE

na przygotowanie programu zajęć, materiałów dydaktycznych oraz przeprowadzenie zajęć dodatkowych w ramach Zadania 9: Warsztaty: Grupy terapeutyczne jako forma pomocy młodzieży na potrzeby projektu nr POWR.03.01.00-00-K377/16 „Integracja i reintegracja w działaniu. Podniesienie oczekiwanych przez pracodawców kompetencji m.in. komunikacyjnych, analitycznych i zawodowych studentów profilaktyki społecznej i resocjalizacji oraz pracy socjalnej” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

LINK DO DOKUMENTU

 

INFORMACJA O WYNIKU

LINK