Informacje dla Autorów

Teksty proszę składać/przesyłać w pliku elektronicznym w formacie *.rtf na adres: psir-redakcja@uw.edu.pl lub: Redakcja Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja ul. Podchorążych 20, 00-721 Warszawa.

 

Teksty winny liczyć nie więcej niż 50 000 znaków zapisanych czcionką Times New Roman w rozmiarze 12 z zachowaniem półtora odstępu między wierszami oraz 2,5 centymetrowych marginesów. Teksty wraz z bibliografią nie powinny przekraczać objętości 25 stron. Do tekstu winno być dołączone streszczenie w języku polskim i angielskim zawierające do 120 słów, słowa kluczowe (3-7) oraz oświadczenie autora. Wykresy, które mają zostać umieszczone w tekście, należy składać/przesyłać w osobnych plikach. Wykresy powinny być umieszczone w plikach nieskompresowanych lub zapewniających bezstratną kompresję i mieć jakość co najmniej 300 dpi. W tekście należy wskazać miejsce umieszczenia wykresów.

 

Obowiązuje następujący system not bibliograficznych na końcu tekstu:

 

Książki:

Petrażycki, Leon (1959) Wstęp do nauki prawa i moralności. Podstawy psychologii emocjonalnej. Warszawa: PWN.

 

Rozdziały w monografiach:

Podgórecki, Adam (1973) Praktyczna przydatność badań socjologicznych. [w:] Jerzy Kubin, Adam Podgórecki, red., Stosowane nauki społeczne w praktyce. Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, s. 29-47.

 

Artykuły w czasopismach:

Przybyłowska, Ilona, Aneta Krzewińska (2011) Nauczyciele akademiccy o studentach i studiowaniu (Raport z badań sondażowych przeprowadzonych w Uniwersytecie Łódzkim)Prace Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji 18: 247-271.

 

Umieszczane w tekście cytaty z odwołaniem do autora winny mieć następującą postać: (Petrażycki 1959: 105) oraz (Przybyłowska, Krzewińska 2011: 252).

 

Podstawowe zasady recenzowania publikacji w czasopiśmie „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja":

 

1. Do oceny każdej publikacji powołuje się dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki organizacyjnej autora.

2. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.

3. Recenzent nie jest autorem tekstu w numerze, na potrzeby którego przygotowuje recenzję.

4. Autor(zy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. „double-blind review proces”).

5. Recenzent podpisuje deklarację o nie występowaniu konfliktu interesów; za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem: a) bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt), b) relacje podległości zawodowej, c) bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.

6. Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.

7. Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma i w każdym numerze czasopisma.

8. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji nie są ujawniane autorom; listę recenzentów podajemy do publicznej wiadomości w każdym tomie.

 

Do pobrania: formularz recenzyjny

 

Redakcja czasopisma Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja przeciwdziała przypadkom plagiatorstwa, „ghostwriting”, „guest authorship” i w związku z tym:

 

1. Wszystkie artykuły składane do publikacji w Profilaktyce Społecznej i Resocjalizacji sprawdzane są przez program antyplagiatowy.

2. Wymagamy od autorów publikacji ujawnienia ewentualnego wkładu współautorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.

3. Redakcja informuje Autorów, że „ghostwriting”, „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).

4. Redakcja prosi także Autorów o informacje nt. źródeł ewentualnego finansowania artykułu, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”).

5. Redakcja dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.

 

Do pobrania: oświadczenie autora

 

Redakcja deklaruje, że wersja papierowa jest pierwotną (referencyjną) wersją czasopisma „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja”.

 

 

In English