Kryminologia

Oferujemy Państwu studia magisterskie

na pierwszym, unikatowym w Polsce kierunku KRYMINOLOGIA

w trybie stacjonarnym oraz zaocznym.

Absolwenci uzyskają w Uniwersytecie Warszawskim tytuł magistra kryminologii.
CO OFERUJEMY?

Oferujemy ważne, ciekawe, różnorodne wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, seminaria, zajęcia praktyczne z kryminologii – nauki o etiologii, fenomenologii oraz politykach radzenia sobie z przestępczością.


Kierunek studiów „kryminologia” jest interdyscyplinarny. Oferujemy zajęcia na temat zagadnień teoretycznych i praktycznych przestępczości i zjawisk dewiacyjnych. Wykładowcami są kryminolodzy – o przygotowaniu prawniczym, socjologicznym, pedagogicznym, psychologicznym i ekonomicznym, mający bogate doświadczenie badawcze i dydaktyczne w Polsce i zagranicą pracownicy naukowi Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej oraz innych katedr i zakładów Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji oraz innych placówek Uniwersytetu Warszawskiego a także Zakładu Kryminologii Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

Program obejmuje studiowanie teoretycznych i praktycznych zagadnień przestępczości i zjawisk dewiacyjnych, to jest: geneza zachowań przestępczych i dewiacyjnych, rodzaje i rozmiary przestępczości, profile sprawców i ofiar, a także reakcje społeczne i prawne wobec zjawiska przestępczości. Program studiów kryminologicznych koncentruje się zarówno na zagadnieniach teoretycznych, takich jak teorie kryminologiczne wyjaśniające indywidualne i społeczne uwarunkowania przestępczości, jak i praktycznych, takich jak metody pomiaru i analiza zjawiska przestępczości. Wiele uwagi poświęcone jest instytucjom kontroli społecznej i prawnej oraz strukturze i kompetencjom poszczególnych służb porządku publicznego: policji, prokuraturze, sądownictwu, służbie więziennej i kuratorskiej – zarówno w kontekście regulacji prawnych i praktyk polskich jak i unijnych. Silnym punktem naszego programu są przedmioty prawnoporównawcze, komparatystyczne, precedensowe orzeczenia sądów i trybunałów polskich i międzynarodowych. Analizowane są różnorodne rozwiązania w zakresie polityki kryminalnej z uwzględnieniem ich efektów i kosztów. Omawiany jest również problem praw człowieka wobec przymusu stosowanego przez państwo, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji osób odbywających kary izolacyjne. W obszarze zainteresowań naukowo-badawczych kierunku znajduje się również analiza strategii zapobiegania przestępczości oraz znaczenie czynnika społecznego w kontrolowaniu i zapobieganiu przestępczości i zjawisk dewiacyjnych.RAMOWY PLAN STUDIÓW


Przedmioty pods
tawowe

 1. Kryminologia stosowana
 2. Etyka służb publicznych
 3. Socjologia prawa
 4. Metodologia badań społecznych
 5. Historia przestępczości i kontroli przestępczości
 6. Prawo represyjne. Zagadnienia procesu karnego
 7. Wiktymologia
 8. Strategie zapobiegania przestępczości
 9. Metody badań w kryminologii
 10. Bezpieczeństwo i porządek w politykach UE
 11. Wymiar sprawiedliwości karnej
 12. Zarządzanie ryzykiem w więzieniach
 13. Resocjalizacja w społeczności lokalnej
 14. Kryminologia ilościowa
 15. Problematyka uzależnień – programy przeciwdziałania
 16. Psychopatologia kryminalna
 17. Granice praw i wolności człowieka
 18. Seminarium magisterskie
 19. Przedmioty fakultatywne
 20. Moduł przedmiotów prowadzonych w języku obcym B2+
 21. Zajęcia ogólnouniwersyteckie
 22. Praca magisterska


Przedmioty fakultatywne

Przedmioty fakultatywne w I i II semestrze
Prawo karne – wybrane zagadnienia w orzecznictwie i doktrynie
Literatura piękna, film a przestępstwo i odwet
Przemoc domowa – przestępstwo i zjawisko społeczne
Kryminologia – zagadnienia podstawowe
Klinika 42 cz.1
Klinika kryminologiczna cz. 1
Przestępczość cudzoziemców
Modele postępowania z nieletnimi
Przestępcy niebezpieczni (przedmiot prowadzony w j. angielskim na poziomie B2+)
Symulacja procesu karnego (przedmiot prowadzony w j. angielskim na poziomie B2+)

Przedmioty fakultatywne w III i IV semestrze

Klinika 42 cz.2
Klinika kryminologiczna cz. 2
Socjologia służb porządku publicznego
Przedsiębiorczość społeczna
Przestępczość na tle emocjonalnym
Kryminalistyka
Handel ludźmi (przedmiot prowadzony w j. angielskim na poziomie B 2+)
Zagrożenie terroryzmem we współczesnym świecie
Przestępczość zorganizowana – aspekty prawne i kryminologiczneDLA KOGO SĄ TE STUDIA?

Dwuletnie uniwersyteckie studia magisterskie – po raz pierwszy w Polsce, wzorem amerykańskim, brytyjskim, niemieckim, francuskim – na kierunku KRYMINOLOGIA dedykujemy tym licencjatom, ale i magistrom, którzy chcą pracować w wielkim sektorze służb publicznych zajmujących się przestępczością, dewiacjami społecznymi, porządkiem publicznym ale i działaniami na rzecz „klientów” wymiaru sprawiedliwości.

To studia odpowiednie dla przyszłych policjantów, funkcjonariuszy więziennych, pracowników rządowych i samorządowych komórek zajmujących się bezpieczeństwem, kuratorów, badaczy problemów społecznych, obrońców praw człowieka czy dziennikarzy.

Absolwent kierunku nabędzie wiedzę pozwalającą zrozumieć zjawiska społeczne – zwłaszcza te, określone jako kryminalne, związane z przestępczością. Będzie miał rozszerzoną wiedzę zarówno o prawie karnym, prawie policyjnym i innych służb mundurowych, jak również o biologicznych i psychologicznych podstawach funkcjonowania człowieka i mechanizmach jego zachowań, a także o kryminologii, wiktymologii i polityce kryminalnej. Pozna także metody pomiaru i analizy zjawiska przestępczości oraz jego społeczno-demograficznych uwarunkowań, która to wiedza przekłada się na umiejętności niezbędne w przyszłej pracy naukowo-badawczej lub zawodowej.

Absolwent będzie potrafił zastosować różnorodne metody i techniki w procesie weryfikacji hipotez badawczych dotyczących m.in. uwarunkowań przestępczości, ryzyka wiktymizacyjnego oraz diagnozowania trendów przestępczości. Nabędzie także umiejętność analizy zależności między funkcjonowaniem instytucji publicznych i społecznych, przy uwzględnieniu czynników psychologicznych, socjologicznych, gospodarczych, politycznych, a także umiejętność identyfikowania oraz samodzielnego rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych leżących w obszarze zainteresowania kryminologii i prawa karnego. Będzie umiał analizować i oceniać współczesne zdarzenia i działania represyjne państwa w kontekście pogwałcenia praw podstawowych oraz planować działania naprawcze zgodnie z aktualną tendencją rozwoju praw człowieka.

Absolwent kierunku „kryminologia” posiądzie także umiejętność pracy z indywidualnym przypadkiem – zbierania informacji, ich weryfikacji, prowadzenia ukierunkowanej rozmowy i przygotowania planu naprawczego lub interwencyjnego. Dodatkowo, magistrant pozna fachowy język angielski używany przez kryminologów oraz będzie potrafił zgromadzić źródła i publikacje obcojęzyczne na dany temat.JAK DŁUGO TRWAJĄ STUDIA?

Studia są dwuletnie, składają się z czterech semestrów.

Na studiach stacjonarnych oferujemy 990 godzin zajęć dydaktycznych, trzeba uzyskać 120 punktów ECTS.

Na studiach zaocznych oferujemy 603 godziny zajęć dydaktycznych, trzeba uzyskać 120 punktów ECTS.