Studia I i II stopnia >> Opłaty za studia

Opłaty za studia

ZARZĄDZENIE NR 32 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów polskich i cudzoziemców studiujących na zasadach obowiązujących obywateli polskich w roku akademickim 2017/2018 (Monitor UW z 2017 r. poz. 97)

ZARZĄDZENIE NR 33 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów – cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności w roku akademickim 2017/2018 (Monitor UW z 2017 r. poz. 98)

 

 

Wszystkie opłaty związane z tokiem studiów (czesne, warunki, powtarzanie roku, przedmiotów, dyplom) należy uiszczać na indywidualne konto studenta dostępne w USOSweb.

Wyjątkiem jest opłata za legitymację studencką.

 

 
Opłata za elektroniczną legitymację studencką: 
 
Uniwersytet Warszawski
Krakowskie Przedmieście 26/28
56116022020000000076486236
opłata za wydanie legitymacji

 

- pierwsza ELS: 22 zł

- duplikat ELS: 33 zł

 

 

 

 

WAŻNA INFORMACJA:

OD DNIA 01.01.2008 FAKTURY ZA STUDIA BĘDĄ WYSTAWIANE W CIĄGU 7 DNI OD DATY WPŁATY NA KONTO UW.
PROSIMY O ZGŁASZANIE POTRZEBY WYSTAWIENIA FAKTURY DLA FIRMY W WYŻEJ WYMIENIONYM CZASIE.
PO UPŁYWIE 7 DNI NIE BĘDZIE TO MOŻLIWE.