Studia I i II stopnia >> Praca socjalna >> Stacjonarne (program od X 2013)

Stacjonarne (program od X 2013)

Plan studiów pierwszego stopnia na kierunku

praca socjalna

 

PLAN STUDIÓW stacjonarnych

 

Studia prowadzone są w wymiarze 2318 godzin zajęć dydaktycznych, 210 godzin praktyki zawodowej i 180 ECTS.

 

Każdy student zobowiązany jest do zaliczenia przedmiotów przewidzianych planem studiów, w tym praktyki zawodowej w wymiarze 210 godzin (7 ECTS), zaliczenia egzaminu certyfikacyjnego z języka obcego na poziomie B2 (2 ECTS), przygotowania pracy licencjackiej w ramach seminarium licencjackiego (15 ECTS) i złożenia egzaminu dyplomowego.

 

Przedmioty podstawowe kierunku (147 ECTS):

Uwaga: kolorem zielonym zaznaczone są przedmioty (podstawowe i dodatkowe), które pozostają do wyboru przez studenta

 

 

Nazwa przedmiotu

wymiar godzin

punkty ECTS

forma zaliczenia

Filozoficzne i aksjologiczne podstawy pracy socjalnej

30

3

E

Wprowadzenie do pomocy społecznej i pracy socjalnej

60

5

E

Teoria społeczeństwa i problemów społecznych

60

5

E

Psychologia

60

5

E

Wstęp do nauki o państwie i prawie

30

2

Zo

Warsztat umiejętności interpersonalnych

15

1

Zo

Promocja i profilaktyka zdrowia

15

1

Zo

Technologia informacyjna

30

2

Zo

Etyka współczesności

30

2

Zo

Pedagogika społeczna

30

2

Zo

Socjologia dewiacji i kontroli społecznej

60

3

E

Gerontologia społeczna

30

2

Zo

Psychologiczne koncepcje człowieka

45

2

Zo

Podstawowe prawa i wolności człowieka

15

1

Zo

Problematyka niepełnosprawności

30

2

Zo

Antropologia kulturowa

30

2

Zo

Ochrona własności intelektualnej

4

0,5

Z

BHP

4

0,5

Z

Podstawy ekonomii społecznej

45

3

Zo

Psychologia kliniczna z elementami psychiatrii

60

4

E

Socjologia pracy socjalnej

30

2

Zo

Wprowadzenie do polityki społecznej

30

2

Zo

Problemy polityczne i społeczno-kulturowe migracji

15

1

Zo

Praca socjalna – umiejętności i procesy

60

5

E

Prawo socjalne

15

1

Zo

Teoria poradnictwa

15

1

Zo

Statystyka

30

3

E

Nauka o organizacji i zarządzaniu

30

2

Zo

Metody badań społecznych

60

4

E

Psychologia społeczna

30

3

E

Teoria i metody pracy socjalnej

60

4

E

Psychospołeczne podstawy pracy socjalnej

30

2

Zo

Prawo rodzinne

15

1

Zo

Nauka o społeczności lokalnej

30

2

Zo

Diagnostyka problemów społecznych

30

2

Zo

Metodyka projektu socjalnego

15

1

Zo

Socjologia bezrobocia i marginalizacji społecznej

30

2

Zo

Problematyka uzależnień – programy przeciwdziałania

30

2

Zo

Kliniczna praca socjalna

30

4

E

Socjoterapia

30

2

Zo

Rozwój społeczności lokalnej

30

4

E

Praca socjalna z rodziną

45

4

E

Praca socjalna w perspektywie międzynarodowej

30

2

Zo

Praca socjalna z grupą

30

3

E

Etos zawodowy pracowników socjalnych

30

3

E

Rozwiązywanie problemów społecznych w społecznościach lokalnych - warsztaty

30

2

Zo

Europejska polityka społeczna

15

1

Zo

Problemy polityki rodzinnej

30

2

Zo

Problematyka przestępczości i niedostosowania społecznego – programy rozwiązywania i przeciwdziałania

30

2

Zo

Język obcy

120

4

Zo

Egzamin certyfikacyjny z języka obcego na poziomie B2

 

2

 

Seminarium licencjackie wraz z pracą licencjacką

60

15

Zo

Moduł I*

30

2

Zo

Praktyki zawodowe

210

7

Z

* Moduł I zawiera dwa przedmioty, z których jeden wybierany jest przez studenta: (1) Mediacja – sztuka rozwiązywania konfliktów, (2) Wiarygodność w relacjach interpersonalnych

 

Przedmioty dodatkowe kierunku (33 ECTS):

 

Przedmioty fakultatywne

330

22

Zo

Wychowanie fizyczne

120

2

Zo

Zajęcia ogólnouniwersyteckie

90

9

E/Zo

 


Etapy studiów i wymogi etapowe

 

I etap: pierwszy rok studiów (semestr 1 i 2)

Wymagania etapowe: zaliczenie zajęć w wymiarze 848 godzin, zaliczenie praktyki zawodowej w wymiarze 90 godzin, uzyskanie 60 ETCS

 

II etap: drugi rok studiów (semestr 3 i 4)

Wymagania etapowe: zaliczenie zajęć w wymiarze 840 godzin, zaliczenie praktyki zawodowej w wymiarze 120 godzin, uzyskanie 60 ETCS

 

III etap: trzeci rok studiów (semestr 5 i 6)

Wymagania etapowe: zaliczenie zajęć w wymiarze 630 godzin, uzyskanie 60 ETCS

 

Ukończenie studiów: zaliczenie I, II i III etapów studiów i uzyskaniu łącznie 180 ECTS, przygotowanie i złożenie pracy licencjackiej oraz uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego

 

 

Szczegółowy plan studiów

 

I rok studiów: łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych: 848, liczba godzin praktyk zawodowych: 90, łączna liczba punktów ECTS: 60

 

1 semestr

 

Lp

Nazwa przedmiotu

liczba godzin

wykład

ćwicz.

konw.

warszt.

punkty ECTS

forma zal.

1

Język obcy

60

 

60

 

 

2

Zo

2

Wychowanie fizyczne

30

 

 

 

 

0,5*

Zo

3

Folozoficzne i aksjologiczne podstawy pracy socjalnej

30

15

15

 

 

3

E

4

Wprowadzenie do pomocy społecznej i pracy socjalnej

60

30

30

 

 

5

E

5

Teoria społeczeństwa i problemów społecznych

60

30

30

 

 

5

E

6

Psychologia

60

30

30

 

 

5

E

7

Wstęp do nauki o państwie i prawie

30

15

15

 

 

2

Zo

8

Warsztat umiejętności interpersonalnych

15

 

 

 

15

1

Zo

9

Promocja i profilaktyka zdrowia

15

 

 

15

 

1

Zo

10

Technologia informacyjna

30

 

 

30

 

2

Zo

11

Ochrona własności intelektualnej

4

 

 

 

 

0,5

Z

12

BHP

4

 

 

 

 

0,5

Z

13

Zajęcia ogólnouniwersyteckie

30

 

 

 

 

3

E/Zo

 

suma

428

 

 

 

 

30

 

                         

*Obowiązkowa liczba godzin zajęć z wychowania fizycznego w semestrze – 0,5; łącznie w 4 semestrach – 2p. Zaliczenie 1ECTS po zaliczeniu 60 godzin zajęć w danym roku akademickim

 

 

Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych w semestrze 1: 428

Łączna liczba punktów ECTS: 30

 

 

 

2 semestr

 

 

Lp

Nazwa przedmiotu

liczba godzin

wykład

ćwicz.

konw.

warszt.

punkty ECTS

forma zal.

1

Język obcy

60

 

60

 

 

2

Zo

2

Wychowanie fizyczne

30

 

 

 

 

1

Zo

3

Etyka współczesności

30

 

 

30

 

2

Zo

4

Pedagogika społeczna

30

 

 

30

 

2

Zo

5

Socjologia dewiacji i kontroli społecznej

60

30

30

 

 

3

E

6

Gerontologia społeczna

30

15

15

 

 

2

Zo

7

Psychologiczne koncepcje człowieka

45

15

30

 

 

2

Zo

8

Podstawowe prawa i wolności człowieka

15

 

 

15

 

1

Zo

9

Problematyka niepełnosprawności

30

15

15

 

 

2

Zo

10

Antropologia kulturowa

30

 

 

30

 

2

Zo

11

Zajęcia ogólnouniwersyteckie

60

 

 

 

 

6

E/Zo

12

Egzamin certyfikacyjny z języka obcego na poziomie B2

0

 

 

 

 

2*

E

13

Praktyki zawodowe

90

 

 

 

 

3

Z

 

suma

510

 

 

 

 

30

 

*Punkty zostaną zaliczone po zdaniu egzaminu na I lub II roku (studenci mają możliwość dalszej nauki języka obcego na poziomie B2 na II roku studiów w wymiarze do 120 godzin).

 

Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych w semestrze 2: 420

Liczba godzin praktyk zawodowych w semestrze 2: 90

Łączna liczba punktów ECTS: 30

 

 

II rok studiów: łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych: 840, liczba praktyk zawodowych: 120, łączna liczba punktów ECTS: 60

 

3 semestr:

 

Lp

Nazwa przedmiotu

liczba godzin

wykład

ćwicz.

konw.

warszt.

punkty ECTS

forma zal.

1

Podstawy ekonomii społecznej

45

15

30

 

 

3

Zo

2

Psychologia kliniczna z elementami psychiatrii

60

30

30

 

 

4

E

3

Socjologia pracy socjalnej

30

 

 

30

 

2

Zo

4

Wprowadzenie do polityki społecznej

30

 

 

30

 

2

Zo

5

Problemy polityczne i społeczno-kulturowe migracji

15

 

 

15

 

1

Zo

6

Praca socjalna – umiejętności i procesy - warsztaty

60

 

 

 

60

5

E

7

Nauka o społeczności lokalnej

30

 

 

30

 

2

Zo

8

Prawo socjalne

15

 

 

15

 

1

Zo

9

Teoria poradnictwa

15

 

 

15

 

1

Zo

10

Statystyka

30

15

15

 

 

3

E

11

Moduł I

30

 

 

30

 

2

Zo

12

Przedmioty fakultatywne

60

 

 

60

 

4

Zo

13

Wychowanie fizyczne

30

 

 

 

 

0,5*

Zo

 

suma

450

 

 

 

 

30

 

*Obowiązkowa liczba godzin zajęć z wychowania fizycznego w semestrze – 0,5; łącznie w 4 semestrach – 2p. Zaliczenie 1ECTS po zaliczeniu 60 godzin zajęć w danym roku akademickim

 

Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych w semestrze 3: 450

Łączna liczba punktów ECTS: 30

 

 

4 semestr:

 

Lp

Nazwa przedmiotu

liczba godzin

wykład

ćwicz.

konw.

warszt.

punkty ECTS

forma zal.

1

Nauka o organizacji i zarządzaniu

30

 

 

30

 

2

Zo

2

Metody badań społecznych

60

30

30

 

 

4

E

3

Psychologia społeczna

30

 

 

30

 

3

E

4

Teoria i metody pracy socjalnej

60

30

30

 

 

4

E

5

Psychospołeczne podstawy pracy socjalnej

30

 

 

30

 

2

Zo

6

Prawo rodzinne

15

 

 

15

 

1

Zo

7

Diagnostyka problemów społecznych

30

 

 

30

 

2

Zo

8

Metodyka projektu socjalnego

15

 

 

15

 

1

Zo

9

Przedmioty fakultatywne

90

 

 

90

 

6

Zo

10

Wychowanie fizyczne

30

 

 

 

 

1

Zo

11

Praktyki zawodowe

120

 

 

 

 

4

Z

 

suma

510

 

 

 

 

30

 

 

Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych w semestrze 4: 390

Liczba godzin praktyk zawodowych w semestrze 4: 120

Łączna liczba punktów ECTS: 30

 

 

 

III rok studiów: łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych: 630, łączna liczba punktów ECTS: 60

 

5 semestr:

 

Lp

Nazwa przedmiotu

liczba godzin

wykład

ćwicz.

konw.

warszt.

punkty ECTS

forma zal.

1

Socjologia bezrobocia i marginalizacji społecznej

30

 

 

30

 

2

Zo

2

Problematyka uzależnień – programy przeciwdziałania

30

 

 

30

 

2

Zo

3

Kliniczna praca socjalna

30

 

 

30

 

4

E

4

Socjoterapia

30

 

 

30

 

2

Zo

5

Rozwój społeczności lokalnej

30

 

 

30

 

4

E

6

Praca socjalna z rodziną

45

 

 

45

 

4

E

7

Praca socjalna w perspektywie międzynarodowej

30

 

 

30

 

2

Zo

8

Przedmioty fakultatywne

90

 

 

90

 

6

Zo

9

Seminarium licencjackie wraz z pracą licencjacką

30

 

 

30

 

4

Zo

 

suma

345

 

 

 

 

30

 

 

Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych w semestrze 5: 345

Łączna liczba punktów ECTS: 30

 

 

 

6 semestr:

 

Lp

Nazwa przedmiotu

liczba godzin

wykład

ćwicz.

konw.

warszt.

punkty ECTS

forma zal.

1

Praca socjalna z grupą

30

 

 

30

 

3

E

2

Etos zawodowy pracowników socjalnych

30

 

 

30

 

3

E

3

Rozwiązywanie problemów społecznych w społecznościach lokalnych - warsztaty

30

 

 

 

30

2

Zo

4

Europejska polityka społeczna

15

 

 

15

 

1

Zo

5

Problemy polityki rodzinnej

30

 

 

30

 

2

Zo

6

Problematyka przestępczości i niedostosowania społecznego – programy rozwiązywania i przeciwdziałania

30

 

 

30

 

2

Zo

7

Przedmioty fakultatywne

90

 

 

90

 

6

Zo

8

Seminarium licencjackie wraz z pracą licencjacką

30

 

 

30

 

11

Zo

 

suma

285

 

 

 

 

30

 

 

Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych w semestrze 6: 285

Łączna liczba punktów ECTS: 30