Studia I i II stopnia >> Praca socjalna >> Stacjonarne (program od X 2015)

Stacjonarne (program od X 2015)

 

Szczegółowy plan studiów (obowiązuje od 1X 2015 r.)

 

 I rok studiów: łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych: 904, liczba godzin praktyk zawodowych: 90, łączna liczba punktów ECTS: 61

 

1 semestr

Lp

Nazwa przedmiotu

liczba godzin

wykład

ćwicz.

konw.

warszt.

punkty ECTS

forma zal.

1

Język obcy

60

 

60

 

 

2

Zo

2

Wychowanie fizyczne

30

 

 

 

 

0,5

Zo

3

Filozoficzne i aksjologiczne podstawy pracy socjalnej

30

15

15

 

 

3

E

4

Wprowadzenie do pomocy społecznej i pracy socjalnej

30

30

 

 

 

4

E

5

Teoria społeczeństwa i problemów społecznych

60

30

30

 

 

5

E

6

Psychologiczne koncepcje człowieka

30

15

15

 

 

3

Zo

7

Wstęp do nauki o państwie i prawie

60

30

30

 

 

4

E

8

Warsztat umiejętności interpersonalnych

15

 

 

 

15

1

Zo

9

Promocja i profilaktyka zdrowia

15

 

 

15

 

2

Zo

10

Podstawowe prawa i wolności człowieka

30

 

 

30

 

3

E

12

BHP

4

 

 

 

 

0,5

Z

13

Zajęcia ogólnouniwersyteckie

30

 

 

 

 

3

E/Zo

 

suma

424

 

 

 

 

31

 

                       

Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych w semestrze 1: 424

Łączna liczba punktów ECTS: 31

 

2 semestr

 Lp

Nazwa przedmiotu

liczba godzin

wykład

ćwicz.

konw.

warszt.

punkty ECTS

forma zal.

1

Język obcy

60

 

60

 

 

2

Zo

2

Wychowanie fizyczne

30

 

 

 

 

0,5

Zo

3

Psychologia faz życia

30

 15

 15

 

 

3

E

4

Pedagogika społeczna

60

30

30

 

 

4

Zo

5

Gerontologia społeczna

30

15

15

 

 

2

Zo

6

Problematyka niepełnosprawności

30

15

15

 

 

2

Zo

7

Technologia informacyjna

30

 

 

30

 

2

Zo

8

Ochrona własności intelektualnej

4

 4

 

 

 

0,5

Z

9

*Problemy polityczne i społeczno-kulturowe migracji

15

 

 

15

 

2

Zo

10

*Antropologia kulturowa

30

 

 

30

 

2

Zo

11

Zajęcia ogólnouniwersyteckie

60

 

 

 

 

6

E/Zo

12

Przedmioty fakultatywne

30

 

 

30

 

3

Zo

13

Praktyki zawodowe

90

 

 

 

 

3

Z

 

suma

480

 

 

 

 

30

 

*MODUŁ I – Przedmioty do wyboru (student wybiera jeden z zaproponowanych)

Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych w semestrze 2: 480

Liczba godzin praktyk zawodowych w semestrze 2: 90

Łączna liczba punktów ECTS: 30

 

 

II rok studiów: łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych: 900, liczba godzin praktyk zawodowych: 120, łączna liczba punktów ECTS: 61

 

3 semestr

Lp

Nazwa przedmiotu

liczba godzin

wykład

ćwicz.

konw.

warszt.

punkty ECTS

forma zal.

1

Język obcy

60

 

60

 

 

2

Zo

2

Wychowanie fizyczne

30

 

 

 

 

0,5

Zo

3

Diagnostyka problemów społecznych

30

 

 

30

 

2

Zo

4

Podstawy ekonomii społecznej

30

15

15

 

 

3

Zo

5

Praca socjalna – umiejętności i procesy – warsztaty

60

 

 

 

60

5

E

6

Prawo socjalne

15

 

 

15

 

2

Zo

7

Psychospołeczne podstawy pracy socjalnej

30

 

 

    30

 

2

Zo

8

Psychologia kliniczna z elementami psychiatrii

45

30

15

 

 

4

E

9

Statystyka

30

15

15

 

 

3

Zo

10

Teoria poradnictwa

15

 

 

15

 

1

Zo

11

**Mediacja – sztuka rozwiązywania konfliktów

30

 

 

30

 

3

Zo

12

**Wiarygodność w relacjach interpersonalnych

30

 

 

30

 

3

Zo

13

Przedmioty fakultatywne

30

 

 

30

 

3

Zo

 

suma

420

 

 

 

 

30,5

 

                       

**MODUŁ II – Przedmioty do wyboru (student wybiera jeden z zaproponowanych)

Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych w semestrze 3: 420

Łączna liczba punktów ECTS: 30,5

 

 
4 semestr

 Lp

Nazwa przedmiotu

liczba godzin

wykład

ćwicz.

konw.

warszt.

punkty ECTS

forma zal.

1

Język obcy

60

 

60

 

 

2

Zo

 

Egzamin certyfikujący na poziomie B2

 

 

 

 

 

2

E

2

Wychowanie fizyczne

30

 

 

 

 

0,5

Zo

3

Metody badań społecznych

60

30

30

 

 

5

E

4

Nauka o organizacji i zarządzaniu

30

 

 

30

 

 

2

Zo

5

Nauka o społeczności lokalnej

30

 

 

30

 

2

Zo

6

Prawo rodzinne i nieletnich

15

 

 

15

 

2

Zo

7

Socjologia dewiacji i kontroli społecznej

60

30

30

 

 

4

E

8

Teoria i metody pracy socjalnej

45

30

15

 

 

4

E

9

Przedmioty fakultatywne

30

 

 

30

 

3

Zo

10

Praktyki zawodowe

120

 

 

 

 

4

Z

 

suma

480

 

 

 

 

30,5

 

Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych w semestrze 4: 424

Liczba godzin praktyk zawodowych w semestrze 4: 120

Łączna liczba punktów ECTS: 31

 

III rok studiów: łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych: 570, łączna liczba punktów ECTS: 61

 

5 semestr

Lp

Nazwa przedmiotu

liczba godzin

wykład

ćwicz.

konw.

warszt.

punkty ECTS

forma zal.

1

Kliniczna praca socjalna

30

 

 

30

 

4

E

2

Metodyka projektu socjalnego

15

 

 

15

 

1

Zo

3

Praca socjalna w perspektywie międzynarodowej

30

 

 

30

 

2

Zo

4

Polityka społeczna

30

15

15

 

 

3

E

5

Praca z rodziną

45

 

 

45

 

4

E

6

Problematyka uzależnień – programy przeciwdziałania

30

 

 

30

 

2

Zo

7

Rozwój społeczności lokalnej

30

 

 

30

 

4

E

8

Socjoterapia

30

 

 

 

 

2

Zo

9

Przedmioty fakultatywne

60

 

 

60 

 

6

Zo

10

Seminarium licencjackie

30

 

 

30

 

2

Z

 

suma

330

 

 

 

 

30

 

Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych w semestrze 5: 330

Łączna liczba punktów ECTS: 30

 

6 semestr

 Lp

Nazwa przedmiotu

liczba godzin

wykład

ćwicz.

konw.

warszt.

punkty ECTS

forma zal.

1

Etos zawodowy pracowników socjalnych

30

 

 

30

 

3

E

2

Praca socjalna z grupą

30

 

 

30

 

3

E

3

Problemy polityki rodzinnej

30

 

 

30

 

2

Zo

4

Problematyka przestępczości i niedostosowania społecznego – programy rozwiązywania i przeciwdziałania

30

 

 

30

 

2

Zo

5

Psychologia społeczna

30

15

15

 

 

4

E

6

Socjologia bezrobocia i marginalizacji społecznej

30

 

 

30

 

2

Zo

7

Przedmioty fakultatywne

30

 

 

30

 

3

Zo

13

Seminarium licencjackie wraz z pracą dyplomową

30

 

 

 

 

2

Z

 

 

 

 

 

 

10

 

suma

240

 

 

 

 

31

 

Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych w semestrze 6: 240

Łączna liczba punktów ECTS: 31