Studia I i II stopnia >> Profilaktyka społeczna i resocjalizacja

Profilaktyka społeczna i resocjalizacja

 

Trzyletnie studia I stopnia prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym (zaocznym i wieczorowym) oraz dwuletnie studia II stopnia prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym (zaocznym i wieczorowym).

 

Utworzony samodzielny kierunek uniwersytecki profilaktyka społeczna i resocjalizacja to oferta dydaktyczna odpowiadająca na potrzeby społeczne w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym i skutecznego radzenia sobie z nimi. Studia mają charakter interdyscyplinarny i wysoce specjalistyczny.

 

Studia w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji umożliwiają zdobycie wiedzy i podstawowych umiejętności niezbędnych do pracy w instytucjach państwowych, samorządowych i pozarządowych zajmujących się polityką i profilaktyką społeczną, resocjalizacją i kontrolą przestępczości (np. w straży miejskiej, policji, w zakładach karnych i placówkach dla nieletnich sprawców przestępstw, w ośrodkach leczenia uzależnień i zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży, w urzędach zajmujących osobami odmiennymi kulturowo, pomocą postpenitencjarną itp.).

 

Absolwent studiów II stopnia w zakresie profilaktyki społecznej i resocjalizacji w IPSiR posiada ukształtowane nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz jest przygotowany do pracy naukowo badawczej, w tym możliwości kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

 

Absolwent studiów I stopnia zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu.