Niestacjonarne wieczorowe (program od X 2012)

Program obowiązuje studentów rozpoczynających I rok 1 października 2012

 

 

PLAN STUDIÓW stacjonarnych i niestacjonarnych wieczorowych

 

Studia prowadzone są w wymiarze 2340 godzin i 180 ECTS.

 

Każdy student zobowiązany jest do zaliczenia przedmiotów przewidzianych planem studiów (w tym praktyki zawodowej (4 ECTS), przedmiotów prowadzonych na UW: „Ochrona praw autorskich i własności intelektualnej” i „Przepisy BHP” (1ECTS), zaliczenia egzaminu certyfikacyjnego z języka obcego na poziomie B2 (2 ECTS), przygotowania pracy dyplomowej (10 ECTS) i złożenia egzaminu dyplomowego. 

 

Od 3 semestru studiów każdy student wybiera jedną z czterech specjalizacji i realizuje jej program w wymiarze 600 godzin zajęć ( 48 ECTS) we wszystkich kolejnych semestrach   3-6; w tym czasie zalicza również przedmioty wspólne dla wszystkich studentów kierunku.       

 

Przedmiotami podstawowymi kierunku są przedmioty:

 

A.    wspólne dla całego kierunku studiów  (121  ECTS)

B.    wybranej przez studenta specjalizacji  (48 ECTS)          

 

Uwaga: w kolorze żółtym zaznaczone przedmioty (podstawowe i dodatkowe), które pozostają do wyboru przez studenta, w pozostałych kolorach - przedmioty podstawowe w modułach czterech specjalizacji. 

 

Specjalizacje do wyboru studenta:

Prawno-kryminologiczna

Psychosocjologia problemów społecznych

Wychowanie resocjalizujące

Migracje i integracja międzykulturowa

 

 

Moduły przedmiotów specjalizacyjnych zostały zaznaczone właściwym kolorem również      w szczegółowym planie studiów semestrów 3-6. Wszystkie specjalizacje mają ten sam (600) wymiar godzin zajęć i pozwalają studentom uzyskać taką samą liczbę 48 ECTS.

 

 

 

 

 

 

Przedmioty podstawowe A:

 

Nazwa przedmiotu

wymiar

godzin

punkty ECTS

forma zaliczenia

Teoria społeczeństwa i problemów społecznych

60

5

E

Metody badań społecznych

60

5

E

Pedagogika resocjalizacyjna

60

5

E

Wstęp do nauki o państwie i prawie

60

4

E

Socjologia dewiacji i kontroli społecznej

60

4

E

Pedagogika społeczna

60

4

E

Teoria pomocy społecznej

60

4

E

Psychologia kliniczna i elementy psychiatrii

60

4

E

Podstawy kryminologii

60

4

E

Dzieje kultur penalnych

60

4

E

Prawo karne

30

4

Zo

Podstawy edukacji współczesnej

60

4

Zo

Psychologiczne koncepcje człowieka

30

3

E

Podstawowe prawa i wolności człowieka

30

3

E

Polityka społeczna

30

3

E

Systemy instytucji profilaktyczno-społecznych i resocjalizacyjnych

30

3

Zo

Statystyka

30

3

Zo

Unia Europejska wobec problemów społecznych

30

3

Zo

Prawo rodzinne i nieletnich

30

3

Zo

Psychologia społeczna

30

2

E

Konflikt kultur i zróżnicowanie społeczne

30

2

E

Psychologia rozwojowa

30

2

Zo

Technologia informacyjna

30

2

Zo

Socjologia organizacji i wspólnot lokalnych

30

2

Zo

Socjologia wychowania

30

2

Zo

Historia myśli społecznej

30

2

Zo

Teoria człowieka i społeczeństwa w pedagogice

30

2

Zo

Ochrona własności intelektualnej

 

0.5

Z

BHP

 

0.5

Z

Język obcy

120

4

Zo

Seminarium licencjackie

60

4

Zo

Przedmioty fakultatywne

120

8

E/Zo

 

Przedmioty  dodatkowe (nie zaliczają się do podstawowych):

 

Wychowanie fizyczne

120

2

Zo

Zajęcia ogólnouniwersyteckie

90

9

Zo/E

 

 

 

 

 

Przedmioty podstawowe B:

 

specjalizacja Prawno-kryminologiczna (48 ECTS)

Polityka kryminalna

60

5

11

E

Prawo karne wykonawcze

60

4

Zo

Techniki badań w kryminologii 1

30

2

Z

Psychologia sądowa i penitencjarna

60

5

12

E

Socjologia przestępczości w Polsce

60

5

Zo

Techniki badań w kryminologii 2

30

2

E

Kryminologia porównawcza

30

2

17

Zo

Polityka kryminalna porównawcza

30

2

Zo

Penologia

30

3

Zo

Prawo i polityka penitencjarna

60

5

E

Socjologia instytucji totalnej

60

5

E

Terroryzm i inne formy przestępczości ponadnarodowej

30

3

 

8

Zo

Polityka Unii Europejskiej wobec przestępczości

30

3

Zo

Przestępczość a zmiana społeczna

30

2

E

 

 

specjalizacja Psychosocjologia problemów społecznych (48 ECTS)

Współczesne teorie socjologiczne

30 

2

11

Zo

Diagnostyka problemów społecznych

30

3

E

Diagnostyka psychologiczna

30

2

Zo

Warsztaty edukacji obywatelskiej i samorządowej

30

2

Zo

SPSS

30

2

Zo

Socjologia w pracy socjalnej

30

2

12

Zo

Socjologia bezrobocia i marginalności społecznej

30

2

Zo

Problem społeczny narkomanii – programy przeciwdziałania

45

4

E

Globalizacja i regionalizacja; procesy pozytywne i patologie społeczne

45

4

E

Aksjologia rozwiązywania

problemów społecznych

30

2

17

Zo

Socjologia prawa

45

2

Zo

Migracje; aspekty polityczne i społeczno-kulturowe

45

4

E

Kulturowe i społeczne relacje płci

30

3

E

Problemy alkoholowe

30

2

Zo

Badania ewaluacyjne rozwiązywania problemów społecznych

30

3

Zo

Prawne podstawy rozwiązywania problemów społecznych

30

3

 

8

Zo

Rozwiązywanie problemów społecznych w społecznościach lokalnych - warsztaty

30

2

Zo

Socjologia kultury i religii

30

3

E

 

specjalizacja Wychowanie resocjalizujące (48 ECTS)

Europejskie systemy opieki, resocjalizacji i pomocy

30

2

11

Zo

Probacja i izolacja w ujęciu pedagogiki dorosłych

60

4

E

Teoretyczne podstawy metodyki resocjalizacji

30

3

E

Diagnostyka jednostek i środowisk wychowawczych

30

2

Zo

Animacja kulturowa środowisk lokalnych

30

2

12

Zo

Metodyka pracy wychowawczo-korekcyjnej z grupą

60

5

E

Współczesne nurty w wychowaniu resocjalizującym

30

3

E

Podstawy nauczania resocjalizującego

30

2

Zo

Twórcza resocjalizacja w środowisku lokalnym

60

5

17

E

Warsztat metodyki resocjalizacji

60

5

Zo

Metodyka kultury fizycznej

30

2

Zo

Projekty profilaktyczno-wychowawcze

60

5

E

Aksjologia wychowania resocjalizującego

30

3

 

8

Zo

Pedagogiczne podstawy kurateli sądowej

30

3

Zo

Metodyka ewaluacji

30

2

Zo

 

 

specjalizacja Migracje i integracja kulturowa (48 ECTS)

Wzory kultur

60

4

11

Zo

Makrospołeczne uwarunkowania ruchów migracyjnych

60

5

E

Struktura procesu konfliktowego

30

2

Zo

Antropologia kulturowa

30

3

12

E

Typologia grup migrantów

30

2

Zo

Wzory integracji społecznej w epoce postmodernistycznej

60

4

E

Mniejszości narodowe i pogranicza kulturowe w Polsce

30

3

Zo

Religie świata

60

4

17

E

Tożsamość kulturowa w epoce globalizacji

30

3

Zo

Podstawy prawne polityki wobec migrantów

60

4

E

Imigranci w Polsce

30

3

Zo

Mediacje i negocjacje w konfliktach

30

3

Zo

Problemy psychiczne w procesie adaptacji kulturowej migrantów

30

3

3

8

Zo

Struktura systemu integrującego migrantów w Polsce

30

3

E

Metodyka pracy socjalnej i doradczej z migrantami i uchodźcami

30

2

Zo

 

 

 

 

 

 

Etapy studiów i wymogi etapowe

 

I etap: pierwszy rok studiów (semestr 1 i 2)

Wymagania etapowe: zaliczenie zajęć w wymiarze 840 godzin, uzyskanie 60 ETCS

 

I I etap: drugi rok studiów (semestr 3 i 4)

Wymagania etapowe: zaliczenie zajęć w wymiarze 840 godzin, uzyskanie 60 ETCS

 

III etap: trzeci rok studiów (semestr 5 i 6)

Wymagania etapowe: zaliczenie zajęć w wymiarze 660 godzin, w tym zaliczenie praktyki zawodowej w wymiarze 60 godzin, uzyskanie 60 ETCS

 

Ukończenie studiów: zaliczenie I, II i III etapów studiów i uzyskaniu łącznie 180 ECTS, przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej oraz uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego

 

Szczegółowy plan studiów

 

I rok studiów: łączna liczba godzin: 840, łączna liczba punktów ECTS: 60

 

1 semestr (przedmioty wspólne dla wszystkich specjalizacji)*

Nazwa przedmiotu

wykład

ćwiczenia

konwer-

satorium

punkty ECTS

forma zaliczenia

Język obcy

 

60

 

2

Zo

Wychowanie fizyczne

 

30

 

     0.5*

Zo

Systemy instytucji profilaktyczno-społecznych i resocjalizacyjnych

 

 

30

3

Zo

Statystyka

15

15

 

3

Zo

Teoria pomocy społecznej

30

30

 

4

E

Teoria społeczeństwa i problemów społecznych

30

30

 

5

E

Psychologiczne koncepcje człowieka

15

15

 

3

E

Prawo karne

30

30

 

4

Zo

Podstawowe prawa i wolności człowieka

30

 

 

3

E

Zajęcia ogólnouniwersyteckie

30

 

 

3

Zo/E

Łączna liczba godzin w semestrze 1: 420

Łączna liczba punktów ECTS: 30 

 

 

**Obowiązkowa liczba godzin zajęć z wychowania fizycznego w semestrze – 0,5; łącznie w 4 semestrach – 2p. Zaliczenie 1ECTS po zaliczeniu 60 godzin zajęć w danym roku akademickim

 

 

 

 

 

2 semestr (przedmioty wspólne dla wszystkich specjalizacji)

Nazwa przedmiotu

wykład

ćwiczenia

konwer-

satorium

punkty ECTS

forma zaliczenia

Język obcy

 

60

 

2

Zo

Wychowanie fizyczne

 

30

 

1

Zo

Technologia informacyjna

 

30

 

2

Zo

Wstęp do nauki o państwie i prawie

30

30

 

4

E

Socjologia dewiacji i kontroli społecznej

30

30

 

4

E

Psychologia rozwojowa

15

15

 

2

Zo

Pedagogika resocjalizacyjna

30

30

 

5

E

BHP

 

 

 

0.5

Z

Ochrona własności intelektualnej

 

 

 

0.5

Z

Zajęcia ogólnouniwersyteckie

30

 

 

3

Zo

Przedmioty fakultatywne

 

 

60

4

E/Zo

Egzamin certyfikacyjny z języka obcego na poziomie B2

 

 

 

2*

E

Łączna liczba godzin w semestrze 2: 420

Łączna liczba punktów ECTS: 30


 

 

II rok studiów: łączna liczba godzin: 840 , łączna liczba punktów ECTS: 60

 

3 semestr: przedmioty wspólne dla wszystkich specjalizacji i moduły przedmiotów specjalizacyjnych  

 

Przedmioty wspólne dla studentów wszystkich specjalizacji  (19 ECTS)     

Nazwa przedmiotu

wykład

ćwiczenia

konwer-

satorium

punkty ECTS

forma zaliczenia

Unia Europejska wobec problemów społecznych

 

 

30

3

Zo

Psychologia kliniczna i elementy psychiatrii

30

30

 

4

E

Prawo rodzinne i nieletnich

30

 

 

3

Zo

Podstawy kryminologii

30

30

 

4

E

Socjologia organizacji i wspólnot lokalnych

15

15

 

2

Zo

Zajęcia ogólnouniwersyteckie

30

 

 

3

Zo

Wychowanie fizyczne

 

30

 

      0.5

Zo

 

*Punkty zostaną zaliczone po zdaniu egzaminu na I lub II roku (studenci mają możliwość dalszej

nauki języka obcego na poziomie B2 na II  roku studiów w wymiarze do 120 godzin).

 

 

 

 

 

Moduły przedmiotów specjalizacyjnych  (11 ECTS)

Polityka kryminalna

30

30

 

5

11

E

Prawo karne wykonawcze

30

30

 

4

Zo

Techniki badań w kryminologii

 

 

30

2

Z

Współczesne teorie socjologiczne

 

 

30

2

11

Zo

Diagnostyka problemów społecznych

 

 

30

3

E

Diagnostyka psychologiczna

 

 

30

2

Zo

Warsztaty edukacji obywatelskiej i samorządowej

 

30

 

2

Zo

SPSS

 

30

 

2

Zo

Europejskie systemy opieki, resocjalizacji i pomocy

 

 

30

2

11

Zo

Probacja i izolacja w ujęciu pedagogiki dorosłych

30

30

 

4

E

Teoretyczne podstawy metodyki resocjalizacji

 

 

30

3

E

Diagnostyka jednostek i środowisk wychowawczych

 

 

30

2

Zo

Wzory kultur

30

30

 

4

11

Zo

Makrospołeczne uwarunkowania ruchów migracyjnych

30

30

 

5

E

Struktura procesu konfliktowego

15

15

 

2

Zo

 

Łączna liczba godzin w semestrze 3: 420

Łączna liczba punktów ECTS: 30

 

 

 

4 semestr: przedmioty wspólne dla wszystkich specjalizacji i  moduły przedmiotów specjalizacyjnych  

 

Przedmioty wspólne dla studentów wszystkich specjalizacji  (18 ECTS)     

Metody badań społecznych

30

30

 

5

E

Pedagogika społeczna

30

30

 

4

E

Socjologia wychowania

15

15

 

2

Zo

Podstawy edukacji współczesnej

30

30

 

4

Zo

Wychowanie fizyczne

 

30

 

1

Zo

Przedmioty fakultatywne

 

 

30

2

E/Zo

 

 

 

 

 

 

Moduły przedmiotów specjalizacyjnych  (12 ECTS)

Psychologia sądowa i penitencjarna

30

30

 

5

12

E

Socjologia przestępczości w Polsce

 

 

60

5

Zo

Techniki badań w kryminologii

 

 

30

2

E

Socjologia w pracy socjalnej

 

 

30

2

12

Zo

Socjologia bezrobocia i marginalności społecznej

 

 

30

2

Zo

Problem społeczny narkomanii – programy przeciwdziałania

 

 

45

4

E

Globalizacja i regionalizacja; procesy pozytywne i patologie społeczne

30

15

 

4

E

Animacja kulturowa środowisk lokalnych

 

 

30

2

12

Zo

Metodyka pracy wychowawczo-korekcyjnej z grupą

30

30

 

5

E

Współczesne nurty w wychowaniu resocjalizującym

 

 

30

3

E

Podstawy nauczania resocjalizującego

 

 

30

2

Zo

Antropologia kulturowa

 

 

30

3

12

E

Typologia grup migrantów

15

15

 

2

Zo

Wzory integracji społecznej w epoce postmodernistycznej

30

30

 

4

E

Mniejszości narodowe i pogranicza kulturowe w Polsce

 

 

30

3

Zo

 

Łączna liczba godzin w semestrze 4: 420                            

Łączna liczba punktów ECTS: 30 

 

 

5 semestr: przedmioty wspólne dla wszystkich specjalizacji i  moduły przedmiotów specjalizacyjnych  

 

Przedmioty wspólne dla studentów wszystkich specjalizacji  (13 ECTS)  

Polityka społeczna

15

15

 

3

E

Historia myśli społecznej

 

 

30

2

Zo

Dzieje kultur penalnych

30

30

 

4

E

Przedmioty fakultatywne

 

 

30

2

E/Zo

Seminarium licencjackie

 

30

 

2

Zo

 

 

 

Moduły przedmiotów specjalizacyjnych  (17 ECTS) do wyboru studenta

Kryminologia porównawcza

 

 

30

2

17

Zo

Polityka kryminalna porównawcza

 

 

30

2

Zo

Penologia

15

15

 

3

Zo

Prawo i polityka penitencjarna

30

30

 

5

E

Socjologia instytucji totalnej

30

30

 

5

E

Aksjologia rozwiązywania

problemów społecznych

15

15

 

2

17

Zo

Socjologia prawa

30

 15

 

3

Zo

Migracje; aspekty polityczne i społeczno-kulturowe

 

 

45

3

E

Kulturowe i społeczne relacje płci

 

 

30

3

E

Problemy alkoholowe

 

 

30

2

Zo

Badania ewaluacyjne rozwiązywania problemów społecznych

 

 

30

3

Zo

Twórcza resocjalizacja w środowisku lokalnym

 

 

60

5

17

E

Warsztat metodyki resocjalizacji

 

 

60

5

Zo

Metodyka kultury fizycznej

 

 

30

2

Zo

Projekty profilaktyczno-wychowawcze

 

 

60

5

E

Religie świata

30

30

 

4

17

E

Tożsamość kulturowa w epoce globalizacji

15

15

 

3

Zo

Podstawy prawne polityki wobec migrantów

30

30

 

4

E

Imigranci w Polsce

15

15

 

3

Zo

Mediacje i negocjacje w konfliktach

15

15

 

3

Zo

 

Łączna liczba godzin w semestrze 5: 390

Łączna liczba punktów ECTS: 30

 

 

6 semestr: przedmioty wspólne dla wszystkich specjalizacji i  moduły przedmiotów specjalizacyjnych  

 

                                  

Przedmioty wspólne dla studentów wszystkich specjalizacji  (22 ECTS)  

Psychologia społeczna

15

15

 

2

E

Teoria człowieka i społeczeństwa w pedagogice

 

 

30

2

Zo

Konflikt kultur i zróżnicowanie społeczne

30

 

 

2

E

Seminarium licencjackie

 

30

 

2

Zo

Praktyka

 

(60)

 

4

Zo

Praca licencjacka

 

 

 

10

 

Moduły przedmiotów specjalizacyjnych  (8 ECTS) do wyboru studenta

Terroryzm i inne formy przestępczości ponadnarodowej

 

 

30

3

 

8

Zo

Polityka Unii Europejskiej wobec przestępczości

 

 

30

3

Zo

Przestępczość a zmiana społeczna

15

15

 

2

E

Prawne podstawy rozwiązywania problemów społecznych

 

 

30

3

 

8

Zo

Rozwiązywanie problemów społecznych w społecznościach lokalnych - warsztaty

 

30

 

2

Zo

Socjologia kultury i religii

 

 

30

3

E

Aksjologia wychowania resocjalizującego

 

 

30

3

 

8

Zo

Pedagogiczne podstawy kurateli sądowej

 

 

30

3

Zo

Metodyka ewaluacji

 

 

30

2

Zo

Problemy psychiczne w procesie adaptacji kulturowej migrantów

15

15

 

3

3

8

Zo

Struktura systemu integrującego migrantów w Polsce

15

15

 

3

E

Metodyka pracy socjalnej i doradczej z migrantami i uchodźcami

 

 

30

2

Zo

 

Łączna liczba godzin w semestrze 6: 270                            

Łączna liczba punktów ECTS: 30