Niestacjonarne zaoczne (program od X 2012)

Program obowiązuje studentów rozpoczynających I rok 1 października 2012

 

 

PLAN STUDIÓW  niestacjonarnych zaocznych

              

Studia prowadzone są w wymiarze 1170 godzin i 180 ECTS

 

Każdy student zobowiązany jest do zaliczenia przedmiotów przewidzianych planem studiów, w tym przedmiotów prowadzonych na UW: „Ochrona praw autorskich i własności intelektualnej” i „Przepisy BHP” (1 ECTS), zaliczenia egzaminu certyfikacyjnego z języka obcego na poziomie B2 (2 ECTS), przygotowania pracy dyplomowej (10 ECTS) i złożenia egzaminu dyplomowego. 

 

Od 3 semestru studiów każdy student wybiera jedną z czterech specjalizacji i realizuje jej program w wymiarze 300 godzin zajęć ( 48 ECTS) we wszystkich kolejnych semestrach   3-6; w tym czasie zalicza również przedmioty wspólne dla wszystkich studentów kierunku.       

 

Przedmiotami podstawowymi kierunku są przedmioty:

 

A.    wspólne dla całego kierunku studiów  (116  ECTS)

B.    wybranej przez studenta specjalizacji  (48 ECTS)          

 

Uwaga: w kolorze żółtym zaznaczone przedmioty (podstawowe i dodatkowe), które pozostają do wyboru przez studenta, w pozostałych kolorach - przedmioty podstawowe w modułach czterech specjalizacji. 

 

Specjalizacje do wyboru studenta:

Prawno-kryminologiczna

Psychosocjologia problemów społecznych

Wychowanie resocjalizujące

Migracje i integracja międzykulturowa

                                 Rewitalizacja i innowacje społeczne

 

Moduły przedmiotów specjalizacyjnych zostały zaznaczone właściwym kolorem również      w szczegółowym planie studiów semestrów 3-6. Wszystkie specjalizacje mają ten sam wymiar 300 godzin zajęć  i pozwalają studentom uzyskać taką samą liczbę 48 ECTS.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedmioty podstawowe A:

 

Nazwa przedmiotu

wymiar

godzin

punkty ECTS

forma zaliczenia

Teoria społeczeństwa i problemów społecznych

30

5

E

Metody badań społecznych

30

5

E

Pedagogika resocjalizacyjna

30

5

E

Wstęp do nauki o państwie i prawie

30

4

E

Socjologia dewiacji i kontroli społecznej

30

4

E

Pedagogika społeczna

30

4

E

Teoria pomocy społecznej

30

4

E

Psychologia kliniczna i elementy psychiatrii

30

4

E

Podstawy kryminologii

30

4

E

Dzieje kultur penalnych

20

4

E

Prawo karne

30

4

Zo

Podstawy edukacji współczesnej

30

4

Zo

Psychologiczne koncepcje człowieka

30

3

E

Systemy instytucji profilaktyczno-społecznych i resocjalizacyjnych

30

3

Zo

Statystyka

30

3

Zo

Psychologia rozwojowa

30

3

Zo

Socjologia organizacji i wspólnot lokalnych

30

3

Zo

Polityka społeczna

15

3

E

Unia Europejska wobec problemów społecznych

15

3

Zo

Prawo rodzinne i nieletnich

15

3

Zo

Konflikt kultur i zróżnicowanie społeczne

15

2

E

Technologia informacyjna

15

2

Zo

Socjologia wychowania

15

2

Zo

Historia myśli społecznej

15

2

Zo

Podstawowe prawa i wolności człowieka

10

3

E

Psychologia społeczna

10

2

E

Teoria człowieka i społeczeństwa w pedagogice

10

2

Zo

BHP

 

0.5

Z

Ochrona własności intelektualnej

 

0.5

Z

Język obcy

120

4

Zo

Seminarium licencjackie

60

4

Zo

Przedmioty fakultatywne

90

12

E/Zo

 

Przedmioty  dodatkowe (nie zaliczają się do podstawowych):

 

Zajęcia ogólnouniwersyteckie

60

9

Zo/E

 

 

 

 

 

 

Przedmioty podstawowe B:

 

specjalizacja Prawno-kryminologiczna (48 ECTS)

Polityka kryminalna

30

5

11

E

Prawo karne wykonawcze

30

4

Zo

Techniki badań w kryminologii 1

15

2

Z

Psychologia sądowa i penitencjarna

30

5

12

E

Socjologia przestępczości w Polsce

30

5

Zo

Techniki badań w kryminologii 2

15

2

E

Kryminologia porównawcza

15

2

17

Zo

Polityka kryminalna porównawcza

15

2

Zo

Penologia

25

3

Zo

Prawo i polityka penitencjarna

25

5

E

Socjologia instytucji totalnej

25

5

E

Terroryzm i inne formy przestępczości ponadnarodowej

15

3

 

8

Zo

Polityka Unii Europejskiej wobec przestępczości

15

3

Zo

Przestępczość a zmiana społeczna

15

2

E

 

 

specjalizacja Psychosocjologia problemów społecznych (48 ECTS)

Współczesne teorie socjologiczne

15 

2

11

Zo

Diagnostyka problemów społecznych

15

3

E

Diagnostyka psychologiczna

15

2

Zo

Warsztaty edukacji obywatelskiej i samorządowej

15

2

Zo

SPSS

15

2

Zo

Socjologia w pracy socjalnej

15

2

12

Zo

Socjologia bezrobocia i marginalności społecznej

15

2

Zo

Problem społeczny narkomanii – programy przeciwdziałania

20

4

E

Globalizacja i regionalizacja; procesy pozytywne i patologie społeczne

25

4

E

Aksjologia rozwiązywania

problemów społecznych

15

2

17

Zo

Socjologia prawa

15

2

Zo

Migracje; aspekty polityczne i społeczno-kulturowe

30

4

E

Kulturowe i społeczne relacje płci

15

3

E

Problemy alkoholowe

15

2

Zo

Badania ewaluacyjne rozwiązywania problemów społecznych

15

3

Zo

Prawne podstawy rozwiązywania problemów społecznych

15

3

 

8

Zo

Rozwiązywanie problemów społecznych w społecznościach lokalnych - warsztaty

15

2

Zo

Socjologia kultury i religii

15

3

E

 

specjalizacja Wychowanie resocjalizujące (48 ECTS)

Europejskie systemy opieki, resocjalizacji i pomocy

15

2

11

Zo

Probacja i izolacja w ujęciu pedagogiki dorosłych

30

4

E

Teoretyczne podstawy metodyki resocjalizacji

15

3

E

Diagnostyka jednostek i środowisk wychowawczych

15

2

Zo

Animacja kulturowa środowisk lokalnych

15

2

12

Zo

Metodyka pracy wychowawczo-korekcyjnej z grupą

30

5

E

Współczesne nurty w wychowaniu resocjalizującym

15

3

E

Podstawy nauczania resocjalizującego

15

2

Zo

Twórcza resocjalizacja w środowisku lokalnym

30

5

17

E

Warsztat metodyki resocjalizacji

30

5

Zo

Metodyka kultury fizycznej

15

2

Zo

Projekty profilaktyczno-wychowawcze

30

5

E

Aksjologia wychowania resocjalizującego

15

3

 

8

Zo

Pedagogiczne podstawy kurateli sądowej

15

3

Zo

Metodyka ewaluacji

15

2

Zo

 

 

specjalizacja Migracje i integracja kulturowa (48 ECTS)

Wzory kultur

30

4

11

Zo

Makrospołeczne uwarunkowania ruchów migracyjnych

30

5

E

Struktura procesu konfliktowego

15

2

Zo

Antropologia kulturowa

15

3

12

E

Typologia grup migrantów

30

2

Zo

Wzory integracji społecznej w epoce postmodernistycznej

20

4

E

Mniejszości narodowe i pogranicza kulturowe w Polsce

10

3

Zo

Religie świata

30

4

17

E

Tożsamość kulturowa w epoce globalizacji

15

3

Zo

Podstawy prawne polityki wobec migrantów

30

4

E

Imigranci w Polsce

15

3

Zo

Mediacje i negocjacje w konfliktach

15

3

Zo

Problemy psychiczne w procesie adaptacji kulturowej migrantów

15

3

3

8

Zo

Struktura systemu integrującego migrantów w Polsce

15

3

E

Metodyka pracy socjalnej i doradczej z migrantami i uchodźcami

15

2

Zo

 

 

Specjalizacja

Rewitalizacja i innowacje społeczne, studia niestacjonarne

Przedmiot

Wymiar godzin

Punkty

ECTS

 

Forma zaliczenia

1.      Wspólnota lokalna i jej organizacja W:

prowadzący prof. W.Misiak, dr E.Stachowska

20

3

E

2.      Animacja społeczna (organizowanie społeczności lokalnej) K

prowadzący: dr A.Ostaszewska

10

2

Zo

3.      Innowacje W

prowadzący: prof. J.Surzykiewicz

15

3

E

4.      Projektowanie innowacji K

prowadzący: mgr R.Krenz

12

2

Zo

5.      Rewitalizacja i pedagogika publiczna W

prowadzący: dr B.Skrzypczak

15

3

 

E

6.      Lokalna polityka i partycypacja publiczna W 

prowadzący: dr A.Olech

20

3

E

7.      Usługi społeczne K

prowadzący: dr B.Skrzypczak

10

2

Zo

8.      Organizacje pozarządowe i wolontariat K 

prowadzący: dr M.Górecki

10

2

Zo

9.       Przedsiębiorczość w działaniach społecznych  prowadzący: dr T.Kaźmierczak

10

2

Zo

10.  Architektura i kształtowanie przestrzeni K

mgr inż. A.Cudny

10

2

 

Zo

11.  Biografia i pamięć miejsca K

prowadzący: dr hab. D.Lalak

10

2

Zo

12.  Marketing terytorialny K

prowadzący: dr K.Rychlicka-Maraszek

10

2

Zo

13.  Partnerstwo i sieci społeczne K

prowadzący: dr P.Raźniewski

10

2

Zo

14.  Nowe wspólnoty, przestrzenie i ruchy społeczne K

prowadzący: dr A.Ostaszewska

10

2

Zo

15.  Poradnictwo i rzecznictwo społeczne K

prowadzący:prof.J.Surzykiewicz

10

2

Zo

16.  Aktywna integracja społeczna  K+ warsztaty

prowadzący:doc.E.Bielecka, dr M.Górecki, dr Ł.Ostrowski

30

5

Zo

17.   Fundusze/projekty  (warsztaty)

 prowadzący:  mgr R.Krenz

18

3

Zo

18.  Komunikacja społeczna i mediacja  (warsztaty)

prowadzący: dr E.Stachowska

10

3

Zo

19.  Warsztaty kreatywności   (warsztaty)

prowadzący:dr E.Michałowska

10

3

 

Zo

 

W: Wykład

K: Konwersatorium

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapy studiów i wymogi etapowe

 

I etap: pierwszy rok studiów (semestr 1 i 2)

Wymagania etapowe: zaliczenie zajęć w wymiarze 450 godzin, uzyskanie 60 ETCS

 

II etap: drugi rok studiów (semestr 3 i 4)

Wymagania etapowe: zaliczenie zajęć w wymiarze 405 godzin, uzyskanie 60 ETCS

 

III etap: trzeci rok studiów (semestr 5 i 6)

Wymagania etapowe: zaliczenie zajęć w wymiarze 315 godzin, uzyskanie 60 ETCS

 

Ukończenie studiów: zaliczenie I, II i III etapów studiów i uzyskaniu łącznie 180 ECTS, przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej oraz uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego.

 

 

Szczegółowy plan studiów

 

 

I rok studiów: łączna liczba godzin: 450, łączna liczba punktów ECTS: 60

 

1 semestr (przedmioty wspólne dla wszystkich specjalizacji)

Nazwa przedmiotu

wykład

ćwiczenia

konwer-

satorium

punkty ECTS

forma zaliczenia

Język obcy

 

30

 

2

Zo

Systemy instytucji profilaktyczno-społecznych i resocjalizacyjnych

 

 

30

3

Zo

Statystyka

15

15

 

3

Zo

Teoria pomocy społecznej

15

15

 

4

E

Teoria społeczeństwa i problemów społecznych

15

15

 

5

E

Psychologiczne koncepcje człowieka

15

15

 

3

E

Prawo karne

15

15

 

4

Zo

Podstawowe prawa i wolności człowieka

15

 

 

3

E

Zajęcia ogólnouniwersyteckie

15

 

 

3

Zo/E

Łączna liczba godzin w semestrze 1: 240

Łączna liczba punktów ECTS: 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 semestr (przedmioty wspólne dla wszystkich specjalizacji)

Nazwa przedmiotu

wykład

ćwiczenia

konwer-

satorium

punkty ECTS

forma zaliczenia

Język obcy

 

30

 

2

Zo

Technologia informacyjna

 

15

 

2

Zo

Wstęp do nauki o państwie i prawie

15

15

 

4

E

Socjologia dewiacji i kontroli społecznej

15

15

 

4

E

Psychologia rozwojowa

15

15

 

3

Zo

Pedagogika resocjalizacyjna

15

15

 

5

E

BHP

 

 

 

0.5

Z

Ochrona własności intelektualnej

 

 

 

0.5

Z

Zajęcia ogólnouniwersyteckie

15

 

 

3

Zo

Przedmioty fakultatywne

 

 

2x15

4

E/Zo

Egzamin certyfikacyjny z języka obcego na poziomie B2

 

 

 

2*

E

Łączna liczba godzin w semestrze 2: 210

Łączna liczba punktów ECTS: 30

*Punkty zostaną zaliczone po zdaniu egzaminu na I lub II roku

 

 

 

 

II rok studiów: łączna liczba godzin: 405 , łączna liczba punktów ECTS: 60

 

3 semestr: przedmioty wspólne dla wszystkich specjalizacji i moduły przedmiotów specjalizacyjnych  

 

Przedmioty wspólne dla studentów wszystkich specjalizacji  (19 ECTS)     

Nazwa przedmiotu

wykład

ćwiczenia

konwer-

satorium

punkty ECTS

forma zaliczenia

Unia Europejska wobec problemów społecznych

 

 

15

3

Zo

Psychologia kliniczna i elementy psychiatrii

15

15

 

4

E

Prawo rodzinne i nieletnich

15

 

 

3

Zo

Podstawy kryminologii

15

15

 

4

E

Socjologia organizacji i wspólnot lokalnych

15

15

 

2

Zo

Zajęcia ogólnouniwersyteckie

15

 

 

3

Zo

 

 

 

 

 

 

 

Moduły przedmiotów specjalizacyjnych  (11 ECTS) do wyboru studenta

Polityka kryminalna

15

15

 

5

11

E

Prawo karne wykonawcze

15

15

 

4

Zo

Techniki badań w kryminologii

 

 

15

2

Z

Współczesne teorie socjologiczne

 

 

15

2

11

Zo

Diagnostyka problemów społecznych

 

 

15

3

E

Diagnostyka psychologiczna

 

 

15

2

Zo

Warsztaty edukacji obywatelskiej i samorządowej

 

15

 

2

Zo

SPSS

 

15

 

2

Zo

Europejskie systemy opieki, resocjalizacji i pomocy

 

 

15

2

11

Zo

Probacja i izolacja w ujęciu pedagogiki dorosłych

15

15

 

4

E

Teoretyczne podstawy metodyki resocjalizacji

 

 

15

3

E

Diagnostyka jednostek i środowisk wychowawczych

 

 

15

2

Zo

Wzory kultur

15

15

 

4

11

Zo

Makrospołeczne uwarunkowania ruchów migracyjnych

15

15

 

5

E

Struktura procesu konfliktowego

 

 

 15

2

Zo

 

Łączna liczba godzin w semestrze 3: 210

Łączna liczba punktów ECTS: 31

 

 

Specjalizacja: Rewitalizacja i innowacje społeczne

II rok, semestr zimowy

 

Nazwa przedmiotu

wykład

ćwiczenia/warsztaty

konwer-

satorium

punkty ECTS

forma zaliczenia

Rewitalizacja i pedagogika publiczna

15

 

 

3

E

Innowacje

15

 

 

3

E

Projektowanie innowacji

 

 

12

2

Zo

Fundusze/projekty

 

18

 

3

Zo

 

 

 

4 semestr: przedmioty wspólne dla wszystkich specjalizacji i  moduły przedmiotów specjalizacyjnych  

 

Przedmioty wspólne dla studentów wszystkich specjalizacji  (17 ECTS)     

Metody badań społecznych

15

15

 

5

E

Pedagogika społeczna

15

15

 

4

E

Socjologia wychowania

 

 

 15

2

Zo

Podstawy edukacji współczesnej

15

15

 

4

Zo

Przedmioty fakultatywne

 

 

15

2

E/Zo

 

 

 

 

 

 

Moduły przedmiotów specjalizacyjnych  (12 ECTS) do wyboru studenta

Psychologia sądowa i penitencjarna

15

15

 

5

12

E

Socjologia przestępczości w Polsce

 

 

30

5

Zo

Techniki badań w kryminologii

 

 

15

2

E

Socjologia w pracy socjalnej

 

 

15

2

12

Zo

Socjologia bezrobocia i marginalności społecznej

 

 

15

2

Zo

Problem społeczny narkomanii – programy przeciwdziałania

 

 

20

4

E

Globalizacja i regionalizacja; procesy pozytywne i patologie społeczne

15

10

 

4

E

Animacja kulturowa środowisk lokalnych

 

 

15

2

12

Zo

Metodyka pracy wychowawczo-korekcyjnej z grupą

15

15

 

5

E

Współczesne nurty w wychowaniu resocjalizującym

 

 

15

3

E

Podstawy nauczania resocjalizującego

 

 

15

2

Zo

Antropologia kulturowa

 

 

15

3

12

E

Typologia grup migrantów

15

15

 

2

Zo

Wzory integracji społecznej w epoce postmodernistycznej

15

5

 

4

E

Mniejszości narodowe i pogranicza kulturowe w Polsce

 

 

10

3

Zo

 

Łączna liczba godzin w semestrze 4: 195                            

Łączna liczba punktów ECTS: 29 

 

Specjalizacja: Rewitalizacja i innowacje społeczne

II rok, semestr letni

 

Nazwa przedmiotu

wykład

ćwiczenia/warsztaty

konwer-

satorium

punkty ECTS

forma zaliczenia

Wspólnota lokalna i jej organizacja

20

 

 

3

E

Lokalna polityka i partycypacja publiczna

20

 

 

3

E

Biografia i pamięć miejsca

 

 

10

2

Zo

Przedsiębiorczość w działaniach społecznych

 

 

10

2

Zo

Architektura i kształtowanie przestrzeni

 

 

10

2

Zo

 

III rok studiów: łączna liczba godzin: 320 , łączna liczba punktów ECTS: 60

 

5 semestr: przedmioty wspólne dla wszystkich specjalizacji i  moduły przedmiotów specjalizacyjnych  

 

Przedmioty wspólne dla studentów wszystkich specjalizacji  (13 ECTS)  

Polityka społeczna

10

5

 

3

E

Historia myśli społecznej

 

 

15

2

Zo

Dzieje kultur penalnych

10

10

 

4

E

Przedmioty fakultatywne

 

 

15

2

E/Zo

Seminarium licencjackie

 

15

 

2

Zo

 

Moduły przedmiotów specjalizacyjnych  (17 ECTS) do wyboru studenta

Kryminologia porównawcza

 

 

15

2

17

Zo

Polityka kryminalna porównawcza

 

 

15

2

Zo

Penologia

15

10

 

3

Zo

Prawo i polityka penitencjarna

15

10

 

5

E

Socjologia instytucji totalnej

15

10

 

5

E

Aksjologia rozwiązywania

problemów społecznych

10

5

 

2

17

Zo

Socjologia prawa

15

 

 

2

Zo

Migracje; aspekty polityczne i społeczno-kulturowe

 

 

30

4

E

Kulturowe i społeczne relacje płci

 

 

15

3

E

Problemy alkoholowe

 

 

15

2

Zo

Badania ewaluacyjne rozwiązywania problemów społecznych

 

 

15

3

Zo

Twórcza resocjalizacja w środowisku lokalnym

 

 

30

5

17

E

Warsztat metodyki resocjalizacji

 

 

30

5

Zo

Metodyka kultury fizycznej

 

 

15

2

Zo

Projekty profilaktyczno-wychowawcze

 

 

30

5

E

Religie świata

15

15

 

4

17

E

Tożsamość kulturowa w epoce globalizacji

10

5

 

3

Zo

Podstawy prawne polityki wobec migrantów

15

15

 

4

E

Imigranci w Polsce

10

5

 

3

Zo

Mediacje i negocjacje w konfliktach

10

5

 

3

Zo

 

Łączna liczba godzin w semestrze 5: 185

Łączna liczba punktów ECTS: 30

 

Specjalizacja: Rewitalizacja i innowacje społeczne

III rok, semestr zimowy

 

Nazwa przedmiotu

wykład

ćwiczenia/warsztaty

konwer-

satorium

punkty ECTS

forma zaliczenia

Usługi społeczne

 

 

10

2

Zo

Animacja społeczna

 

 

10

2

Zo

Marketing terytorialny

 

 

10

2

Zo

Partnerstwo i sieci społeczne

 

 

10

2

Zo

Poradnictwo i rzecznictwo społeczne 

 

 

10

2

Zo

Nowe wspólnoty, przestrzenie i ruchy społeczne

 

 

10

2

Zo

Organizacje pozarządowe i wolontariat

 

 

10

2

Zo

Aktywna integracja społeczna

 

 

15

3

Zo

 

 

6 semestr: przedmioty wspólne dla wszystkich specjalizacji i  moduły przedmiotów specjalizacyjnych  

 

                      

Przedmioty wspólne dla studentów wszystkich specjalizacji  (22 ECTS)  

Psychologia społeczna

10

5

 

2

E

Teoria człowieka i społeczeństwa w pedagogice

 

 

10

2

Zo

Konflikt kultur i zróżnicowanie społeczne

10

 5

 

2

E

Seminarium licencjackie

 

15

 

2

Zo

Przedmioty fakultatywne

 

 

2x15

4

E/Zo

Praca licencjacka

 

 

 

10

 

Moduły przedmiotów specjalizacyjnych  (8 ECTS) do wyboru studenta

Terroryzm i inne formy przestępczości ponadnarodowej

 

 

15

3

8

Zo

Polityka Unii Europejskiej wobec przestępczości

 

 

15

3

Zo

Przestępczość a zmiana społeczna

10

5

 

2

E

Prawne podstawy rozwiązywania problemów społecznych

 

 

15

3

8

Zo

Rozwiązywanie problemów społecznych w społecznościach lokalnych - warsztaty

 

15

 

2

Zo

Socjologia kultury i religii

 

 

15

3

E

Aksjologia wychowania resocjalizującego

 

 

15

3

8

Zo

Pedagogiczne podstawy kurateli sądowej

 

 

15

3

Zo

Metodyka ewaluacji

 

 

15

2

Zo

Problemy psychiczne w procesie adaptacji kulturowej migrantów

10

5

 

3

8

Zo

Struktura systemu integrującego migrantów w Polsce

10

5

 

3

E

Metodyka pracy socjalnej i doradczej z migrantami i uchodźcami

 

 

15

2

Zo

 

Łączna liczba godzin w semestrze 6: 130                            

Łączna liczba punktów ECTS: 30   

 

Specjalizacja: Rewitalizacja i innowacje społeczne

III rok, semestr letni

 

Nazwa przedmiotu

wykład

ćwiczenia/warsztaty

konwer-

satorium

punkty ECTS

forma zaliczenia

Komunikacja społeczna i mediacja

 

10

 

2

Zo

Warsztaty kreatywności

 

10

 

2

Zo

Aktywna integracja społeczna

 

15

 

3

E