Stacjonarne (program od X 2015)

 

Program studiów I stopnia na kierunku profilaktyka społeczna i resocjalizacja (obowiązuje od 01.10.2015 r.)

 

I rok semestr zimowy

 

Lp

Nazwa przedmiotu

liczba godzin

wykład

ćwiczenia

konwersatorium

punkty ECTS

forma zaliczenia

1

 

Teoria społeczeństwa i problemów społecznych

 

60

 

30

 

30

 

 

5

 

E

2

Psychologiczne koncepcje człowieka

30

15

15

 

3

E

3

Wstęp do nauki o państwie i prawie

60

30

30

 

4

E

4

Promocja i profilaktyka zdrowia

15

 

 

15

2

Zo

5

 

Podstawowe prawa i wolności człowieka

 

30

 

30

 

 

 

3

 

E

6

 

Wprowadzenie do pomocy społecznej i pracy socjalnej

 

30

 

30

 

 

 

4

 

E

7

Systemy instytucji profilaktyczno-społecznych i resocjalizacyjnych

30

 

 

30

3

Zo

 8

Warsztat integracyjno-animacyjny

15

 

 

15

1

Zo

9

BHP

 

 

 

 

0,5

 

10

Wychowanie fizyczne

30

 

30

 

0,5

Zo

11

Język obcy

60

 

60

 

2

Zo

12

Zajęcia ogólnouniwersyteckie

30

30

 

 

3

Zo/E

 

Suma

390

 

 

 

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I rok semestr letni


Lp

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

wykład

ćwiczenia

konwersatorium

punkty ECTS

forma zaliczenia

1

Psychologia faz życia

30

15

15

 

3

Zo

2

Pedagogika społeczna

60

30

30

 

4

E

3

Prawo karne

60

30

 30

 

4

E

4

Pedagogika resocjalizacyjna

60

30

30

 

5

E

5

Socjologia wychowania

30

15

15

 

2

Zo

6

Ochrona własności intelektualnej

 

 

 

 

0,5

Z

7

Technologia informacyjna

30

 

30

 

2

Zo

8

Wychowanie fizyczne

30

 

30

 

0,5

Zo

9

Język obcy

60

 

60

 

2

Zo

10

Przedmioty fakultatywne

30

 

 

30

3

E/Zo

11

Zajęcia ogólnouniwersyteckie

30

30

 

 

3

Zo

 

Suma

420

 

 

 

29

 

 

 

 

 

II rok semestr zimowy

 

Przedmioty wspólne

 

Lp

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

wykład

ćwiczenia

konwersatorium

punkty ECTS

forma zaliczenia

1

Statystyka

30

15

15

 

3

Zo

2

Psychologia kliniczna i elementy psychiatrii

45

30

15

 

4

E

3

Podstawy kryminologii

60

30

30

 

5

E

4

Socjologia organizacji i wspólnot lokalnych

30

15

15

 

2

Zo

5

Język obcy

60

 

60

 

2

Zo

7

Wychowanie fizyczne

30

 

30

 

0,5

Zo

 

8

Zajęcia ogólnouniwersyteckie

30


 

 

3

Zo

 

 

 

Specjalizacje

 

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

wykład

ćwiczenia

konwersatorium

punkty ECTS

forma zaliczenia

łączna liczba punktów ECTS

Polityka kryminalna

60

30

30

 

5

E

11

Prawo karne wykonawcze

60

30

30

 

4

Zo

Techniki badań w kryminologii

30

 

 

30

2

Z

Współczesne teorie socjologiczne

30

 

 

30

2

Zo

11

Diagnostyka problemów społecznych

30

 

 

30

3

E

Diagnostyka psychologiczna

30

 

 

30

2

Zo

Warsztaty edukacji obywatelskiej i samorządowej

30

 

30

 

2

Zo

SPSS

30

 

30

 

2

Zo

Europejskie systemy opieki, resocjalizacji i pomocy

30

 

 

30

2

Zo

11

Probacja i izolacja w ujęciu pedagogiki dorosłych

60

30

30

 

4

E

Teoretyczne podstawy metodyki resocjalizacji

30

 

 

30

3

E

Diagnostyka jednostek i środowisk wychowawczych

30

 

 

30

2

Zo

Wzory kultur

60

30

30

 

4

Zo

11

Makrospołeczne uwarunkowania ruchów migracyjnych

60

30

30

 

5

E

Struktura procesu konfliktowego

30

15

15

 

2

Zo

Rewitalizacja i pedagogika publiczna

30

30

 

 

3

E

11

Innowacje

30

30

 

 

3

E

 

Projektowanie innowacji

30

 

 

30

2

Zo

 

Fundusze/projekty

30

 

30

 

3

Zo

 

 

 

II rok semestr letni

 

Przedmioty wspólne

 

Lp

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

wykład

ćwiczenia

konwersatorium

punkty ECTS

forma zaliczenia

1

Socjologia dewiacji i kontroli społecznej

60

30

30

 

4

E

2

Metody badań społecznych

60

30

30

 

5

E

3

Prawo rodzinne i nieletnich

30

15

15

 

2

Zo

4

Wychowanie fizyczne

30

 

30

 

0,5

Zo

5

Język obcy                                               wraz z egzaminem certyfikującym

60

 

60

 

2

 

 

 

 

 

2

 

6

Przedmioty fakultatywne

30

 

 

30

3

E/Zo

 

 

Specjalizacje

 

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

wykład

ćwiczenia

konwersatorium

punkty ECTS

forma zaliczenia

łączna liczba punktów ECTS

psychologia sądowa i penitencjarna

 

30

30

 

5

E

12

Socjologia przestępczości w Polsce

 

 

 

60

5

Zo

Techniki badań w kryminologii

 

 

 

30

2

E

Socjologia w pracy socjalnej

 

 

 

30

2

Zo

12

Socjologia bezrobocia i marginalności społecznej

 

 

 

30

2

Zo

Problem społeczny narkomanii – programy przeciwdziałania

 

 

 

45

4

E

Globalizacja i regionalizacja; procesy pozytywne i patologie społeczne

 

30

15

 

4

E

Animacja kulturowa środowisk lokalnych

 

 

 

30

2

Zo

12

Metodyka pracy wychowawczo-korekcyjnej z grupą

 

30

30

 

5

E

Współczesne nurty w wychowaniu resocjalizującym

 

 

 

30

3

E

Podstawy nauczania resocjalizującego

 

 

 

30

2

Zo

Antropologia kulturowa

 

 

 

30

3

E

12

Typologia grup migrantów

 

15

15

 

2

Zo

Wzory integracji społecznej w epoce postmodernistycznej

 

30

30

 

4

E

Mniejszości narodowe i pogranicza kulturowe w Polsce

 

 

 

30

3

Zo

Wspólnota lokalna i jej organizacja

30

30

 

 

3

E

12

Lokalna polityka i partycypacja publiczna

30

30

 

 

3

E

 

Biografia i pamięć miejsca

30

 

 

30

2

Zo

 

Przedsiębiorczość w działaniach społecznych

30

 

 

30

2

Zo

 

Architektura i kształtowanie przestrzeni

30

 

 

30

2

Zo

 

 

 

III rok Semestr zimowy

 

Przedmioty wspólne

 

Lp

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

wykład

ćwiczenia

konwersatorium

punkty ECTS

forma zaliczenia

1

Polityka społeczna

30

15

15

 

3

E

2

Historia myśli społecznej

30

 

 

30

2

Zo

3

Dzieje kultur penalnych

60

30

30

 

4

E

4

Konflikt kultur i zróżnicowanie społeczne

30

30

 

 

2

E

5

Seminarium licencjackie wraz z pracą licencjacką

30

 

30

 

2

Zo

 

 

Specjalizacje

 

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

wykład

ćwiczenia

konwersatorium

punkty ECTS

forma zaliczenia

łączna liczba punktów ECTS

Kryminologia porównawcza

30

 

 

30

2

Zo

17

Polityka kryminalna porównawcza

30

 

 

30

2

Zo

Penologia

30

15

15

 

3

Zo

Prawo i polityka penitencjarna

60

30

30

 

5

E

Socjologia instytucji totalnej

60

30

30

 

5

E

Aksjologia rozwiązywania

30

15

15

 

2

Zo

17

problemów społecznych

 

Socjologia prawa

45

30

 15

 

3

Zo

Migracje; aspekty polityczne i społeczno-kulturowe

45

 

 

45

3

E

Kulturowe i społeczne relacje płci

30

 

 

30

3

E

Problemy alkoholowe

30

 

 

30

2

Zo

Badania ewaluacyjne rozwiązywania problemów społecznych

30

 

 

30

3

Zo

Twórcza resocjalizacja w środowisku lokalnym

60

 

 

60

5

E

17

Warsztat metodyki resocjalizacji

60

 

 

60

5

Zo

Metodyka kultury fizycznej

30

 

 

30

2

Zo

Projekty profilaktyczno-wychowawcze

60

 

 

60

5

E

Religie świata

60

30

30

 

4

E

17

Tożsamość kulturowa w epoce globalizacji

30

15

15

 

3

Zo

Podstawy prawne polityki wobec migrantów

60

30

30

 

4

E

Imigranci w Polsce

30

15

15

 

3

Zo

Mediacje i negocjacje w konfliktach

30

15

15

 

3

Zo

Usługi społeczne

30

 

 

30

2

Zo

17

Animacja społeczna

30

 

 

30

2

Zo

 

Marketing terytorialny

30

 

 

30

2

Zo

 

Partnerstwo i sieci społeczne

30

 

 

30

2

Zo

 

Poradnictwo i rzecznictwo społeczne 

30

 

 

30

2

Zo

 

Nowe wspólnoty, przestrzenie i ruchy społeczne

30

 

 

30

2

Zo

 

Organizacje pozarządowe i wolontariat

30

 

 

30

2

Zo

 

Aktywna integracja społeczna

30

 

 

30

3

Zo

 

 

 

III rok semestr letni

 

Przedmioty wspólne

 

Lp

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

wykład

ćwiczenia

konwersatorium

punkty ECTS

forma zaliczenia

1

Psychologia społeczna

30

15

15

 

4

E

2

Przedmioty fakultatywne

30

 

 

30

3

E/Zo

3

Seminarium licencjackie wraz z pracą licencjacką

30

 

30

 

2

Zo

 

 

 

 

10

 

4

Praktyka zawodowa

60

 

 

 

4

Zo

 

 

Specjalizacje

 

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

wykład

ćwiczenia

konwersatorium

punkty ECTS

forma zaliczenia

łączna liczba punktów ECTS

Terroryzm i inne formy przestępczości ponadnarodowej

30

 

 

30

3

Zo

8

 

Polityka Unii Europejskiej wobec przestępczości

30

 

 

30

3

Zo

Przestępczość a zmiana społeczna

30

15

15

 

2

E

Prawne podstawy rozwiązywania problemów społecznych

30

 

 

30

3

Zo

8

 

Rozwiązywanie problemów społecznych w społecznościach lokalnych - warsztaty

30

 

30

 

2

Zo

Socjologia kultury i religii

30

 

 

30

3

E

Aksjologia wychowania resocjalizującego

30

 

 

30

3

Zo

8

Pedagogiczne podstawy kurateli sądowej

30

 

 

30

3

Zo

Metodyka ewaluacji

30

 

 

30

2

Zo

Problemy psychiczne w procesie adaptacji kulturowej migrantów

30

15

15

 

3

Zo

8

 

3

Struktura systemu integrującego migrantów w Polsce

30

15

15

 

3

E

Metodyka pracy socjalnej i doradczej z migrantami i uchodźcami

30

 

 

30

2

Zo

Komunikacja społeczna i mediacja

30

 

30

 

3

Zo

8

Warsztaty kreatywności

30

 

30

 

3

Zo

 

Aktywna integracja społeczna

30

 

30

 

2

E