Praktyka pedagogiczna

Zaświadczenia potwierdzające przygotowanie pedagogiczne dla absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego - informacja

 

 

 

PRAKTYKA PEDAGOGICZNA I UPRAWNIENIA PEDAGOGICZNE

 

Począwszy od roku akademickiego 2012/2013 UPRAWNIENIA PEDAGOGICZNE mogą uzyskać studenci wszystkich specjalizacji pod warunkiem zaliczenia ogólnie obowiązujących przedmiotów z zakresu psychologii i pedagogiki przewidzianych programem studiów oraz – dodatkowo – przedmiotów: "Metodyka pracy wychowawczo-korekcyjnej z grupą" (60 godzin) oraz "Warsztat metodyki resocjalizacji" (60 godzin) (można je zaliczać na poczet wymaganych programem studiów przedmiotów fakultatywnych), a także odbycia dodatkowej praktyki pedagogicznej w wymiarze 150 godzin.  Informacja o zasadach odbywania praktyki pedagogicznej poniżej.

 

Jednocześnie, zgodnie z obowiązującymi obecnie Krajowymi Ramami Kwalifikacyjnymi trzy zasadnicze elementy składowe procesu edukacyjnego: wiedza, umiejętności oraz kompetencje społeczne i personalne mają również zastosowanie w odniesieniu do praktyki pedagogicznej. Dlatego podane w  załączniku Krajowe Ramy kwalifikacyjne – praktyka pedagogiczna informacje należy wykorzystać w procesie przygotowania się do odbywania praktyki: począwszy od  opracowania Ramowego programu praktyki, jak również w trakcie realizacji programu praktyki oraz opracowywania dokumentów sprawozdawczych, (które są podstawą zaliczenia praktyki przez Pełnomocnika Dyrektora IPSiR UW ds. Praktyk Studenckich).

 

 

Opiekunem praktyk pedagogicznych w IPSiR UW jest dr Paweł Szczepaniak.

Pełnomocnikiem Dyrektora IPSiR UW ds. Praktyk Studenckich jest dr hab. prof. UW Elżbieta Budakowska.

 

 

Zasady odbywania praktyk pedagogicznych

w IPSiR UW  - 

w roku akademickim  2013/2014 i  2014/2015

Studia stacjonarne i niestacjonarne

 

 W  semestrze letnim roku akademickiego 2013/2014 studenci II roku  mogą podjąć już praktyki pedagogiczne, niezbędne obok  wymaganych przedmiotów, do  uzyskania: 

- uprawnień pedagogicznych zezwalających na zatrudnienie w placówkach podlegających Ministerstwu Edukacji Narodowej.

Praktykę w wymiarze 150 godzin należy zakończyć do  30 kwietnia 2015 roku, a jeśli była podjęta wcześniej do 30 kwietnia 2014 roku.

1. Student, który chce uzyskać uprawnienia pedagogiczne zezwalające na zatrudnienie  w placówkach podlegających Ministerstwu Edukacji Narodowej i być w przyszłości zatrudnionym z Karty Nauczyciela, powinien (oprócz zaliczenia odpowiednich przedmiotów) odbyć praktykę w placówce podlegającej MEN, zatrudniającej osoby z Karty Nauczyciela. Opiekunem praktyki ze strony placówki powinien być pracownik zatrudniony na stanowisku nauczyciela dyplomowanego lub mianowanego. Fakt ten należy potwierdzić odpowiednim dokumentem stwierdzającym,       że opiekun spełniał w/w warunek (Poświadczenie o zatrudnieniu opiekuna praktyki z Karty Nauczyciela).

2. Student, który chce uzyskać  uprawnienia pedagogiczne  może  odbywać  praktykę w:  szkołach,  przedszkolach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii (MOS) oraz w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych (MOW). 

3. Student może odbyć praktykę w jednej lub w  dwóch wybranych przez siebie placówkach, spełniających wymagania określone w punkcie 1, po uzyskaniu akceptacji ze strony przedstawiciela specjalizacji Wychowanie resocjalizujące.       

4. Student ustala samodzielnie miejsce odbywania praktyki i zgłasza  je przed rozpoczęciem praktyki  przedstawicielowi specjalizacji Wychowanie resocjalizujące  wraz z Ramowym programem praktyki celem uzyskania jego akceptacji, a następnie uzyskuje akceptację na Ramowym programie praktyki  Pełnomocnika Dyrektora IPSiR ds. Praktyk Studenckich.

5. Następnie doprowadza do podpisania między IPSiR a wybraną instytucją Porozumienia    w sprawie organizacji praktyki wraz z dołączonym Ramowym programem praktyki   i dokładnie określonym terminem odbywania praktyki.

6. Jeden egz. podpisanego  Porozumienia w sprawie organizacji praktyki  wraz z dołączonym Ramowym programem praktyki  student zachowuje i dołącza do dokumentów przedstawianych Pełnomocnikowi ds. praktyk celem zaliczenia praktyk..      

7. Student musi być ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)  w okresie odbywania praktyki. Studenta ubezpiecza Uniwersytet Warszawski, pod warunkiem, że student poda opiekunowi praktyk pedagogicznych do dnia 6 czerwca 2014 roku  lub do dnia 15 października 2013 roku (stosownie do terminu rozpoczęcia praktyki) oraz poda nr PESEL, datę rozpoczęcia praktyki i zakończenia praktyki. Dane te będą stanowiły podstawę do ubezpieczenia studentów od nieszczęśliwych wypadków na czas odbywania praktyki.

8. Instytut nie zwraca studentowi żadnych kosztów z tytułu odbywania praktyki.

9. Instytut nie jest zobligowany do wypłaty wynagrodzenia za czynności wykonane przez opiekuna praktyk w Instytucji, w której student odbywa praktykę.

Warunki zaliczenia praktyki

Zaliczenia praktyki dokonuje Pełnomocnik Dyrektora IPSiR UW ds. Praktyk Studenckich, dr hab. prof. UW Elżbieta Budakowska,  na podstawie analizy dostarczonej dokumentacji w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2014 r. oraz 30 kwietnia 2015 r.,  zawierającej:

1.     -  Porozumienie w sprawie organizacji praktyki  wraz z Ramowym programem praktyki

2.  - Sprawozdanie z przebiegu praktyki wraz z planem pracy

3.   -Zaświadczenie o odbyciu praktyki (wypełnione przez Instytucję)

4.  -Poświadczenie  o zatrudnieniu opiekuna praktyki pedagogicznej z Karty Nauczyciela (wypełnione przez instytucję).

Stosowne pliki student powinien pobrać ze strony internetowej Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, zakładka: Zasady odbywania praktyk w IPSiR.