Studia I stopnia - praca socjalna

Zasady odbywania praktyk zawodowych

na studiach pierwszego stopnia

Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji

Uniwersytetu Warszawskiego

 na kierunku praca socjalna

 

 

 

Postanowienia ogólne

 

1. Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, zwany dalej „Instytutem”, organizuje          w ramach programu kształcenia praktyki zawodowe stanowiące integralną część studiów, działając      na podstawie art. 166 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365), Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12.07.2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz Regulaminu studiów na Uniwersytecie Warszawskim.

 

2. Student studiów pierwszego stopnia  na kierunku praca socjalna zobowiązany jest do odbycia w trakcie studiów  praktyki zawodowej wynikającej ze standardów kształcenia lub z odrębnych przepisów dla poszczególnych uprawnień zawodowych w wymiarze nie krótszym niż: 210 godzin praktyk zawodowych za co otrzymuje zaliczenie i 7 punktów ECTS na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

 

Cele praktyk

 

3. Studenckie praktyki  zawodowe mają w szczególności na celu:

         poszerzenie wiedzy z zakresu pracy socjalnej, zdobytej w trakcie dotychczasowych studiów i rozwijanie umiejętności jej wykorzystania,

         poznanie specyfiki środowiska zawodowego,

         kształtowanie konkretnych umiejętności zawodowych związanych bezpośrednio z miejscem odbywania praktyki,

         kształtowanie umiejętności skutecznego komunikowania się w organizacji, współpracy z innymi specjalistami, pracy w zespole interdyscyplinarnym

         poznanie funkcjonowania struktury organizacyjnej, zasad organizacji pracy i podziału kompetencji, procedur, procesu planowania pracy, kontroli,

         doskonalenie umiejętności organizacji pracy własnej, pracy zespołowej, efektywnego zarządzania czasem, sumienności, odpowiedzialności za powierzone zadania,

         doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym w sytuacjach zawodowych.

 

Organizacja praktyk

 

4. Za nadzór nad organizacją i przebiegiem praktyk zawodowych odpowiada Pełnomocnik Dyrektora IPSiR UW ds. Praktyk Studenckich, zwany dalej Pełnomocnikiem  ds. praktyk.

 

5. Ewidencję studentów, którzy odbyli praktyki, z uwzględnieniem niezbędnych danych prowadzi wyznaczony pracownik dziekanatu ds. obsługi praktyk wykorzystując do tego celu aplikację informatyczną.

 

Miejsce odbywania praktyk

 

6. Praktyka  może się odbywać w jednostkach gospodarczych, jednostkach administracji państwowej, administracji samorządowej, instytucjach społecznych, placówkach oświatowych, służby zdrowia, kultury, instytucjach naukowo-badawczych, lub innych jednostkach organizacyjnych – zwanych dalej "Instytucją/Firmą" – jeżeli charakter odbywanej przez studenta praktyki zawodowej będzie zgodny z profilem kierunku  praca socjalna.

7. Praktyka może się odbywać w ramach realizowanych programów Unii Europejskiej, wymian zagranicznych skierowanych do studentów.

8. Studenci mogą odbywać praktyki w samodzielnie wybranych przez siebie Instytucjach/Firmach, zgodnie z profilem kierunku praca socjalna i w ramach liczby godzin dydaktycznych przewidzianych planem studiów.

 

9. Student może skorzystać z oferty praktyk, przedstawionych przez Pełnomocnika ds. praktyk lub elektronicznej bazy danych utworzonej przez działające w Uniwersytecie Biuro Zawodowej Promocji Absolwentów (BZPA), jeśli praktyka jest zgodna z profilem kierunku praca socjalna. Baza jest dostępna na stronie internetowej BZPA – www.biurokarier.uw.edu.pl

 

 

Termin praktyk

 

10. Studenci na kierunku pracy socjalnej odbywają praktyki zawodowe w następującym trybie: 90 godzin praktyk zawodowych na I roku studiów w semestrze letnim, 120 godzin praktyk zawodowych na II roku studiów w semestrze letnim na studiach stacjonarnych i zaocznych. Ponadto odbywają na III roku 60 godz. Praktyki dyplomowej, zaliczanej przez promotora (oddzielny regulamin na stronie Internetowej IPSiR).

Zaliczenie praktyk odbywa się zgodnie z ogłoszonymi dla poszczególnych lat studiów terminami.

 

Formy praktyk

 

11. Ustala się następujące formy praktyk:

 

11.1. Praktyka zorganizowana – student korzysta z przygotowanej przez Uniwersytet oferty praktyk wynikającej z zawartych umów długoterminowych i dostępnej w Biurze Zawodowej Promocji Absolwentów;

 

11.2. Praktyka indywidualna – student inicjuje podpisanie porozumienia z Instytucją/Firmą,    a Wydział sprawuje nadzór merytoryczny i organizacyjny nad przebiegiem praktyki;

 

11.3. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych na okres co najmniej trzech  miesiięcy w Instytucji/Firmie na stanowisku zgodnym z profilem kierunku pracy socjalnej ;

 

11.4. Prowadzenie własnej działalności gospodarczej, jeśli będzie zgodna z profilem kierunku pracy socjalnej ;

 

11.5 W ramach zorganizowanej przez uczelnię działalności na rzecz Uniwersytetu i poza nim, pozwalającej osiągnąć cele praktyki zgodnie z profilem kierunku pracy socjalnej, m.in. jak.:

·         realizacja projektów w ramach działalności kół naukowych,

·         udział w realizacji prac naukowo-badawczych,

·         udział w zleconych Uniwersytetowi projektach, np. wdrożeniowych,

·         organizacja imprez, w tym spotkań z młodzieżą szkół średnich

·         udział w akcjach promujących Uniwersytet,

·         organizacja życia kulturalnego i  naukowego Uniwersytetu,

 

 

12. Możliwe jest odbywanie praktyki  zawodowej w instytucjach Unii Europejskiej.

 

13. Zorganizowanie praktyki zawodowej może być również wynikiem inicjatywy studenta, przy współpracy z jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu, wymaga jednak zaakceptowania przez Pełnomocnika ds. praktyk.

 

 

 

 

Obowiązki studenta odbywającego praktykę

 

14. Przed rozpoczęciem praktyki zawodowej student powinien zapoznać się z zasadami odbywania praktyki na kierunku praca socjalna, a w szczególności z warunkami zaliczenia praktyki.

 

15. Przed rozpoczęciem praktyki zawodowej , student powinien:

·         wybrać Instytucję/Firmę, uzgodnić program praktyki z  opiekunem wyznaczonym w ramach  kierunku praca socjalna  w IPSiR;

·         następnie nawiązać kontakt z wybraną Instytucją/Firmą i  przedłożyć jej przedstawicielowi wstępnie ramowy plan praktyk celem wspólnego doprecyzowania programu  i warunków odbywania praktyk;

·         po uzyskaniu wstępnej akceptacji z obu stron, przystąpić do dokładnego wypełnienia stosownych dokumentów (Porozumienie w sprawie organizacji praktyk wraz z  Ramowym programem praktyk) celem uzyskania koniecznych podpisów i dopełnienia formalności związanych z dokumentacją praktyk; dokumenty winny być starannie wypełnione w dwóch egzemplarzach: z czego jeden komplet powinien  być przekazany  Instytucji/Firmie przed rozpoczęciem praktyki, a drugi  zachowany u studenta do czasu rozliczenia praktyki.

·         Dokumenty nie mogą być dostarczone do Instytucji/Firmy bez  akceptacji programu i terminu praktyki  przez  opiekuna praktyk ze strony kierunku praca socjalna oraz  Pełnomocnika ds. praktyk;

 

 

16. W przypadku korzystania z praktyki zorganizowanej należy uzgodnić program i termin     z  Pełnomocnikiem ds. praktyk, a z Biura Zawodowej Promocji Absolwentów uzyskać skierowanie do odbycia praktyki.

 

17. Student zobowiązany jest do zrealizowania praktyki zawodowej zgodnie z ustalonym programem,      a ponadto do:

         przestrzegania zasad odbywania praktyki określonych przez Uniwersytet

         przestrzegania ustalonego przez organizatora praktyki porządku i dyscypliny pracy,

         przestrzegania zasad BHP i ochrony przeciwpożarowej,

         przestrzegania zasad zachowania tajemnicy służbowej i państwowej oraz ochrony poufności danych w zakresie określonym przez organizatora praktyki.

 

18. Ze strony internetowej Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji; zakładka: ZASADY ODBYWANIA PRAKTYK W IPSiR, Załączniki,  student powinien (w zależności od potrzeb)  pobrać stosowny/e/ plik/i:

          Porozumienie w sprawie organizacji praktyki między Uniwersytetem              i Instytucją/Firmą  wraz z Ramowym programem praktyki

          Zaświadczenie o odbyciu praktyki  (wypełnia Instytucja/Firma)

          Sprawozdania z przebiegu praktyk

 

oraz jeśli zaistnieje taka potrzeba:

         Wniosek o zaliczenie praktyki na podstawie zatrudnienia, prowadzenia działalności gospodarczej lub podejmowanie innych form działalności  zgodnie z profilem kierunku pracy socjalnej.

 

 

Warunki zaliczenia praktyki

 

19. Zaliczenia praktyki zawodowej dokonuje Pełnomocnik ds. praktyk na podstawie stosownych dokumentów:

1.      Porozumienia w sprawie organizacji praktyki studenckiej wraz z Ramowym programem praktyki

2.      Sprawozdania z przebiegu praktyki

3.      Zaświadczenia o odbyciu praktyki (wypełnionego przez Instytucję/Firmę),

 

a w uzasadnionych wypadkach na podstawie:

4.      Wniosku o zaliczenie praktyki na podstawie zatrudnienia, prowadzenia działalności gospodarczej lub podejmowania innych form działalności (jeśli ta forma zaliczenia praktyki została wcześniej zaakceptowana przez  Pełnomocnika ds. praktyk).

 

 

20. Zaświadczenie o odbyciu praktyki w Instytucji/Firmie winno zawierać zgodnie                   z załączonym wzorem:

·         pieczęć Instytucji/Firmy,

·         dane studenta,

·         dane Instytucji/Firmy,

·         termin i wymiar godzin praktyki,

·         zagadnienia, z jakimi zapoznał się student w trakcie praktyki,

·         ogólną opinię o praktykancie,

·         ogólną ocenę odbytej praktyki,

·         imienną pieczęć osoby upoważnionej do potwierdzenia odbycia praktyki.

 

21. Zaliczenia praktyki  zawodowej na podstawie zatrudnienia w Instytucji/Firmie na stanowisku zgodnym z profilem kierunku pracy socjalnej dokonuje Pełnomocnik ds. praktyk opierając się na złożonym wniosku wraz z zaświadczeniem potwierdzającym zatrudnienie studenta i opisem zakresu obowiązków.

 

22. Zaliczenia praktyki  zawodowej na podstawie prowadzenia własnej działalności gospodarczej zgodnej z profilem kierunku pracy socjalnej dokonuje Pełnomocnik ds. praktyk opierając się na złożonym wniosku wraz z dokumentem potwierdzającym prowadzenie działalności gospodarczej przez studenta.

 

23. Zaliczenia praktyki na podstawie podejmowanych innych form działalności wewnątrz-uniwersyteckiej i pozauniwersyteckiej zgodnej z profilem kierunku pracy socjalnej dokonuje Pełnomocnik ds. praktyk w oparciu o złożony wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi podjęcie określonej działalności, pozwalającej osiągnąć cele praktyki.

 

24. Warunkiem zaliczenia praktyki zawodowej  jest wywiązanie się z zadań i programu określonej praktyki oraz przedłożenie przez studenta stosownego zaświadczenia.

25.  Formalnym wyrazem zaliczenia praktyki  zawodowej jest dokonanie przez Pełnomocnika ds. praktyk wpisów wg obowiązujących na Uniwersytecie zasad.

 

 

 

Postanowienia końcowe

 

26. Student musi być ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) w okresie odbywania praktyki zawodowej.

 

27. Studenta odbywającego praktykę zawodową w terminie przewidzianym planem studiów ubezpiecza Uniwersytet.

 

28. Student decydujący się na odbycie praktyki zawodowej w innym terminie niż przewidziany planem studiów, musi ubezpieczyć się we własnym zakresie i udokumentować ten fakt wobec Pełnomocnika ds. praktyk przed rozpoczęciem praktyki.

 

29. Wydział nie zwraca studentowi żadnych kosztów z tytułu odbywania praktyki.

 

30. W przypadku, gdy Instytucja/Firma zdecyduje o możliwości otrzymania przez studenta wynagrodzenia z tytułu wykonanej w trakcie odbywania praktyki, stosowna umowa zawierana jest pomiędzy Instytucją/Firmą  a studentem, bez pośrednictwa Uniwersytetu.

 

31. Zasady odbywania praktyki przez studenta zagranicznego przyjeżdżającego do Uniwersytetu są analogiczne jak studentów polskich, o ile dziekan zobligowany umowami międzynarodowymi nie postanowi inaczej.

 

32. W przypadku odbywania praktyk finansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz z innych krajowych i zagranicznych środków finansowych stosowane są odpowiednie przepisy i zasady wynikające z zawartych przez Uniwersytet umów.

 

33. Student ma prawo do odbycia praktyki nie wynikającej z planu studiów. Za organizację tych praktyk na Uniwersytecie Warszawskim odpowiada Biuro Zawodowej Promocji Absolwentów.

 

 

Załączniki do Zasad odbywania praktyk na studiach pierwszego stopnia:

(dostępne w Internecie na stronie IPSiR w zakładce: ZASADY ODBYWANIA PRAKTYK W IPSiR, Załączniki)

 

1. Porozumienie w sprawie organizacji praktyki  wraz z Ramowym programem praktyki

2. Sprawozdanie z przebiegu praktyki

3. Zaświadczenie o odbyciu praktyki (do wypełnienia przez Instytucję/Firmę)

4. Wniosek o zaliczenie praktyki na podstawie zatrudnienia, prowadzenia działalności gospodarczej lub podejmowania innych form działalności  (w uzasadnionych przypadkach)