Studia I i II stopnia >> Zasady odbywania praktyk w IPSiR >> Studia I stopnia - profilaktyka społeczna i resocjalizacja

Studia I stopnia - profilaktyka społeczna i resocjalizacja

Zasady odbywania praktyk

na studiach pierwszego stopnia

Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji

Uniwersytetu Warszawskiego

na kierunku profilaktyka społeczna i resocjalizacja

 

 

 

Postanowienia ogólne

 

1. Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, zwany dalej „Instytutem”, organizuje w ramach programu kształcenia praktyki stanowiące integralną część studiów, działając na podstawie art. 166 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365), Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12.07.2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz Regulaminu studiów na Uniwersytecie Warszawskim.

 

2. Student studiów pierwszego stopnia zobowiązany jest do odbycia w trakcie studiów praktyki wynikającej ze standardów kształcenia lub z odrębnych przepisów dla poszczególnych uprawnień zawodowych w wymiarze nie krótszym niż 60 godzin na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych wieczorowych i 40 godzin na studiach niestacjonarnych zaocznych, za co otrzymuje zaliczenie i 4 punkty ECTS.

 

Cele praktyk

 

3. Studenckie praktyki mają w szczególności na celu:

 

  • poszerzenie wiedzy w zakresie profilaktyki społecznej i resocjalizacji zdobytej w trakcie dotychczasowych studiów i rozwijanie umiejętności jej wykorzystania, a szczególnie umiejętności zdobytych w dziedzinie wybranej przez studenta specjalizacji,
  • zapoznanie studenta ze specyfiką środowiska zawodowego,
  • kształtowanie konkretnych umiejętności zawodowych związanych bezpośrednio z miejscem odbywania praktyki,
  • kształtowanie umiejętności skutecznego komunikowania się w organizacji, współpracy z innymi specjalistami, pracy w zespole interdyscyplinarnym,
  • poznanie funkcjonowania struktury organizacyjnej, zasad organizacji pracy i podziału kompetencji, procedur, procesu planowania pracy, kontroli,
  • doskonalenie umiejętności organizacji pracy własnej, pracy zespołowej, efektywnego zarządzania czasem, sumienności, odpowiedzialności za powierzone zadania,
  • doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym w sytuacjach zawodowych.  

 

Organizacja praktyk

 

4. Za nadzór nad organizacją i przebiegiem praktyk odpowiada Pełnomocnik Dyrektora IPSiR UW ds. Praktyk Studenckich.

 

5. Ewidencję studentów, którzy odbyli praktyki, z uwzględnieniem niezbędnych danych prowadzi wyznaczony pracownik dziekanatu ds. obsługi praktyk, wykorzystując do tego celu aplikację informatyczną.

 

Miejsce odbywania praktyk

 

6. Praktyka może się odbywać w jednostkach gospodarczych, jednostkach administracji państwowej, administracji samorządowej, instytucjach społecznych, placówkach oświatowych, służby zdrowia, kultury, instytucjach naukowo-badawczych, m.in. w instytucjach profilaktyczno-resocjalizacyjnych, zakładach karnych, Policji, zakładach wychowawczych, ośrodkach pomocy społecznej, ośrodkach dla uzależnionych, ośrodkach dla imigrantów, lub innych jednostkach organizacyjnych – zwanych dalej "Instytucją/Firmą" – jeżeli charakter odbywanych przez studenta praktyk będzie zgodny z profilem kierunku studiów i zaakceptowany.

 

7. Praktyka może się odbywać w ramach realizowanych programów Unii Europejskiej, wymian zagranicznych skierowanych do studentów,  zgodnych z profilem kierunku studiów, po wcześniejszym uzyskaniu akceptacji ze strony Pełnomocnika  ds. praktyk .

 

8. Studenci mogą odbywać praktyki w samodzielnie wybranych przez siebie Instytucjach/Firmach, zgodnie z profilem kierunku studiów i w ramach liczby godzin dydaktycznych przewidzianych planem studiów.

 

9. Student może skorzystać z oferty praktyk, przedstawionych przez Pełnomocnika ds. praktyk lub elektronicznej bazy danych utworzonej przez działające w Uniwersytecie Biuro Zawodowej Promocji Absolwentów (BZPA). Baza jest dostępna na stronie internetowej BZPA – www.biurokarier.uw.edu.pl

 

 

Termin praktyk

 

10. Studenci odbywają praktyki w terminie od IV do VI semestru studiów. Zaliczenie praktyk odbywa się w VI semestrze.

 

 

Formy praktyk

 

11. Ustala się następujące formy praktyk:

 

11.1. Praktyka zorganizowana – student korzysta z przygotowanej przez Uniwersytet oferty praktyk wynikającej z zawartych umów długoterminowych i dostępnej w Biurze Zawodowej Promocji Absolwentów;

 

11.2. Praktyka indywidualna – student inicjuje podpisanie porozumienia z Instytucją/Firmą, a Wydział sprawuje nadzór merytoryczny i organizacyjny nad przebiegiem praktyki;

 

11.3. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych na okres co najmniej trzech  miesięcy  w  Instytucji/Firmie na stanowisku zgodnym z profilem kierunku studiów;

 

11.4. Prowadzenie własnej działalności gospodarczej zgodnej z profilem kierunku studiów, po okazaniu potwierdzających to dokumentów;

 

11.5 W ramach zorganizowanej przez uczelnię działalności na rzecz Uniwersytetu i poza nim, pozwalającej osiągnąć cele praktyki zgodnie z profilem kierunku studiów, m.in. jak.:

·         realizacja projektów w ramach działalności kół naukowych,

·         udział w realizacji prac naukowo-badawczych,

·         udział w zleconych Uniwersytetowi projektach, np. wdrożeniowych,

·         organizacja imprez zgodnych z profilem kierunku studiów,

·         organizowanie spotkań z młodzieżą szkół średnich zgodnie z profilem kierunku studiów,

·         udział w akcjach promujących Uniwersytet.

·        

·        

12. Możliwe jest odbywanie praktyki w instytucjach Unii Europejskiej.

 

13. Zorganizowanie praktyki może być również wynikiem inicjatywy studenta, przy współpracy z jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu, wymaga jednak zaakceptowania przez Pełnomocnika ds. praktyk.

 

Obowiązki odbywającego praktykę

 

14. Przed rozpoczęciem praktyki student powinien zapoznać się z zasadami odbywania praktyki, a w szczególności z warunkami zaliczenia praktyki.

 

15. Przed rozpoczęciem praktyki, student powinien:

·        uzgodnić program i warunki odbywania praktyki z opiekunem w Instytucji/Firmie,

·        uzyskać akceptację programu i terminu praktyki u opiekuna ze strony specjalizacji  IPSiR i Pełnomocnika ds. praktyk;

·        dostarczyć do Instytucji/Firmy wystawione przez Uniwersytet porozumienie w sprawie organizacji praktyk.

 

16. W przypadku korzystania z praktyki zorganizowanej należy uzgodnić program i termin z Pełnomocnikiem ds. praktyk, a z Biura Zawodowej Promocji Absolwentów uzyskać skierowanie do odbycia praktyki.

 

17. Student zobowiązany jest do zrealizowania praktyki zgodnie z ustalonym programem, a ponadto do:

         przestrzegania zasad odbywania praktyki określonych przez Uniwersytet

         przestrzegania ustalonego przez organizatora praktyki porządku i dyscypliny pracy,

         przestrzegania zasad BHP i ochrony przeciwpożarowej,

         przestrzegania zasad zachowania tajemnicy służbowej i państwowej oraz ochrony poufności danych w zakresie określonym przez organizatora praktyki.

 

18. Ze strony internetowej Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji; zakładka: Zasady odbywania  praktyk w IPSiR student powinien  pobrać stosowny/e/ plik/i:

·        Porozumienie w sprawie organizacji praktyk studenckich  między Uniwersytetem i Instytucją/Firmą  wraz z Ramowym programem praktyki

·         Zaświadczenie o odbyciu praktyki   (wypełnia Instytucja/Firma)                                    

·         Sprawozdanie z przebiegu praktyki

 

         oraz w uzasadnionych przypadkach Wniosek o zaliczenie praktyki na podstawie zatrudnienia, prowadzenia działalności gospodarczej , po wcześniejszym uzyskaniu akceptacji Pełnomocnika ds. praktyk.

        

  

Warunki zaliczenia praktyki

 

19. Zaliczenia praktyki dokonuje Pełnomocnik  Dyrektora IPSiR UW ds. Praktyk  Studenckich na podstawie stosownych dokumentów:

·        Porozumienia w sprawie organizacji praktyk studenckich wraz z Ramowym programem praktyki,

·        Sprawozdania z przebiegu praktyki ze szczegółowym opisem czynności i zrealizowanych celów praktyki,

·         Zaświadczenia o odbyciu praktyki (wypełnionego przez Instytucję/Firmę),

 

4.       bądź w uzasadnionych przypadkach,    wniosku o zaliczenie praktyki na podstawie zatrudnienia, prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z profilem studiów (jeśli ta forma praktyk została  wcześniej zaakceptowana przez Pełnomocnika ds. praktyk).

 

 

20. Zaświadczenie o odbyciu praktyki w Instytucji/Firmie winno zawierać zgodnie z załączonym wzorem:

·         pieczęć Instytucji/Firmy,

·         dane studenta,

·         dane Instytucji/Firmy,

·         termin i wymiar godzin praktyki,

·         zagadnienia, z jakimi zapoznał się student w trakcie praktyki,

·         ogólną opinię o praktykancie,

·         ogólną ocenę odbytej praktyki,

·         imienną pieczęć osoby upoważnionej do potwierdzenia odbycia praktyki.

 

21. Zaliczenia praktyki na podstawie zatrudnienia w Instytucji/Firmie na stanowisku zgodnym z profilem kierunku studiów dokonuje Pełnomocnik ds. praktyk, opierając się na złożonym wniosku wraz z zaświadczeniem potwierdzającym zatrudnienie studenta i opisem zakresu obowiązków.

 

22. Zaliczenia praktyki na podstawie prowadzenia własnej działalności gospodarczej zgodniej z profilem kierunku studiów dokonuje Pełnomocnik ds. praktyk, opierając się na złożonym wniosku wraz z dokumentem potwierdzającym prowadzenie  tego rodzaju działalności gospodarczej przez studenta.

 

23. Zaliczenia praktyki na podstawie podejmowanych innych form działalności wewnątrz uniwersyteckiej i pozauniwersyteckiej dokonuje Pełnomocnik ds. praktyk, opierając się na złożonym wniosku oraz dokumentach potwierdzających podjęcie określonej działalności, pozwalającej osiągnąć cele praktyki zgodnie z profilem kierunku studiów.

 

24. Warunkiem zaliczenia praktyki jest wywiązanie się z zadań i programu określonej praktyki oraz przedłożenie przez studenta stosownego zaświadczenia.

 

25. Formalnym wyrazem zaliczenia praktyki jest dokonanie przez Pełnomocnika ds. praktyk wpisów wg obowiązujących na Uniwersytecie zasad.

 

Postanowienia końcowe

 

26. Student musi być ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) w okresie odbywania praktyki.

 

27. Studenta odbywającego praktykę w terminie przewidzianym planem studiów ubezpiecza Uniwersytet.

 

28. Student decydujący się na odbycie praktyki w innym terminie niż przewidziany planem studiów, musi się ubezpieczyć i przedstawić dokument potwierdzający ubezpieczenie Pełnomocnikowi ds. praktyk przed rozpoczęciem praktyki.

 

29. Wydział nie zwraca studentowi kosztów odbywania praktyki.

 

30. W przypadku, gdy Instytucja/Firma zdecyduje o możliwości otrzymania przez studenta wynagrodzenia z tytułu wykonanej  pracy w trakcie odbywania praktyki, stosowna umowa zawierana jest pomiędzy Instytucją/Firmą a studentem, bez pośrednictwa Uniwersytetu.

 

31. Zasady odbywania praktyki przez studenta zagranicznego przyjeżdżającego do Uniwersytetu są analogiczne jak studentów polskich, o ile dziekan zobligowany umowami międzynarodowymi nie postanowi inaczej.

 

32. W przypadku odbywania praktyk finansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz z innych krajowych i zagranicznych środków finansowych stosowane są odpowiednie przepisy i zasady wynikające z zawartych przez Uniwersytet umów.

 

33. Student ma prawo do odbycia praktyki nie wynikającej z planu studiów. Za organizację tych praktyk na Uniwersytecie Warszawskim odpowiada Biuro Zawodowej Promocji Absolwentów.

 

 

 

Załączniki do Zasad odbywania praktyk na studiach pierwszego stopnia :

(dostępne w Internecie na stronie IPSiR)

 

1. Porozumienie w sprawie organizacji praktyki  wraz z Ramowym programem praktyki

2. Zaświadczenie o odbyciu praktyki (do wypełnienia przez Instytucję/Firmę)

3. Sprawozdanie z przebiegu praktyki

i w uzasadnionych przypadkach:

4. Wniosek o zaliczenie praktyki na podstawie zatrudnienia, prowadzenia działalności gospodarczej lub podejmowania innych form działalności.