Sylabusy praktyk

Sylabus specjalizacji Polityki Publiczne

 

Praktyki specjalizacji Polityki Publiczne

 

Sylabus praktyk specjalizacji Migracje i integracja kulturowa

 

Sylabus praktyk specjalizacji prawno-kryminologicznej: studia dzienne, studia zaoczne

 

Studenckie praktyki zawodowe na specjalizacji Rewitalizacja i innowacje społeczne  (studia I stopnia)

 

 

 

 

 

Formularz opisu przedmiotu (formularz sylabusa)

 

A. Informacje ogólne (wypełnia koordynator przedmiotu z wyjątkiem pól Kod przedmiotu, Przyporządkowanie do grupy przedmiotów).

Nazwa przedmiotu (do 200 znaków; w języku polskim i angielskim)

Studenckie praktyki zawodowe

Student placements

Jednostka prowadząca

3401

Jednostka, dla której przedmiot jest oferowany

3401

Kod przedmiotu

< wypełnia pełnomocnik ds. USOS>

Kod ERASMUS

Przyporządkowanie do grupy przedmiotów

< wypełnia pełnomocnik ds. USOS>

Cykl dydaktyczny, w którym przedmiot jest realizowany

I rok, semestr letni

Skrócony opis przedmiotu (do 1000 znaków; w języku polskim i angielskim)

Studenckie praktyki zawodowe stanowią praktyczne uzupełnienie procesu dydaktyczno-edukacyjnego dla studentów i studentek kierunku Praca Socjalna. Odbywają się na pierwszym roku studiów w wymiarze 90h trybu stacjonarnego i niestacjonarnego. Realizowane są w placówkach i instytucjach, w których wykonywana jest praca socjalna. Podstawowym celem praktyk jest przygotowanie studentów i studentek do wykonywania zawodu pracownika socjalnego.

Forma(y)/typ(y) zajęć

Praktyki

Studia stacjonarne: 90h

Warsztaty przygotowujące do praktyk : 10h

Praktyki w placówkach: 80h

Studia niestacjonarne: 90h

Warsztaty przygotowujące do praktyk: 10h

Praktyki w placówkach: 80h

Pełny opis przedmiotu (do 65000 znaków; w języku polskim i angielskim)

W trakcie realizacji studenckich praktyk zawodowych studenci i studentki kierunku Praca Socjalna zdobywają doświadczenie oraz nabywają wiedzę i umiejętności przydatne w profesjonalnej praktyce zawodowej pracownika socjalnego. Zdobywają podstawowe doświadczenie w zakresie współpracy z klientem jak również poznają sposób funkcjonowania placówek i instytucji, w których wykonywana jest praca socjalna. Na pierwszym roku studiów realizowane są w wymiarze 90h. Poprzedzają je warsztaty szkoleniowe, przygotowujące do nawiązywania podstawowego kontaktu pomocowego w wymiarze 10 godz. Placówkami przewidzianymi na praktyki dla pierwszego roku są ośrodki środowiskowej pracy socjalnej prowadzone przez instytucje publiczne lub organizacje pozarządowe (świetlice socjoterapeutyczne, ogniska wychowawcze).

Wymagania wstępne (w języku polskim i angielskim)

Wymagania formalne

Przygotowanie stosownej dokumentacji praktyki i spełnienie związanych z nią wymogów formalnych. Ubezpieczenie.

Założenia wstępne

Efekty uczenia się (do 4000 znaków; w języku polskim i angielskim)

w zakresie wiedzy:

uczestnicy praktyk:

- zapoznają się ze strukturą, organizacją, zasadami funkcjonowania oraz codzienną działalnością placówek i instytucji, w których wykonywana jest praca socjalna

- znają  i potrafią wyjaśnić procedury,  reguły oraz plan pracy, jakim podlega praktyka zawodowa pracowników socjalnych

 - poznają specyfikę sytuacji społecznej i problemów klientów, placówek i instytucji, w których wykonywana jest praca socjalna

w zakresie umiejętności:

- potrafią nawiązać i rozwijać kontakt pomocowy z klientami  placówek i instytucji, w których wykonywana jest praca socjalna

- nabywają umiejętność pracy w zespole oraz współpracy z personelem placówek i instytucji, w których wykonywana jest praca socjalna

w zakresie kompetencji społecznych:

- nabywają kompetencje społeczne i personalne wymagane w praktyce zawodowej pracowników socjalnych

-  potrafią wyrażać swoje opinie odnośnie sposobu funkcjonowania placówek i instytucji, w których wykonywana jest praca socjalna, oraz dyskutować o problemach i aspektach praktyki zawodowej pracowników socjalnych

- nabywają zainteresowanie i wrażliwość odnośnie problemów klientów placówek i instytucji, w których wykonywana jest praca socjalna

Punkty ECTS

3

bilans nakładu pracy studenta:

Warsztaty przygotowujące do praktyk : 10h

Bezpośredni udział w praktykach: 80h

Metody i kryteria oceniania (do 4000 znaków; w języku polskim i angielskim)

Warunkiem przystąpienia do praktyk jest przedłożenie w 2 egz. (nie później niż do końca maja) do akceptacji opiekunowi ds. praktyk na kierunku Praca Socjalna odpowiedniej i właściwie wypełnionej dokumentacji  w postaci: ramowego programu praktyk i porozumienia w sprawie organizacji praktyk studenckich. Następnie uzyskanie akceptacji ze strony  Pełnomocnika i Dyrekcji IPSiR oraz Instytucji, w której odbywana będzie praktyka.

Warunkiem zaliczenia praktyk jest przedłożenie Pełnomocnikowi Dyrektora IPSiR do spraw Praktyk Studenckich odpowiedniej i właściwie wypełnionej dokumentacji  (w 1.egz.) w postaci:  sprawozdania z przebiegu praktyk oraz  zaświadczenia o odbyciu praktyk lub, gdy istnieją ku temu stosowne racje,  wniosku o zaliczenie praktyki na podstawie zatrudnienia zgodnie z kierunkiem studiów. Ponadto należy dołączyć wcześniej podpisane porozumienie wraz z Ramowym programem praktyk.

Sposób zaliczenia

zaliczenie zwykłe

Rodzaj przedmiotu (do 1000 znaków)

Przedmiot obligatoryjny, realizowany na I roku studiów I stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych zaocznych

Sposób realizacji przedmiotu (do 1000 znaków)

w placówkach, w których prowadzona jest praca socjalna

Język wykładowy

 polski

Literatura (do 65000 znaków)

Praktyki zawodowe w ramach przedmiotu (do 1000 znaków)

...

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu

Dr Sebastian Michalik

Prowadzący zajęcia

Dr Sebastian Michalik

Uwagi

 

 

 

 

B. Informacje szczegółowe (wypełnia prowadzący zajęcia, z wyjątkiem pól: Limit miejsc w grupie, Terminy odbywania zajęć, Miejsce odbywania zajęć – pola te prowadzący zajęcia wypełnia w porozumieniu z administracją).

 

Imię i nazwisko wykładowcy (prowadzącego zajęcia/grupę zajęciową)

Stopień/tytuł naukowy

Forma dydaktyczna zajęć (w języku polskim i angielskim)

praktyki

Efekty uczenia się zdefiniowane dla danej formy dydaktycznej zajęć w ramach przedmiotu (w języku polskim i angielskim)

w zakresie wiedzy:

uczestnicy praktyk:

- zapoznają się ze strukturą, organizacją, zasadami funkcjonowania oraz codzienną działalnością placówek i instytucji, w których wykonywana jest praca socjalna

- znają  i potrafią wyjaśnić procedury,  reguły oraz plan pracy, jakim podlega praktyka zawodowa pracowników socjalnych

 - poznają specyfikę sytuacji społecznej i problemów klientów, placówek i instytucji, w których wykonywana jest praca socjalna

w zakresie umiejętności:

- potrafią nawiązać i rozwijać kontakt pomocowy z klientami  placówek i instytucji, w których wykonywana jest praca socjalna

- nabywają umiejętność pracy w zespole oraz współpracy z personelem placówek i instytucji, w których wykonywana jest praca socjalna

w zakresie kompetencji społecznych:

- nabywają kompetencje społeczne i personalne wymagane w praktyce zawodowej pracowników socjalnych

-  potrafią wyrażać swoje opinie odnośnie sposobu funkcjonowania placówek i instytucji, w których wykonywana jest praca socjalna, oraz dyskutować o problemach i aspektach praktyki zawodowej pracowników socjalnych

- nabywają zainteresowanie i wrażliwość odnośnie problemów klientów placówek i instytucji, w których wykonywana jest praca socjalna

Metody i kryteria oceniania dla danej formy dydaktycznej zajęć w ramach przedmiotu (w języku polskim i angielskim)

Warunkiem przystąpienia do praktyk jest przedłożenie w 2 egz. (nie później niż do końca maja) do akceptacji opiekunowi ds. praktyk na kierunku Praca Socjalna odpowiedniej i właściwie wypełnionej dokumentacji  w postaci: ramowego programu praktyk i porozumienia w sprawie organizacji praktyk studenckich. Następnie uzyskanie akceptacji ze strony  Pełnomocnika i Dyrekcji IPSiR oraz Instytucji, w której odbywana będzie praktyka.

Warunkiem zaliczenia praktyk jest przedłożenie Pełnomocnikowi Dyrektora IPSiR do spraw Praktyk Studenckich odpowiedniej i właściwie wypełnionej dokumentacji (w 1.egz.) w postaci:  sprawozdania z przebiegu praktyk oraz  zaświadczenia o odbyciu praktyk lub, gdy istnieją ku temu stosowne racje,  wniosku o zaliczenie praktyki na podstawie zatrudnienia zgodnie z kierunkiem studiów. Ponadto należy dołączyć wcześniej podpisane porozumienie wraz z Ramowym programem praktyk.

Sposób zaliczenia dla danej formy dydaktycznej zajęć w ramach przedmiotu

zaliczenie zwykłe

Zakres tematów (w języku polskim i angielskim)

 

Metody dydaktyczne (w języku polskim i angielskim)

 

Literatura

 

Limit miejsc w grupie

<pole wypełnia prowadzący zajęcia w porozumieniu z administracją>

Terminy odbywania zajęć

<pole wypełnia prowadzący zajęcia w porozumieniu z administracją>

Miejsce odbywania zajęć

<pole wypełnia prowadzący zajęcia w porozumieniu z administracją>.

 

 

 

 

Formularz opisu przedmiotu (formularz sylabusa)

 

A. Informacje ogólne (wypełnia koordynator przedmiotu z wyjątkiem pól Kod przedmiotu, Przyporządkowanie do grupy przedmiotów).

Nazwa przedmiotu (do 200 znaków; w języku polskim i angielskim)

Studenckie praktyki zawodowe

Student placements

Jednostka prowadząca

3401

Jednostka, dla której przedmiot jest oferowany

3401

Kod przedmiotu

< wypełnia pełnomocnik ds. USOS>

Kod ERASMUS

Przyporządkowanie do grupy przedmiotów

< wypełnia pełnomocnik ds. USOS>

Cykl dydaktyczny, w którym przedmiot jest realizowany

II rok, semestr letni

Skrócony opis przedmiotu (do 1000 znaków; w języku polskim i angielskim)

Studenckie praktyki zawodowe stanowią praktyczne uzupełnienie procesu dydaktyczno-edukacyjnego dla studentów i studentek kierunku Praca Socjalna. Odbywają się na drugim roku w wymiarze 120h  trybu stacjonarnego i niestacjonarnego. Realizowane są w placówkach i instytucjach, w których wykonywana jest praca socjalna. Podstawowym celem praktyk jest przygotowanie studentów i studentek do wykonywania zawodu pracownika socjalnego.

Forma(y)/typ(y) zajęć

Praktyki

Studia stacjonarne: 120h

Praktyki w placówkach: 120h

Studia niestacjonarne: 120h

Praktyki w placówkach: 120h

Pełny opis przedmiotu (do 65000 znaków; w języku polskim i angielskim)

W trakcie realizacji studenckich praktyk zawodowych studenci i studentki kierunku Praca Socjalna zdobywają doświadczenie oraz nabywają wiedzę i umiejętności przydatne w profesjonalnej praktyce zawodowej pracownika socjalnego. Zdobywają podstawowe doświadczenie w zakresie współpracy z klientem jak również poznają sposób funkcjonowania placówek i instytucji, w których wykonywana jest praca socjalna. Na drugim roku czasowy wymiar praktyk wynosi 120h. Realizowane są one w dwóch placówkach, w każdej z nich po 60h. Pierwsza kategorią placówek są placówki pobytu stałego (dom pomocy społecznej). Drugą; ośrodki pomocy społecznej. Praktyki na obydwu latach studiów odbywają się w trybie ciągłym, zaś okresem na nie przewidzianym są miesiące wakacji studenckich od lipca do początku października.

Wymagania wstępne (w języku polskim i angielskim)

Wymagania formalne

Przygotowanie stosownej dokumentacji praktyki i spełnienie związanych z nią wymogów formalnych. Ubezpieczenie.

Założenia wstępne

Efekty uczenia się (do 4000 znaków; w języku polskim i angielskim)

w zakresie wiedzy:

uczestnicy praktyk:

- zapoznają się ze strukturą, organizacją, zasadami funkcjonowania oraz codzienną działalnością placówek i instytucji, w których wykonywana jest praca socjalna

- znają  i potrafią wyjaśnić procedury,  reguły oraz plan pracy, jakim podlega praktyka zawodowa pracowników socjalnych

 - poznają specyfikę sytuacji społecznej i problemów klientów, placówek i instytucji, w których wykonywana jest praca socjalna

w zakresie umiejętności:

- potrafią nawiązać i rozwijać kontakt pomocowy z klientami  placówek i instytucji, w których wykonywana jest praca socjalna

- nabywają umiejętność pracy w zespole oraz współpracy z personelem placówek i instytucji, w których wykonywana jest praca socjalna

w zakresie kompetencji społecznych:

- nabywają kompetencje społeczne i personalne wymagane w praktyce zawodowej pracowników socjalnych

-  potrafią wyrażać swoje opinie odnośnie sposobu funkcjonowania placówek i instytucji, w których wykonywana jest praca socjalna, oraz dyskutować o problemach i aspektach praktyki zawodowej pracowników socjalnych

- nabywają zainteresowanie i wrażliwość odnośnie problemów klientów placówek i instytucji, w których wykonywana jest praca socjalna

Punkty ECTS

4

bilans nakładu pracy studenta:

bezpośredni udział w praktykach – 120 godz.

Metody i kryteria oceniania (do 4000 znaków; w języku polskim i angielskim)

Warunkiem przystąpienia do praktyk jest przedłożenie w 2 egz. (nie później niż do końca maja) do akceptacji opiekunowi ds. praktyk na kierunku Praca Socjalna odpowiedniej i właściwie wypełnionej dokumentacji  w postaci: ramowego programu praktyk i porozumienia w sprawie organizacji praktyk studenckich. Następnie uzyskanie akceptacji ze strony  Pełnomocnika i Dyrekcji IPSiR oraz Instytucji, w której odbywana będzie praktyka.

Warunkiem zaliczenia praktyk jest przedłożenie Pełnomocnikowi Dyrektora IPSiR do spraw Praktyk Studenckich odpowiedniej i właściwie wypełnionej dokumentacji  (w 1.egz.) w postaci:  sprawozdania z przebiegu praktyk oraz  zaświadczenia o odbyciu praktyk lub, gdy istnieją ku temu stosowne racje,  wniosku o zaliczenie praktyki na podstawie zatrudnienia zgodnie z kierunkiem studiów. Ponadto należy dołączyć wcześniej podpisane porozumienie wraz z Ramowym programem praktyk.

Sposób zaliczenia

zaliczenie zwykłe

Rodzaj przedmiotu (do 1000 znaków)

Przedmiot obligatoryjny, realizowany na II roku studiów I stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych zaocznych

Sposób realizacji przedmiotu (do 1000 znaków)

w placówkach, w których prowadzona jest praca socjalna

Język wykładowy

 polski

Literatura (do 65000 znaków)

Praktyki zawodowe w ramach przedmiotu (do 1000 znaków)

...

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu

Dr Sebastian Michalik

Prowadzący zajęcia

Dr Sebastian Michalik

Uwagi

 

 

 

 

B. Informacje szczegółowe (wypełnia prowadzący zajęcia, z wyjątkiem pól: Limit miejsc w grupie, Terminy odbywania zajęć, Miejsce odbywania zajęć – pola te prowadzący zajęcia wypełnia w porozumieniu z administracją).

 

Imię i nazwisko wykładowcy (prowadzącego zajęcia/grupę zajęciową)

Stopień/tytuł naukowy

Forma dydaktyczna zajęć (w języku polskim i angielskim)

praktyki

Efekty uczenia się zdefiniowane dla danej formy dydaktycznej zajęć w ramach przedmiotu (w języku polskim i angielskim)

w zakresie wiedzy:

uczestnicy praktyk:

- zapoznają się ze strukturą, organizacją, zasadami funkcjonowania oraz codzienną działalnością placówek i instytucji, w których wykonywana jest praca socjalna

- znają  i potrafią wyjaśnić procedury,  reguły oraz plan pracy, jakim podlega praktyka zawodowa pracowników socjalnych

 - poznają specyfikę sytuacji społecznej i problemów klientów, placówek i instytucji, w których wykonywana jest praca socjalna

w zakresie umiejętności:

- potrafią nawiązać i rozwijać kontakt pomocowy z klientami  placówek i instytucji, w których wykonywana jest praca socjalna

- nabywają umiejętność pracy w zespole oraz współpracy z personelem placówek i instytucji, w których wykonywana jest praca socjalna

w zakresie kompetencji społecznych:

- nabywają kompetencje społeczne i personalne wymagane w praktyce zawodowej pracowników socjalnych

-  potrafią wyrażać swoje opinie odnośnie sposobu funkcjonowania placówek i instytucji, w których wykonywana jest praca socjalna, oraz dyskutować o problemach i aspektach praktyki zawodowej pracowników socjalnych

- nabywają zainteresowanie i wrażliwość odnośnie problemów klientów placówek i instytucji, w których wykonywana jest praca socjalna

Metody i kryteria oceniania dla danej formy dydaktycznej zajęć w ramach przedmiotu (w języku polskim i angielskim)

Warunkiem przystąpienia do praktyk jest przedłożenie w 2 egz. (nie później niż do końca maja) do akceptacji opiekunowi ds. praktyk na kierunku Praca Socjalna odpowiedniej i właściwie wypełnionej dokumentacji  w postaci: ramowego programu praktyk i porozumienia w sprawie organizacji praktyk studenckich. Następnie uzyskanie akceptacji ze strony  Pełnomocnika i Dyrekcji IPSiR oraz Instytucji, w której odbywana będzie praktyka.

Warunkiem zaliczenia praktyk jest przedłożenie Pełnomocnikowi Dyrektora IPSiR do spraw Praktyk Studenckich odpowiedniej i właściwie wypełnionej dokumentacji (w 1 egz.) w postaci:  sprawozdania z przebiegu praktyk oraz  zaświadczenia o odbyciu praktyk lub, gdy istnieją ku temu stosowne racje,  wniosku o zaliczenie praktyki na podstawie zatrudnienia zgodnie z kierunkiem studiów. Ponadto należy dołączyć wcześniej podpisane porozumienie wraz z Ramowym programem praktyk.

Sposób zaliczenia dla danej formy dydaktycznej zajęć w ramach przedmiotu

zaliczenie zwykłe

Zakres tematów (w języku polskim i angielskim)

 

Metody dydaktyczne (w języku polskim i angielskim)

 

Literatura

 

Limit miejsc w grupie

<pole wypełnia prowadzący zajęcia w porozumieniu z administracją>

Terminy odbywania zajęć

<pole wypełnia prowadzący zajęcia w porozumieniu z administracją>

Miejsce odbywania zajęć

<pole wypełnia prowadzący zajęcia w porozumieniu z administracją>.