Studia I i II stopnia >> Zasady składania prac dyplomowych

Zasady składania prac dyplomowych

Przypominamy, że:
1. Warunkiem uzyskania zaliczenia z seminarium jest złożenie pracy dyplomowej.
2. Zgodnie z Regulaminem Studiów UW praca dyplomowa musi być złożona nie później niż miesiąc przed planowanym terminem obrony (§40 ust. 1).

 

 

UWAGA!

Magistranci i licencjaci, którzy nie wypełnią formalności (m.in. nie wprowadzą do APD słów kluczowych, streszczenia i pracy w formacie PDF) nie zostaną dopuszczeni do egzaminu dyplomowego.

Dyrektor IPSiRUwaga! Zmiany w Regulaminie studiów na UW: "Praca dyplomowa powinna być złożona nie później niż miesiąc przed planowym terminem ukończenia studiów"

1. Student składa w sekretariacie 2 egzemplarze drukowanej dwustronnie pracy licencjackiej / magisterskiej ( jedną w oprawie twardej, jedną w oprawie miękkiej oprawionej grzbietem),

     podpisane własnoręcznie przez studenta i kierującego pracą. Student ma obowiązek ustalić z Promotorem czy istnieje konieczność złożenia kolejnych 2 egzemplarzy pracy w wersji drukowanej
     (po jednym dla Promotora i Recenzenta).

 
Nazwa wgrywanego do APD pliku z pracą (w formacie pdf) powinna być następująca: (przy czym pdf jest rozszerzeniem nazwy, określającym format pliku, nie należy go wpisywać!)

dla studiów 2-letnich magisterskich na kierunku kryminologia: 3401-MGR-KR-IPSIR-PESEL.pdf
 
dla studiów 3-letnich licencjackich na kierunku praca socjalna: 3401-LIC-PS-IPSIR-PESEL.pdf

dla studiów 3-letnich licencjackich na kierunku profilaktyka społeczna i resocjalizacja: 3401-LIC-PRO-IPSIR-PESEL.pdf

dla studiów 2-letnich magisterskich na kierunku profilaktyka społeczna i resocjalizacja: 3401-MGR-PRO-IPSIR-PESEL.pdf
 
Student po akceptacji pracy dyplomowej przez promotora przesyła ją do Archiwum Prac Dyplomowych (dalej APD) w postaci pliku pdf, którego wielkość nie może przekroczyć 15 MB.
Jeśli praca przekrocza 15MB zaleca się:
- komprensację zdjęć lub/i zmniejszenie ich rozdzielczości,
- podział pracy na plik tekstowy do 15 MB oraz załączniki obejmujące zdjęcia/grafikę.
 
 
2. Strona tytułowa pracy, strona z oświadczeniami studenta i kierującego pracą oraz strona zawierająca streszczenie, słowa kluczowe i określenie dziedziny pracy (zgodnie z listą charakterystyczną dla danego kierunku) musi być wykonana wg wzoru (patrz poniżej) i zgodnie z następującymi wytycznymi:
 
a)    druga strona pracy zawiera oświadczenie kierującego pracą oraz oświadczenie studenta;
b)    streszczenie nie powinno zawierać więcej niż 800 znaków;
c)    słowa kluczowe (maksymalnie 10), tworzone przede wszystkim na podstawie tytułu i streszczenia, powinny być formułowane w mianowniku liczby pojedynczej; należy je zapisać w wierszu, oddzielone przecinkami.
 
Sekretariat nie będzie przyjmował pracy niezgodnej z wymaganiami.
 

Jednocześnie z pracą licencjacką / magisterską student jest zobowiązany złożyć:
  • dowód opłaty za dyplom (60 zł) - numer konta w USOS-web w zakładce "moje płatności",
  • legitymację studencką (studenci II stopnia)
  • dla osób chcących otrzymać odpis dyplomu w języku obcym dodatkowo: opłata 40 zł.

Po złożeniu pracy sekretariat otwiera ELEKTRONICZNĄ OBIEGÓWKĘ [LINK].

 

Wszystkie dokumenty związane z obroną licencjacką / magisterską są przyjmowane po uzyskaniu wszystkich wymaganych zaliczeń.
 

PONADTO:

  1. Po złożeniu pracy w sekretariacie student SAMODZIELNIE wprowadza do APD (strona: https://apd.uw.edu.pl/pl/ - login i hasło jak do USOSweb) streszczenie, słowa kluczowe i tytuł pracy oraz streszczenie w języku angielskim. Po zatwierdzeniu zmian student otrzymuje możliwość załadowania do APD pliku z pracą w formacie PDF (inne formaty są niedopuszczalne, w szczególności DOC). Maksymalny rozmiar pliku, który zostanie zaakceptowany przez system, to w chwili obecnej 15 MB. Po zakończeniu wprowadzania student powinien wybrać opcję "Wysłano wszystkie pliki" i zatwierdzić zmiany.
  2. Po wysłaniu plików przez studenta, w interfejsie opiekuna praca pojawia się prośba o akceptację wprowadzonych przez studenta danych. Po sprawdzeniu tych danych (także pracy), opiekun zatwierdza je, co jest równoważne z przekazaniem pracy do recenzji.
  3. Zarówno opiekun, jak i recenzent widzą w swoim interfejsie pliki dostarczone przez studenta. Mogą także wpisać treść recenzji, a następnie ją zatwierdzić i wydrukować. Wydrukowaną i podpisaną recenzję należy dostarczyć do sekcji studenckiej dziekanatu jednostki, w której powstała praca. Treść zatwierdzonej recenzji jest widoczna dla studenta.
  4. W APD wszyscy użytkownicy mają dostęp do katalogu z listą prac i wyszukiwarki. Treść pracy oraz recenzje są dostępne tylko dla autora, opiekuna i recenzenta.
 
Przypominamy studentom, że:
  • streszczenie powinno mieć długość rzędu 800 znaków,
  • słowa kluczowe należy pisać w mianowniku liczby pojedynczej i oddzielać przecinkami (w szeregu, nie w słupku!) - powinno ich być około 10.
  • plik z pracą dyplomową powinien być przygotowany w formacie DOC i PDF i odpowiednio nazwany.
 

Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej dla kierunku kryminologia

 

Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej dla kierunku praca socjalna

Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej dla kierunku profilaktyka społeczna i resocjalizacja

 

 

Kody sokratesowe - informacja dla promotorów