Studia I i II stopnia >> Zasady studiowania w IPSiR

Zasady studiowania w IPSiR

Szczegółowe zasady studiowania

w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji

Uniwersytetu Warszawskiego

 

Na podstawie Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim, stanowiącego załącznik do uchwały nr 351 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 22 kwietnia 2015 r.  w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim Rada Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji postanawia, co następuje:

 

 

§ 1

1. Uchwała określa szczegółowe zasady studiowania w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, zwanym dalej „Instytutem”.

2. W sprawach nieuregulowanych w uchwale mają zastosowanie przepisy uchwały nr 351 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 22 kwietnia 2015 r.  w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim, zwane dalej „Regulaminem Studiów na UW” .

 

§ 2

W Instytucie prowadzone są studia stacjonarne i niestacjonarne na kierunkach:

1. Profilaktyka społeczna i resocjalizacja:

1) studia stacjonarne: 3-letnie studia pierwszego stopnia i 2-letnie studia drugiego stopnia;

2) studia niestacjonarne zaoczne: 3-letnie studia pierwszego stopnia i 2-letnie studia drugiego stopnia;

3) studia niestacjonarne wieczorowe: 3-letnie studia pierwszego stopnia i 2-letnie studia drugiego stopnia.

2. Praca socjalna:

1) studia stacjonarne: 3-letnie studia pierwszego stopnia;

2) studia niestacjonarne zaoczne: 3-letnie studia pierwszego stopnia.

3. Kryminologia:

1) studia stacjonarne: 2-letnie studia drugiego stopnia

2) studia niestacjonarne zaoczne: 2-letnie studia drugiego stopnia

 

§ 3

1. Osoba skreślona z listy studentów może ubiegać się o wznowienie studiów. Podjęcie studiów w trybie wznowienia może nastąpić od II roku studiów.

2.Student może uzyskać zgodę na wznowienie studiów tylko raz w trakcie toku studiów.

3. Wznowienie następuje na te same studia, z których student został uprzednio skreślony. Dyrektor może podjąć decyzję o wznowieniu na innych studiach, z tym że wznowienie studiów stacjonarnych przysługuje wyłącznie byłemu studentowi studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych, które nie są już prowadzone.

4. Wniosek o wznowienie studiów wraz z uzasadnieniem składa się nie później niż 15 września.

5. Decyzję w sprawie wznowienia studiów podejmuje Dyrektor biorąc pod uwagę w szczególności:

1) różnice programowe

2) sytuację osobistą osoby ubiegającej się o wznowienie

6. Wznowienie nie może nastąpić później niż miesiąc po rozpoczęciu roku akademickiego.

7. Wznowienie studiów następuje na zasadach odpłatności za powtarzanie roku studiów

 

§ 4.

1. Podjęcie studiów w trybie przeniesienia z innej uczelni może nastąpić od II roku studiów.

2. Przeniesienia z innej uczelni odbywają się w ramach tego samego lub pokrewnego kierunku studiów, oraz w ramach tej samej formy studiowania, z tym, że studenci studiujący dotychczas stacjonarnie mogą być przyjęci na studia niestacjonarne.

3. Wniosek o przyjęcie na studia w Instytucie w trybie przeniesienia z innej uczelni wraz z uzasadnieniem składa się nie później niż do dnia 15 lipca.

4. Decyzję w sprawie przyjęcia na studia w trybie przeniesienia z innej uczelni podejmuje Dyrektor Instytutu, biorąc pod uwagę w szczególności:

1) dotychczasowe osiągnięcia osoby ubiegającej się o przyjęcie na studia w trybie przeniesienia, w tym średnią ocen – minimum 4.0 poświadczoną przez sekretariat macierzystej uczelni;

2) różnice programowe;

3) sytuację osobistą osoby ubiegającej się o przyjęcie na studia w trybie przeniesienia;

4) limit przyjęć.

5. Limit przyjęć na studia w Instytucie w trybie przeniesienia z innej uczelni wynosi 15 osób na studia stacjonarne i 25 osób na studia niestacjonarne. Decyduje ranking średnich ocen uzyskanych przez kandydatów w toku studiów w macierzystej uczelni.

6. W przypadkach uzasadnionych szczególną sytuacją osobistą osoby ubiegającej się o przyjęcie na studia w trybie przeniesienia z innej uczelni, Dyrektor Instytutu może uwzględnić wnioski złożone po terminie, o którym mowa w § 5 ust. 3.

 

§ 5

1. O przyjęcie na studia równoległe w Instytucie w trybie rekrutacji wewnętrznej mogą ubiegać się studenci Uniwersytetu Warszawskiego, którzy spełniają następujące warunki:

1) ukończyli co najmniej I rok studiów;

2) uzyskali w jednostce macierzystej średnią ocen co najmniej 4.0;

3) wypełnili wszystkie zobowiązania związane z tokiem studiów w jednostce macierzystej.

2. Wniosek o przyjęcie na studia równoległe wraz z uzasadnieniem składa się nie później niż do dnia 15 lipca.

3. Decyzję w sprawie przyjęcia na studia równoległe podejmuje Dyrektor Instytutu, biorąc pod uwagę w szczególności:

1) ranking średnich ocen uzyskanych przez kandydata w toku studiów w macierzystej jednostce;

2) różnice programowe;

3) sytuację osobistą osoby ubiegającej się o przyjęcie na studia równoległe;

4) limit przyjęć.

 

§ 6

1. Student po ukończeniu I roku studiów, który uzyskał średnią co najmniej 4.0 może ubiegać się o podjęcie indywidualnego toku studiów (ITS).

2. Opiekunem naukowym dla studenta studiującego według ITS powinien być samodzielny pracownik naukowy lub pracownik ze stopniem doktora o znaczącym dorobku dydaktycznym i naukowym.

3. Wniosek o ITS wraz z uzasadnieniem oraz wskazaniem proponowanego opiekuna naukowego składa się w terminie do 15 września. Do wniosku dołącza się projekt programu kształcenia i plan studiów, który miałby być realizowany w ramach ITS.

4. Dyrektor wyznacza opiekuna naukowego dla studenta studiującego według ITS i zatwierdza indywidualny program kształcenia.

5. Student wraz opiekunem ustalają program kształcenia i plan studiów, tak aby:

1) spełniał wymagania wynikające z efektów kształcenia dla danego kierunku studiów;

2) liczba przedmiotów, ich wymiar oraz liczba przypisanych im punktów ECTS były takie same jak dla pozostałych studentów i wynosiły 60 ECTS w każdym roku studiów.

 

§ 7.

1. Zmiana formy studiów przez studenta może nastąpić wyłącznie w przypadku zmiany formy studiów stacjonarnych na niestacjonarne po rozliczeniu danego etapu studiów.

2. Wniosek o zmianę formy studiów wraz z uzasadnieniem składa się nie później niż dwa tygodnie przed rozpoczęciem kolejnego etapu studiów.

3. Decyzję o zmianie formy studiów podejmuje Dyrektor biorąc pod uwagę w szczególności sytuację osobistą studenta.

4. W przypadku zmiany formy studiów student uzupełnia różnice w planach studiów i w programach kształcenia, jeżeli takie występują.

 

§ 8.

Dyrektor Instytutu określa na dany rok akademicki zasady ustalania różnic programowych w związku ze wznawianiem studiów, przenoszeniem się na studia na Uniwersytecie z innej uczelni, odbywaniem części studiów w innej uczelni, zmianą kierunku lub specjalności studiów albo zmianą formy studiów.

 

§ 9

Limit zajęć ponadplanowych w Instytucie, za które nie pobiera się opłat wynosi 18 punktów ECTS na studiach pierwszego stopnia i 12 punktów ECTS na studiach drugiego stopnia.  

 

§10

Opiekun wymiany jest powoływany przez Dyrektora Instytutu.

 

§ 11.

1. Wybitnie uzdolnieni uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach przewidzianych tokiem studiów na kierunkach zgodnych z uzdolnieniami.

2. Zaliczenie zajęć, o których mowa w ust. 1, odbywa się na zasadach zaliczenia ich jako zajęć fakultatywnych i/lub ogólnouniwersyteckich w wymiarze godzin przewidzianych planem studiów.

 

§ 12.

1. Nie określa się liczby zajęć, które student może opuścić bez konsekwencji dla zaliczenia danego przedmiotu.

2. O usprawiedliwieniu nieobecności studenta na zajęciach (innych niż wykłady, czyli na ćwiczeniach, konwersatoriach, lektoratach, seminariach) i egzaminach decyduje prowadzący zajęcia. Student może odwołać się od tej decyzji do Dyrektora.

3. Nieobecności spowodowane chorobą potwierdzoną zwolnieniem lekarskim są usprawiedliwiane przez prowadzącego zajęcia. Prowadzący zajęcia decyduje o tym, jaka liczba tego rodzaju nieobecności powoduje niezaliczenie przedmiotu.

4. Prowadzący zajęcia podejmuje decyzję o konieczności i formie zaliczenia zajęć, na których student był nieobecny.

 

§ 13.

1. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uprzednie zapisanie się na zajęcia z tego przedmiotu zgodnie z planem studiów i zasadami tych zapisów.

2. Studenci mogą dokonywać zmiany swoich zapisów na poszczególne zajęcia po rozpoczęciu roku akademickiego w przypadku:

1) braku miejsc na wybranym przedmiocie;

2) nieuruchomienia przedmiotu z powodu zbyt małej liczby chętnych.

3. Student zgodnie z §28 ust. 10 Regulaminu Studiów na UW może skorzystać z prawa do rezygnacji z zaliczenia przedmiotu, na który został zapisany w danym cyklu dydaktycznym, złożonej Dyrektorowi Instytutu. W trakcie trwania studiów studentowi studiów pierwszego stopnia i studentowi studiów drugiego stopnia takie prawo przysługuje tylko raz. 

 

§ 14.

1. Warunkiem otwarcia w danym roku specjalizacji jest zgłoszenie się na nią co najmniej 10 osób.

2. W przypadku nie uruchomienia w danym roku którejś ze specjalizacji, studenci którzy na nią się zapisali mogą ponownie dokonać wyboru specjalizacji spośród tych, które zostały uruchomione.

 

§ 15.

1. Okresem zaliczeniowym jest rok akademicki.

2. Warunkiem zaliczenia etapu studiów jest spełnienie wszystkich wymagań przewidzianych planem studiów danego etapu studiów.

 

§ 16.

1. Do egzaminu w terminie przed sesją egzaminacyjną może przystąpić student, który uzyskał:

1) zaliczenie, o ile jest to niezbędne do przystąpienia do egzaminu z danego przedmiotu;

2) zgodę prowadzącego przedmiot na wcześniejsze zdawanie egzaminu.

2. Termin egzaminu przed sesją egzaminacyjną wyznacza prowadzący przedmiot.

 

§ 17.

Do egzaminu w sesji poprawkowej nie może przystąpić student, który uzyskał wcześniej z danego przedmiotu ocenę pozytywną.

 

§ 18.

Student, który nie uzyskał zaliczenia danego przedmiotu może go powtarzać co najwyżej jeden raz.

 

§ 19.

1. Student, który nie spełnił wszystkich wymagań przewidzianych planem studiów danego etapu studiów może ubiegać się o przyznanie warunkowego zaliczenia i wpis na kolejny etap studiów, jeżeli nie uzyskał zaliczenia z nie więcej niż dwóch przedmiotów przewidzianych planem studiów, z wyjątkiem II roku studiów pierwszego stopnia, na który student może zostać warunkowo wpisany, jeśli nie zaliczył nie więcej niż jednego przedmiotu objętego planem I roku studiów.

2. Wniosek o warunkowe zaliczenie i wpis na kolejny etap studiów wraz z uzasadnieniem składa się nie później niż 15 września.

3. Decyzję o przyznaniu warunkowego zaliczenia i wpisaniu na kolejny etap studiów podejmuje Dyrektor biorąc pod uwagę w szczególności:

1) sytuację osobistą osoby ubiegającej się o wpis warunkowy na kolejny etap studiów;

2) liczbę nie zaliczonych przedmiotów.

 

§ 20.

1. Student może zostać skierowany na powtarzanie etapu studiów, z zastrzeżeniem, że możliwość ta nie dotyczy studenta pierwszego roku ani studenta, który już raz był skierowany na powtarzanie tego samego roku.

2. Wniosek o skierowanie na powtarzanie etapu studiów wraz z uzasadnieniem składa się nie później niż 30 września.

3. Decyzję o skierowaniu na powtarzanie etapu studiów podejmuje Dziekan biorąc pod uwagę w szczególności:

1) sytuację osobistą osoby ubiegającej się o skierowanie na powtarzanie etapu studiów;

2) liczbę niezaliczonych przedmiotów.

 

§ 21.

1. Praca dyplomowa powinna być sporządzona w sposób właściwy dla opracowań naukowych, z uwzględnieniem w szczególności:

1) zgodności treści z tematem pracy;

2) układu pracy;

3) logiki wywodu, sposobu formułowania tez i ich argumentacji;

4) wkładu autora;

5) doboru i wykorzystania źródeł;

6) techniki pisarskiej i poprawności językowej.

2. Pracę dyplomową składa się w formie papierowej w 4 egzemplarzach oraz w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych.

 

§ 22.

1. W przypadku pracy dyplomowej obejmującej szczególnie obszerną lub złożoną problematykę, w tym wymagającą prowadzenia pracochłonnych badań, dopuszcza się wspólne napisanie pracy przez nie więcej niż dwóch studentów.

2. Wspólnie napisana praca dyplomowa powinna wyraźnie wskazywać autorów poszczególnych jej części, których wkład w pracę powinien być proporcjonalny.

 

§ 23.

Praca dyplomowa powinna być złożona nie później niż na miesiąc przed planowanym terminem ukończenia studiów.

 

§ 24.

1. Egzamin dyplomowy składany jest przed komisją egzaminacyjną składającą się z Przewodniczącego oraz dwóch członków: promotora i recenzenta pracy dyplomowej.

2. Podczas egzaminu dyplomowego należy zadać co najmniej dwa pytania, w tym minimum jedno pytanie z zakresu pracy dyplomowej.

3. Wynik egzaminu dyplomowego ustalany jest na podstawie średniej arytmetycznej ocen odpowiedzi na pytania egzaminacyjne zgodnie z zasadą:

1) do 3.40 – dostateczny;

2) powyżej 3,40 do 3,80 – dostateczny plus;

3) powyżej 3,80 do 4,20 – dobry;

4) powyżej 4,20 do 4,90 – dobry plus;

5) powyżej 4,90 – bardzo dobry;

3. Z egzaminu dyplomowego sporządza się protokół, który podpisują członkowie komisji egzaminacyjnej.

 

§ 25.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2015 r.