Studia I i II stopnia >> Zasady usprawiedliwiania nieobecności

Zasady usprawiedliwiania nieobecności

Zasady usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach i egzaminach w IPSiR UW (na podst. § 3 ust.5 lit. e, f oraz § 25 ust. 7 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim) 

1. Nie określa się liczby zajęć, które student może opuścić bez konsekwencji dla zaliczenia danego przedmiotu.

2. O usprawiedliwieniu nieobecności studenta na zajęciach (innych niż wykłady, czyli na ćwiczeniach, konwersatoriach, lektoratach, seminariach) i egzaminach decyduje prowadzący zajęcia. Student może odwołać się od tej decyzji do Dyrektora Instytutu.

3. Nieobecności spowodowane chorobą potwierdzoną zwolnieniem lekarskim są usprawiedliwiane przez prowadzącego zajęcia. Prowadzący zajęcia decyduje o tym, jaka liczba tego rodzaju nieobecności powoduje niezaliczenie przedmiotu.
 
4. Prowadzący zajęcia podejmuje decyzję o konieczności i formie zaliczenia zajęć, na których student był nieobecny.
 
(-)  Dyrektor IPSiR UW