Studia podyplomowe >> Podyplomowe Studia Penitencjarne

Podyplomowe Studia Penitencjarne

Nazwa studiów podyplomowych
Podyplomowe Studia Penitencjarne - studia zawieszone
Jednostka prowadząca studia podyplomowe
Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji WSNSiR
Kierownik studiów podyplomowych
Prof. dr hab. Zbigniew Lasocik
Adres studiów podyplomowych,
numer telefonu
ul. Podchorążych 20, 00-721 Warszawa
tel. 0 22 55 30 731
email: e.zukowska@uw.edu.pl
Emilia Żukowska-Stępniak
Dni i godziny pracy
sekretariatu SP
poniedziałek - piątek 9.30 - 15.30, w piątki i soboty zjazdowe w godzinach trwania zajęć
Czas trwania studiów podyplomowych
Dwa semestry
Tryb studiów i częstotliwość zjazdów
1/2 razy w miesiącu piątek-sobota

 

Koszt za całość studiów podyplomowych
4 000 PLN
Ewentualne dofinansowanie z Funduszy Strukturalnych
Nie dotyczy
Program studiów (wiodące przedmioty oraz nazwiska wykładowców)
 
Program studiów obejmuje następujące grupy zagadnień:
 
Przedmioty ogólne: Współczesne społeczeństwo polskie, Problemy społeczne i ich rozwiązywanie, Więzienie i więziennictwo w systemie administracji państwowej i samorządowej, Bezpieczeństwo i porządek publiczny w demokratycznym państwie prawnym, Współczesny terroryzm polityczny i kryminalny.
 
Przedmioty prawne: Podstawy prawa Unii Europejskiej, Europejskie standardy więziennictwa – prawo i orzecznictwo, Status prawny więźnia i pozycja prawna funkcjonariusza SW, Ostatnie zmiany prawa karnego wykonawczego, Ochrona danych osobowych.
 
Zagadnienia kryminologiczne: Współczesna przestępczość i jej społeczny kontekst, Kontrola przestępczości w Polsce, Przestępczość zorganizowana - aspekty praktyczne.
 
Zagadnienia penitencjarne: Kontrola zewnętrzna więziennictwa, Etyka służby penitencjarnej, Więźniowie "niebezpieczni" i długoterminowi, Europejskie statystyki penitencjarne, Kontrola sądowa w postępowaniu wykonawczym, Praca z toksykomanami w warunkach izolacji, 
 
Zagadnienia zarządzania: Zarządzanie więzieniem jako instytucją społeczną, Zarządzanie nowoczesną instytucją publiczną, Zarządzanie sytuacją kryzysową, Zarządzanie czasem i zasobami ludzkimi, Przywództwo v. kierownictwo, Proces podejmowania decyzji w organizacji, Ocenianie i motywowanie podwładnych, Rozwiązywanie konfliktów/zarządzanie konfliktem w więzieniu, Psychologiczne mechanizmy wpływu społecznego, Zasady komunikacji interpersonalnej.
 
Umiejętności praktyczne lidera: Stres w pracy – źródła radzenie sobie ze stresem, Kontrola emocji - techniki relaksacji.
 
Konsultacje dyplomowe oraz wizyty studyjne w instytucjach publicznych.
 
Wykładowcami studium są czołowi polscy eksperci w dziedzinie penitencjarystyki, nauk prawnych i socjologii oraz znakomici praktycy.
Sposób zaliczania przedmiotów
Przedmioty są zaliczane według zasad ustalonych przez prowadzących. Studia kończą się obroną pracy dyplomowej.
Charakterystyka studiów i ich cel
Studia są specyficznym elementem w ofercie dydaktycznej IPSiR UW, bowiem są one kierowane głównie do pracowników i funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz innych osób zawodowo związanych z kontrolą przestępczości. Program studiów został przygotowany przez Katedrę Kryminologii i Polityki Kryminalnej w konsultacji z Centralnym Zarządem Służby Więziennej. Profil edukacyjny studiów oraz proponowany program zajęć uwzględnia fakt zasadniczych zmian systemowych, które miały miejsce dwie dekady temu. W przypadku więzienia i innych instytucji izolujących oznacza to zasadniczą zmianę ich obowiązków wobec społeczeństwa i ich społecznej percepcji. Wiezienie przestaje być instytucją polityczną, a staje się instytucją społeczną funkcjonującą w ramach demokratycznego państwa prawnego. Staje się przedmiotem kontroli społecznej i funkcjonariusze muszą rozumieć sens tej zmiany i powinni być na to gotowi.
Specyfika studiów odpowiada potrzebom nowoczesnej edukacji dorosłych, szczególnie zaś reprezentujących służby ochrony porządku prawnego. To dlatego kluczowe znaczenie ma element wymiany poglądów wspólnego rozwiązywania problemów. Tym samym nie ma (nie powinien mieć) zastosowania tzw. klasyczny model pedagogiczny, w którym nacisk kładzie się na dyrektywną rolę nauczyciela i sprawdzanie wiedzy.
Sylwetka absolwenta
 
Absolwenci studiów posiadają szeroką wiedzę z zakresu ogólnej problematyki funkcjonowania demokratycznego państwa prawnego. Rozumieją teoretyczne założenia i praktyczne implikacje funkcjonowania więziennictwa w rzeczywistości społecznej. Słuchacze uzyskują rozległą wiedzą z zakresu przestępczości w Polsce a dzięki temu rozumieją procesy społeczne, które z jednaj strony prowadzą do naruszeń prawa a z drugiej do społecznych konsekwencji określonej polityki karnej prowadzonej przez państwo, prowadzącej np. do przeludnienia w więzieniach. Słuchacze studium zdobywają także rozległą wiedzę z zakresu zarządzania, co w przypadku funkcjonariuszy SW wyższego szczebla jest niezwykle istotne. Wreszcie uczestnicy zajęć mają szansę nabyć podstawowe umiejętności zawodowe takie jak zarządzeni czasem, czy osobiste, takie jak radzenie sobie ze stresem. Dzięki programowi studiów ich ukończenie niewątpliwie przyczynia się do podniesienia kwalifikacji słuchacza, ale także zwiększa szanse awansu zawodowego, czy to w ramach Służby Więziennej czy innej instytucji zajmującej się kontrolą przestępczości. Ukończenie studiów służy zdecydowanej poprawie pozycji absolwenta na rynku pracy związanym z kontrolą przestępczości, więziennictwem i instytucjami pokrewnymi.
Rekrutacja:
Wszystkie
wymagane dokumenty
Podanie, a także wypełniony kwestionariusz osobowy, kopia dyplomu magisterskiego, list motywacyjny, 1 zdjęcie legitymacyjne.
Termin składania dokumentów
BRAK NABORU
Termin rozpoczęcia studiów
STUDIA ZAWIESZONE
Limit miejsc
30
Sylwetka kandydata
 
Studia przeznaczone są dla osób zawodowo związanych z wykonywaniem kar i środków karnych oraz zainteresowanych problematyką penitencjarną, głównym adresatem studium są funkcjonariusze SW z szansami na awans zawodowy oraz pracownicy sektora NGO, którzy chcą poszerzyć swoja wiedzę i udoskonalić umiejętności.
Opis rekrutacji
brak naboru
Dodatkowe informacje
 
 

  
 

 

Kurs dla wyższych funkcjonariuszy Służby Więziennej
 
"Więziennictwo w systemie instytucjonalnym demokratycznego państwa prawa"
Kurs jest przedsięwzięciem szkoleniowym o charakterze nieregularnym.

Kurs przeznaczony jest dla dyrektorów okręgowych inspektoratów Służby Więziennej oraz dyrektorów jednostek penitencjarnych. Celem Kursu jest przekazanie uczestnikom  podstawowej wiedzy o funkcjonowaniu więziennictwa w systemie instytucjonalnym państwa prawa.

Informacje podstawowe
 • Zajęcia w ramach Kursu trwają 50 godzin.
 • Jednorazowo w Kursie uczestniczy 25 - 30 osób.
 • Zajęcia dobywają się co miesiąc (grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj lub czerwiec) w wymiarze 8-10 godzin dziennie albo w systemie sesyjnym (dwa dni) co dwa miesiące.
 • W pierwszym przypadku zajęcia odbywają się w poniedziałki w drugim w piątki i soboty.
 • Zajęcia Kursu odbywają się na Uniwersytecie Warszawskim, w gmachu IPSiR.
 • Zajęcia odbywają się w salach zaaranżowanych w sposób typowy dla spotkań o charakterze konferencyjno-seminaryjnym.
 • Program Kursu przewiduje także zajęcia w Sejmie, Sądzie Najwyższym, Trybunale Konstytucyjnym, etc.
 • O ile jest to uzasadnione potrzebami dydaktycznymi uczestnicy Kursu otrzymują stosowne materiały do zajęć (np. kopie orzeczeń sądów i trybunałów, artykuły).
 • Uczestnicy otrzymują świadectwo ukończenia uniwersyteckiego Kursu dla dyrektorów SW.
 • Kierownikiem Kursu jest dr hab. Zbigniew Lasocik

Pierwsza edycji Kursu miała miejsce w roku 2003.

TERMIN: grudzień 2002 – czerwiec 2003

Sesja I
 • Etyka służby publicznej
 • Europejskie Standardy Więzienne
 • Debata więzienna
Sesja II
 • Tworzenie i wykonywanie prawa w systemie demokratycznym
Sesja III
 • Zarządzanie potencjałem ludzkim - przywództwo, kierownictwo czy sterowanie?
 • Debata więzienna
Sesja IV
 • Przestępczość w Polsce
 • Reforma prawa karnego wykonawczego
 • Debata więzienna
Sesja V
 • Zarządzanie współczesnym więzieniem
 • Debata więzienna - Czy kryzys więzienia?
 • Podsumowanie Kursu

Uroczyste zakończenie Kursu

Uroczystość zakończenia Kursu i wręczenia dyplomów odbyła się w Sali Złotej Pałacu Kazimierzowskiego. W uroczystości wzięli udział m.in.: Prorektor Uniwersytetu Warszawskiego prof. dr hab. Marek Wąsowicz, Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jan Pyrcak, Z-ca Dyrektora IPSiR UW prof. dr hab. Maria Libiszowska-Żółtkowska oraz Kierownik Kursu dr hab. Zbigniew Lasocik.

Ewaluacja

Kurs jako taki oraz prowadzone zajęcia były oceniane przez uczestników. Materiały służące ewaluacji zostały przekazane zewnętrznemu ewaluatorowi, który przygotował stosowny raport (do wglądu dla osób zainteresowanych). Raport został przekazany Dyrektorowi IPSiR UW oraz kierownictwu Centralnego Zarządu Służby Więziennej.